Sushmajee
Das Kriti | Devee Bhaagvat


Devee Bhaagvat

Home | Das Kriti | Devee Bhaagvat | Contents

Skandh 12-1/1

Previous

 1-Preaching of Devee, Gotam Rishi, Mani Dweep and Janamejaya's Ambaa Yagya

   

dovataAaoM ka ivajaya gava- AaOr dovaI Wara iSaxaa:


dO%ya dovata hue yauw saMyau> Ant maoM dovata hue ivajayaI.
khto dovata kOana dova sama isqit saRjana ivanaaSa ko jayaI.
tba dovaI nao Qara $p dxa ka qaa Anaupma toja SaaOya- Apar.
[nd` Baojao Aigna khto Aigna jalaata maOM samast ivaSvaakar.

dxa nao rKa tRNa kha [sao jalaadao tuma Aigna ho balaSaalaI.
Aigna kr ]Vma jalaa na sako ]sa tRNa kao imaTI saba laalaI.
tba Aayao vaayaudova khto vaayaudova maOM prma balaI saba ]Data.
khto dxa ]Dadao tRNa kao vaayau ]Da na sako mana pCtata.

tba Aayaa [nd` svayaM AntQaa-na hue dxa krto AakaSavaaNaI.
krao baIjaman~ jaap ho [nd` tba paAao mama dSa-na Sas~paNaI.
[nd` nao ikyaa baIjaman~ jaap Aayaa prma toja dovaI manaaohr.
var paSa AMkuSa ABayamaud`a BagavatI iSavaa p`kTI Ait var.

ikyaa p`Naama [nd` nao dovaI dotI [nd` kao Anaupma &ana iva&ana.
tuma hue p`maadvaSa dova maOM hI h^U Aaid p`kRit ba`*ma $p jaana.
mama kRpa tuma payao ivajaya ba`*maa ivaYNau iSava mauJasao hO phcaanaao.
krtI saRiYT sakla jagat kr p`vaoSa ]samaoM kma- p`orNaa dU^ jaanaao.

]%pi<a isqait saMhar kairNaI dova kro mama Baya kma- sampadana.
nacaatI sabakao kaYT pUtlaI sama rKU^ Qyaana jaIva p`arbQa maana.
sava-ai%maka maayaa Sai> tuma BaUla gae dovagaNa AhMkar mad maana.
yaxa qaa mama $p laI prIxaa tumharI dovagaNa krao yajana Qar &ana.

 

gaaOtma ?iYa ka AaEama AaOr ba`a*maNaaoM kI rxaa:


ek samaya [nd` nao nahIM barsaayaa jala pnd`h vaYa- pDa dukala.
marNaSaIla bahu jana tba ba`a*maNa ike icanta rxaa [sa kala.
ivacaar kr calao saba gaaOtma AaEama Aayao sava- idSaa sao laaoga.
sa%kar ikyaa gaaOtma nao saba kao zhrayao naarI pu$Ya pSau yaaoga.

pUjaa kI dovaI BagavatI gaaya~I kI safla saaQanaa hu[- t%kala.
dovaI nao idyaa Axayapa~ kho gaaOtma paAaO [-icCt vastu ivaSaala.
idvya pa~ sao lagaa Zor Qaanya tRNa vanaspit vas~ dugQa AaBaUYaNa.
samast jana hue santuYT sauK Baaojana vas~ AaBaUYaNa pato xaNa xaNa.

dovata hue p`sanna pakr [YT Baaga ya&aoM sao [nd` krto p`SaMsaa.
naard mauina Aayao gaaOtma AaEama krto dovaI gauNa gaana mana basaa.
naard ike gaaOtma p`SaMsaa khto [nd` laaok tva cacaa- ho mauina.
kuC ba`a*maNa hue [-Yyaa-lau kOsao gaaOtma Apmaana saaocao isarQauina.

ek idna ek marNaasanna ga} kao laakr rKa gaaOtma pasa.
gaaOtma ike sanQyaa tba tk ga} mar gayaI haot na ivaSvaasa.
tba duYT ba`a*maNa ike hllaa ik gaaOtma ike gaaOh%yaa yaha^M.
gaaOtma nao Qar samaaiQa pta lagaayaa ba`a*maNa duYkma- SaIGa` vaha^.

gaaOtma nao idyaa Eaap ba`a*maNaaoM paAao kumBaIpak nark yaatnaa.
ba`a*maNa maa^gao xamaa tao khto gaaOtma tuma laaOTao kilakala janaa.
ba`a*maNa BaUla gae vaod hue AnaiQakarI vaod gaaya~I iSava pUjana.
EaIkRYNa Avatar pScaat\ laaOTo ba`a*maNa Qara pr BaUlao AaraQana.

