Sushmajee
Das Kriti | Devee Bhaagvat


Devee Bhaagvat

Home | Das Kriti | Devee Bhaagvat | Contents

Skandh 4-1/5

Previous | Next

 1-Nar-Naaraayan  |  2-Devtaa-Daitya War  |  3-Krishn Leelaa  |  4-In Mathuraa  |  5-Krishn Worships Shiv

   

kSyap tqaa Aidit ka Eaap


kSyap nao laI qaI varuNakI gaaya.
samaya paya nahIM laaOTayaI mana Baaya.
idyaa varuNanao Eaap janma maR%yalaaok.
kSyap banao vaasaudova karagaar Baaoga.

Aidit pit kSyap Ait puNyavaana\.
payao kRYNa balarama saut svayaM Bagavaana\.
Aidit kao qaa Eaap iditka iSaSau naaSa.
Aidit banaI dovakI kRYNa maata p`kaSa.

p`qama saat dovakIsaut kMsanao ide maar.
yah qaa Eaap Aiditkao ivaiQa ivacaar.
ikyaa qaa tp pUjana hirka BaavaivaBaaor.
payaa qaa vardana banaogaoM saut nandikSaaor.

EaIkRNa maaQava madna maurarI GanaSyaama.
hir banao kSyap Aidit saut AiBarama.

 

nar naarayaNa kqaa

 

ivaiQako saut qao maha%maa Qama- sadacaarI.
Qama-ko pu~ hue nar naarayaNa AvatarI.
naarayaNa qao Aaid pu$Ya ivaYNau EaIhir.
nar naarayaNa banao ?iYa mahana\ savaao-pir.

tp sahs~ vaYa- ganQamaadna baid`kaEama.
nar naarayaNanao ikyaa sahja ivagatEama.
dovaraja [nd` huAa icaintt pa samacaar.
kOsao nar naarayaNa tp xaya yahI ivacaar.

Aayaa [nd` nar naarayaNa ko AaEamamaoM.
khta maOM [nd` p`sanna ?iYayaaoM manamaoM.
maa^gaao vardana tva [cCa krdU^ pUNa-.
Qana sammaana saaQana sauK hao pirpUNa-.

inaiva-kar nar naarayaNa mauina rho maaOna.
qak gayaa [nd` inaYkama iDgaayao kaOna.
krta maayaa ivastar [nd` Aa^QaI vaYaa-.
vanya pSau BayakI rcanaa vaaNaI krkYaa-.

Saant Baava rho samaaiQasqa nar naarayaNa.
[nd`ka AiBamaana gailat vyaqa- huAa p`Na.
Aayaa [nd` inaja laaok krta icantnaa.
baulavaayaa kamadova kho krao tuma rcanaa.

rcaao sarsa ?tu basant vana ]pvana p`pat.
puYp vaaiTka t$ maQaur saMgaIt mana sauhat.
laolaao saMga saundrtma Apsarae^M naR%ya ivanaaod.
BaMga krao nar naarayaNa saaQanaa hao mana maaod.

calaa kamadova laokr inaja Cla bala saaQana.
Aayaa jaha^ nar naarayaNa ?iYa rt AaraQana.
rcaa saundr basant klarva pSau pxaI maaohk.
maQaur saMgaIt APsara gaNa naR%ya Ait saaohk.

sauna saMgaIt lahrI pxaIgaNa klarva saundr.
naUpur caap ivaSaala Kaolao nao~ naarayaNa var.
h^sao naarayaNa doK manaaoja klaa ivalaasa.
baaolao ho manaaoja Aba doKao $p ivanyaasa.

p`kT ike saundrtma ]va-SaI inaja jaGaaM.
Anaok $pvatI saundiryaa^M naa saaQana BaMgaa.
ivaismat kamadova APsara gaNa doK rcanaa.
jaya svaamaI nar naarayaNa xamaa dova krnaa.

nahIM jaanaa tva p`Baava tva maihmaa Sai>.
xamaa maha?iYa pruYaao<ama dodao inaja Bai>.
kh nar naarayaNa lao laokr yao Anaok saundrI.
jaaAao [nd` samaIp kamadova tuma inaBaa pgarI.  

khtI APsaragaNa ho svaamaI nar naarayaNa.
inaja saovaamaoM raKao hmaoM ho jaIvana tarayaNa.
samaJaae naarayaNa samast APsara naarI.
hma sanyaasaI ekakI naarI saMga inavaarI.

saaqa tumhara nahIM saMBava krao p`tIxaa.
Avatar Qa$^gaa kRYNa
ka tba hao dIxaa.
tuma bana gaaopI jana mama saMga krao ivahar.
tba tk basaao svaga-maoM naairyaaoM kr ivacaar.

maanagayaIM APsaragaNa naarayaNaka khnaa.
naarayaNaka p`Na ATla ]sako kho rhnaa.
kr namaskar nar naarayaNakao calaa manmaqa.
Aayaa [nd` samaIp samaJaayaa saba manaaorqa.  

p`sanna huAa [nd` saunakr saba samaacaar.
prma p`Bau naarayaNa sava-ko rxak ]dar.
SarNa nar naarayaNakI imaTI icanta sava-.
naarayaNa prmadova naYT ikyaa mama gava-.

