Sushmajee
Das Kriti | Devee Bhaagvat


Devee Bhaagvat

Home | Das Kriti | Devee Bhaagvat | Contents

Skandh 3-1/12

Previous | Next

 1-Vyaas-Janamejaya | 2-Form of Jagdambaa  | 3-Utathya  |  4-Yagya  |  5-Dhruvasandhi  |  6-Sudarshan  |  7-Shashikalaa
8-Sudarshan Goes to Swayamvar  |  9-Subaahu  |  10-Sudarshan Goes to Ayodhyaa  |  11-Navaraatri  |  12-Raam in Panchvatee

 

vaodvyaasa janamaojaya saMvaad

khto vaodvyaasa janamaojaya hao maMgala.
Ant huAa sap-ya& Saant hue jaMgala.
saunaao kqaa BavaanaI kI sava- maMgalakarI.
iSava iSavaa prmat%va sva[-cCaivaharI.

pUCto janamaojaya bataAao saRiYT ivastar.
kOsao banaa saga- laaok svaga-laaok Apar.
kaOna hO Aaiddova kta- Barta saMhta-.
tuma sava-& saujaana ikMma phcaanaU^ kta-.  

kh vyaasa tva p`Sna kiznatr saundr.
mama &ana saIimat saRiYT Aaid Ant var.
kha ivaiQanao naard kao yah prma &ana.
naardsao maOMnao payaa vahI janamaojaya saujaana.

khto ivaiQa mahamaayaa kruNaamaya dovaI.
Aaid Sai> hO Anaupma AlaK sausaovaI.
saakar inarakar hO kta- Bata- saMhta-.
prma Sai> jaIvanaaQaar jaga saMcairta.

mama AiBaBaa-va qaa kmalakaoSa saundr.
maOM ivacaarta kOsao mama rcanaa hu[- var.
kaOna kta- kOsao kmala AaOr var vaair.
qaI Saaint maOM Akola BayaBaIt ivacaair.  

KaojaU^ AaQaar kmalaka ]tra naIcao.
payaa nahIM Ant k$^M Qyaana manamaIcao.
huAa naad ba`*maa krao tp sava-p`kar.
tba paAao &ana mama dSa-na Ait ]dar.

ikyaa tp sahsa vaYa- Qar Qyaana var.
payaa dSa-na ivaYNauka Ait sauKkr.
catu-Bauja$p sauvaoSa Qaaro pItambar.
markt maiNasaa vaNa- Ait manaaohr.

SaMK cak` kmala hst SauBa saaoho.
kMkNa krQaina baajaUband mana maaoho.
SaISa svaNa- maukuT kNa- Qaro kuNDla.
maQaur mauskana Bara p`kaSa naBamaDla.  

samaJaato EaIivaYNau &ana iva&ana sa%va.
xaNamaoM payaa &ana samaJaa prma t%va.
Aayao SaMkr pMcamauK Saant mahadova.
Qaro baaGambar dSa hst SauBa sadOva.

tIna dova saRiYT isqait saMhar kta-.
ivacaarto kaOna Aaid Sai> saMcairta.
AayaI mahamaayaa krtI SauBa saMbaaoQana.
ba`*maa ivaYNau SaMkr i~dova @yaa saaQana.

calaao saga- Ba`maNa paAao &ana maana yaaoga.
baOzao ivamaana mama Aa&a saajaao saMyaaoga.
baOz ivamaana hma i~dova ivasmaya krto.
doKa ba`*malaaok vaOkuNz manakao hrto.

doKa kOlaaSa Qaama Svaot ihmaQaarI.
doKa svaga-laaok [nd`asana laIlaakarI.
Aayao maiNakWIp mahamaayaaka laaok.
AmaRtmaya saagar lahrata sava- ASaaok.

dsa Sai> ivarajatI saMga qaI sahcarI.
)IM ka jaap saumaQaur $p p`Baa BarI.
mandar pairjaat vaRxa Cayao saumanaaohr.
PaxaI klarva kuhU kuhU kaoikla var.

idvya ganQa vaaisat mau>amaya Jaalar.
Anaok saaQana rcanaa sakla ivaVaQar.
ek idvya plaMga pr r>vaNa- maata.
Anaupma saundrI sava- saga-kI ivaQaata.  

dovaI BauvanaoSvarI toja kaoiT riva sama.
ivarajao sahcarI saMga ivaismat qao hma.
phcaanaa ivaYNaunao yahI hO mahamaayaa.
mahaivaVa BauvanaoSvarI p`kRit dayaa.

maOM qaa iSaSau$p p`layakalamaoM vaair.
AayaI qaI mahamaayaa baat samBaarI.
kh ivaYNau calaao BauvanaoSvarI ko pasa.
kr vandna hma i~dova payaoM ivaSvaasa.

krMo vandna ivaYNau hma ]tro ivamaanasao.
Aayao BagavatI samaIp sahYa- sammaanasao.
doKkr hmaoM mauskuratI BagavatI maayaa.
banaaidyaa hmaoM naair$p mana  Barmaayaa.

payaa dSa-na sakla saga-ka Ait saundr.
praimbakako pd naKmaoM ivasmayasao Bar.
qaI sahs~aoM saiKyaa^M Aamaaod snaoh BarIM.
r> naIla pIt vas~ Qaar saundr sagarI.  

krtI saovaa vandna naR%ya gaItka ]%sava.
vaINaa pr maQaur raga Aanandmagna Bava.
mahamaayaako pd naKmaoM doKo car Acar.
ba`*maaND sakla hI ivaiQa ivaYNau SaMkr. 

vaayau Aigna yama saUya- cand` varuNa kubaor.
%vaYTa [nd` ganQava- sairta saagar saumaor.
ivaSvaavasau ica`~kotu ica~agaMd APsara.
naard tumbauru haha hUhU iptr Apra.

