Sushmajee
Das Kriti | Devee Bhaagvat


Devee Bhaagvat

Home | Das Kriti | Devee Bhaagvat | Contents

Skandh 8-1/1

Previous | Next

 1-Devee Poojaa, Varsh, Sankarshan Stuti

   

 dovaI pUjaa

khto janamaojaya ivap`Yao- vyaasadova khao dovaI pUjana p`it manvantr.
khao baIjaman~ kma- ivaivaQa pUjaa hotu saiht p`saMga Ait manahr.
khto vyaasadova saunaao rajana\ ek samaya naard nao pUCa naarayaNa sao.
bataAao AaV t%va jaga ka saRiYT palana saMhar kma- fla p`Na sao.

khto EaI hir sauna naard dovaI hO AaV t%va kha ivaiQa nao manau kao.
sauna pu~ manau kr dovaI ka AnauYTana rca p`jaa pa vardana yaaoM manau kao.
tba manau nao maanaI Aa&a baOz Aasana krto AaVa Sai> kI sauvandnaa.
karNaaip karNa jagat kI SaMK cak` gada hst QaairNaI jaya nandnaa.

hir )dya ivarajatI vaodmaya maUit- BagavatI jagadmbao dova AaraQyaa Ait.
namaskar prba`*ma prmaoSvarI mahamaayaa mahadova ip`yaa dovaao ivamala mait.
sava- maMgalakairNaI naarayaNaI gaaopond`ip`yaa jyaoYTa mahananda vaasaa mahao%savaa.
dova saupUijata iSavaa isaiwdaiyanaI SarNaagatva%salaa i~nao~I sava- samBavaa.

saRiYT kta- sava-vyaaipnaI tva saMkot sao rcato ivaiQa palato hir SaMkr hrto.
kIit- smaRit kaint kmalaa igairjaa sait daxaayaNaI vaodgaBaa- hma namana krto.
tva p`saad hir laxmaIpit ba`*maa vaod& kubaor QanaI varuNa jalacar ko svaamaI.
yama Saasak naO?t raxasaaiQapit cand` rsaoSvar [nd` svagaa-iQapit tM namaamaI.

tba p`sanna hu[- mahamaayaa BagavatI hao p`kT kho ba`*mapu~ manau maa^gaao vardana.
maOM hU^ p`sanna tva vandna AaraQana tba khto manau ho prmaoSvarI kRpainaQaana.
inaiva-Gna k$^ saRiYT rcanaa eosaI krao kRpa BagavatI savao-SvarI maMgaladaiyanaI.
tba kha dovaI nao tva [-cCa hao pUNa- manau krao kaya- sakla tuma hU^ sahaiyanaI.

Aayao pd\mayaaoina ba`*maa samaIp manau khto dodao Qara mauJao payaa dovaI vardana.
tba ba`*maa manaato EaInaarayaNa manamaoM ik hir krnaa sahaya kaya- kizna jaana.
turnt ba`*maa naaisaka sao Aayaa baalabarah huAa ivaSaala EaI naarayaNa Avatar.
?iYagaNa kro stuit ho p`Baao krao kRpa laaAao pRqvaI hma haoM sauKI sava- p`kar.

barah $p Qara EaIivaYNau nao gae jala Atla maoM kr huMkar.
QarI Qara inaja daD pr p`Bau Aayao jala baahr $p Apar.
krto vandna EaIba`*maa hir jaya hao jaya hao pUNa-kama saundr.
krto kamanaa pUNa- sava-jana namaskar sanmauK pRYT ho manaaohr.

saaohtI Qara tva daD pr ijaima eravat saUMD pr puYp klaI.
maOM Aa&akarI tva saRiYT saMcaalana tva Saasana kRpa hao BalaI.
hirNyaaxa dO%ya tBaI Aayaa p`Bau samaIp iCDa yauw BayaMkr.
dO%ya nao raoka pqa hir ka tba idyaa pTk hir nao baZkr.

maar gada hir nao dO%ya hirNyaaxa kao idyaa inaja laaok ivaSaala.
qaa hir ka paYa-d hirNyaaxa maayaa kro maayaapit dIna dyaala.
qaaopI Qara hir nao tba kha ba`*maa sao tva saRiYT Aba sarsao.
gae inaja laaok p`Bau tba p`oma Bai> maoM ivaiQa nayana qao barsao.

