Sushmajee
Das Kriti | Devee Bhaagvat


Devee Bhaagvat

Home | Das Kriti | Devee Bhaagvat | Contents

Skandh 9-3/4

Previous | Next

 1-Devee(1)  |  2-Devee(2)  |  3-Tulasee  |  4-Other Devee

   

 BagavatI tulasaI ka janma :

rajaa Qama-Qvaja pi%na maaQavaI nao idyaa janma saundr knyaa tulasaI.
kait-k pUiNa-maa kao tulasaI janma huAa pakr saMtana maa^ hulasaI.
tulasaI qaI laxmaI AMSa pUva- janma maoM qaI gaaolaaokQaama EaIkRYNa saMga.
EaIraQaajaI ko Eaap AayaI Qara pr caahtI EaIivaYNau pit AsaMga.

Anaupma $pvatI Sard\ cand` saI AaBaa tp krnao gayaI bad`Ivana.
sahs~aoM vaYa- ikyaa tp flaahar, SauYkpat jala maa~ xaINa tna.
Aayao EaIba`*maa doto var maa^gaao tulasaI tva [-cCa Anau$p dU^ var.
khtI tulasaI pa}^ EaIivaYNau pit$p raQaakaop inavaarao t%pr.

khto EaIba`*maa sauna tulasaI SaMKcaUD qaa gaaop gaaolaaok Anaupma.
EaIraQaa Eaap banaa hO danava gauNaI &anaI krao ]saka varNa tuma.
samaya paya tuma bana jaaAaogaI EaIivaYNauip`yaa yah vardana hmaara.
dodU^ raQaakvaca krao AnauYzana EaIraQaa nahIM rho Ap`sanna jara.

ba`*maa ko var sao tulasaI p`sanna Aba svaPna maoM doKa yauvak ek.
qaa saundr sajaIlaa r%namaya AaBaUYaNa caMdna laop mauskurata ek.
SaMKcaUD Aayaa bad`Ivana ]saI samaya doKa tulasaI nao Anaayaasa.
haonao lagaa vaata-laap SaMKcaUD nao jaIta tulasaI ka mana ivaSvaasa.

tba Aayao EaIba`*maa khto SaMKcaUD krao gaanQava- ivavaah tuma.
baaolao tulasaI sao SaMKcaUD tva pit banaogaa khnaa maanaao tuma.
calaogae ba`*maa tba SaMKcaUD nao tulasaI sao gaanQava- ivavaah kr.
laayaa inaja mahlaaoM maoM rhto tulasaI SaMKcaUD sauK sao SaaMit Bar.

sauKmaya qaa Saasana danavaraja SaMKcaUD ka sauKI danava Asaur.
iBaxauk sama banao dovata iCna gayaa qaa AiQakar jaayaoM ikQar.
dovata gae ba`*maa samaIp khto inaja mana kI vyaqaa baarmbaar.
ba`*maa SaMkr dovata imala calao EaIivaYNau ko laaok kr AaQaar.

kro dovata hir stuit saunaato inaja jana mana ka du:K saMtap.
khto ivah^sa EaIhir SaMKcaUD qaa mama saovak gaaolaaokmaoM Aap.
EaIraQaa Saap sao banaa danava p`tapI kr QaarNa kvaca ek.
jaba tlak yah kvaca phnao rho pitva`t Qama- tulasaI ivavaok.

yah nahIM payao maR%yau Aba mauJao hI calanaI haogaI catur saI caala.
Qar $p ba`a*maNa ka pa}^ kvaca dana maoM hO vah danaI ivaSaala.
BaMga k$ piva`t Qama- ]sakI pi%na ka tba vah maro SaMkr haqa.
tulasaI mama Ait ip`yaa kI tpsyaa mama iht daoYa nahIM mama maaqa.

idyaa i~SaUla SaMkr kao kha krao yauw kI tOyaarI danava saMga.
kaja sajao tulasaI banao mama icar saMiganaI SaMKcaUD ]war ABaMga.

