Sushmajee
Das Kriti | Devee Bhaagvat


Devee Bhaagvat

Home | Das Kriti | Devee Bhaagvat | Contents

Skandh 7-2/6

Previous | Next

 1-Sharyaati/Chyavan  |  2-Balaraam/Harishchandra  |  3-Devees4-Taarakaasur  |  5-Gyaan to Himaalaya
6-Devee Worship

   

ba`*maajaI kI Aa&a tqaa rovatI balaramajaI ka ivavaah

rajaa rovat phu^cao ba`*malaaok inaja pu~I saMga.
ganQava- jana krto qao saMgaIt saamagaana ABaMga.
baIta samaya samaaPt gaana huAa krto namaskar.
ba`*maajaI sammauK hue ]pisqat rajaa saivacaar.

prmaipta Aa&a hao pu~I rovatI ivavaah yaaogya.
batlaaAao saundr sauSaIla Qama-rt danaI var yaaogya.
khto ivah^sa kr ivaiQa rajana\ baIto yauga Anaok.
ek saaO Aaz yauga baIto Qara pr kala kI Tok.

Aba Wairka maoM ivarajato EaIkRYNa balarama saundr.
Bagavaana ivaYNau Aru SaoYanaaga Avatar sauK saagar.
ivavaahao tva pu~I rovatI saMga balaramajaI hlaQar.
haogaa imalana Anaupma jaaAaogao tpiht ivavaah kr.

rajaa rovat Aayao turnt Wairka nagar QartI pr.
ivaiQavat\ ikyaa ivavaah rovatI balaramajaI hlaQar.
rajaa rovat gae vana maoM tpsyaa iht saaQana saaQa.
sauKI rovatI hao balarama ballaBaa maanasa kI saaQa.

jaba calao gae Sayaa-it ivaiQalaaok naYT huAa raja.
manau sao ]%pnna hue [xvaaku saUya-vaMSa raja maharaja.
[xvaaku sao hue ivakuixa kro Saasana AyaaoQyaa raja.
kuku%sqa ivakuixa pu~ banao rajaa AyaaoQyaa ko kaja.

ivakuixa ka Anya naama SaSaad ijanako saut kukusqa.
kukusqa prma p`tapI dova sahayak AtIva ivaSvasqa.
hir Aa&a sao dova gaNa Aayao rajaa kukusqa nagar.
krto Anaunaya rajaa banaao sahaya dO%ya ivanaaSa kr.

kukusqa hue dova sahayak [nd` banao vaRYa vaahna.
kukusqa rho ivajayaI safla kaja dovata saaQana.
Anaok pIZI pScaat\ yaaOvanaaSva saut Bao maanQaata.
pR~ jaMGaa ]%pnna [nd` snaoh BaagaI ivaQaana ivaQaata. 

man~pUt jala ipyaa yaaOvanaaSva rajaa rat Akola.
maanQaata gaBa- basaa yaaOvanaaSva ]dr man~ saubaola.

rajaa sa%yava`t ka i~SaMku haonaa

 

rajaa AruNapu~ sa%yava`t huAa maanQaata pIZI.
sa%yava`t Apar QanaI manamaanaa Bagna kula saIZI.
ipta AruNa nao idyaa inaYkasana pu~ sa%yava`t.
Saaipt ikyaa vaiSaYz mauina nao sa%yava`t kR%ya.

banaa ipSaaca saa sa%yava`t inavaasa ikyaa vana.
krta mahamaayaa pUjana navaaxar jaap tna mana.
sa%yava`t krta ivanaya BaUsaur sao krvaaAao ya&.
kho ba`a*maNa tuma Saaipt ipSaaca vaodhIna A&.

Ait duKI sa%yava`t inaScaya ikyaa Aa%madhna.
kr pUjaa dovaI kI banaayaI icata p`vaoSa ka mana.
icata p`vaoSa pUva- p`kT hu[- mahamaayaa kruNaakr.
zhrao kumaar raokao Aa%madhna haoAao sahja var.

ipta AruNa vaRw ivaSaoYa tuma banaao ]<araiQakar.
Aavao baulaavaa jaba ipta sao tuma krlaao svaIkar.
Aaja sao tRtIya idvasa AayaogaoM main~gaNa samaIp.
mama kRpa p`saad rajyaaiBaYaok tva krogaoM mahIp.

