Sushmajee
Das Kriti | Devee Bhaagvat


Devee Bhaagvat

Home | Das Kriti | Devee Bhaagvat | Contents

Skandh 9-1/4

Previous | Next

 1-Devee(1)  |  2-Devee(2)  |  3-Tulasee  |  4-Other Devee

   

 doivayaa^

dugaa- laxmaI sarsvatI saaiva~I raQaa pa^ca doivayaa^ hOM p`kRit.
[na pr inaBa-r saRiYT p`kRYT kRit banaI p`kRit p`vaINa Ait.
Aaid saRiYT maoM pu$Ya p`kRit dao $p hue prmaa%maa ko jaana.
ho naard ba`*masva$pa p`kRit sanaatnaI ina%yaa gauNamayaI saujaana.

yaaogaI nahIM maanato s~I pu$Ya Baod sava-sva ba`*mamaya sat\ Asat\.
EaIkRYNa hO prma pu$Ya ]nakI [-cCamaa~ sao maUlap`kRit Aagat.
tojamayaI gaNaoSa maata dugaa- yaSa maMgala sauK hYa- maaoxa p`dayanaI.
dugaa- iSavaSai> laxmaI sa<vasva$pa hir kI Sai> sauKdaiyanaI.

dugaa- dUr kro du:K Saaok ]Woga SarNaagat rixaNaI BagavatI.
laxmaI vaOkuNzinavaaisanaI rajalaxmaI gaRhlaxmaI banaI QanavatI.
sarsvatI svaaimanaI vaaNaI ivaVa &ana maoQaa p`itBaa smarNa.
Svaot vas~ QaairNaI hirip`yaa kmala kaint isaiw varNa.

saaiva~I gaaya~I ba`*maaip`yaa jap$pa tpisvanaI sava- saMskarI.
prmaba`*ma sva$pa maaoxadaiyanaI sa%vamaya ivaga`h Qar AanandkarI.
AtIva saundrI EaIkRYNip`yaa sava- sad\gauNa QaairNaI EaIraQaaranaI.
prmaba`*ma vaamaaMgaa saarBaUta pravara prmaaVa pUjyaa jaga jaanaI.

pa^ca doivayaa^ hOM p`mauK dugaa- laxmaI sarsvatI saaiva~I raQaajaI.
Anya doivayaa^ [nako sva$p klaa klaaMSa klaaMSaaMSa maatajaI.
gaMgaa piva~ kairNaI jalamayaI ivaYNau ivaga`h ]%pnnaa sanaatnaI.
papnaaiSanaI pQaarI Baart KND puNyaa iSava mastk ivarajanaI.

EaItulasaI p`kRit p`Qaana AMSaa EaIivaYNauip`yaa carNa inavaaisanaI.
saovaa sao sada krtI [-cCa pUNa- maanava jana prmaQaama daiyanaI.
dovaI jaga%karu kSyap ?iYa maanasapu~I SaMkr iSaYyaa ivaduYaI.
naagamaata SaoYanaaga BaiganaI prma tpisvanaI ivaYNauip`yaa maihYaI.

dovasaonaa maatRka sada krtI rxaa pu~ paO~ iSaSaujana saMtana.
khto YaYzI saMtanaao%pnna kairNaI dyaasva$pNaI kro klyaaNa.
maMgalacaNDI BaaOmavaar pUjaa dotI pu~ paO~ yaSa Qana sauK maana.
dovaI kalaI prma p`tapI hu[- p`kT dovaI lalaaT sao vaIr mahana\.

krtI icantna EaIkRYNa ka sanaatnaI Syaamaa yaaoga sva$pNaI.
Qama- Aqa- kama maaoxa p`daiyanaI dO%yanaaiSanaI maata sauK krNaI.
vasaunQara svaaha svaQaa dixaNaa svait vaayau pi%na puiYT gaNaoSaip`yaa.
Anant pi%na tuiYT [-Saana Baayaa- sampi<a kipla pi%na QaRit ik`yaa.

naair Apmaana hO p`kRit Apmaana EaIdugaa- duga-it inavairNaI.
p`qama dxa tnayaa sait kr dO%ya ivanaaSa vapu ya& vaairNaI.
hu[- ihmaacala pu~I vyaahI SaMkr saMga dao saut gaNaoSa kumaar.
sava- saur Asaur maanava krto vandna saovaa maata kI baarmbaar.

