Sushmajee
Das Kriti | Devee Bhaagvat


Devee Bhaagvat

Home | Das Kriti | Devee Bhaagvat | Contents

Skandh 5-1/6

Previous | Next

  1-Ramb Karambh  |  2-Devee Appears  |  3-Mahishaasur  |  4-Shumbh Nishumbh  |  5-Daitya Vadh | 6-Shumb Nishmbh Vadh

   

maihYaasaur tqaa rmBa krmBa kqaa

kh janamaojaya svaamaI vyaasadova saujaana.
saunaI maihmaa BagavatIkI ivalaxaNa maana.
Aba khao mahamaayaa cairt ivaSaoYakr.
maatanao jaaoo laIlaa kI vah samaJaakr.

mahamaayaa laIlaa Aimat Apar ivalaxaNa.
saunaao janamaojaya pavana hao jaIvana xaNa xaNa.
kqaa BavaanaIkI sauKdayaI puNya sairta.
jaao jana nahIM saunao vah maUK- jaIvana rIta.

naRp dna uko dao pu~ rMBa krmBa danava vaIr.
qao saMtanahIna krto tpsyaa pMcanad
ko tIr.
rmBa krta pMcaaigna tp  vaT vaRxa tlao.
krmBa krta  tp pMcanad jala sailalao. 

samaya paya [nd` ga`ah$pmaoM vaha^ Aayaa.
BaxaNa ikyaa krmBaka jyaaoM hI payaa.
duKI Ait rmBa inaja SaISaka bailadana.
saaocaa BaoMT k$^ Aignakao imaTo pihcaana.

p`sanna hue Aignadova kho maa^gaao vardana.
@yaaoM caahto marNa tuma hao danava mahana\.
maa^gaa varmaoM rmBanao i~laaok ivajayaI pu~.
Apraijat dova danava maanavasao yah saU~.

idyaa Aignadovanao saundr mana Baavana var.
Ait p`sanna huAa rmBa jaya Aigna p`var.

samaya paya maihYaI vyaahI danava rmBa.
maihYaI rmBa saut huAa maihYaasaur dmBa.
naUtna $p Qara rmBanao r>baIja banakr.
kizna tpsyaa rt huAa maihYaasaur var.

p`sanna ike ba`*madovakao danava maihYaasaur.
maa^gaa marNa maa~ naair haqa qaa vah catur.
danavakulanao maihYaasaurkao idyaa isaMhasana.
huAa AiBamaanaI inarMkuSa vah sah vyasana.

maihYaasaurka huAa ek C~ pUNa- raja.
BaUsaur naRpit nar naarI sabanao maanaa raja.
ya&Baaga pata maihYaasaur ivaSva ivajayaI. 
saaocaa Saasana hao svaga-laaok mama AjayaI.

Baojaa dUt ek [nd`ko pasa samaJaakr.
[nd` CaoDao svaga- jaaAao p`aNa bacaakr.
Aqavaa maanaao AaQaInata maihYaasaurkI.
yaa yauw krao hao T@kr saur AsaurkI.

icaintt huAa [nd` gayaa ba`*maako pasa.
kha inaja duK maihYaasaur saMdoSa ]dasa.
ba`*maa SaMkr inakT kOlaaSaQaama Aayao.
saBaI calao vaOkuNzlaaok ivaYNaukao payao.

vaOkuNz Qaama ivaYNaunao ikyaa sabaka maana.
jaanagae dovaaoMka duK ikyaa saOnya ivaQaana.
ba`*maa ivaYNau SaMkrnao inaja saonaae^ sajaa[-M.
dovagaNanao ApnaI ApnaI Aina laoko banaa[-.

ikyaa Qaavaa maihYaasaur pr iCDa yauw.
dova danava Aana iBaDo prspr yaaoM ku`w. 
maihYaasaurnao Apar maayaa ivastar ikyaa.
icaintt hue [nd` dovaaoMka BayaBaIt ihyaa.

Aayao EaIivaYNau ba`*maa SaMkr lao lao saOnya.
duYT maihYaasaur nahIM haro dovata banao dOnya.
laaOT calao i~dova inaja inaja sqaana laaok.
p`sanna huAa maihYaasaur dovata krto Saaok.

Sat vaYa- kr yauw maihYaasaur huAa ivajayaI.
Aasana Qara svaga-laaok krta taDnaa nayaI.
Cup calao dova kndraAaoMmaoM duKI Asahaya.
jaao qao kla laaokpit Aaja rho ibalaKaya.

  1-Ramb Karambh  | 2-Devee Appears  | 3-Mahishaasur  |  4-Shumbh Nishumbh  |  5-Daitya Vadh | 6-Shumb Nishmbh Vadh

Home | Das Kriti | Devee Bhaagvat | Contents

Previous | Next


Created and Maintained by Sushma Gupta
Created on 04/27/2006 and Modified on 08/05/10
Contact:  daskriti@yahoo.com