Sushmajee
Das Kriti | Devee Bhaagvat


Devee Bhaagvat

Home | Das Kriti | Devee Bhaagvat | Contents

Skandh 7-5/6

Previous | Next

 1-Sharyaati/Chyavan  |  2-Balaraam/Harishchandra  |  3-Devees  |  4-Taarakaasur  |  5-Gyaan to Himaalaya
6-Devee Worship

   

ihmaalaya kao &anaaopdoSa:

pUCto ihmaalaya BagavatI krao ina$pNa yaaoga ivaQaana.
banaU^ AiQakarI tva t%va dSa-na ka prma yaaoga mahana\.
kho dovaI kRpamayaI ekta jaIva tqaa Aa%maa hO yaaoga.
yaaoga maoM ivaGnakark YaT\ ivakar hO %yaajya kr p`yaaoga.

kama k`aoQa laaoBa maaoh mad ma%sar CO: ka krao ]cCod.
tba paAao saflata yaaoga maoM yaaogaaMga Wara jaana Baod.
yama inayama Aasana p`aNaayaama p`%yaahar QaarNaa Qyaana.
samaaiQa yao yaaogaaMga krao [naka saaQana haoko saavaQaana.

yama hOM dsa saunaao AihMsaa sa%ya Astoya ba`*macaya- dyaa.
sarlata xamaa QaRit pirimat Aahar piva~ta kh jayaa.
inayama BaI dsa tp saMtaoYa Aaistkta dana dova pUjana.
Saas~ EavaNa kukma- maoM lajjaa sad\bauiw jap evaM hvana.

Aasana pa^ca ivaSaoYa pd\maasana svaistkasana Bad`asana.
vaja`asana vaIrasana gau$ sao pakr iSaxaa saIKao Aasana.
p`aNaayaama AByaasa kro kr pUrk kumBak rocak saMga.
[YT Qyaana saiht p`aNaayaama sagaBa- Anyaqaa ivagaBa- AMga.

balapUva-k [ind`ya inaga`h ivaYaya inavaarNa jaana p`%yaahar.
QaarNa krnaa p`aNa vaayau baarh sqaana maoM hO QaarNaa saar.
baarh sqaana hOM eDI GauTnaa jaMGaa gauda ilaMga naaiBa AgauYT.
)dya ga`Ivaa kNz Ba`UmaQya mastk AByaasa sao saaQana puYT.

mana kao kr samaaiht caotna Aa%maa maoM [-YT dova Qyaana.
yah Qyaana ek%va jaIvaa%maa prmaa%maa kao samaaiQa jaana.
samaJaayaa tumakao AYTaMga yaaoga saUxma $p krao AByaasa.
Aba samaJaa}^ man~yaaoga ijasasao hao Bava Baya duK naaSa.

saunaao ihmaalaya yah pHcaBaUta%mak SarIr ivaSva khata.
saaZo tIna kaoiT naaDI maoM [laa ipMgalaa sauYaumNaa kao pata.
maorudND maoM rhtI yao tIna naaDI cand` saUya- Aigna $pNaI.
ivaica~ naamak naaDI [na maQya rho svayamBaU ilaMga QaairNaI.

svayamBaU ilaMga }pr hI` maayaa baIja laala rMga kuNDilanaI.
krao Qyaana svaNa- vaNa- kmala caar dla yau> saaQana gaunaI.
}pr maUlaaQaar cak` krao Qyaana YaT\kaoNa kmala hIrk.
}pr svaaiQaYzana cak` ifr }pr maiNapUrk cak` tk.

maiNapUrk cak` naaiBa p`doSa dsa dla yau> kmala Qyaana.
}pr Anaaht cak` baarh Axar yau> baaNailaMga jaana.
}pr ivaSauw cak` saaolah dla kmala saaolah svar yau>.
}pr Aa&a cak` krata dSa-na prmaa%ma Aa&a saMyau>.

}pr kOlaaSa cak` AaOr ifr [sasao }pr raoihNaI cak`.
}pr sahs~arcak` ijasamaoM sahs~ dla kmala prma cak`.
sahs~arcak` hO sqaana prmaa%maa ka [sao SaUnyacak` khoM.
pUrk p`aNaayaama sao mana lagaae AaQaar maoM gauda }pr rho.

kr vaayau samaaiht jagaae kuNDilanaI Sai> hao ilaMgaBaodna.
ilaMga sao kr AarmBa kuNDilanaI Sai> }pr ]zae saaQana.
sahs~arcak` tk laojaayao kuNDilanaI Sai> ka kr sqaapna.
prmaoSvar SamBau ka e@yaBaava sao Qyaana kro iSava Sai> jana.

maayaa Sai> kao pana krayao iSavaSai> maayaa isaiw data.
kro tRPt sava- dova YaT\cak`ao maoM ifr maUlaaQaar po laaOT Aata.
kro p`itidna AByaasa saaQak haoto samast man~ isaw.
jara maR%yau sao  mau> pata sava-gauNa kr yah yaaoga isaw.