AntQaa-na hu[- BagavatI naard mauina gae rajamahla.
samaacaar sa%yava`t pu~ ko samaJaae rajaa kao pla.
Ait duKI ivayaaogaI rajaa pu~ ka krto smarNa.
Baojaa man~I gaNa sa%yava`t pasa laaAao duK hrNa.

k$^ rajyaaiBaYaok sa%yava`t ka saunaao mama Saasana.
pu~ kao saaOMp rajya k$^ vana gamana saaQa Aasana.
gae main~gaNa sa%yava`t samaIp samaJaae var vaaNaI.
Aagae kumaar sa%yava`t ipta samaIp namato paiNa.

galao lagaae rajaa AruNa sa%yava`t nayana jala.
AaAao pu~ tuma ibana saba saUnaa mama p`oma inama-la.
samaJalaao naIitSas~ sada BaUsaur saovaa tna mana.
sa%yaSaIla Qama-prayaNa jana mana rxaa sao Saasana.

man~Naa man~I saMga gauPtcar raKao ima~ ivaraoQaI.
]poxaa na Sa~u kI kBaI ya& sada saQaao SaaoQaI.
pUjaa sada BagavatI AaVaSai> p`at: saayaMkala.
dana sada krao pa~ jaana nama`ta saaQausao t%kala.

kho sa%yava`t ipta tva Aa&a k$^ iSaraoQaaya-.
rajya saMBaalaU^gaa sa%ya saiht p`jaa saiht kaya-.
puNya idvasa SaaoQa rajyaaiBaYaok saMvaaro rajaa.
idyaa rajya sa%yava`t i~SaMku kao p`sqaana saajaa.

rajaa AruNa calao vana kao kizna tpsyaa saaQaI.
samaya paya isaQaaro svaga-laaok imaTI jaga ]paiQa.
AtIva p`tapI rajaa i~SaMku krto dugaa- pUjana.
hirScand` huAa pu~ Ait saundr safla saaQana.

hirScand` Ait gauNaI SauBa laxaNa saBaI ivarajao.
rajaa i~SaMku maanasa [cCa hirScand` raja saajao.
pu~ kao saaOMp rajya svaga- sauK sakla maOM pa}^.
kamanaa rajaa )dya Aba inaja gau$ kao Apnaa}^.

gae rajaa i~SaMku gau$ vaiSaYz samaIp kr namana.
gau$ Aa&a sao hao ya& maOM pa}^ sadoh svaga- gamana.
tuma sava- samaqa- gau$ mama manaaorqa pUNa- krao svaamaI.
maOM Aayaa SarNa tumharI lao AaSaa ivaSvaasa namaamaI.

kho gau$ vaiSaYz rajana\ hO AsaMBava sadoh svaga-.
svaga- basao APsara gaNa maanasa tna hO Anya vaga-.
]paya nahIM k$^ eosaa fla p`itfla hO A&at.
sauna vaiSaYz vacana duKI hue rajaa mana pCtat.

khto rajaa i~SaMku jaao gau$ nahIM krao SauBa ya& .
maOM KaojaU^ Anya puraoiht ya&iht jaao samaqa- sauiva&.
sauna rajaa i~SaMku kI baat mauina vaiSaYz kao k`aoQa.
Aro maUK- kOsaI baat krta haojaa caaNDala lao SaaoQa.

rajaa sa%yava`t i~SaMku turt bana gae caaNDala $p.
rajya tjaa gae vana maoM du:KI pirvaar maM~IgaNa BaUp.

rajaa i~SaMku kao baulaanao maM~IgaNa Aayao vana laacaar.
pu~ hirScand` krta ivanatI rajaa nahIM maanao ivacaar.
hirScand` kao idyaa rajya rajaa rho vana svapca Gar. 
ivaiQa ka ivaQaana mauina ivaSvaaima~ laaOTo tp sao var.

mauina ivaSvaaima~ &anaI imalao inaja p%naI saut pirvaar.
pUCto ivagat kala ko kYT sauK duK Gar samaacaar.
khtI p%naI rajaa sa%yava`t nao ikyaa sahaya hmaara.
qaa kizna samaya Akala pIiDt naarI ka sahara.

