Sushmajee
Das Kriti | Devee Bhaagvat


Devee Bhaagvat

Home | Das Kriti | Devee Bhaagvat | Contents

Skandh 3-12/12

Previous | Next

  1-Yyaas-Janamejaya | 2-Form of Jagdambaa  | 3-Utathya  |  4-Yagya  | 5-Dhruvasandhi  | 6-Sudarshan | 7-Shashikalaa
8-Sudarshan Goes to Swayamvar  | 9-Subaahu  | 10-Sudarshan Goes to Ayodhyaa  | 11-Navaraatri | 12-Raam in Panchvatee

 

rama vanavaasa

banaa}^ AvaQa yauvaraja naIit Anausaar.
maM~IgaNa qao sahmat hu[- GaaoYaNaa p`caar.
ranaI kOkyaI hu[- AsauntuYT maa^gao var.
raja Bartkao rama vanakao tja nagar.

caaOdh vaYa- vanavaasa ramakao maa^gaa kOkyaI.
calao rama laKna vanakao saMga calaI vaOdohI.
rajaa dSarqa Ait duKI kOkyaI naa maanaI.
tjao p`aNa rajaa EaapvaSa duKBarI khanaI.

Aayao rama saIta gaMgaatT saumaM~ maM~I saMga.
ma^gavaayaI naaOka par jaanaokao p`omaI ABaMga.
kovaT Ait p`sanna p`Bau pQaaro gaMgaatT.
pKaro ramacarNa ilayaa carNaaodk JaTpT.  

Baagyavaana\ kovaT AyaaoQyaa hu[- ABaagaI.
AEau bahato saumaM~ tna mana pIDa jaagaI.
ivada ike ramanao saumaM~ kr Anaok p`baaoQa.
samBaalanaa ipta maatakao vyaqa- Aba SaaoQa.

haonahar haota maM~I vyaqa- daoYa maat kOkyaI.
vana sava- sauKd hO saMga laKna sava- ivajayaI.
Aayao rama ?iYa baailmakI AaEama gaMgaapar.
svaagat krto ?iYa manamaoM ]Cah p`oma Apar.

kho baailmakI basaao rama mama )dya kanana.
banaaAao ica~kUT inavaasa ho rama p`sannaana.
tva maayaa jaIva Baulaanaa tuma laoto Avatar.
basaao ]nako gaRh jaha^ saovaa Bai> Aacaar.  

inavaasa banaayaa rama laKna ica~kUT saundr.
hirt vaRxa lata p`saUna sar pSau ivahMga var.
saIta Ait p`sanna ramasaovaa inart Aivakar.
laxmaNa krto saovaa saIta rama inat Anauhar.

pSau pxaI nar naarI banao saIta rama pirvaar.
inat Aato ?iYagaNa rama pasa &ana ivacaar.
laaOTo maM~I sauman~ vanasao AyaaoQyaanagarI.
sauna samaacaar rama vanagamanako ivaBaavarI.

duiKt AyaaoQyaavaasaI maata rajaa dSarqa.
ivarhmaoM p`aNa tjao rajaanao vyaaipt Anarqa.
baulavaayao Bart Sa~uhna maamaa gaRhsao turnt.
kr dah saMskar iptaka BaavaI Bagavant.

Saaok manaato Bart rama laKna saIta vanamaoM.
baaolao ramakao manaakr laa}^ Saaint na manamaoM.
phu^cao Bart Sa~uhna pMcakuTI rama samaIp.
krto p`aqa-naa laaOTao p`Bau Gar tuma hao mahIp .

dI ramanao inaja carNa paduka Bartkao tba.
AvaiQa baIto AayaogaoM Gar ramanao saMtaoYao saba.
laaOT calao Bart maatae^ kr ramaka inahaor.
ibazayaI rama paduka isaMhasana pr kr jaaor. 

Anaok vaYa- saIta rama vaasaike ica~kUT.
imalao Anaok ?iYa mauina &anasaBaa $p laUT.
p`sqaana ikyaa dNDk vanakao rama laKna.
banaayaI saundr kuTI AaEama hao mauidt mana.  

vanamaoM rama laKna imalao Anaok ?iYa mauina.
BaarWaja baailmakI Ai~ sautIxaNa  puina.
?iYa Agas%ya AaEama Ait saundr pavana.
maa^gao ramanao As~ Sas~ ?iYasao mana Baavana.