AiSvainakumaar isaw saaQya vasuagaNa.
naaga iknnar ]rga raxasa dO%yagaNa.
baIta samaya ]sa idvyalaaokmaoM saundr.
krtI rmaiNayaa saKI vyavahar var.

Anaok ]%sava Anaok laIlaa inat var.
saundr rmaiNayaa^M p`omaBarI ]%saah Bar.
EaIivaYNau mahamaayaaka krto vandna.
tuma hao Aaid p`kRit ivaQaa~I vandna.

klyaaNa$pNaI isaiwsva$pa BagavatI.
saiccadanand$pNaI ivaVa Sai> mait.
saRiYT palana saMhar kairNaI idvyaa.
Anauga`h kirNaI itraoBaava$p Bavyaa.

savaa-iQaYzanamayaI BauvanaoSvarI Aa%maa.
sava- saga- tva $p ivarajao ivaSvaa%maa.
vyaapk maayaa$pNaI sajaatI ba`*maaND.
sat\ Asat\ jagat tva maayaa ka AND.

caotna pu$Ya doKo yah maaiyak ivastar.
saaolah evaM saPt t%vamaya ivaga`h Apar.
tva manaaorMjana samast laIlaaivastar.
tva Sai>ivahIna pu$Ya hao laacaar.

tva p`Baava krta saRiYTkI saMtuiYT.
tva toja ]%pnna caracar Baava puiYT.
p`layakalamaoM krtI tuma saga- BaxaNa.
tva p`Baava Agama Agaaocar saMrxaNa.  

maQau kOTBa ka ikyaa naaSa inastar.
maiNaWIpkI laIlaa saundr AprMpar.
svaaha svaQaa ! BagavatI sava-maata.
kIit- kaint kmalaa Sauwa ivaQaata.

vaod vaodaMga kir~I dovagaNa rxaNaa.
ivar>a maui>p`data ivajaya man~Naa.
kr ivanaya vandna maa^gata tva dSa-na.
ba`*maa SaMkr AhM na jaanao tva kYa-na.

klyaaNa sva$pNaI ivaVa safla Aasa.
krta namana mahamaaya maana ivaSvaasa.
krto Aba vandna ivanayaI SaMkr.
tuma sava-maata saRjatI ivaYNau var.

Qara jala pvana Aigna AakaSa.
ba`*maa ivaYNau SaMkr pa tva p`kaSa.
sajaato rKato krto saga- rKvaar.
tuma hI [ind`ya mana bauiw AhMkar.  

$p QartI ba`*maa ivaYNau SaMkr ka.
sacaracar hO $p tumhara naair narka.
tva carNakmala mama saaQana AaraQana.
tva carNa saovaa AmaaoGa Sauiw saaQana.

p`sannaa BagavatI navaaNa-man~ ]ccartI.
sauna Aimat hYa- SaMkr ivaiQa saumait.
krto jap BagavatI saMga man~aoccaar.
payaa ro Aasana saulaBa sauKd Apar.

krto vandna ba`*maa maata Sauwsva$pa.
ya&maoM svaaha Sabd tuma sava-aimat $pa.
mama ivacaar tuma maui>p`da Baya hairNaI.
krao mama rxaa ho maatrma\ saga- QaairNaI.

krao AhMkar ApraQa xamaa maata.
tva p`Baava k$^ saRjana hao ivaQaata.
ivaYNau SaMkr jaanato samyak\ tva $p.
tuma iSavaa Aimbaka [-Saa Sai> sva$p.  

tuma Anaaid Ajanmaa icanmaya inaiva-kar.
tuma AaVa Sai> ekmaova vaod ivacaar.
tva laIlaa ivaica~$p manamaaohnakarI.
ivaYNauu BaI tva laIlaaivakasa pujaarI.

maUt- AmaUt- jagatkI tuma hao AQaar.
tumakao maora p`Naama maatajaI baarmbaar.   

 

 1-Yyaas-Janamejaya | 2-Form of Jagdambaa  |  3-Utathya  |  4-Yagya  |  5-Dhruvasandhi  |  6-Sudarshan  |  7-Shashikalaa
8-Sudarshan Goes to Swayamvar  |  9-Subaahu  |  10-Sudarshan Goes to Ayodhyaa  |  11-Navaraatri  |  12-Raam in Panchvatee

Home | Das Kriti | Devee Bhaagvat | Contents

Previous | Next


Created and Maintained by Sushma Gupta
Created on 04/27/2006 and Modified on 08/10/09
Contact:  daskriti@yahoo.com