samaacaar imalao rajaa sa%yava`t kao Saap vaiSaYz mauina.
saaocato ivaSvaaima~ kOsao k$^ p`it]pkar baat sauina.
Aayao ivaSvaaima~ sa%yava`t pasa jaanaa Saap karNa.
ikyaa inaScaya rajaa sa%yava`t kao sauK Saap inavaarNa.

ikyaa AnauYzana ya&iht prntu Aayao nahIM BaUsaur.
mauina vaiSaYz nao ikyaa AvaraoQa duKI naRpit var.
k`aoiQat hao ivaSvaaima~ nao SauBa saMklp saaQaa mana.
sadoh rajaa sa%yava`t ka svagaa-raohNa hu[- hlacala.

rajaa sa%yava`t calao svaga-laaok kao caaNDala doh.
raoka [nd` nao baIca maoM hI ivaSvaaima~ ka dRZ naoh.
ivacaar ike ivaSvaaima~ rcaU^ ek Anya hI svaga-.
jaha^ ivarajao sa%yava`t rajaa sah samaaja nava vaga-.

Aayao [nd` Qara pr krto ?iYavar sao ivanatI ek.
naa banaaAao nava svaga- rajaa sa%yava`t kI maanaU^ Tok.
dovaraja [nd`nao idyaa rajaa sa%yava`t kao Anaupma $p.
lao calao ibaza ivamaana pr svaga- sasammaana sa%yava`t BaUp.

sa%yava`t gae svaga- sadoh pu~ hirScand` payao samaacaar.
hirScand` hue sauKI mana hI mana namana ipta kao Apar.

 

rajaa hirScand` pr mauina ivaSvaaima~ ka kaop:
 

rajaa hirScand` inaja gau$ vaiSaYz kao kr namana.
baaolao krao kRpa pa}^ pu~ rajyaaiQakarI Bagavana\/
batlaae rajaa kao gau$ varuNa pUjana ka ivaQaana.
ikyaa hirScand` nao tp payaa pu~ saundr saujaana.

ek samaya rajaa hirScand` AaKoT iht gae vana.
doKa ek vainata kao rudna krto huAa Kod mana.
pUCa duK karNa maihlaa khtI ivaSvaaima~ mauina.
kmanaa mama naama rhtI duKI pit ko tp hT saina.

samaJaato rajaa hirScand` naarI kao Aba Gar jaaAao.
baat k$ mauina sao tuma kmanaa mana maoM duK na paAao.
gae rajaa ivaSvaaima~ samaIp krto ivanatI kr jaaoD.
samaaPt krao tpsyaa tva naarI duKI samaJaao inacaaoD.

laaOTo rajaa inaja inavaasa k`uw hue mauina ivaSvaaima~.
p`itSaaoQa ka kr inaNa-ya Baojaa ek danava ivaica~.
yah danava saUkr $p Qaro Aayaa rajaa ko ]pvana.
sahayak Baaga calao Bayaat\ tba rajaa Aayao lao p`Na.

Aagao saUkr pICo rajaa ]pvana sao vana Aayao.
saonaa lagaI saaqa bahu dUr gayaa saUkr pCtayao.
haqa na lagaa maayaavaI saUkr baIhD vana ivatana.
BaUK Pyaasa sao qaikt rajaa CUTI saonaa na Baana.

dUr doKI puNya sailalaa rajaa nao ikyaa jalapana.
]saI samaya Aayao ivaSvaaima~ vaRw ba`a*maNa samaana.
rajaa kro p`Naama p`Bau maO rajaa hirScand` SarNa.
idKalaaAao maaga- AyaaoQyaa ka ho saMt duK hrNa.

kpT $p Qaro ivaSvaaima~ kho rajana\ yah sqalaI.
Ait puNyamayaI snaana dana tp-Na Kaitr SauBa qalaI.
krko snaana tp-Na rajaa Aayao ?iYa samaIp ivacaar.
Apnao mana Baavata maa^gaao dana ?iYa mama p`Na ]dar.

