Sushmajee
Das Kriti | Devee Bhaagvat


Devee Bhaagvat

Home | Das Kriti | Devee Bhaagvat | Contents

Skandh 7-6/6

Previous | Next

 1-Sharyaati/Chyavan  |  2-Balaraam/Harishchandra  |  3-Devees  |  4-Taarakaasur  |  5-Gyaan to Himaalaya
6-Devee Worship

   

 dovaI tIqa- va`t ]%sava AaOr dovaI pUjaa ko p`kar:

pUCto ihmaalaya batlaaAao ip`ya tIqa- piva~ p`isaw dSa-naIya.
kho dovaI saBaI sqaana maoro tba BaI saunaao kuC ivaSaoYa kmanaIya.
kaolaapur hO laxmaIinavaasa ihMgaulaa jvaalaamauKI SaakmBarI saundr.
Ba`amarI r>dintka dugaa- yao sqaana p`isaw dovaI naamaaoM sao p`var.

kama$p naamak p`doSa p`isaw kamaa#yaayaaoinamaNDla tIqa-r%na.
i~pursaundrI dovaI ka inavaasa vaha^ krao yaa~a tuma sap`ya%na.
puYkr sqaana gaaya~I ka AmarkNTk maoM BagavatI caiNDka.
naOimaYyaarNya sqaana lailata ka kaSaI savaao-<ama basao maaitRka.

sampUNa- kala hO maora va`tkala sava- kala mama ]%sava %yaaOhar.
tRtIyaa va`t ]<ama AnanttRtIyaa va`t rsaklyaaiNanaI va`thar.
Aad`a-nandkrI va`t krnao Sauk`vaar evaM catud-SaI yaa BaaOmavaar.
p`daoYa maoM ]<ama va`t saayaMpUjaa idna ]pvaasa krko haovao par.

caO~ AaOr AiSvana navara~ prma ip`ya mauJao krao riht raga WoYa.
va`t samaya mauJao JaUlao pr sajaakr manaae ]%sava lao Bai> ivaSaoYa.
jaagarNa rqaao%sava Sayanaao%sava piva~ao%sava haota hO EaavaNa maasa.
p`dana kro Baaojana BaoMT mama Ba>aoM kao kumaarI sauvaaisanaI saupasa.

 

dovaI pUjaa ivaiQa

 

pUCto ihmaalaya dovaI batlaaAao pUjaaivaiQa samyak\ p`kar.
ho kruNaamayaI Aimbako maata jaIvana jagat kI kNa-Qaar.
khtI dovaI saunaao tuma hao Eawalau dokr inaja mana Qyaana.
pUjaa iW p`kar vaOidkI tain~kI maUit- Baod sao saavaQaana.

vaOidkI pUjaa vaodman~aoMsao haotI vaOidk tqaa tain~kI jaanaao.
krao mama ivaraT\ $p ka pUjana namana Qyaana sahI phcaanaao.
kr Qyaana mama $p ka hao SarNa riht dmBa AhMkar.
kr yajana pUjana ya& ica<a rho inarntr maamaova ivacaar.

hU^ maOM saulaBa Qyaanayaaoga &anayaaoga Bai>yaaoga yaa kma-yaaoga.
samaJaao Eauit jaao hO mama vaaNaI sava- kma- vaodyau> saMyaaoga.

jaba jaba haina Qama- kI tba tba maOM laolaU^ Anaok Avatar.
pir~aNa saaQaujana ivanaaSa duYkRt jana nark  bahu p`kar.
jaao jana mama SarNaagat tja [cCa maana maaoh dMBa AhMkar.
sava-iht t%pr mama QyaanayaaogaI ]nakao maOM dotI &ana Apar.

dUsarI pUjaa maUit- vaodI saUya- cand` maNDla jala )dya yan~.
kro Qyaana mama prmaoSvarI ka sagauNa $p Qyaana na Anya~.
Qyaana kruNaa$ipNaI truNa Avasqaa saMQyaa lailatmaa vaNa-.
EaIivaga`Na saundrtma Anaok AaBaUYaNa AMga sajao kr kNa-.

