Sushmajee
Das Kriti | Devee Bhaagvat


Devee Bhaagvat

Home | Das Kriti | Devee Bhaagvat | Contents

Skandh 7-3/6

Previous | Next

 1-Sharyaati/Chyavan  |  2-Balaraam/Harishchandra  |  3-Devees  |  4-Taarakaasur  |  5-Gyaan to Himaalaya
6-Devee Worship

   

BauvanaoSvarI dovaI SataxaI SaakmBarI
AaOr dugaa- kI kqaa:

pUCto rajaa janamaojaya khao kqaa SataxaI SaakmBarI.
rajaa hirScand` Ba> ivaSaala dovaI ko @yaa $p QarI.
khto vyaasadova rajana\ saunaao kqaa Anaupma Ait saundr.
tuma AiQakarI kqaa ko hao dovaI Ba> mana ivaSaoYa kr.

huAa qaa dO%ya duga-ma naamak Ait Bayaanak dova d`aohI.
ike tpsyaa ihmaigair vaYa- sahs~ ivaiQa iht inamaa-ohI.
p`kT hue Saant Baava p`kaSapuHja ba`*maa sanmauK dO%ya.
kho maa^ga vardana duga-ma maOM data sabaka inaBaa AaOica%ya.

duga-ma mana maOla k$^ vaod naYT vaod riht naYT dova BaUsaur.
baaolaa kr pUjaa ivaiQa kI pa}^ sava- vaod jaItU^ maO saur.
p`aPt hao sava- vaod mauJao dova saBaI haooM praijat mama bala.
eosaa vardana maa^Mgata ho ivaQaata duga-ma mana basa qaa Cla.

dokr vardana ba`*maa inaja laaok pQaaro samaya ka for.
ba`a*maNa BaUla gae vaod imaTa Aacaar saMQyaa saayaM sabaor.
naYT hu[- vaOidk ikyaa snaana haoma ya& tp saMQyaa dana.
dova hue inaba-la duga-ma basaa svaga-laaok dova ike p`yaaNa.

pDa Akala saaO vaYa- xauiQat nar naarI pSau pxaI sakla.
Sava ibaCo QarNaI tla kizna samaya Aaya ikyaa ivakla.
tba ba`a*maNa krnao lagao ]pasanaa BagavatI jagadmbaa maa^.
sava- )dya ivarajatI klyaaNaI prmaoSvarI sava- Ambaa maa^.

krao kRpa Aart jana tuma sava- samaqa- AitSaya ]dar.
naoit naoit jaoih pukaroM hma SarNaagat Aba krao ]baar.
ho ba`*maaND kir~I BauvanaoSaI mahoSvarI hma p`Nat hue.
tuma hI Avalamaba hmaara hma Saaok maaoh sao duiKt hue.

p`sanna hu[- BagavatI ivaraT $p Qar Anant nao~QaarI.
hst Qaro vanaspit Saak QanauYa baaNa sau$p kjararI.
naIla kmala sao nao~ kaoiT riva sama toja saundrtma $p.
rsaa%mak fla QaarI kruNaa saagarI ivaSaala vaxa AnaUp.

bahta jala Anant nao~ Anant Qaara AEau baho naaO rai~.
tRPt hue p`aNaI AaOYiQa banao sairta saagar navala saumaai~.
krto vandna sakla jana ho klpd`uma idvya ivaga`h QaairNaI.
maayaamayaI jagat\ QaairNaI SataxaI sahs~ nao~ $p QaairNaI.

tba ide iSavaa nao Anaok fla Anaok vanaspit sakla jana.
Anaok Anna nava tRna ide khayaI SaakmbarI BagavatI tna.
samaacaar payao duga-ma dO%ya nao p`kTI mahamaayaa jagatoSvarI.
Aayaa saOna samaot duga-ma dovaI sanmauK yauwiht mait ifrI.

ka^p ]zI dovaaoM kI saonaa rxaa rxaa hao maata mahamaayaa.
yah dO%ya kizna saonaa laokr marNa maarNa iht hO Aayaa.
iSavaa nao saaQaa cak` dova saonaa rxaa iht kr man~Naa.
dovaI EaIivaga`h sao ]pjaI Anaok ]ga` Sai> bahu gauNaa.