kh ivaSvaaima~ rajana\ ivavaah pu~ ka mama ivacaar.
Aba tuma jaaAao inaja inavaasa dU^gaa ivavaah samaacaar.
baIto kuC idvasa ivaSvaaima~ nao rcaayaa saut ivavaah.
kho rajana\ dao dana tva rajya ka Qar mana ]%saah.

rajaa nao idyaa dana maoM inaja rajya sava-sva kr p`Na.
Aba maa^gato ivaSvaaima~ dixaNaa maoM dao Baar ka svaNa-.
p`at:kala rajaa do ide inaja rajya mauina ivaSvaaima~.
inakla pDo vana kao saMga p%naI pu~ raoiht tja ima~.

khto ivaSvaaima~ rajana\ dao dixaNaa hao vacanabaw.
Anyaqaa khdao nahIM dU^gaa tuma sa%yava`tI hao p`isaw.
ek maasa ka samaya maa^ga rajaa Aayao kaSaI nagar.
p`Bau ivaSvanaaqa Qaama prma rmya ivaSaala Ait saundr.

tba Aayao mauina ivaSvaaima~ khto dao dixaNaa mama.
samaya haogaa Aaja pUNa- rajana\ sa%yava`tI khato tuma.
tba ranaI nao kha rajana\ tuma mama ivak`ya kr dao.
]sa Qana sao do ivap` dixaNaa jaIvana inaja inaBa-ya hao.

tba Ait duKI rajaa p%naI kao baocanao calao baajaar.
ivaSvaaima~ bana vaRw ba`a*maNa k`It ike qao Anaudar.
tba ivaSvaaima~ KrId ilae ranaI pu~ raoiht vaha^.
calao rajaa kao rudna krto CaoD qaa baajaar jaha^.

vaRw vaoSaQaarI ivaSvaaima~ laogae ranaI pu~ raoiht.
raota qaa raoiht ranaI Asahaya tba hue itraoiht.
Aba ivaSvaaima~ inaja $p Aayao duKI rajaa samaIp.
maa^gao dixaNaa rajaa sao Ait kzaor vacana saho mahIp.

rajaa ide pMca kaoiT svaNa- maud`a ivaSvaaima~ pga laaga.
kho ivaSvaaima~ yah Qana nahIM sampUNa- dixaNaa kr Baaga.
khto rajaa hirScand` ABaI maora ibaknaa baakI zhrao.
dU^gaa SaoYa dixaNaa BaI samaya hO baakI svaamaI tuma zhrao.

]saI samaya Qama-dova bana caaNDala $p vaha^ pQaaro.
khto rajaa maOM KrIddar tora dU^gaa Qana kr nyaaro.
kho ivaSvaaima~ ibak jaaAao rajaa caaNDala ko haqa.
maOM pa}^ mana vaaiHCt Qana tuma bacaao mama Eaap sanaaqa.

rajaa nao pkD ilae ivaSvaaima~ carNa p`Bau rxaa krao.
laolaao inaja saovaa maoM dixaNaa iht caaNDala saMga Jagarao.
ivaSvaaima~ ilae rajaa kao saovaa maoM kho mama Aa&a hO.
krao mama kha rajaa tuma saovak maOM svaamaI p`tI&a hO.

rajaa khto svaIkar tva saovaa maOM Aa&a saBaI inaBaa}^.
tva saovaa maoM inart mama jaIvana Qanya tva gauNana gaa}^.
khto ivaSvaaima~ caaNDala sao maOM baocata mama yah dasa.
dao Apar Qana mauJao caaNDala maanaao kha kr ivaSvaasa.

k`It ikyaa rajaa kao caNDala idyao Apar maiNa maud`a.
ilae saMga rajaa kao caaNDala calaa inaja inavaasa Bad`a.
caar idvasa pScaat\ kho caaNDala rajaa saMBaala kaja.
piScamaI kaSaI SamaSaana saMBaalaao laao kfna maud`a saaja.

rajaa jamao SamaSaana kaya- maoM Ait kizna samaya jaana.
maRt doh Aato vaha^ QaU QaU jalatI icatae^ duga-nQa Baana.
krto rudna pirvaar jana raK maOla krto dah ik`yaa.
rajaa baTaorto kfna Saulk sada ]dasa maanasa isayaa.

