Sushmajee
Das Kriti | Devee Bhaagvat


Devee Bhaagvat

Home | Das Kriti | Devee Bhaagvat | Contents

Skandh 7-1/6

Previous | Next

 1-Sharyaati/Chyavan  |  2-Balaraam/Harishchandra  |  3-Devees  |  4-Taarakaasur  |  5-Gyaan to Himaalaya
6-Devee Worship

   

saRiYT ivaYayak cacaa-:

janamaojaya pUCto saUya- vaMSa cand` vaMSa ivastar.
kho vyaasadova saunaao rajana\ saRiYT rcanaa Apar.
EaIivaYNau naaiBa sao p`kT hue ba`*maa catu-mauKI.
ba`*maa krto tpsyaa &anaiht kOsao haoM sauKI.

mahamaayaa Qyaana pUjana maM~jaap saaQanaa saundr.
payaa dovaI dSa-na hu[- Aa&a saRiYT rcanaa kr.
ivaiQa ]pjao saat maanasa pu~ marIica AMigara.
Ai~ vaiSaYz pulah k`tu pulas%ya SauBa igara.

naard janma gaaod sao dxa janmao dixaNa AMgauYT.
vaama hst AMgauYT vaIirNaI dxapi%na hao tuYT.
saaz knyaae^ janmaIM dxapi%na kuxa ho janaond`.
torh vyaahI kSyap  dsa Qama- sa<aa[-sa cand`.

dao BaRgau  caar AMigara AirYTnaoima kao caar.
saBaI dova danava maanava pui~yaaoM sao janma Qaar.
hue dova danava yauw prma p`tapI saut janmao.
prspr p`oma vaOr inaBaakr baZI saRiYT jagamaoM.

naard mauina Aayao ek samaya mama AaEama var.
maOMnao ikyaa svaagat pUjaa ivaiQasao\ Aagao haokr.
maOMnao pUCa naard sao saatvaoM manauvaMSa rajaa kqaa.
kho naard saUya- cand` vaMSa ivastar saunaao yaqaa.

ba`*maa maanasa pu~ marIica kSyap marIica saut.
kSyap pi%nayaa^M torh dxa sautayaoM yah ivaidt.
kSyap sao kaSyapI saRiYT dova danava ivaSaala.
dovaaoM maoM saUya- pUjya vaOvasvat manau saUya-saut jagapala.

vaOvasvat manau sao [xvaaku naaBaaga QaRYT Sayaa-it.
nairYyant p`aMSau naRga idYT k$Ya pRYaQna Baa^it.
Sayaa-it naroSako saut Aanat- sauta hu[- sauknyaa.
sauknyaa ivavahI AnQa mauina cyavana saMga Qanyaa.

pUCto janamaojaya @yaaoM pu~I ivavaahI AMQa mauina saMga.
haota AaScaya- vyaasadova samaJaa kr khao p`saMga.
kho vyaasadova ek samaya rajaa Sayaa-it qao ]pvana.
saMga saonaa pu~I sauknyaa ASva hist maMi~ bahu jana.

]pvana saurmya saundr pSau pxaI vaRxa lata Anaok.
cyavana ?iYa krto qao tpsyaa vaha^ dRZta Tok.
dImak banaae Gar cyavana ?iYa tna kr AcCadna.
dao nao~ camakto baa^baI sao Zka qaa tna tjaa sadna.

sauknyaa saiKyaaoM saMga hu[- ivaismat doK maRitka Zor.
kutuhla vaSa cauBaa idyaa itnaka nao~aoM maoM mait for.
Aayaa $iQar baa^baI sao Asvasqa hue rajaa samaaja.
turnt inakalao cyavana ?iYa kao maana Gaaor Akaja.

duba-la cyavana ?iYa tna rajaa Sayaa-it krto inahaor.
ApraQa xamaa hao ?iYa pu~I sauknyaa daoiYata Gaaor.
baailaka AbaaoQa ApraQa ikyaa Aap krdoM xamaa.
mauinajana haoto sama Ak`aoQaI hO baailaka hao xamaa.

rajaa Sayaa-it tqaa cyavana ?iYa kqaa:

 

khto vyavana ?iYa hU^ vaRw Aba huAa maOM nao~hIna.
kaOna saMBaalaogaa mauJao kOsao k$^gaa tpsyaa samacaIna.
kho rajaa Sayaa-it p`banQa k$^ saovak saovaa svaamaI.
krao ]icat Aa&a maOM tva dasa hU^ namaaima namaaima.

rajaa dodao tva pu~I sauknyaa mama saovaa saEauYaa laaga.
saovaa maoM t%pr hao maana pit$p inaBa sadacaar sauhaga.