 

Bagavaana SaMkr tqaa SaMKcaUD kI BaoMT :
 

calao iSavaSaMkr puYpBad`a tT haqa maoM Qar EaIivaYNaud<a  i~SaUla.
ganQava-raja puYpdnt banaa dUt SaMkr ka Aayaa puYpBad`a dukUla.
Baojaa puYpdnt kao SaMKcaUD ko raja drbaar donao caotavanaI yauw.
saunakr SaMKcaUD h^saa baaolaa vah Aayaogaa AagaamaI idvasa ivaruw.

Aakr mahla maoM SaKcaUD nao tulasaI kao samaJaayaI yauw kI baat.
icaintt hu[- tulasaI sauna samaacaar pit ivaCaoh kOsao saho idnarat.
khta SaKcaUD qaa maOM gaaop saudamaa gaaolaaok Aba laaOTU^ ho tulasaI.
tuma banaaogaI hirip`yaa saaQanaa hao safla torI mama [-cCa hO hulasaI.

hir hOM sava- samaqa- karNa krNa jaIvana marNa sava- kma- fladata.
]naka huAa frmaana Baivatvya kaOna sako Tala vah BaagyaivaQaata.
tulasaI tuma jaaAao hir SarNa maOM ba^Qaa tva saMga maanakr ba`*maAa&a.
Aba haogaa ivaCaoh ivaiQa [-cCa balavatI @yaa kr saktI mama p`&a.

p`at:kala kr namana EaIkRYNa kao snaana Qyaana ba`a*maNa iht dana.
calaa SaMKcaUD iSavaSaMkr inakT lao Atuilat saOnaa tja AiBamaana.
SaMkr saMga ivarajatI Bad`kalaI kait-koya dovata sakla gaNa naanaa.
]tr pDa ivamaana sao SaMKcaUD krta SaMkr kao p`Naama Bai> baanaa.

samaJaato SaMKcaUD kao iSavaSaMkr saunaa danava laaOTa dao dovata raja.
tuma sava- samaqa- qao gaaop gaaolaaok maoM samaya saMga badlato idna rajakaja.
EaIhir nao Baojaa mauJakao yaha^ prmaa%maa krto saRiYT palana AaOr saMhar.
ivaYNau $p palana ba`*maa ricayata maO SaMkr saMhar krta ivaiQa ivacaar.

khta SaMKcaUD Aap maata ipta rxak pUjanaIya dova AaOr dO%ya.
Aap @yaaoM Aato dO%ya dova maQya rihe inaSpxa yaid doKo AaOica%ya.
khto SaMkr ivaSaoYa baat sao @yaa p`yaaojana hao jaaAao yauw tOyaar.
Anyaqaa dodao dovaaoM kao rajya yah khta spYT marNa jaIt har.

kr p`Naama iSavaSaMkr kao SaMKcaUD baOza inaja rqa saMga saOnya Apar.
huAa yauw AarmBa iBaDo dovata danava kait-koya Aru SaMKcaUD p`caar.
kait-koya hue qao mauiC-t Bad`kalaI Aagao Aakr krtI sahaya saMBaar.
yauw huAa BaIYaNa maro danava maRt dova ijalaato SaMkr maR%yauHjaya saar.

hu[- AakaSavaaNaI SaMKcaUD jara marNa riht jaba tk kRYNakvaca Qaaro.
[sakI pi%na hO sait krtI rxaa pitva`tQama- saiht sa%ya maanaao yah saaro.
[saI samaya Aayao EaIivaYNau Qar $p vaRw ba`a*maNa gae SaMKcauD samaIPa.
dodao dana rajana\ tva kvaca mauJakao tuma sava- samaqa- maha danaI ho mahIp.

kvaca ]tar idyaa dana SaMKcaUD nao ivap` vacana dana hotu sada maananaIya.
tba EaIivaYNau Qar $p SaMKcaUD ka gae tulasaI samaIp kr hasa kmanaIya.
pitva`t Qama- huAa naYT tulasaI ka vah naarI saulaxaNaI qaI rhI Ajaana.
tba SaMkr nao maara ivaYNaud<a i~SaUla SaMKcaUD pr huAa Basma dO%ya saujaana.