kailaka tairNaI baalaa i~pura BaOrvaI rmaa bagalaa maatMgaI.
i~pursaundrI kamaaxaI dovaI tulajaa jaimBanaI maaoihnaI saMgaI.
iCnnamasta gau(kalaI sahs~baahuka ba<aIsa caaOsaz Apar.
Anaok As~ Sas~ QaairNaI naYT kr dI dO%ya saonaa p`caar.

iCDa yauw duga-ma dovaI saMga bah inaklaI r> sairta Qaar.
ekadSa idna yauw ka duga-ma calaa saja laala vas~ p`caar.
maQyaa*na samaya dovaI nao maaro pMcadSa baaNa kizna ivaSaala.
ASva saariqa Qvajaa kTo dao nao~ daonaaoM hst imaTo t%kala.

pMca Sar duga-ma vaxa Gausao krta ruiQar vamana dO%ya QaraSaayaI.
Ant duga-ma ka ijasanao ikyaa ~aisat jaga kao qaa duKdayaI.
krto ivanaya dovagaNa ba`a*maNa kula jaya maata BavaanaI.
SaakmBarI Satlaaocanao ]pinaYad\ p`SaMisat jaya klyaaNaI.

tva Anauga`h ]pjao Anaok kaoiT ba`*maaND ivaiQa hir hr.
sava-taoBaava p`Naama maatrma\ sauK daiyanaI ivaYama duKhr.

saaOMpo vaod dovagaNa ba`a*maNa kula khtI dovaI saunaao ivap`jana.
vaod ]%pnna mama vapu sao krao rxaa vaod mama pUjaa mana sajjna.
marNa huAa duga-ma dO%ya ka saao mama ek naama dugaa- tuma jaanaao.
tuma mama saovak sada rxaa k$^ tumharI sahI baat pihcaanaao.

Ant-Qaana hu[- mahamaayaa do sa%yamaya &ana AvatMSa.
Sai> gauNa sampnna $p yaut sava- pdaqa- dovaI AMSa.
inat pUjaa dovaI kI tna mana krto haokr saavaQaana.
Bava banQana sao haoto mau> vao jana praopkarI mahana\.

dovaI sait AaOr laxmaI ka Avatar:


pUCto rajaa janamaojaya ek p`Sna vyaasadova mahana\.
dovaI sait laxmaI ka janma samaJaaAao kRpainaQaana.
Aapnao kha i~dovaI saaOMpI qaI mahamaayaa nao tInaaoM dova.
tba ifr @yaaoM p`akT\ya sait laxmaI saMga hir mahadova. 

samaJaato vyaasadova rajana\ tva ija&asaa punaIt saundr.
sava- Baod samaJaadU^ tumhMo yah kqaa maMgalamaya naair nar.
ek samaya EaI hir ivaYNau nao ikyaa qaa p%naI Apmaana.
EaI laxmaI calaI gayaI turnt laokr inaja Sai> mahana\.

SaMkr BaI ikyao gaaOrI Apmaana @yaaoMik doivayaa^ h^saI.
Aba gaaOrI BaI calaI gayaI Sai>yaaoM nao Aba kmar ksaI.
ibana laxaI gaaOrI EaI ivaYNau SaMkr haogae toja sao hIna.
]naka kaya- saMBaalao ba`*maajaI hO ibana Sai> saba dIna.

baulaayao ba`*maa pu~ yaxa manau khto krao dovaI saaQanaa.
tba Aavao laaOT kr Sai>yaa^ hir SaMkr kao janaa.
tba manau yaxa ike vana maoM saaQana pUjana dovaI Aca-naa.
saaQanaa p`sanna BagavatI hu[- p`kT idvya $p saja-naa.

sat\ icat Aanandmaya $p qaa idvya ivaSaala saumanaaohr.
paSa AMkuSa var ABaya maud`a kruNaamayaI maata saundr.
krto namana mauinagaNa ho saU~$pa ivaSva$pa toja$pa.
tva $p ivaSaala krta ilaMga doh vyavaisqat AnaUpa.

sava-$pa sava-laxmaI$pa p`Nat jana hma tva AaEaya.
krao kRpa maatoSvarI hao klyaaNa hir hr hao ABaya.
kaoikla bayanaI BavaanaI khtI var maa^gaao ho mauinavar.
baaolao mauina maata pavao inaja Sai>yaa^ EaIivaYNau SaMkr.