Saaoca ivavaSa rajaa inaja vaasa pr laaOTo Asvasqa.
baulavaayao main~ samaaja @yaa krnaa khao ivaSvast.
maMi~gaNa khto nahIM ]icat rajakumaarI ivavaah yah.
vyavana ?iYa vaRw ku$p AnQa vana du:K Ait sah.

tba sauna samaacaar sauknyaa AayaI rajasaBaa maQya.
ipta krao mama paiNaga`hNa vyavana ?iYa saMga saQya.
rh^U sadacaarI %yaaga Baaoga laaoBa maaoh ina%ya inarntr.
krao dao samap-Na maora sauKI hagao sava-jana baa(antr. 

maana gae rajaa sauknyaa sauJaava Aayao cyavana pasa.
samaip-t krI p`aNaip`yaa pu~I mauina kao Qar ivaSvaasa.
huAa sampnna ivavaah ivaiQavat\ mauina ko carNa laagao.
svaIkar krao mauina sauknyaa sauta tva saovaa mana laagao.

sauknyaa nao tjao vas~aBaUYaNa Qaaro valkla maRgacama-.
banaI ?iYap%naI iptako pga laagaI Qaara saovaakma-.
AEauQaar baho rajaa samaaja doK sauknyaa ka $p.
ivaiQa rIit kizna kr mana saMtaoYa Gar laaOTo BaUp.

krtI Anaupma saovaa pit vyavana kI dovaI sauknyaa.
pd p`xaalana snaana Baaojana Sayana pd caaptI Qanyaa.
ba`*ma mahUt- ina%yakma- saimaQaa itla Axat puYp fla.
kro samap-Na ya&iht sada p`sanna manasaa yaaoga Amala.

 

AiSvanaIkumaar ka vyavana ?iYa kao yaaOvana

 

saraovar sao kr snaana dovaI sauknyaa baahr AayaI.
saamanao KDo saUya-pu~ AiSvainakumaar doK lajaayaI.
AiSvanaIkumaar maaoiht doK sauknyaa $p ivanyaasa.
pUCto vararaoho tuma iksakI tnayaa @yaaoMkr saMnyaasa.

AiSvanaIkumaar maOM Sayaa-it sauta cyavana ?iYa naarI.
rhtI AaEama pit saovaa inart khao baat tumharI.
tuma AtIva saundrI saukumaarI )dya maanasa hrtI.
banaao tuma dova p%naI @yaaMo patI kYT yaha^ rhtI.

BaUlaao nahIM AiSvanaIkumaar maOM pitva`ta prayaNaa.
dodU^ Saap tumhoM jaao krao Anaacaar maanasa QaarNaa.
p`sanna hue AiSvanaIkumaar doK saaQanaa sauknyaa.
maa^gaaoM var tuma Ait saaQvaI naair tuma hao Qanyaa.

krdoM yauvaa tva pit jaao vaRw ?iYa hO AnQa.
hma tIna maoM sao caunaanaa tuma ek kao sa%yasanQa.
Aayao AiSvanaIkumaar cyavana samaIp kh Qanya.
pa[- pi%na sauknyaa saundrI saaQvaI tuma hao Qanya.

krao p`vaoSa saraovar maoM turt hmaaro saMga saMga.
paAao saundr yaaOvana nayana laaBa Barkr rMga.
maana gae vyavana ?iYa ikyaa p`vaoSa saraovar.
hue yauvaa Ait saundr $p tInaaoM jana manahr.

krtI vandnaa sauknyaa mahamaayaa kI ho maata.
kOsao phcaanaU^ mama pit tInaaoM maoM sao ho ivaQaata.
dodao &ana bauiw mama cayana hao sa%yamaya Qama-.
palaU^ inaja pit vyavana ?iYa tuma jaanaao mama-.

tuma jagamaata Baagya ivaQaata kruNaa $p Qaro.
mama pitva`t tvaaEaya maata kYT sakla hro.
pa[- Anaupma bauiw sauknyaa pihcaanaa vyavana.
pit pga laagaI Ait AnauragaI kuTI Bao Bavana.