 

pu~ raoiht kao saa^p ka kaTnaa:

 

ek samaya hirScand` pu~ raoiht gau$ saovaa t%pr.
gayaa vana kao ek~ ikyao saimaQaa puYp fla saundr.
gayaa jalapana iht kUp pr tba ek ivaYaOlaa sap-.
Aayaa ivaSvaaima~ p`orNaa sao kaTa raoiht kao sap-.

sap- dSana sao raoiht huAa Acaot maR%yau nao Aa Gaora.
samaacaar ide ranaI kao maRt baalak BaUima pDa tora.
ranaI maa^gatI Aa&a BaUsar svaamaI sao doKnao inaja laala.
baIto rai~ svamaI nao Aa&a dI ranaI Ait duKI baohala.

doKa raoiht kao BaUima pr pDa inaScaoYT qaa inaYPa`aNa.
ranaI hu[- maUiC-t pDI BaUima pr ifr krtI rudna ~aNa.
Aagae naagairk qaI AQa-rai~ yah kOsaa rudna Saaok.
lao calao ranaI kao caaNDala samaIp yah ASauBa hao raok.

caaNDala nao baa^Qaa ranaI kao KMBao sao baulaayao  hirScand`.
ASauBa yah naair iSaSau BaixaNaI tuma krao vaQa hiScand`.
khto rajaa naair vaQa maOM nahIM krta hO tva Aa&a.
khtI ranaI mama saut hO maRtk k$ dah yah p`&a.

rajaa nao ranaI kao dI Anaumait ranaI lao AayaI pu~.
hirScad` doKto baalak mauK phcaanaa raoiht saupu~.
pircaya huAa ranaI sao Aba pit p%naI hue duKsao Acaot.
rajaa nao batlaayaI inaja kqaa kOsao rho caaNDala samaot.

krto ivalaap raja ranaI ha saut tuma hao @yaaoM caup saaQao.
dOva banaa dudO-va CUTo ima~ pirvaar kOsao jaIvana AvaraQao.
inaScaya ikyaa marNa ka daonaaoM nao rajaa nao icata banaayaI.
baOzo rajaa ranaI icata maoM gaaod ilae saut kao Aaga lagaayaI.

[saI samaya Aae [nd` ba`*maa dovata saMga ilae ivaSvaaima~.
zhrao rajana\ yah nahIM ]icat calaao sadoh svaga- ho saaOima~.
khto dovata ivaSvaaima~ rajana\ tuma puNya BaagaI sa%yasaMQa.
yah ]icat pavaao svaga- Baaoga sammaana inaiScat sava- p`banQa.

khto rajaa hirScand` mama p`jaa duKI mama ivayaaoga sahtI.
kOsao jaa}^ tja p`jaa kao yah haogaa pap naIit yaaoM khtI.
tba [nd` ike p`stava rajaa calaao svaga- tuma p`jaa lao saaqa.
tba maana gae rajaa p`jaa jana pakr samaacaar hue sanaaqa. 

tba saaOMpa rajya pu~ raoiht kao vaRwjana yauvakaoM kao saaOMpo.
Qar idvya SarIr calao vaRwjana svaga- kao navajaIvana kao raOMpo.
rajaa hiScand` ranaI saiht calao svaga-laaok jagat kho Qanya.
sa%yava`t Qama-maUla hO sa%yamaya jaIvana sauKsaagar nahIM ro Anya.

rajaa hirScand` kqaa Ait pavana kho saunao pavao mana kamanaa.
BauvanaoSvarI dugaa- ko qao Ba> rajaa hirScand` Anaupma saaQanaa.
SaakmBarI SataxaI maata BagavatI kI ATla saovaa maoM inart.
hirScand` bana gae ek p`isaw rajaa saUya-vaMSa maoM jaga ivart.

 1-Sharyaati/Chyavan  |  2-Balaraam/Harishchandra  |  3-Devees4-Taarakaasur  |  5-Gyaan to Himaalaya
6-Devee Worship

Home | Das Kriti | Devee Bhaagvat | Contents

Previous | Next


Created and Maintained by Sushma Gupta
Created on 04/27/2006 and Modified on 08/10/09
Contact:  daskriti@yahoo.com