ivanaya kro dxa maatoSvarI mama kula hao tva Avatar.
dodao pircaya tva Qyaana pUjana idvyapIz jap p`kar.
kho dovaI iMkMicat\ na krao mama Sai>yaaoM ka Apmaana.
haogaoM svasqa EaIivaYNau hr gaaOrI laxmaI ka AByauqaana.

krao Qyaana mama ivaraT $p Aqavaa mama sanmauK $p.
p`it sqaana mama pUjaa sqaana mama maayaabaIja man~ BaUp.
AntQaa-na hu[- mahamaayaa dokr Anaupma vardana sava-.
samaya paya dxa gaRh janmaI sait sa%yaaMSa Sai> Kva-.

pUva- janma Anausaar sait banaI AwaigaMnaI iSavaSaMkr.
dxa banaa qaa WoYaI BaagyavaSa inaja damaad hr saundr.
inaja pitva`t kr ]jaagar pit sammaana iht sait.
tjaI dxa Sauk` saMBava doh sait nao ya& k`aoQa Ait.

vahI sait AvatrI ihmaigair Bavana Ait hI ]Cah.
banaI pava-tI mahamaayaa jagat jananaI klyaaNaI vaah.
sait nao laI qaI Aigna samaaiQa dxa ya& kuND maQya.
SaMkr sah vaIrBad` inaklao ivaSva ivaQvaMsa yaaoM saQya.

samaJaayao ba`*maa tba kRpainaQaana AaSautaoYa Bagavaana.
Qarao QaOya- kr p`aNadana yaxa kao tva AaiEat maana.

idyaa bakra mauK dxa kao ]zayaa sait icanmaya SarIr.
krto iSava Ba`maNa saMga sait tna AaSautaoYa hao AQaIr.
jaha^ jaha^ igaro AMga sait ko EaIivaYNau ike ivaBaaga.
p`kT hu[- Anaok iSava maUit- vaha^ jaagaa pRqvaI Baaga.

hue vao p`isaw isawpIz pavana khto dovaaoM sao SaMkr.
jaao jana kro purEcarNa Qyaana pUjaa iSavaa kI saundr.
haogaoM man~ isaw sqaana ]pyaaogaI ivaSaoYa baIjaman~ jaap.
saaQana sakla saulaBa sqaana punaIt hro maanasa ko pap.

hue SaMkr samaaiQasqa isawpIz maoM Qyaana jaap QaarNa.
pUCo janamaojaya batlaaAao naama ivaSaoYa Bava Baya hrNa.
khto vyaasadova vaaraNasaI ivarajao ivaSaalaaxaI saundr.
naOimaYyaarNya xao~ ivarajao ilaMgaQaairNaI p`isaw manahr.

p`yaagao lailata ganQamaadna igair ivarajao kamaukI var.
maanasa maoM kumauda dixaNao ivaSvakamaa ivarajao manaaohr.
]<aro BagavatI ivaSvakamap`pUrNaI gaaomanto hO gaaomatI.
mandracalao kamacaairNaI caO~rqa madao%kTa hO SaaoBatI.

histnaapuro jayantI kanyakubjao gaaOrI rmBaa malayaacalao.
ekama`pIzo kIit-matI ivaSvapIzo ivaSvaSvaorI sada Acalao.
puYkro puruhUta kodarpIzo sanmaaga-daiyanaI manda ihmavaanao.
gaaokNa-pIzo Bad`kiNa--ka sad\ naamaaina dovaI ko pihcaanao.

ek saaO Aaz naama BagavatI ko ek saaO Aaz isawpIz.
dovaI Baagavat sao jaanaao jana krao paz [naka kr [-Yz.
jaakr isawpIz maoM krao tp-Na ip~aoM ka maata kI pUjaa.
satt jaap krao AYTao<ar Sat naamaavaila kama nahIM dUjaa.

 1-Sharyaati/Chyavan  |  2-Balaraam/Harishchandra  |  3-Devees  |  4-Taarakaasur  |  5-Gyaan to Himaalaya
6-Devee Worship

Home | Das Kriti | Devee Bhaagvat | Contents

Previous | Next


Created and Maintained by Sushma Gupta
Created on 04/27/2006 and Modified on 08/10/09
Contact:  daskriti@yahoo.com