 

maiNaWIp vaNa-na:


ba`*malaaok ko }pr hO sava-laaok vahI khata maiNaWIp saundr.
ivarajatI BagavatI jagadmbaa saiht Anaok sahaya saovak var.
maiNaWIp ko caaraoM Aaor fOlaa AmaRt ka saagar yaaojanaaoM dUr.
Anaok Qvajaae^ saiht naaOkae^ saagar tOrtI r%na vaRxa BarpUr.

laaoh prkaoTo maoM basato rxk yauw &ana sampnna gaNa AaEama.
kasyainaima-t prkaoTo maoM Anaok vaRxa jalaaSaya pxaI k`ma k`ma.
vaYaa- ?tu basatI yaha^ ipMgala nao~QaarI baarh Sai>yaa^ saaqa.
homant Sard iSaiSar ?tu basatI yaha^ AaOr id@pala  sanaaqa.

puYpraga maiNa ka prkaoT ijasamaoM rKI maiNainaima-t saamaga`I.
rhto yaha^ [nd` id@pala Qar AayauQa sah samaaja haovao Aga`I.
AmaravatI purI pUva- idSaa maoM inavaasa Satk`tu eoravat saMga.
Saica dovaI sajaI sa^varI dovaaMganaaoM saiht Aanaindt bahu rMga.

AignakaoNa maoM hO vai*napurI jaha^ basatI svaha svaQaa dovaI.
yamaraja ica~gauPt ivarajato yaha^ dixaNa idSaa maoM sauKsaovaI.
naO?%yakaoNa maoM basato raxasa Sai> saiht sada KD\gaQaarI.
piScama idSaa ivarajato varuNa dovata ma%sya banaI hO savaarI.

vaayavyakaoNa maoMO hO vaayaulaaok jaha^ ivarajato balaI vaayaudova.
maRga hO [nakI savaarI Gaoro rhto marud\gaNa Sai> sah sadOva.
]<ar idXaa maoM hO yaxaaoM ka mahana\ laaok jaha^ basato kubaor.
navainaiQa ?iw ivaiw Sai> saiht nava saonaa naayak Zor.

[-SaanakaoNa maoM mahana\ rud`laaok jaha^ basato rud` dova p`Qaana.
QanauYa trkSa QaarI k`aoQapUNa- maud`a i~SaUlaQar sah sammaana.
pd\maragamaiNa ka prkaoTa jaha^ basatI caaOsaz laaok klaa.
samaRiw vaRiw svaQaa svaaha Eawa saaiva~I gaaya~I inaScalaa.

ek prkaoTo maoM basatI BagavatI BauvanaoSvarI kI pircaairka.
ek prkaoTo maoM basao ba`a*maI caamauNDa laxmaI vaOYNavaI maatRka.
ek prkaoTo basao Sai>yaa^ kralaI ivakralaI ]maa sarsvatI.
dugaa- ]Yaa Eauit smaRit maoQaa mait kaint Eawa Aayaa- QaRit.

naO?%yakaoNa maoM basao saaiva~I SaMK cak` gada pd\ma QaairNaI.
Bagavaana ivaYNau ka $p yah hO yaha^ basao dixaNaamaUit- p`NaI.
basato rit kamadova gaNaoSa puiYT Aagama jagadmbaa Avatar.
pMcaBaUt ko svaamaI AMgarxak Sai>yaa^ Anaok dova ivastar.
 

maQya Baaga ivarajao BagavatI BauvanaoSvarI caar maNDp ]dar.
EaMgaarmaNDp maui>maNDp &anamaNDp ekantmaNDp hOM caar.
EaMgaarmaNDp maQya idvya isaMhasana ivarajao dovaI sah saBaa.
krtI naR%ya dovaagaMnaae^ Apsarae^ maQaur svar gaana p`itBaa.

maui>maNDp ivarajatI BagavatI iSavaa sava- maui>p`dayanaI.
&anamaNDp BagavatI dotI &ana ]pdoSa sakla sauKdaiyanaI.
ekantmaNDp ivarajatI BagavatI jagadmbaa Sai>yaa^ saiht.
icantamaNaIgaRh hO p`Qaana sqaana Aaid Sai> ka kro maaoiht.

]cca maMca ek jaha^ ivarajato p`Qaana dovata EaI BauvanaoSvar.
Aaid saRiYT samaya ike qao dao Baaga BauvanaoSvarI BauvanaoSvar.
dovaI BauvanaoSvarI ivarajao vaamaaMga sava-dova EaI BauvanaoSvar.
i~nayana pMcamauKI BauvanaoSvar kaoiT kamadova sao saundr.