SaMkr calao inaja laaok dovata pagae inaja sampi<a hue A%yant p`sanna.
kqaa AadrNaIya SaMKcaUD kI dO%ya banaa gaaokula gaaop huAa na iKnna.
krto qao rasa EaIraQaa EaIkRYNa gaaolaaok risak ivaharI AtIva pavana.
phu^caa SaMkcaUD banakr saudamaa gaaop gaaod ]zayao EaIkRYNa mana Baavana.

jaba EaIhir ph^cao qao SaMKcaUD ka $p Qar sait saaQvaI tulasaI pasa.
Ait Aadr ikyaa tulasaI nao pUCa yauw ivaYaya maoM huAa hasa ivalaasa.
kr hasa ivalaasa EaIhir ike Sayana tulasaI saMga tulasaI mana caota.
hir $p SaMKcaUD Qaro lagao ATpTo baaolaI tulasaI kaOna tuma ho naota.

tba hir nao idKlaayaa inaja catuBau-ja $p Syaama vaNa- maukuT SaISa .
kana kuNDla kuntla koSa galao vaOjayantI maalaa kamadova jagadISa.
SaMK cak` gada kmala hst haozao pr ivarajatI mauskana maQaur.
pd kMkNa baajaU pr saundr banQa Anaupma jyaaoit Ba`aijat pur.

khtI tulasaI tuma hir paYaaNa )dya p`aNa hro SaMKcaUD Ba>.
naYT ikyaa mama paitvaR%ya Qama- hma qao sada tva carNa Anaur>.
dotI kaoipt Eaap tumhoM hir Aba tuma bana jaaAao paYaaNa $p.
khto EaIhir ho tulasaI ikyaa tp tumanao BaartvaYa- mama Anau$p.

SaMKcaUD hO mama AMSa ]sanao ikyaa qaa tp tva iht payaa tumakao.
Aba SaMKcaUD basaa gaaolaaok Qaama tuma idvya $p hao paAao mauJakao.
sada basaao p`it laaok mama saMga tva saaQanaa hu[- safla ho tulasaI.
tva doh banao sairta gaNDkI maOM banaU^ Saailaga`ama iSalaa mait hulasaI.

tja paiqa-va doh tulasaI banaI idvya dovaI ivarajatI hir )dya.
tulasaI doh banaI gaNDkI sairta tIr ivarajao Saailaga`ama Ajaya.
koSa banao tulasaI vaRxa pavana hir p`itmaa caZta p~ jala saMga.
tulasaI p~ kI maihmaa Ait sava- pUjaa haovao safla tulasaI saMga.
 

tulasaI maihmaa :


EaInaarayaNa kr sammaana EaItulasaI EaIlaxmaI saMga Aanaindt hue.
sarsvatI hu[- Ap`sanna tulasaI sao tao tulasaI vaRndavana vaasa ike.
EaIM *rIM @laIM eoM vaRndavanyaO svaaha ka man~jaap hir krnao lagao.
hir Aayao vaRndavana krI tulasaI kI SaaoYaD\sa ]pcaar pUjaa pgao.

pakr sammaana pUjaa tulasaI hu[- p`kT hir nao p`oma sao galao lagaayaa.
vaRnda vaRndavanaI ivaSvapUijata ivaSvapavanaI puYpsaara tulasaI payaa.
naindnaI kRYNajaIvanaI ide naama Qa$ mama vaxasqala tulasaI samaJaayaa.
dovaI haoAao dova pUijata iSaraoQaayaa- paAao sava- sammaana yah batlaayaa.

kait-k pUiNa-maa idna huAa tulasaI p`akT\ya hir nao kI p`qama pUjaa.
jaao vyai> kro tulasaI pUjana Bai>Baava vah pavao ivaYNaulaaok na dUjaa.
tulasaI hO papnaaiSanaI raoga hairNaI prma saaQvaI hir ip`yaa yao jagat.
krayaa p`oma sarsvatI tulasaI maoM EaIhir nao yah kqaa saundr Saas~vat\.