 

prmaba`*ma EaIkRYNa tqaa EaIraQaajaI :
 

kh naard naarayaNa samaJaaAao dovaI AaVaSai> cairt ]dar.
pMcaivaQa dovaI $p sava- p`aNaI i~gauNamaya ba`*ma ivacaar Apar.
samaJaato naarayaNa saunaao naard Aa%maa AakaSa idSaa kala.
gaaolaaokQaama ivaSvagaaolak ina%ya sanaatna nahIM naaSa pa kala.

p`kRit samaaiht prmaa%maa maoM jaOsao daihkaSai> basatI Aaga.
EaIhir rhto Sai> sampnna vahI Sai> AaVa Sai> mahaBaaga.
&ana samaRiw sampi<a yaSa bala eoSvaya- pUNaa- hO dovaI BagavatI.
ba`*ma samaaihta At: ba`*ma hO BagavatI prmaa%maa saMga sa%yavatI.

[-cCa saakar $p QaarNa kI tba p`kT hue EaIkRYNa maaohk.
idvya $p ikSaaor Avasqaa Syaama ivaga`h maoGa kaint saaohk.
maQaur mauskana Sauw pItambarQaarI maurlaI Qaro hst sao AaoYT.
sava-vyaapI pUNa-pu$Ya iWBauja AaBaUYaNa Anaok Ba>ip`ya saaoYT.sa: [-YT saaoYT

prba`*ma EaIkRYNa savaa-%maa janma jara vyaaiQa maR%yau duK inavaark.
ike inaja $p ko dao Baaga vaamaaMga s~I dixaNaaMga pu$Ya Qaark.
idvyasva$pa naair kmala sama qaI kaint inatmba ]raoja saundr.
xaINa kiTp`doSa prma $pmaya Aanana vaxa har AaBaUYaNa var.

kstUrI ibandI candna caica-t Aanana doKtI EaIkRYNa manaaohr.
kuiHcat koSaavaila rajahMsa saI caala cand`kaint AaBaa Qar.
lao calao EaIkRYNa rasamaNDla huAa rasa ba`*maa ko idvasa pya-nt.
saundrI ka Svaod banaa ivaSvagaaolak inaSvaasa banaa vaayau Anant.

hu[ p`kT ija*vaa sao sarsvatI Svaot vaNaa- vaINaa pustk Qar.
kuC kala baIto Aaid p`kRit rmyaa ike iWBaaga naair var.
ek banaI kmalaa dUsarI hu[- EaIraQaa daihnao Baaga sao saundr.
EaIkRYNa ike iW$p vaamaaMGa EaIivaYNau dixaraQa- iWBauja var.

sarsvatI kmalaa banaI pi%nayaa^ EaIivaYNau catuBau-ja $pQaarI.
raQaajaI rhI vahIM EaIkRYNa saMga Aimat risak rasaivaharI.
EaIivaYNau sao Anaok catuBau-ja paYa-d kmalaa sao Anaok naarI.
EaIkRYNa sao Anaok gaaop EaIraQaa sao gaaipkae^ qaIM ivastarI.

tba p`kT hu[- EaIdugaa- kRYNa pujaairna EaIivaYNau kI maayaa.
naarayaNaI [-SaanaI sava-Sai> sva$pa EaIkRYNa bauiw C^ayaa.
svaga-laxmaI gaRhlaxmaI i~gauNaQaairNaI Aa%maSai> p`daiyanaI.
isqait bauiw fla xauQaa ippasaa dyaa inand`a xamaa daiyanaI.

mait Saaint lajjaa tuiYT puiYT Ba`aint tnd`a baIja$ipNaI.
KDI sanmauK EaIkRYNa krtI vandnaa SauBama\ )dyahairNaI.
idyaa Aasana EaIkRYNa nao ivarajaI BagavatI dugaa- SaantBaava.
EaIba`*maa BaI Aayao inaja Sai> saiht ivarajao Aimat p`Baava.

ike EaIkRYNanao dao $p inaja vaama Baaga banaa qaa iSavaSaMkr.
dixaNa Baaga rha EaIkRYNa $p krto vandna SaMkr kRYNa var.
 

 

pirpUNa-tma EaIkRYNa AaOr icanmayaI raQaa sao ivaraT\ $p baalak:


EaIkRYNakI icanmayaSai> Aaidp`kRit hu[- qaI gaiBa-t janaao.
huAa baalak janma %yaagaa AaidSai> raQaa nao jala maoM jaanaao.
khto EaIkRYNa ikyaa GaRiNat kma- tU haojaa vanQyaa sava-$p.
tva ASaaMSa doivayaa^ haogaIM vanQyaa santanahIna vacana Anau$p.

