Sushmajee
Das Kriti | Devee Bhaagvat


Devee Bhaagvat

Home | Das Kriti | Devee Bhaagvat | Contents

Skandh 10-1/1

Previous | Next

 1-Manu, Bhraamaree Devee, and Arun Daanav

   

svaayamBava manau kI ]%pi,<a tqaa manau Wara dovaI ]pasanaa:

pUCto naard ho naarayaNa p`it manvatr khao dovaI Avatar.
Qyaana pUjana stuit jaao Ba>aoM nao kI BagavatI kI saup`kar.
kho naarayaNa laaokiptamah ba`*maa p`kTo naaiBa naarayaNa.
manau maanasa pu~ ba`*maa ko saiht Sat$pa pi%na prayaNa.

manau banaayao maRNmayaI p`itma dovaI kI ike pUjana Qyaana tp.
tja kama k`aoQa Sat vaYa- kizna tpsyaa ike QarNa jap.
p`kT h[- dovaI idyaa vardana sava- sauK pu~ rajya pirvaar.
do var Bai> ka dovaI calaI gayaI ivanQyaacala pva-t Apar.

ek samaya ivanQyaacala baZa Ait ]cca kr [-Yyaa- maaoh.
raok ilayaa maaga- saUya- ka vyaiqat hue p`aNaI dovata Aaoh.
dova ivaiQa SaMkr gae EaI ivaYNau laaok krto SauBa vandna.
kho naarayaNa jaaAao kaSaI mauina Agas%ya samaIp ho jana.

dovata Aayao kaSaI ike p`Naama pUjana mauina Agas%ya var.
Agas%ya ike p`Na dova kaja ka calao tja kaSaI ivavar.
Aayao Agas%ya ivanQyaacala samaIp pva-t Jauka Ait nama`.
khto Agas%ya tuma rhaO va%sa [saI p`kar Bar sava- ]ma`.

imaTa saMkT dovajana maanava ivaSva Qanya Qanya ho Agas%ya.
saUya- hue kma- saMlagna krto yaa~a Qar inayama ]dya As%ya.
dovata ike pUjana AaraQana mahamaayaa dovaI ivanQyavaaisanaI.
kqaa hO Anaupma sauKdayaI fladata duK saMtap naaiSanaI.

 

svaaraoicat ]<ama tamasa rOvat caaxauYa manaugaNa:


svaayamBau manau ko dao pu~ hue ip`yava`t ],<aanapad ivaSaoYa.
rha ]naka naama BaUmaNDla pr Anaok kala tk ASaoYa.
ip`va`tpu~ hue svaaraoicat manau iWtIya manau yah tuma jaanaao.
ike dovaI kI AaraQanaa payaa vardana manvatr raja maanaao.
ip`yava`tpu~ ]<ama hue tRtIya manau gaMgaa tT ike saaQanaa.
payaa EaIdovaI vardana saMtana inaYkNTk rajya mana Baavanaa.

catuqa- manau qao tamasa ip`yava`t pu~ ike kamabaIja man~ jaap.
hu[- kamalanayanaa dovaI p`sanna payaa inaYkNTk rajya p`tap.
rOvat hue pMcama manau tamasa laGauBa`ta ike gaMgaa tT saaQanaa.
payaa dovaI vardana rajya Atuilat bala pu~ paO~ kr yacanaa.

rajaa AMga saut caaxauYa banao Czo manau gae pulah ?iYa samaIp.
pUCto pUjaa ivaiQa saaQanaa EaIiht bala saMtana rajya mahIp.
pulah ?iYa samaJaaya dovaI ]pasanaa sarsvatIbaIja Avya>.
ivarjaa sairt caaxauYa ike tpsyaa haokr Bai> Anaur>.

baarh vaYa- ]prant ide dSa-na dovaI nao Anaupma $p saundr.
idyaa vardana manvantr rajya bahut prak`maI pu~ Qaama var.