 

saaiva~IdovaI kI pUjaa :
 

jyaoYz ~yaaodSaI idna rh saMyamavat\ catu-dSaI kao hao saaiva~I pUjana.
p`qama gaNaoSa saUya- Aigna ivaYNau pUjana tt\ pScaat\ SaaoYaDsa pUjana.
kro Qyaana saaiva~IdovaI ka svaNa- sva$p vaNa- sahs~ riva sama toja.
maQaur mauskana r%namaya AaBaUYaNa icanmaya vas~QaairNaI sauKda sahoja.

ek samaya EaIkRYNa gaaolaaokQaama saaiva~I kao kha jaaAao ba`*maa saMga.
saaiva~IdovaI nahIM ga[- EaIba`*maa nao kI pUjaa saaiva~IdovaI kI ABaMga.
ho idvya ivaga`h $pNaI tojasva$pa saiccadanand$pa maUlap`kRit tuma.
AMga vyaaPt prmaanand sava- maMgalamayaI ho mauJa pr haoAao p`sanna tuma.

ba`a*maNakula sava-sva man~ saar t%va ina%yaa ina%yaip`yaa ina%yaanand $pa.
ba`*matoja p`daiyanaI sava- pap hro dovaI tva naama pzna sao maaoxa sva$pa.
haoAao p`sanna tva saaQanaa sauKdayaI SauBao Aba mama gaRh krao inavaasa.
pUjaa sao hu[- p`sanna saaiva~IdovaI calaI ba`*maa saMga ba`*malaaok Qaama vaasa.
 

saaiva~I sa%yavaana\ kqaa :


rajaa ASvapit ike saaiva~IdovaI ]pasanaa ba`*mavaaidt stao~ ]caar.
p`sannaa BagavatI ide vardana maoM pu~I pu~ ranaI rajaa kI [-cCanausaar.
pu~I ka naamakrNa huAa saaiva~I qaI prma ivaduYaI knyaa Ait saundr.
ivavaah rcaa samaya paya Vuma%saona kumaar sa%yavaana\ saMga ]%saah baZ kr.

ek vaYa- ]prant sa%yavaana\ igaro vaRxa caaoTI sao caaoT lagaI maR%yau hu[-.
yamaraja Qaro AMgauYT maa~ doh sa%yavaana\ kI calao yamapurI Aaor sahI.
saaQvaI saaiva~I saMga lagaI samaJaato yamaraja sauK duK Baya Saaok.
pata p`aNaI kmaa-nausaar sa%yavaana\ Aayau pUNa- saaiva~I sahao ivayaaoga.

krtI stvana yamaraja ka pUCtI iksa p`orNaa sao kro p`aNaI kma-.
sanaJaato yama kma- SauBa ASauBa vaodao> haoto SauBa kma- yahI hO mama-.
 

huAa kma- ]%pnna maUla p`kRit sao ba`*masva$pa yah hO p`kRit.
pa^ca BaUt pRqvaI toja jala vaayau AakaSa saU~$p yah saRjatI.
dohI hO jaIva kma- krta Baao>a Ant-yaamaI $p sao Baaoijayata.
inaYkRit hO maui> Bai> dotI fla hO inavaa-Napra saa$Pyaa mata.

tba khtI saaiva~I tuma yamaraja hao &ana BaNDar kOsao jaa}^.
khto yama maa^gaao [-icCt var tuma banaao laxmaI ivaYNau saMga pa}^.
saaiva~I nao maa^gao Sat AaOrsa pu~ Svasaur nao~laaBa rajyaEaI hao.
ipta pavao saaO pu~ maora jaIvana ivaSaala sa%yavaana\ saMga sauKI hao.

khtI saaiva~I kaOna kma- dota svaga- Anaok ]<amalaaok inavaasa.
yamaraja nao batlaae Anaok dana ivaYNau pUjaa dovaI pUjaa ivalaasa.
dovaIya& hO sava- EaoYT iSavaSaMkr pUjaa Bai>mayaI do iSavalaaok.
khto yamaraja laaOTata tva pit Aba maOM saaiva~I rhao ASaaok.

saaiva~I krtI namana saUya- pu~ yamaraja Qama-rajaaya namaao nama:.
sama sava- BaUtoYau sava- saaxaI Bagavaana\ Samanaaya yamaaya namaao nama:.
kala$p Bagavaana Antk dNDQaarI papI ]wark namaao nama:.
prma duQa-Ya- ba`*mainaYz saMyamaI ijatoind`ya kma-fladata namaao nama:.

pUCtI saaiva~I AQa:ptna ivastar nark laaok svaamaI ivacaar.
saba narklaaok iCyaa^saI nark kuND batlaayao yama nao ivastar.
batlaayaI maata BauvanaoSvarI maihmaa EaIkRYNa prmapu$Ya EaIraQaa.
EaIraQaa Aaidp`kRit mahap`laya saba Antih-t AaidSai> raQaa.