Qaro hst hirNa ABaya varmaud`a frsaa vaya SaaODYa vaYa-.
sfiTk maiNa saI Aaoja kaoiT cand` SaItlata mauK hYa-.

navar%na jaDo BauvanaoSvarI kI krQaina saaoho kiT saundr.
vaOdUya-maiNa baajaUband sajao BaujaaAaoM maoM svaNa- AaBaa var.
cak` sao ivaVut sama kNa-fUla rajato sajaato mauKkmala.
ibambaafla sao AaoYT daiDma saI dntpi@t saaoho ivamala.

kukMma kstUrI itlak rajato saUya- saI caUDamaiNa mastk.
]dyaI Sauk`tara saa naaisakaBaUYaNa p`kaSata haoz tk.
kNz sajaI maaotImaalaa candna kp-Ur kukMma laoipt stna.
SaMK samaana knQao mastk rajata AmaUlya maukuT hro mana.

AlakavalaI CayaI mauKkmala ma^Drato matvaalao Bama`rgaNa.
maiNa jaiDt mauid`ka saaohtI AMgaulaI i~nao~ maanasa hrNa.
maharaga pd\maragamaiNa sama kaint r%na kkMNa ikikMNaI.
r%na sajao kMcaukI koSapaSa sajao maillaka saugaMiQa hirNaI.

pd naK Ba`ajato maiNa mau>a sao caraNa kmala Ait saundr.
gaaola ]cca ]raoja saaoho BagavatI lagatI AlasaayaI manahar.
caar Baujaa Qaro paSa AMkuSa var ABaya maud`a SaaoiBat Ait.
sampUNa- EaMgaar saijjat saukumaar AMga kruNaamaUi-t- dotI mait.

kaoiT kaoiT riva sama toja kaoiT kaoiT cand` sama kaint.
bahu saiK dasaI dova is~yaa^ dovavaRnd krto ]pasanaa Ait.
maUit-mant ivarajatI th^ lajjaa tuiYT puiYT kIit- kaint.
xamaa dyaa bauiw maoQaa jayaa ivajayaa Aijata ina%yaa Ait.

Apraijata ivalaaisanaI daogQa`I Agaaora AmaMgalaa naaO Sai>.
SaMKinaiQa pd\inaiQa inaiQayaa^ paSva- sairtae^ saiht Bai>.
icantamaiNagaRh sahs~ yaaojana lambaa caaODa Anaok p`akar.
Antirxalaaok maQya sauSaaoiBat nahIM naaSa p`layakala Qaar.

dovaI Ba> Aato yaha^ rhoM naair$p sada inaraoga rho yauvaa.
nahIM kama k`aoQa icanta maa%saya- saBaI jana rho tojayau> vaa.

 

janamaoyajaya Wara Ambaaya& :


tba kr saMklp baulaayao QaaOmya mauinagaNa ikyaa Ambaaya&.
huAa parayaNa EaImaddovaIBaagavat ka kr dana ivap` iva&.
bahu ba`a*maNa Baaojana kumaarI Baaojana dIna Anaaqa kao dana.
idyao d`vya ike saMtaoYa sakla ivap` yaacak saiht sammaana.

]saI samaya Aayao naard mauina janamaojaya nao ike pUjana maana.
kho naard saunaao rajana\ tva ipta payao idvya doh Bagavaana.
sakla dova Apsarae^ krto stuit tva ipta yah ivasmaya.
tva ipta gae maiNaWIp kao dovaIBaagavat p`Baava inaScaya.

sauna naard vacana rajaa janamaojaya hiYa-t Qaro vyaasa carNa.
tva kRpa p`saad huAa sakla samBava yah kqaa duK hrNa.
khto vyaasadova rajana\ krao dovaI ]pasanaa maana kr saaQya.
ina%yapaz dovaI Baagavat ka ApnaaAao hao Ambaaya& AaraQya.

dokr AaSaIvaa-d inaja sqaana pQaaro naard vyaasa samast mauina.
khto saUtjaI ?iYajana Aaid Slaaok dovaI mauK sao banaa gaunaI.
sava- KilvadmaovaahM naanyadist sanaatnama\ kha qaa BagavatI.
vahI banaa EaImad\dovaIBaagavat puraNa ba`*maa nao ilaKa saumait.

tt\ pScaat\ ilaKa vyaasadova nao saar Baaga WadSa ivaBaaga.
sava- papnaaSak piva~ yah puraNa dota ASvamaoQa fla yaaga.
ina%ya EavaNa dovaIBaagavat ka krta sakla kamanaa safla.
pu~ Qana ivaVa kIit- pi%na pit pirvaar saba pavao ]jjvala.
 
WadSa sknQa samaaPt

EaImad\ dovaI Baagavat sampUNa-

 

 1-Preaching of Devee, Gotam Rishi, Mani Dweep and Janamejaya's Ambaa Yagya

Home | Das Kriti | Devee Bhaagvat | Contents

Previous


Created and Maintained by Sushma Gupta
Created on 04/27/2006 and Modified on 08/10/09
Contact:  daskriti@yahoo.com