AMga prma manaaohr mauK kmala p`sanna maukuT mayaUrpMK SaISa.
paSa AMkuSa var ABaya maud`a Aanandmaya $p saaoho naK SaISa.
kro mama maanasa pUjana jauTa saamaga`I mana maoM Ant:pUjaa ivaSaoYa.
jaba tk na imalao AiQakar Ant:pUjaa ka baa(pUjaa ASaoYa.

AByaantr pUjaa ka fla &ana p`aiPt &ana maora prma sva$p.
&anamaya $p maoM kro mana isqat esao samaJaao mama pUjaa tuma BaUp.

 

pUjaaivaiQa tqaa flaEauit :

 

saunaao ihmaalaya p`at: SaISa ba`*marnQa` maoM icantna sahs~dla kmala.
kmala Svaot kpU-r saa [sa pr ivarajao sahSai> inaja gau$ ivamala.
kuNDilanaI maoM Qyaana kro AmaRtsva$ipNaI dovaI ka jaao p`kaSapuHja.
sauYaumNaa naaDI  hao Qyaana dovaI ka Abalaa $p AanandmayaI inakuHja.

Qyaana saiccadanand sva$ipNaI dovaI kuNDilanaI iSaKa pr saMQyaa vandna.
tba kro Aignahao~ tt\pScaat\ kro AarmBa mama pUjana kr BaUima rHjana.
hao klpnaa doh idvyapIz ivarajamaana Qama- ivaYNau ba`*maa rud` [-Svar sadaiSava.
vyavsqaapk yao pMcaBaUt jaaga`t svaPna sauYauiPt turIya AtIt Avasqaa ko [va.

nyaasa kro pUjaa pa~ ka tqaa idga\banQa ! fT\ man~ sao tba gau$ ka Aca-na.
AarmBa kro vaa(pUjana mana maoM rK kr idvya maUit- mama hao ]saI ka Aavaahna.

p`aNap`itYza vaodman~ sao Aasana Aavaahna AQya- paV Aacamana snaana vas~dana.
kr maUit- ka AaBaUYaNa EaMgaar Ai-p-t ganQa puYp yaqaayaaogya vastue^ Eawa maana.
tt\pScaat\ pUjaa dovavaRnd ivaiQavat\ kro ina%ya Anyaqaa Sauk`vaar kao sasammaana.
p`qama pUjana maUladovaI ka tba hao xamaa yaacanaa mauJa jagadmbaa sao Bai> saujaana.

vandna sahs~naama sao dovyaqava-SaIYa- man~aoM sao vaod puraNa sao mama sauyaSa ka gaana.
kro Aip-t inaja doha%ma mauJakao naR%ya gaana Bai>yau> pulaikt doh AEau Baana.
ina%ya haoma Baaojana ba`a*maNa sauhaisanaI naarI baalak kao krae mama sva$p maana.
)IMkar sao sava- pUjana kro gau$dova pUjana hao tba ivasa-jana pUjaa saiht sammaana.

hao jaavaao kR%yakR%ya tuma krko yah ivaiQavat\ pUjana rajana ihmaalaya saujaana.
tuma AiQakarI raKao gaaoPya yah p`saMga mama gaIta Saas~ Eaaw Avasar &ana.
Ant-Qaana hu[- dovaI ifr ihmaalaya gaRh AvatrI naama hOmavatI Ait sauSaIla.
ivavaah SaMkr saMga tba janmao svaamaI kait-koya ikyaa tarkasaur vaQa kIla.

samaud` manqana hao rha qaa ek samaya tba dovata krto dovaI vandna Apar.
maa^gaa dovaI laxmaI ka p`akT\ya tba p`sanna hu[- maata ilayaa laxmaI Avatar.
laxmaI ivarajaI EaIivaYNau saMga maana dova AnauraoQa ikyaa sakla maMgalaacaar.
rajana\ janamaojaya yah kqaa saundr vardayaI saunaI tumanao Qar Bai> Apar.

saatvaa^ sknQa samaaPt

 1-Sharyaati/Chyavan  |  2-Balaraam/Harishchandra  |  3-Devees  |  4-Taarakaasur  |  5-Gyaan to Himaalaya
6-Devee Worship

Home | Das Kriti | Devee Bhaagvat | Contents

Previous | Next


Created and Maintained by Sushma Gupta
Created on 04/27/2006 and Modified on 08/10/09
Contact:  daskriti@yahoo.com