 

svaayamBau manau kI knyaaAaoM ka vaMSa tqaa saPt WIp :

 

saaOMpkr pRqvaI EaIba`*maa pu~ manau sao snaohsaiht samaJaayao.
pu~ tuma sauyaaogya bauiwmaana\ kuC p`jaa vaRiw kaya- batae.
p`qama krao ya& puruYa kI ]pasanaa kr eki~t sava- pdaqa-.
vaNaa-Eama Saas~ao> Qama- ka AacarNa Aqa- kama maaoxa puruYaaqa-.

calao gae ivaiQa inaja laaok Aba manau nao Sat$pasao kI saMtit.
dao pu~ p`tapI tIna pui~yaa^ saulaxaNaI AakUit dovahUit p`saUit.
pu~ qao ip`yava`t ]<aanapad ijanasao hu[- rajaoSvar saMtit saundr.
AakUit saaOMpI rica kao dovahUit kd-ma kao p`saUit dxa kao var.

maharaja ip`yava`t nao kI pirk`maa pRqvaI kI tba banao saat saagar.
jambaU Plaxa Saalmaila kuSa k`aOHca Saak puYkr banao saPt WIp var.
EaIivaYNau ko vaamana Avatar samaya EaIi~ivak`ma pd sao gaMgaa ivastar.
vahI gaMgaa kI Qaara Alaknanda homakUT sao AayaI BaartvaYa- saMsaar.

 

[laavaRt Bad`aSvavaYa- hirvaYa- kotumaalavaYa- rmyakvaYa- :
 

jambaUdIp maoM [laavaRt Aaid naaO vaYa- saaohto AtIva saundr.
EaIhir ba`*maa dova krto ]pasanaa EaIdovaI kI Qyaana Qar.
nava vaYa- maQya Bagavaana naarayaNa krto ]pasanaa $p Qar.
[laavaRt maoM rud` $p sao saiht saMiganaI rhto EaIhir manaaohr.

[laavaRt maoM rud` $p maoM krto pUjana EaIsaMkYa-Na kI mahaBaaga.
rhtI Anaok naairyaa^ BavaanaI kI saovaa maoM vaha^ tna mana laaga.
! namaao Bagavato mahapuruYaaya sava-gauNa saM#yaanaaya Anantayaavya>aya nama:.
[sa mahamaM~ sao krto ]pasanaa EaIrud` Anant$p !kar sva$paya nama:.

Bad`aSvavaYa- maoM Qama-pu~ Bad`Eavaa krto ]pasanaa hyaga`Iva $p vaasaudova.
saiht pirvaar ! namaao Bagavato Qamaa-yaa%maivaSaaoQanaaya nama: maM~ sadOva.
Aapka EaIivaga`h maanava ASva saMyau> $p ]%pi<a isqait p`laya karNa.
kta- Akta- maayaariht Anaaid ivasmaya kR%yakark sada ivapd\ inavaarNa.

maanakr ivaiQa ivanatI Ap laayao vaod rsaatla sao tma p`Qaana dO%ya ivanaaSa.
AmaaoGa laIlaaQar krto hma namaskar ho dInabanQau &ana Qyaana sa%ya p`kaSa.
hirvaYa- ivarajato EaInaRisaMh $p Bagavaana naarayaNa Ba>va%sala kRpainaQaana.
Ba> p`*laad krto dSa-na pUjaa p`aqa-naa EaInaRisaMh $p karuNya$p Bagavaana.

! namaao Bagavato narisaMhaya namastojastojasao AaivaraivaBa-va vajadMYT/
kmaa-Sayaana\ rnQaya rnQaya tmaao ga`sa ! svaaha. ABayaM mamaa%maina BaUiyaYza:.
! xaaO/ma\.

!kar sva$p Bagavaana\ naRisaMhaya AignayaaoM ko toja ho vaja`naK namaskar.
jalaa Dailayao kma-vaasanaa naYT krao A&anatma va`jadMYT/a p`kTao !kar.
duYT bauiwyaaoM maoM hao p`kT SauwBaava p`aiNayaaoM maoM prspr sad\Baavanaa hI rho.
mana hmaar hao p`vaRt SauBa maaga- priht laaga inaYkama bauiw tva carNa rho.

kotumaalavaYa- ivarajato hir kamadova $p pu$Ya krto sammaana mana icat laaga.
vaYa- AQaISvarI EaI mahalaxmaIjaI krtI vandna pUjana hir ka saiht Anauraga.

