Sushmajee
Das Kriti | Devee Bhaagvat


Devee Bhaagvat

Home | Das Kriti | Devee Bhaagvat | Contents

Skandh 1-1/2

Previous | Next

 1-Hayagreev/Madhu Kaitabh |  2-Sudyumn/Shukdev/Shaantanu

   

vandnaa

 

EaIgaNaoSa kao namana kr Qar SauBa Qyaana. 
EaImad\ dovaI Baagavat ilaKU^ EaIBagavaana\.
prma ipta prmaoSvar maana p`aNa sauK data.
krao kRpa saMvaro kaja ivaVa bauiw p`data.  

gaNanaayak ivaGnahrNa kRpakr$p saundr.
dao bauiw &ana sauK sampi<a saflata var.
iSava iSavaa SaMkr ]maa dInadyaala svaamaI.
haoAao p`sanna mauJa pr tva SarNa namaamaI.

EaIivaYNau rmaapit Ba>dyaala kruNaakr.
ASarNa SarNa Bai>data sada sauKkr.
maata EaIlaxmaIsaiht inaja kRpa barsaaAao.
saba saaQana tumasao tuma mama inavaasa AaAao.  

]maa rmaa sarsvatI raQaa saIta maat manaa}^.
Sai>$pa AaidBaUta ba`*masva$pa maOM Qyaa}^.
mauina naard vyaasa ?iYa &anaI Ba> ]dar.
saba ko pd kmala namana tuma &ana datar.

EaIkRYNa EaIrama hnaumaana vaamana naRisaMh hir.
k$^ kqaa tva p`saad baarmbaar namana kir.
mama gau$dova carNa SarNa SauBa p`Naama kr.
k$^ kqaa ivastar maMgalamaya ivaYaya kr.

 

kqaa

p`it klp saja-na p`qama iSavaa iSava ivaYNau.
ivaiQa Aato k`masao ek t%va ivaraT ANau.
ijasakI Eawa jaOsaI p`qama pUjaa hao vaOsaI.
EaI gaNaoSa dugaa- SaMkr ivaYNau Baavanaa jaOsaI.

mauina vyaasa krto Qyaana mana nahIM Barta.
iksakI kro vandnaa kaOna t%va hO kta-.
samaJaayao naard mauina vyaasa krao vandna maa^M.
sava- Sai>sva$pa karNa krNa dovaI ha^M.

   

hyaga`Iva Avatar

hyaga`Iva dO%ya krta tp Qar baIjamaM~.
hu[ p`sanna AaidSai> sava-ivaiQa svatn~.
AakaSavaaNaI hu[- dO%yaraja maa^Mga tU var.
kh hyaga`Iva dao var mahamaayaa hao}^ Amar.

Amar nahIM kao[- janma saMga AatI ivada[-.
maa^ga inaja marNa hotu samaJakr catura[-.
kh hyaga`Iva mama marNa hyaga`Iva Avatar.
idyaa var jagadmbaa nao maa^ga ko Anausaar.  

p`bala p`tapI hyaga`Iva ilae vaod saaro.
satata ?iYa mauinana ]sasao dovata haro.
samaJaayaa ivaiQakao AakaSavaaNaI kr.
hao ivaYNau ka hyaga`Iva Avatar p`var.

dovajana SaMkr ivaiQa gae ivaYNau laaok.
maata nao banaayao ivaYNau hyaga`Iva Alaaok.
ASva SaISa catu-Bauja SaMK cak` Qar.
hst kmala saaoho ivaYNau hyaga`Iva var.

huAa yauw ivaYNau dO%ya Anaok kala.
maar igarayao ivaYNau dO%yakao do do tala.
]baar ilae vaod Qama- saMsqaapna sarsaa.
p`sanna hue dova p`Bau Bai> p`oma barsaa.

krto vandna vaod ivaiQa mahamaayaa Sai>.
krao kRpa sauK sampi,<a tva pra Bi>.

 

maQau kOTBa ]war

maQau kOTBa dO%ya balaI kr jalainavaasa.
ivaYNau qao yaaogainad`amaoM ivaiQa hirko pasa.
vaYa- sahs~ maQau kOTBa ike AaraQana.
vaagbaIja ka jaap mahamaayaa ka saaQana.

ike mana p`aNa tna Aip-t maata carNa.
hu[- p`sanna mahamaayaa sava- duK BayahrNa.
maa^MgaaoM vardana maQau kOTBa maOM hu[- p`sanna.
hu[- AakaSavaaNaI dO%ya KuSa tna mana.

[cCamarNa maa^gaa maQau kOTBanao maatasao.
Aba qao matvaalao laDnao calao ivaQaatasao.
krao yauw ivaiQa Anyaqaa maanalaao har.
maanalaao AaQaInata hmaarI khMo  p`caar.

Aayao ivaiQa ivaYNau ko samaIp Aatur.
krto ivanatI yaaogainad`a kI Bayaatur.
mahamaayaa jagadISvarI jagaaAao hir.
maQau kOTBa krto pICa baat ibagarI.  

yaaogainaMd`a AayaI saundr $p Qar vaha^M.
EaIivaYNau jaagao doKto ba`*maakao yaha^.
kOsao Aayao ivaiQa khao kuSala ivacaar.
CaoDa jap tp Dr iksaka samaacaar.

naarayaNa maQau kOTBa dO%ya hOM balavaana.
krto pICa yauwiht rxaa hao Bagavaana.
kh ivaYNau ivaiQa maQau kOTBa ka marNa.
mama haqa hO inaiScat\ krao maa^ka smarNa .

Aayao maQau kOTBa ivaYNau nao lalakara.
huAa yauw AarmBa jalamaoM ihlakara.
pa^ca sahs~ vaYa- huAa yauw BaIYaNa.
saaocato hir kOsao hao dO%yaaoM ka marNa.

payao vardana mahamaayaasao [cCa marNa.
mahamaayaa hao p`sanna laota tva SarNa.
mahamaayaa nao idyaa hirkao AaSvaasana.
kr ima~ta maQau kOTBa hao AnauSaasana.  

kha hir nao maQau kOTBa maa^galaao var.
AiBamaanaI dO%ya kh hma doM tumhoM var.
maa^gaa hirnao maQau kOTBasao ]naka marNa.
zga
ogae dO%ya do baOzo Apnaa hI marNa.

Aayao maQau kOTBa rKa isar Apnaa.
hirkI ja^MGaa pr jaIvana Aba sapnaa.
saudSa-na cak`sao kaTo maQau kOTBa SaISa.
fOlaa r> maod vaairmaoM jaya jagadISa.

jaya mahamaayaa jaya EaIivaYNau sanaatna.
jaya mahaSai> AaVaSai> saupuratna.
jaya AaSautaoYa SaMkr inagau-Na sagauNa.
jaya ivaiQa jaya kta- data sava- gauNa.   

 

 Hayagreev/Madhu Kaitabh |  Sudyumn/Shukdev/Shaantanu

Home | Das Kriti | Devee Bhaagvat | Contents

Previous | Next


Created and Maintained by Sushma Gupta
Created on 04/27/2006 and Modified on 08/10/09
Contact:  daskriti@yahoo.com