Aba saunaao ‘ica<aQaarNa yaaoga’ ihmaalaya hao jaIva safla.
kro mama hst carNa AMga ka pUNa- Qyaana mana inaScala.

jaba tk mana na hao laya mauJa Qyaana maoM kro man~ jaap.
hvana man~ sao pata &oyat%va &ana ba`*ma saMisaiw Aap.
mama sva$p Qyaana sao jaIva ba`*ma ekta haotI samBava.
pva-traja batayaa sava- yaaoga tumhoM jana tr jaata Bava.

 

ba`*ma sva$p vaNa-na:

 

na t~ saUyaao- Baait na cand`tarkM naoma ivaVutao Baaint kutaoAyaMAigna.
tmaova Baant manauBaait sava- tsya Baasaa sava-imadM ivaBaait.
pva-traja hao yaaogayau> kro Qyaana mama ba`*ma sva$pa dovaI.
)dya gauha isqat ‘gauhacar’ hO ba`*ma prma pd p`aPya saudovaI.

p`rma p`kaSa $p saUxmaatr saUxma sava- p`aNaI AaiEat ba`*ma.
sava- varNaIya savaao-%kRYT sava- laaokvaasaI inayanta Axarba`*ma.
! hO QanauYa jaIva%maa baaNa AaOr ba`*ma ]saka laxya khayaa.
t%prta sao saaQana kr krao vaoQana laxya ka yaaoM samaJaayaa.

bauiwmaana\ pu$Ya jaana laoto Aanand sva$p ba`*ma kr iva&ana.
TUT jaatI )dya ga`inqa AivaVa imaTo saMSaya naYT kma- saujaana.
]sa p`kaSa sao sava- p`kaiSat AmaRt sva$p ba`*ma paSva- pUva--.
pRYT sad\ sa%ya sava- Aaor krao pUjaa mama &anaI Ba>  ApUva-.

basaU^ maOM &anaI Ba> )dya sada na kOlaaSa na vaOkuNz na tIqa-.
ica<a laya ijasaka ba`*ma M ]saka kula tra jananaI hO sautIqa-.
krao EaoYT Eawa gau$ maoM ipta sao ]cca gau$ ba`*ma&ana data.
iSava ruYTta bacaayao gau$ gau$ ruYTta iSava na bacaae ivaQaata.

 

Bai> ko p`kar tqaa &ana p`aiPt kI maihmaa :

 

tba pUCto ihmaalaya maata samaJaaAao Bai> AaOr &ana.
hU^ svaaqa-bauiw prayaNa kOsao saaQa tva Bai> pa}^ &ana.

khtI dovaI maaoxap`d saaQana kma-yaaoga &anayaaoga Bai>yaaoga.
Bai>yaaoga hO sarla saulaBa mana AnaukUla kYT riht yaaoga.
Bai> hO tIna p`kar kI tamasa rajasa saai%vak Aru prma.
Anya kao kYT Baava sao jaao kro Bai> vah hO tamasa sama.

fla [-cCa sao Baaoga kamanaa inaja klyaaNa hotu Bai> rajasa.
inayaimat kma- Qama- saaQana sao WOtBaava sao Bai> saai%vak Asa.
EaoYT Bai> vah EavaNa kIt-na mama gauNa naama saaQana inarntr.
mama eva AaEaya nahIM kamanaa samaJao mauJao sava-$pa AByaantr.

na caaho saamaIPya saayaujya saalaao@ya saaiYT- maui> prma saovaart.
Baod nahIM mana maoM sava- jaIva mama sva$p samaJao sava- p`Iit inart.
prma Bai> p`aPt pu$Ya pavao &ana prma @yaaoMik yahI hO &ana.
vaOragya carma saImaa &ana p`aPt kr &ana saQao Bai> vaOragya jaana.

&ana p`aPt pu$Ya haota mau> maO sabamaoM hO saba mauJamaoM yah jaana.
pu$Ya mau> sauna Bai>yau> &anariht jana pa maiNaWIp saujaana.
Baaoga ivart pata &ana jaana kr mama sva$p samyak\ vah jana.
ba`*ma bauiwyau> pu$Ya kr inarntr ba`*maicantna pavao ba`*ma jana.

ivaragaI prntu &ana riht jana pata ek klp ba`*malaaok vaasa.
ifr janma EaImaana\ gaRh kr saaQanaa hao &ana p`aPt haota inakasa.
sada krao p`ya%na saaQana &ana p`aiPt hotu maanava jaIvana hO dula-Ba.
Sama dma ititxaa yaaogaisaiw sad\gau$ saMyaaoga mama kRpa sao saulaBa.

 1-Sharyaati/Chyavan  |  2-Balaraam/Harishchandra  |  3-Devees  |  4-Taarakaasur  |  5-Gyaan to Himaalaya
6-Devee Worship

Home | Das Kriti | Devee Bhaagvat | Contents

Previous | Next


Created and Maintained by Sushma Gupta
Created on 04/27/2006 and Modified on 08/10/09
Contact:  daskriti@yahoo.com