Sushmajee
Das Kriti | Devee Bhaagvat


Devee Bhaagvat

Home | Das Kriti | Devee Bhaagvat | Contents

Skandh 2-1/2

Previous | Next

 1-Vyaas/Bheeshm |   2-Pareekshit/Janamejaya

   

vaodvyaasa janma

 

ma%sya pu~I qaI sa%yavatI saundr.
palaa ek maCuharo
nao ]sao pakr.
naaOkamaoM mauina paraSar Aa ivarajao.
sa%yavatI qaI kovaT sauvaoSa saajao.

hue Aasa> paraSar maa^gaoM Baaoga.
sa%yavatI icaintt AsaaQaarNa yaaoga.
maOM kumaarI saukumaarI kizna jaIvana.
mauina tuma &anaI @yaa zanaI inaja mana.

kh paraSar hao tva pu~ ivaYNau AMSa.
haonahar balavaana mama mana rmaa sauvaMSa.
ikyaa paraSarnao kuhra Cupo saMBaaoga.
idyaa vardana Axat yaaoina ka yaaoga.  

icar yaaOvanaa banao sa%yavatI hao ranaI.
samaya paya janmao vyaasa kqaa puranaI.
sa%yavatI ipta rho AnaiBa& sada.
ivada ikyaa pu~ vyaasa maata mauda. 

vyaasa qao ivaYNau AMSa prma &anaI .
rcao bahu ga`nqa ]pkar p`it p`anaI.
caar Baaga baa^To vaod ?jau yajaur saama.
Aqava- vyaasa hue vaodvyaasa inaYkama.  

 

gaaMgaoya BaIYma ka janma

rajaa mahaiBaYa, gaMgaa dovagaNa saaro.
ba`*ma saBaamaoM ]pisqat vaod ]caaro.
juaDI saBaa saundr gaMgaaka ]pvas~.
iKsaka doKto rho mahaiBaYa t~.

ivaiQa hue Ap`sanna idyaa Eaap.
jaaAao maR%yalaaok Sauw hao pap.
mahaiBaYa gaMgaa p`omapaSamaoM ksao.
banao naarI pu$Ya QarNaI Aa basao.

mahaiBaYa banao Saantnau p`tIp saut.
payaa rajya Saasana sava-gauNa saMyaut.
gaMgaa banaI riva tnayaa kho p`tIp.
banaao pu~vaQaU mama maaotI jyaaoM saIp.  

rajaa Saantnua nao ikyaa ivavaah.
gaMgaa saMga rajyamaoM Bara ]Cah.
p`Na gaMgaaka kro vah manamaanaI.
jaao ivaraoQa Saantnau tao naa ranaI.

ivaraoQa kzaor vacana nahIM saunao.
%yaagaogaI Saantnau ibagarI na banao.
maanagae Saantnau gaMgaakI baat.
gaMgaa jaanatI pUva
-kI saba baat.

Aaz vasaunao caurayaI kamaQaonau.
vaiSaYT AaEamasao bajaa vaoNau.
Kaojato vaiSaYT vana gauha xao~.
Qyaana Qar payaa Baod Kulao nao~.  

kr Saaipt Aaz vasau banaao nar.
krto p`aqa-naa vasau saunaao mauina var.
kho vaiSaYT saat vasau rho vaYa-Bar.
Vao naamak vasau rho Qara jaIvanaBar.

p`aqa-naa krto vasau gaMgaa piva~.
tuma banaao mama maata Qara saaOima~.
maanagayaI gaMgaa AazaoM vasau kI baat.
janmao yao bana gaMgaako tnaya pScaat\.

saat vasau pu~$p bahae gaMgasairt.
AYTma pu~kao raKa rajaako iht.
laaOT calaI gaMgaa CaoD Saantnau raja.
ibalaKo Saantnau ivalaga gaMgaa Aaja.

samaya paya gaMgaanao saaOpa inaja pu~.
qaa Qana-uQar vaIr baa^Mkura gaMgaa pu~.
vaiSaYT AaEama payaI iSaxaa dIxaa.
qao Ait p`sanna Saantnau p`oma prIxaa.

gaMgaapu~ banao BaIYma dRD p`tI&avaana\.
saai%vak vaIr snaohmaya mait Bagavaana\.  

