Sushmajee
Das Kriti | Devee Bhaagvat


Devee Bhaagvat

Home | Das Kriti | Devee Bhaagvat | Contents

Skandh 2-2/2

Previous | Next

  1-Vyaas/Bheeshm  |  2-Pareekshit/Janamejaya

   

rajaa prIixat

 

C<aIsa vaYa- ikyaa raja yauiQaYTr.
Saant hue maat ipta ta} var.
idKlaayao saBaI idvagaMt Ba`ata pu~.
vyaasanao dovaIkRpasao kNa- kaOrva t~.

naYT hue yaduvaMSaI pa ba`a*maNa Eaap.
ike p`yaaNa balarama vasaudova inaYpap.
EaIkRYNa laaOT calao gaaolaaok Qaama.
Aja-unanao saMBaalaa yaadvaaoMkao inaYkama.

yauiQaYTrnao idyaa raja paO~ prIixat.
paNDva d`aopdI calao ihmavaana\ saurixat.
CO: jana tjao p`aNa EaIkRYNa ivayaaoga.
inaja kma- sampUNa- ike paNDva laaoga.

saaz vaYa- ike raja prIixat raja.
naIitvaana\ kuSala Qaaima-k maharaja.
ek idna calao maRgayaakao ivakT vana.
BaUlao rah BaUKo Pyaasao mauJaa-yaa tna.

saamanao payaa ?iYa AaEama saunasaana.
Qyaanamagna qao ?iYa rajaa Anajaana.
maa^gato jala ?iYasao na payaa ]<ar.
ek maRt sap- Dalaa ?iYa galao pr.
 

k`aoiQat prIixat BaUlao iSaYTcaar.
laaOTo rajaBavanakao xauiQat laacaar.
doKa maRtk sap- ?iYa tnaya k`aioQat.
idyaa Eaap prIixatkao kr saMbaaoiQat.

ijasanao Dalaa maRt sap- mama ipta galao.
Aajasao saPtma idvasa Dsao txak Balao.
txak sap- Dsaogaa ]sao do maR%yauka dana.
mama Eaap hO ]sa rajaakao gait ivahana.

Baojaa ?iYanao inaja dUt rajaako pasa.
ba`a*maNa Eaap na Tlao saMBalaao ivaSvaasa.
samaacaar pa Eaapko rajaanao kI salaah.
qaa ApraQa maora maOM calaa maR%yaukI rah.

idyaa raja kaja inaja pu~ janamaojaya.
ikyaa vaasa gaMgaatT qao rajaa inaBa-ya.
Aayao Saukdova ikyaa sabahInao sammaana.
pUCto prIixat &ana inakT maR%yau jaana.

EaImad\Baagavat ka &ana ide Saukdova.
ba`*maBaUt hue raja pa &ana AvaSyamaova.
saPtma idvasa Aaya txak Qar gauPt$p.
Dsaa prIixatkao Basmaat\ hue yaaoM BaUp.

Qanya prIixat Qanya Saukdova &anaI.
Qanya janamaojaya Qanya baasaI rajaQaanaI.
janamaojaya qao baalak ike dahsaMskar.
samaya paya hue sayaanao pUCto ivacaar.

khao maMi~gaNa maR%yau kOsao payao ipta.
@yaa qaa saMtap @yaaoM kr sajaI icata.
kho maMi~gaNa txak sap-nao maaro raja.
yah kqaa kizna jaanata sava- samaaja.

 

janamaojaya ka sap- ya&

k`aoiQat janamaojaya mana Bar p`itSaaoQa.
kho k$^M p`itkar hao txakkao baaoQa.
ike Aamain~t ?iYa maM~I BaUQar sava-.
khao ivaQaana @yaaoMkr imaTo txak gava-.

samaJaayao ?iYa ik hao BaIYaNa sap- ya&.
Aana igaro AignamaoM txak mar imaTo A&.
baulavaayao ?iYa%vaja\ saMjaaoyaa sap- hvana.
doto Aahuit ]caar ]caar sap- tjao vana.

Aana igaro Zor Zor sap- Aigna kuND.
txak nahIM Aayaa baZI Aigna p`caND.
gayaa txak [nd` SarNa bacaalaao ho dova.
maOM SarNa h^M tumharI k$^gaa saovaa sadOva.

[nd`asana Qara dRZ txaknao payaI SarNa.
khto ?iYa [nd` ilae txak rxaa p`Na.
krao Aavaahna [nd`asana saiht txakka.
kh raja caahU^M marNa mama iptR Baxakka.

krto ?iYa Aavaahna saiht [nd`asana.
Daolao [nd` Aayao ivaiQa saaQa AnauSaasana.
raokao sap- ya& [nd` nahIM marNa ivaQaana.
vyaqa- maarto janamaojaya sap- hao saavaQaana.

marogaa naa txak vah pIyaa hOM AmaRt.
maro prIixat SaapvaSa krko saukRt.
janma marNa sahja rIit ivaiQa ivaQaana.
band krao sap- ya& janamaojaya saujaana.  

krao SauBa pUjaa mahamaayaa Aaid Sai>.
saunaao dovaI Baagavat Qarkr Qyaana Bai>.
SarNa laao dugaa-kI tuma paAao Saaint.
manasao imaTadao WoYaBaava imaTa Ba`aint.

janma marNa ivaiQa ivaQaana kma- flasao.
xamaaBaava ApnaaAao ivalaga mana malasao.
janamaojaya krto ivaiQakao Sat p`Naama .
k$^ tva Aa&a Aaiddova ho SauBa naama.

ikyaa sap- ya& Ant mait iSavaa iSava.
Aayao vaodvyaasa vaha^M &ana BaNDar [va.

iWtIya sknQa sa,maaPt

  Vyaas/Bheeshm  |  Pareekshit/Janamejaya

Home | Das Kriti | Devee Bhaagvat | Contents

Previous | Next


Created and Maintained by Sushma Gupta
Created on 04/27/2006 and Modified on 08/10/09
Contact:  daskriti@yahoo.com