Aba laaOT calao inaja laaok yamaraja saaiva~I nao~ jala Bar Aayao.
AtIva p``sanna yamaraja saaiva~I vaata- sao yama nayana BaI Clakayao.
inaja pit saMga calaI saiva~I Aa[- inaja pirvaar Gar var laaga.
payao Anaok pu~ saaiva~I sasaur payao nao~ rajakaja var sauBaaga.

 

BagavatI mahalaxmaI :


! EaI mahalaxmaO nama: Aaid saRiYT EaI kRYNa vaama Baaga raQaa.
raQaa prma saundrI baarh vaYa- Avasqaa jyaaoit sva$pa EaIraQaa.
raQaa ka vaama Baaga banaa EaIlaxmaI daihnaa Baaga banaa rha raQaa.
EaIkRYNa vaama Baaga banaa EaIivaYNau daihnaa Baaga rha kRYNa saaQaa.

EaIlaxmaI rhI EaIivaYNau saMga prma laaok vaOkuNz ivarajato sada.
EaIlaxmaI ka p`qama pUjana krto EaIivaYNau sava- laaok pUjao mauda.
mahalaxmaI vaOkuNz rajaaAaoM kI rajyalaxmaI pirvaar gaRhlaxmaI.
[d` ko ilae svaga-laxmaI gaaOAaoM maoM sauriBa ya& maoM dixaNaa laxmaI.

p`acaIna kala duvaa-saa ?iYa svaga-laaok sao jaarho qao kOlaaSa Qaama.
EaIivaYNau ka pairjaat puYp idyaa [nd` kao p`saad $pmaoM lalaama.
AiBamaanaI [nd` nao EaIivaYNau naOvaoQya rK idyaa eravat ko SaISa.
Eaap idyaa [nd` kao naYT hao svaga- laxmaI yah Apmaana jagadISa.

[nd` hue sampi<ahIna payaa AmaravatI purI dO%ya danava saMkula.
[nd` hue Ait duKI tba ikyaa AaraQana vaRhspit gau$ kula.
samaJaato gau$ vaRhspit kma- fla Baaogato sadOva dova dnauja nar.
krao EaInaarayaNa pUjana AaraQana tuma [nd` kroo p`Bau sahaya var.

tba vaRhspit [nd` dovata calao iptamah EaIba`*maa ko puNyalaaok.
doK [nd` Avasqaa h^sao EaIba`*maa khto AiBamaana do d:uK Saaok.
EaIhir hOM svaamaI hma Anaucar maOM rhta mana banakr p`aNaI ko doh.
SaMkr rhto &ana$p EaIraQaa bana p`kRit dugaa- bauiw$pa hO gaoh.

inad`a xauQaa hOM p`kRit klaae^ Aa%maa ka p`itibamba bauiw ivarajao.
yahI khata jaIva kro QaarNa Baaogamaya doh ibana Aa%maa na saajao.
EaInaarayaNa inamaa-lya$p puYp ka Apmaana At: laxmaIjaI %yaagaI.
EaInaarayaNa pd cyaut puYp jaao jana SaISa Qaro vahI hO baDBaagaI.

gae ba`*maa dova [nd` saiht p`Bau naarayaNa ko pavana vaOkuNzQaama.
krto vandna krto k`ndna duKI qao dovata ibana inavaasa Aarama.
khto EaIhir tuma dovata prma ip`ya mauJao prntu Ba> hO mama ]r.
duvaa-saa ?iYa mama Ba> ]naka Eaap samaqa- ikyaa naYT maanaao Dr.