 

sa%yavatI Saantnua tqaa BaIYma p`it&a

Akolao Saantnau ]dasa ibana gaMgaa.
krto rajya AaKoT vana inaYaMgaa.
doKa sa%yavatI kao gaMgaatT pr.
sa%yavatI sauvaaisat AtIva saundr.

qao sauvaaisat AMga tnvagaI saundrI.
sa%yavatI icaryauvait SaaoBatI prI.
saundr vaoSa Syaamala koSa laavaNya.
maRdula hasa maaoho rajaa pa varNya.

]llaisat raja doK Anaupma $p.
tuma kaOna saundrI kha^sao kh BaUp.
daSaraja pu~I kratI sairta par.
krtI p`tIxaa iptakI kaya- Baar.

Aap kaOna kha^sao vanamaoM Aayao.
$p manaaohr rajavaoSa Alasaayao.
rajaa yaha^ Saantnau maora hO naama.
huAa maaoiht nahIM pata ivaEaama.

bana jaaAao mama p%naI sa%ya baat.
rha Akolaa banaao sahara p`Baat.
rajana\ haogaa vahI jaao tuma caahao.
maa^gaao iptasao haqa maora mahabaahao.

phu^cao rajaa daSaraja gaRh lao AaSaa.
maa^gaI sa%yavatI tnayaa maQaur BaaYaa.
k$^gaa ivavaah maana rajaaoicat Qama-.
knyaa ivaSvasaundrI saulaxaNaa hO mama-.

rajaa nahIM Adoya knyaa basao mahla.
mama p`Na sa%yavatI pu~ rajaa phla.
hue icaintt Saantnau laaOTo inavaasa.
CUTa Kana pIna saUnaa qaa rinavaasa.  

pUCo gaMgaapu~ ipta khao mana baat.
kaOna duK tumhoM yah Avasqaa tat.
nahIM batato Saantnau rho sada maaOna.
pUCo saicavasao gaMgaapu~ baat na gaaOna.

kh saicava tva ipta p`omaasa>.
daSaraja tnayaako rajaa hOM Ba>.
tuma pu~ haonahar maoTao raja duK.
rajaako duK saba duKI nahIM sauK.

gaMgaapu~ calao turt daSaraja Gar.
maa^gaa sa%yavatI
kao iptuiht inaDr.
kh daSaraja mama tnayaa saut rajaa.
tvasaut %vamaip tjaao raja tao kajaa.

kh gaMgaasaut hao yahI na k$^ ivavaah.
mama p`tI&a hO AimaT sajaaAao ]Cah.
Qanya Qanya gaMgaasaut Qanya tva jaIvana.
ipta iht tjao sauK kumaar AajaIvana.

BaIYma tva p`tI&a tuma BaIYma khaAao.
tuma mahaBaart sammaana [ithasa paAao.
huAa ivavaah Saantnau sa%yavatI saMga.
ica~aMgad ivaica~vaIya- pu~ sajao rMga.

hue Saant Saantnau samaya sada balavaana.
ica~`aMgad banao rajaa gaMgaapu~ rKo maana.
dxa nao maaro ica~aMgad ivaica~vaIya- rajaa.
ikyaa ivavaah ivaica~vaIya-
ka samaajaa.

ivaica~vaIya- ko xao~ sao vyaasa ide pu~.
qao QaRtraYT/ paNDu dao mahaBaart saU~.
PaaNDu saut qao pa^ca paNDva rNaQaIr.
QaRtraYT/
saut qao kaOrva kuiTla gaMBaIr.

yauiQaYTr BaIma Ajau-na nakula sahdova.
pa^ca paNDva kuntIsaut sahaya qao dova.
Ajau-nasaut AiBamanyau Ap`itma vaIrvar.
mahaBaart yauw payaI vaIrgait saunar.

AiBamanyau pu~ qao puNyaa%maa prIixat.
EaIkRYNa raKo p`aNa gaBa- kr saurixat.
prIixat saut qao janamaojaya dovaI Ba>.
ike sap-ya& ipta marNaduK Aar>.  

1- Vyaas/Bheeshm |   2-pareekshit/Janamejaya

Home | Das Kriti | Devee Bhaagvat | Contents

Previous | Next


Created and Maintained by Sushma Gupta
Created on 04/27/2006 and Modified on 08/10/09
Contact:  daskriti@yahoo.com