At: sarsvatI laxmaI raQaa Aaid rhI santanahIna AMSaaSa.
Aba baalak rha ba`*maaND jala maoM huAa ivaraT\$p kRYNaaMSa.
baalak khayaa mahaivaYNau AsaM#ya ba`*maaND basao raoma raoma.
Aayao EaIkRYNa idyaa vardana icar jaIvana inaja Bai> Alaaoma.

mahaivaYNau raoma raoma basao Anaok ba`*maaND Anaok dovata basao.
tba EaIkRYNa Aayao gaaolaaokQaama kha ivaYNau iSava sao manasao.
tuma krao rcanaa saRiYT kI ho ivaYNau b`a*maa iSava sad\ p`kar.
yah saunaayaa EaIkRNa cairt yaha^ sauKdayaI ivaSad\ hO Apar.

 

sarsvatI pUjana ivaQaana:


pUCto naard samaJaaAao doivayaaoM kI pUjaa kvaca Ba> kqaa.
ho naarayaNa ide vardana kba kOsao iksao ivaSaoYa kr yaqaa.
khto EaInaarayaNa sauna naard pHca dovaI mahana\ ivaSaoYa kr.
gaNaOSa jananaI dugaa- raQaa laxmaI sarsvatI saaiva~I Bayahr.

p`qama pUjana ikyaa sarsvatI ka EaIkRYNa nao &ana daiyanaI.
sarsvatI AayaI EaIkRYNa samaIp varNa inaja hotu sauKdaiyanaI.
khto EaIkRYNa dovaI EaIivaYNau mama $p tuma ]nakao varao.
h^U raQaa saMga maainanaI kao kOsao samaJaa}^ tuma saMSaya hrao.

tba EaIkRYNa nao ikyaa pUjana dovaI sarsvatI ka saadr.
Aba pUjato sarsvatI kao ba`*maa ivaYNau iSava dovata nar.

maaGa Sau@la pHcamaI kao haota sarsvatI pUjana ivaVa iht.
kr gaNaoSa pUjana ifr pUjao dovaI sarsvatI pirvaar saiht.
EaIM i*RM sarsvatO svaaha maUla man~ sao ivaiQavat\ krao pUjana.
Svaot puYp Svaot vas~ Svaot candna naOvaoV saiht AaraQana.

yaa&val@ya nao kI qaI stuit sarsvatI dovaI kI Anaupma.
ba`*masva$pa prma jyaaoit$pa sanaatnaI sava- ivaVa sva$pma\.
BagavatI naIit vyaa#yaa kalasaM#yaa$pNaI saflata daiyanaI.
smaRit &ana bauiw ivaVa data isawant$pa saMSaya inavaarNaI.

p`itBaa Sai> klpnaa Sai> sava-Aimbaka tuByaO namaao nama:.
ba`*maisawant ivacaarNaI klyaaNamayaI sarsva%yaO namaao nama:.
]pasato ba`*maa iSava ivaYNau dovata ho maata dovaI namaao nama:.
yaa&val@ya payao kvaInd` pd kr pUjana EaIsarsva%yaO nama:.

 

ivaYNau p%naI laxmaI sarsvatI tqaa gaMgaa ka Baart Aagamana:
 

! namaao naarayaNa: namaao sarsva%yaO namaao laxmaI namaao gaMgaayao.

naarayaNa inavaasa vaOkuNz Qaama ivarajatI tIna dovaI saundr.
EaIsarsvatI EaIlaxmaI EaIgaMgaa pitip`yaa iBanna svaBaavakr.
gaMgaa saaocatI sarsvatI AiQak pitip`yaa At: kr ivavaad.
EaIlaxmaI samaJaatI sarsvatI kao yaaoM Saap p`itSaap ivaYaad.

SaapvaSa tInaaoM AMSaaSa maoM AayaI sairta vaRxa bana BaartvaYa-.
gaMgaa pitt pavanaa sarsvatI isaw snaanaa laxmaI tulasaI hYa-.
EaInaarayaNa nao idyaa &ana tInaaoM kao laxmaI qaI Saant saujaana.
EaInaarayaNa nao BaojaI sarsvatI ba`*maa kao gaMgaa SaMkr kao maana.

EaIlaxmaI rhI EaIivaYNau saovaa maoM saaQvaI sauSaIlaa Saaint ip`yaa.
Aagao kqaa ivaSaoYa gaMgaa AvatrNa tulasaI ivavaah piva~ ik`yaa.
EaIlaxmaI Qana maana daiyanaI sada kRpa kir~I pirvaar sa^vaaro.
EaIsarsvatI ivaVa &ana daiyanaI EaIgaMgaa krtI pavana jaga saaro.
 

 1-Devee(1)  |  2-Devee(2)  |  3-Tulasee  |  4-Other Devee

Home | Das Kriti | Devee Bhaagvat | Contents

Previous | Next


Created and Maintained by Sushma Gupta
Created on 04/27/2006 and Modified on 08/10/09
Contact:  daskriti@yahoo.com