jaha^ haotI hir cacaa- hir gauNa kIt-na vaha^ basatI maMgala laxmaI.
EaIkRYNa gauNa gaana Ba>jana gauNa kqaa jaha^ vaha^ basatI laxmaI.
EaIhir nao idyaa AadoSa ip`yaa laxmaI laao Avatar xaIrsaagar tuma.
kRpa dovataAaoM pr haogaa maora imalana Aba bananaa svaga-laxmaI tuma.

calao dovata kr namana hir kao Aayao maha xaIrsaagar kr ivacaar.
dova danava imala ike xaIrsaagar manqana SaoYanaaga banao rssaI Apar.
maMdaracala igair qaa manqanakaYz kcCp qaa pa~ huAa manqana.
payao Qanvatir vaOV AmaRt ]ccaO:Eavaa ASva eravat laxmaI Qana.

payaa saudSa-na cak` tqaa vanamaalaa EaIlaxmaI nao ike varNa hir.
phnaa dI saundr vanamaalaa xaIrSaayaI savao-Svar kao vandnaa krI.
krto vandna EaIlaxmaI ka dovata ba`*maa sava- samaaja saMga SaMkr.
kRpamaya dRiYT krI EaIlaxmaI nao payao dovata svaga- vaOBava saundr.

krto vandna [nd` EaIlaxmaI ka dovaI ivarajatI sahs~dla kmala.
AaBaa hrtI saundrta kaoiT Sard\ SaSaI caind`ka svatojaa ivamala.
svaNa-maya kaint ivaBaatI r%namaya BaUYaNa QairNaI Anaupmaa saundr.
p`sannavadnaa mauskana Baro inahartI Ba>janaa yauvaa Avasqaa var.

tva kRpa saulaBa sava- sampi<a klyaaNamayaI mahalamyaO namaao nama:.
EaIM *rIM @laIM eoM kmalavaaisanaI mahalaxmaI maatrM tuByaO namaao nama:.
sauna stuit BagavatI laxmaI hu[- p`kT kRpaivalaaisanaI SauBa maata.
krto p`Naama [nd` vaOidk s~ao~raja man~ sao haoAao p`sanna maata.

nama: kmalaavaaisanyaO naarayaNyaO namaao nama:.
kRYNaip`yaayaO sattM mahalaxmyaO namaoa nama:.
pV\map~oxaNaayaO ca pV\masyaayao namaao nam:.
PaV\maasanaayao piV\manyaO vaOYNavyaO ca namaao nama:.
sava-samp%sva$ipNyaO savaa-raQyaO namaao nama:.
hirBai>p`da~\yaO ca hYa-da~\yao namaao nama:.
kRYNavaxasqala inavaasanaI kaya- vyavasqaa kairNaI.
cand` sva$p sama saundr nama: dovaI sava- QaairNaI.
sava- sampi<a AiQaYza~I mahadovaI baarmbaar namaskar.
bauiw p`daiyanaI bauiwsva$pa dovaI Anaok namaskar.
vaOkuNzo mahalaxmaI xaIrsamaud`o laxmaI gaRhdovata namaskar.
svaga-laxmaI gaRhlaxmaI yaxa kI dixaNaa sauriBa namaskar.
tuma dovamaata Aidit svaaha svaQaa sava-QaairNaI namaskar.
ivaYNaumayaI pRqvaI naarayaNa ]paisata sa%vamayaI namaskar.

sauna Anaok ivanatI hu[- p`sanna mahalaxmaI idyaa dova vardana.
ba`*maa SaMkr SaoYanaaga koSava Qama- saBaI ike vandnaa mahana\.
Aip-t kI maalaa EaIkRYNa kao BagavatI EaImahalaxmaI saundr.
dovata calao inaja laaok kao Bar ]Cah gaato gaana maata var.
 

 1-Devee(1)  |  2-Devee(2)  |  3-Tulasee  |  4-Other Devee

Home | Das Kriti | Devee Bhaagvat | Contents

Previous | Next


Created and Maintained by Sushma Gupta
Created on 04/27/2006 and Modified on 08/10/09
Contact:  daskriti@yahoo.com