Qanyavaad kro vyavana ?iYa Qanya AiSvanaIkumaar.
@yaa saovaa laa}^ tva iht khao mana ko Anausaar.
ya&Baaga maoM saaomapana hmakao imalao saiht sa%kar.
eosaa ]paya krao vyavana tuma saxama sava- p`kar.

AiSvanaIkumaar krta p`Na tuma paAaogao saaomapana.
cyavana ?iYa ike p`Na AiSvanaIkumaar saavaQaana.
kr p`SaMsaa AiSvanaIkumaar calao gae inaja laaok.
Ait p`sanna sauknyaa yauvaa pit saMga saaQaa Baaoga.

samaya baIta sauknyaa jananaI pit saMga AayaI vaha^.
qaa ?iYa cyavana AaEama pit saMga sauknyaa jaha^.
rajaa Sayaa-it doKo kmanaIya yauvak sauknyaa saMga.
hue k`aoiQat sauknyaa pr caohro sao imaTgayaa rMga.

samaJaataI sauknyaa ipta kao yah saba vardana.
AiSvanaIkumaar Aayao qao AaEama ike klyaaNa.
rajaa Sayaa-it p`sanna sauknyaa maata krtI jaya.
kho saBaI kqaa rajaa ranaI sao haojaaAao inaBa-ya.

rajana\ yah ]pcaar AiSvanaIkumaar ide yaaOvana.
maOMnao ikyaa p`Na vao payaogao saaomapana ya& sadna.
k$^ ya& tvaiht ek vyavasqaa tuma ApnaaAao.
kr saBaI saaQana rajana\ ya& Bavana banavaaAao.

rajaa Sayaa-it ike ya& vyavasqaa sakla $p.
cyavana ?iYa krto ya& Aamain~t dovata BaUp.
kho cyavana ?iYa AiSvanaIkumaar payao saaomapana.
[nd` krao vyavasqaa Anya dovagaNa sama hao sammaana.

do idyaa saaomapa~ cyavana nao haqa AiSvanaIkumaar.
[nd` hue k`aoiQat calaa idyaa vaja` kr Aivacaar.

?iYa cyavana nao ikyaa stimBat vaja` do Aahuit.
p`kT ikyaa mad naamak dO%ya maarnao [nd`kao [it.
Aba [nd` icaincat gau$ baRhspit kI gae SarNa.
samaJaato baRhspit maanalaao cyavana ]pdoSa trNa.

nahIM ivaQaana jaItnao kao cyavana A$ mad dO%ya.
dodao ]icat sammaana AiSvanaIkumaar sah Aama%ya.
sammaana cyavana ?iYa ka hiYa-t AiSvanaIkumaar.
sakla jana sauKI rajaa ranaI dovata sava- p`kar.

saaomapana krto sakla dova saMga AiSvanaIkumaar.
samaapna huAa ya& sakla manaaorqa isaw Apar.
xamaa yaacanaa ike [nd` cyavana ?iYakao sammaana.
rajaa Sayaa-it saut huAa Aana-t rajaa saivaQaana.

Aanat- saut huAa rajaa rovat ivaSaoYa maananaIya.
rovat kI sauta hu[- rovatI SauBa laxaNaa kmanaIya.
rajaa rovat Kaojato rho pu~I iht sauyaaogya var.
ikyaa ivacaar jaa}^ iptamah ba`*maa pasa inaDr.

 1-Sharyaati/Chyavan  |  2-Balaraam/Harishchandra  |  3-Devees  |  4-Taarakaasur  |  5-Gyaan to Himaalaya
6-Devee Worship

Home | Das Kriti | Devee Bhaagvat | Contents

Previous | Next


Created and Maintained by Sushma Gupta
Created on 04/27/2006 and Modified on 08/10/09
Contact:  daskriti@yahoo.com