[ind`ya svaamaI EaoYT gauNaaEaya &ana ik`yaa saMklp Annamaya AmaRtmaya.
sava-maya saaolah klaayaut prma kmanaIya saakar ivaga`h sad\ jaIvanamaya.
prma pit sakla kamanaa data bauiw ivaQaata tva carNa inaja SaISa.
laIlaapit krto QaarNa inaja vaxa:sqala Qanya Qanya svaamaI jagadISa.

rmyakvaYa- ivarajato EaIhir QaarNa kr ma%sya$p vandnaIya Apar.
sa%vap`Qaana p`aNasaU~a%maa manaaobala [ind`yabala tnabala jaya !kar.
krto ivanatI manaujaI tha^ saMSayahrNa maMgalakrNa sava- p`orNaadata.
rxaa krI mahap`laya samaya lao AaOYaiQa lata vaod ho ivaSvaivaQaata.

ihrNyamaya vaYa- maoM EaIhir ivarajato Qar kr ivaSaala kcCp$p.
Aya-maa kro pUjana vandna hir saImaariht sa%vaaid gauNasah AnaUp.
!kar sva$p sava-vyaapk Alaixat sqaanamaya yah saga- tva $p.
namaskar EaIhir caaObaIsa t%va BaUt samaudaya ivaivaQa saRiYT AnaUp.

]<arkula vaYa- maoM ivarajato EaIhir kr QaarNa vaarah$p mahana\.
pRqvaIdovaI krtI vandnaa Aaidvaarah hir ya&$p p`Bau kao jaana.
ijana t%va Baasata man~ saMga i~yaugamaUit- ya&pu$Ya Sau@la kma-maya.
vaarah$p jagat AaidkarNa namaao nama: p`kRit pro ho kruNaamaya.

ikmpu$YavaYa- maoM hir ivarajato Qar kr ramacand` $p Ait saundr.
BagavatI saIta saMga ivarajatI hnaumaana krto stuit Aaidpu$Ya var.
!kar sva$p piva~kIit-maya SaIlainaQaana sauva`tI EaIramaaya nama:.
saMyatica<a laaokaraQanayau> saaQauta ksaaOTI BaUsaurBa> ramaaya nama:.

laIlaamaanauYa SaantmaUt-yao AhMkarSaUnya Antr\yaamaI EaIramaaya SarNaM mama.
saIta AnvaoYaNayau> karuNya$p maanava iSaxaadayaI EaIramaaya SarNaM mama.
maata ipta saovaa Anaur> p`jaa ihtkarI sauKkarI EaIramaaya SarNaM mama.
laIlaapuruYaao<ama saItapit Ba`atagaNa jaIvana Anaupma EaIramaaya SarNaM mama.

BaartvaYa- maoM Aaidpu$Ya naarayaNa ivarajato AaOr naard krto vandna.
BaartvaYa- mahana\ vaYa- jaha^ Qama- Aqa- kama maaoxa saaQana sahja Bajana.
inarahMkar AikHcanaQana ?iYap`Qaana prmahMsa gau$ Aa%maarama [-Svar.
jagatkta- dRYTa sada AsaMga ivaSaw saaxaI$p namaao naarayaNaaya var.

dana doih Bai>yaaoga maaoih naarayaNa Ap`maoya sva$p ho ba`*ma prat\pr.
doto dana [-icCt pr [-cCa pUNa- haotI tva carNaarivand SarNa pa kr.

 

Bagavaana\ saMkYa-Na kI stuit tqaa nark naamaavaila:


naard krto vandna ba`*masaBaa maoM Bagavaana saMkYa-Na ka vandna saundr.
$p Anant sa%vaaid gauNa saRjak Qaarto saga- na jaanao tva maihmaa var.
EavaNa maa~ tva naama naaSao pap samast mamauxau gaNa pato tva SarNa.
sahs~ SaISa Anant toja prak`ma gauNagaar prma svatn~ data SarNa.

samaJaato Bagavaana naarayaNa maanava gait yaaoina naard pUCto sava- rhsya.
Eawanausaar haotI gait maanava kI Eawa sai%vaka rajasaI tamasaI Asya.
saai%vak Eawa sao sauKmaya gait rajasaI Eawa dotI duKmaya gait jaIva.
tamasaI Eawa dotI maUK-ta du:K Anaok fla pirpak bahu gait sajaIva.