 

nar naarayaNa tqaa p`*laad


cyavana ?iYa krto qao snaana nama-da tIr.
ek sap -nao Qara ?iYakao laayaa patala caIr.
krto cyavana ivaYNau vandna payaI maui>.
Dr gayaa sap- naagaknyaa saovaart Bai>.

imalao patalalaaok cyavana maha%maa p`*laad.
Ba>sao Ba> imalao huAa Aanand Aa*laad.
pUCto p`*laad batlaaAao kao[- SauBa tIqa-.
khto cyavana naOimaYaarNya AitSaya sautIqa-.

p`*laad Aayao naOimaYaarNya saiht samaaja.
doKo vaT vaRxa tlao nar naarayaNa maharaja.
kRYNa maRga cama-QaarI jaTajaUT isar saaoho.
Atuilat toja p`kaSa saamya manakao maaoho.

vaRxa SaaK pr Qaro qao QanauYa baaNa var.
Aagao rKo qao dao QanauYa nar naarayaNa kr.
Qyaana magna nar naarayaNa Saant sva$p.
caikt saa huAa Ba> p`*laad dO%ya BaUp.  

kha^ tpsyaa Qyaana saaQanaa idvyaaidvya.
kha^M rNa kaOSala yauw Qamaa-carNa Bavya.
?iYayaaoM tuma idvya puruYa yah AaDmbar.
Qamaa-carNa hO EaoYT nahIM AavaSyak var.

@yaaoM Qarto QanauYa baaNa yauw ivaiBaiYaka.
krao tp saaQana khU^ sa%ya na hO TIka.
dO%ya naRpit Qama- ivacaar mama saaQana var.
nahIM sahU^ AQama- tIqa- pr naarayaNa nar.

khto naarayaNa na krao icanta dO%yaraja.
hma jaanato hmaara saaQana saxama maharaja.
tp evaM yauw daonaaoM hI hmaoM hOM ABaIYT.
ba`*matojayau> hma yaaogaI na samaJaoM paipYT.

naa krao vyaqa- cacaa- hma ba`*maNa sadacaarI.
tuma jaaAao Apnao pqa p`*laad AivakarI.
kho p`*laad maO k$^ Qama-rxaa krao yauw.
hO tumamaoM Sai> isaiw tao AaAao p`bauw.

Qara QanauYa p`*laadnao ikyaa Qanau TMkar.
]za QanauYa narnao Baojao baaNa kr p`har.
iCDa yauw BaIYaNa p`*laad nar naarayaNa.
nahIM har jaIt baIto vaYa- sahs~ qaa p`Na.

ivaismat p`*laad yao kaOna tpsvaI idvya.
mama SaaOya- vaIya- inastojasaa puruYa hOM Bavya.
p`kT hue AaEamapr EaIivaYNau Bagavaana.
svaNa-saa pItambar maRdula hasa kRpainaQaana.

haqa Qaro SaMK cak` gada kmala saundr.
manamaaohk $p rmaapit Ait kruNaakr.
krto p`Naama p`*laad naaqa Aap pQaaro.
dova pUijat jagainayanta prma pUjya hmaaro.  

yauw rha sahs~ vaYa- nahIM ivajaya maorI.
@yaa karNa ho kruNaainaiQa gait hO torI.
sauna p`*laad yao hOM isawpuruYa mama AMSaI.
na ivaraoQa [nasao mama Bai> hO sauK vaMSaI.

tuma jaaAao patalalaaok saaQana mama Bai>.
yao isaw nar naarayaNa Qaaro Atuilat Sai>.
EaIivaYNau nar naarayaNaka kr vandna saundr.
p`sqaana ikyaa p`*laadnao patala laaok ka var.

    

 1-Nar-Naaraayan  |  2-Devtaa-Daitya War  |  3-Krishn Leelaa  |  4-In Mathuraa  |  5-Krishn Worships Shiv

Home | Das Kriti | Devee Bhaagvat | Contents

Previous | Next


Created and Maintained by Sushma Gupta
Created on 04/27/2006 and Modified on 08/10/09
Contact:  daskriti@yahoo.com