 

Aagao ko Aaz manau tqaa AruNa danava va Ba`amarI dovaI kI kqaa :


vaOvastva manau hue saPtma manau khayao Eaawdova payao CO: pu~.
k$Ya pRYaQa` naaBaaga idYT Sayaa-it i~SaMku naamak qao yao pu~.
saBaI pu~aoMnao kI kizna tpsyaa dovaI kI baarh vaYa- mana laaga.
p`kT hu[- jagadISvarI Anaupma toja khtI maa^gaao var Anauraga.

ChaOM nao maa^gaa rajya yaSa bauiw Ajaoya%va saMtana dIGa- jaIvana.
dovaI do gayaI vardana saBaI banao manau inaja inaja AagamaI jaIvana .
AazvaoM manau banao saavaNaI- manau jaao qao rajaa saurqa pUva- janmakala.
Aba saunaao kqaa Aagao ko CO: manau kI ho naard tuma bauiwivaSaala.

dxasaavaiNa- mao$saavaiNa- saUya-saavaiNa- [nd`saavaiNa- rud`saavaiNa-
ivaYNausaavaiNa- banao manau k`maSa: yaaoM caaodh manau hue SauBakaNaI-.
saBaI manauAaoM nao kI qaI dovaI AaraQaanaa p`it manvantr.
BagavatI Ba`amarI ko qao ]pasak CO:AaoM manau maoQaavaI var.

saunaao kqaa BagavatI Ba`amarI kI naard mana ica<a Qyaana.
AruNa naamak prak`maI dO%ya huAa qaa ]sa samaya A&ana.

AruNa dO%ya nao kI kizna tpsyaa payaa ba`*maa sao vardana.
maro na vah yauw As~ Sas~ pu$Ya naair pSau sao Bagavaana.
tba AruNa nao laoilae dova gaRh svaga- sakla dova ko laoak.
duKI hue dova maanava pSau pxaI krto ivaYaad Bar Saaok.

dovata gae SaMkr samaIp khto inaja mana vyaqaa kOlaaSa.
]saI samaya hu[- AakaSavaaNaI krao ivart dO%ya ivaSvaasa.
iksaI p`kar %yaagao vah gaaya~I jap eosaa krao ]paya.
haogaa naYT dO%ya AruNa dovaI Ba`amarI kro dovata sahaya.

gae ba`hspit AruNa samaIp kho tuma krto AnausarNa.
hma pUjato gaaya~I tuma pUjato gaya~I saaocaao puScarNa.
hao k`aoiQat kho AruNa dO%ya maOM %yaagaU^ gaaya~I ka jaap.
qaI dovaI maayaa vyaapI AruNa Aba Aana Qarogaa inaja pap.

dovata krto AaraQana pUjana dovaI ka mana ica<a Anauraga.
p`kT hu[- kaoiT saUya- sama tojamayaI dovaI Ba`amarI jagaa Baaga.
krto dovata vandna jaya dugao- ]%pi<a isqait saMhar kairNaI.
BaOrvaI maatMgaI kailako i~pursaundrI mahaoga`a jyaaoit:sva$pNaI.

krao kRpa inaja jana kr ]war AruNa dO%ya sao d<a saMtap.
dOvaI nao idyaa vardana CaoDo Ba`mar inaja hst sao AsaM#ya maap.
saBaI dO%yaaoM pr Cayao Ba`mar maro dO%ya Kao inaja Sai> ASa>.
AruNa dO%ya mara xaNa maoM pa dovaI p`saad p`sanna dova dovaIBa>.

ide Anaok vardana dovataAaoM kao dovaI nao inaja Ba> jaana.
kqaa ivaSad\ BagavatI Ba`amarI kI klyaaNamayaI do Bai> &ana.
 

dSama sknQa samaaPt

 1-Manu, Bhraamaree Devee, and Arun Daanav

Home | Das Kriti | Devee Bhaagvat | Contents

Previous | Next


Created and Maintained by Sushma Gupta
Created on 04/27/2006 and Modified on 08/10/09
Contact:  daskriti@yahoo.com