yamaraja ivarajato iptRgaNalaaok jaha^ basato AignaYvaa<a iptRgaNa saaro.
maRt p`aNaI jaato yamaraja samaIp pato dNDivaQaana kmaa-nausaar nyaaro nyaaro.
A+a[-sa nark batayao gae ]nako naama saunaao naard taimas~ AnQataimas~.
raOrva maharaOrva kumBaIpak kalasaU~ Aisap~ saUkrmauK AnQakUp imaEa.

kRimaBaaojana saMdMSa tPtsaUima- vaja`kNTkSaalmalaI vaOtNaI p`yaaod p`aNaraoQa.
ivaSasana laalaaBaxa saarmaoyaadna AvaIica Aya:pana xaarkd-ma kr baaoQa.
rxaaogaNaBaaojana SaUlap`aot dndSaUk AvaTaraoQa payaa-vat-na saUcaImauK [it.
inaja duYT kmaa-nausaar pato p`aNaI nark yaatnaa sad\kma- sada dota saugait.

 

dovaI ]pasanaa p`saMga :
 

sauna naard dovaI ]pasanaa haotI p`sanna maata jana sauKdaiyanaI.
prma saMkT kala krtI rxaa naSvar saMsaar maQya BayahairNaI.
p`itpda idna kro SaaoYaDYa ]pcaar pUjana gaaoGaRt naOvaV caZavao.
iWtIyaa ko idna Sa@kr naOvaoV Baaoga lagaakr maata kao Qyaavao.

tRtIyaa ko idna dugQa ka naOvaoV caZakr maata maoM ica<a lagaavao.
catuqaI- ko idna maalapUAa ka naOvaoV caZakr dovaI ko gauNa gaavao.

pMcamaI ko idna kolaa ka naOvaoV kr Ap-Na maata kI pUjaa kro.
YaYzI ko idna maQau ka naOvaoV kr Ap-Na maata kI vandnaa kro.
saPtmaI ko idna gauD ka naOvaoV caZa kr Saaokmaui> vah pavao.
AYzmaI ko idna naairyala ka naOvaoV caZa saMtapmaui> jana pavao.

navamaI itiqa Qaana ka laavaa kr Ap-Na sava-laaok sauK jana pavao.
dSamaI idvasa kalaa itla naOvaoV caZa yamalaaok Baya maui> pavao.
ekadSaI idvasa dhI naOvaoV caZa BagavatI ka prma saMtaoYa pavao.
WadSaI idna icavaDa naOvaoV caZa dovaI ka p`omaBaajana bana jaavao.

~yaaodSaI idvasa canaa naovaoV caZa sauK saMtit kRpa jana pavao.
catud-SaI idvasa satU naovaoV caZa Bagavaana SaMkr kRpa jana pavao.
pUiNa-maa idvasa KIr naOvaoV caZa par kro iptrjana kr ]war.
Amaavasyaa idna saajao pUiNa-maapUjaa ivaiQa maata hO Ait ]dar.

idvasa vaar ka naOvaoV saunaao KIr ka naOvaoV saajao hO rivavaar.
dugQa ka naOvaoV saaomavaar kolaa fla naOvaoV saajao hO maMgalavaar.
ma@Kna ka Baaoga bauQavaar Ka^D ka naOvaoV hao baRhspitvaar.
caInaI ka Baaoga Sauk`vaar gaaO GaRt ka naOvaoV saajao hO Sainavaar.

caO~maasa Sau@lapxa tRtIyaa idna mahuAa vaRxa maoM hao dovaI pUjana.
pa^ca p`kar KaV pdaqa- ka naOvaoV kr Ap-Na dovaI kao vandna.
p`it maasa tRtIyaa idvasa hao pUjana vaOSaaK maoM gauDyau> naOvaoV.
jyaoYz maasa maoM maQau ka naOvaoV AYaaZ maoM mahue sao banaa naOvaoV.

EaavaNa maoM diQa BaadaoM maoM caInaI AiSvana maoM KIr ka hao naOvaoV.
kait-k maoM dUQa maaGa-SaIYa- maoM fonaI paOYa maoM diQakUica- hao naOvaoV.
maaGa maoM gaaya GaRt falgauna maoM naairyala ka naOvaoV hao saundr.
[saI p`kar baarh maasa hao BagavatI ka pUjana vandna manahr.

AYTma sknQa samaaPt

 1-Devee Poojaa

Home | Das Kriti | Devee Bhaagvat | Contents

Previous | Next


Created and Maintained by Sushma Gupta
Created on 04/27/2006 and Modified on 08/10/09
Contact:  daskriti@yahoo.com