   

ramaka pMcavaTI vaasa


pMcavaTI banaa qaa AaEama pavana sauKd.
AayaI ravaNa BaiganaI saUp
-NaKa Bar mad.
mad BarI raxasaI doK saItarama laKna.
hu[- kamaatur vyaakula ]saka tna mana.

baaolaI tuma kaOna rajakumaar kha^sao Aayao.
Anaupma $p raiSa laavaNya mama mana Baayao.
tuma samaana saundr pu$Ya mama samaana naarI.
nahIM mahIplaaok Anya saunaao baat ivacaarI.

krao mama saMga raxasaivavaah ho saundr var.
dao Apnaa pircaya tuma saujaana pu$Ya var.
kho rama maOM dSarqasaut rama AvaQavaasaI.
sauna tva p`stava Anaayaasa mana hao ha^saI.

mama saMga pi%na saIta imaiqalaa rajakumaarI.
mama Ba`ata laxmaNa hO iSaivarmaoM sauna naarI.
tuma saMga ivavaah AsaMBava tuma kaOna khao.
kha^sao AayaI @yaa ivacaar tuma saundrI Ahao.

maO raxasaraja ravaNakI BaiganaI sava- saxama.
kha maanaao rama rhaogao sauKI saxama hrdma.
kh rama sauna saundrI mama Ba`ata hO ekakI.
tuma ]sasao baat krao vah maanao tao pirpakI.

SaUpNaKa gayaI laxmaNa iSaivar kro AnauraoQa.
kh laxmaNa dasa ramaka haogaa saovaa ivaraoQa.
saUpNaKa k`aoiQat hao daODI saItakao inagalanao.
Aagao baZ kaTo saUpNaKa naak kana laxmaNanao.

raotI saUpNaKa gayaI i~iSara Kr dUYaNako pasa.
Aayao Kr dUYaNa i~iSara saOnya lao yauwkr Aasa.
ekakI ramanao maar igarayao samast raxasa kraoD.
naBasao barsao puYp dovagaNa krto vandna kr jaaoD.

inaraSa htaSa saUpNaKa gayaI Ba`ata ravaNa pasa.
samaJaa ravaNa Avatirt hir hue maana ivaSvaasa.
maarIcakao banaayaa svaNa- maRga Baojaa saIta AaEama.
kh saIta svaamaI rama laaAao yah maRga tuma saxama.

calao rama vanamaoM maayaamaRga pICo maarIca kro pukar.
ha Ba`ata laxmaNa krao sahaya maOM rama ivapd laacaar.
rama laxmaNa nao tjaa AaEama ravaNa sanyaasaI vaoSa.
Aayaa saItako pasa ikyaa hrNa saItaka inaina-maoYa.

Kaojato rama saItakao ?YyamaUk pva-t pr Aayao.
hu[- BaoMT hnaumaana sauga`Ivasao vaanar samaUhkao samaJaayao.
krI p`tI&a rama sauga`Ivanao ima~ bana hao sahyaaoga.
maara baalaI ramanao sauga`Iva banaa rajaa payaa Baaoga.

rama qao duiKt saItakI saurxaa sauKka Qyaana.
krto yaad saItakao rat idvasa BaUlaa Apana.
tba Aae naard mauina krto ramakao Sat p`Naama.
pUjaa krao Sai> BavaanaIkI navara~maoM tuma rama.

samatla Aasana pr jagadmbaa p`itmaa baOzaAao.
ivaiQa pUva-k kr pUjaa tuma ]<ama fla paAao.
dovaI hO AVaSai> karNa krNa sakla saRiYT.
jaanakr jagadmbaa BagavatI maihmaa SauBa dRiYT.

haota janma safla sakla manaaorqa haoto isaw.
maOM banaU^ tva puraoiht pUjaa krao cairt p`isaw.
naaO idna pUjaa ike rama laKna Qar icat mana.
AYTmaIkI rat p`kT hu[- BavaanaI qaI p`sanna.  

saundr $p Anaok hst vard maud`a qaI saujaana.
rama  qao hiYa-t pa dSa-na dovaIka SauBa p`maana.
idyaa SauBa vardana ramakao krao ravaNa ivajaya.
saIta Aana imalaogaI tuma safla manaaorqa Ajaya.

sauga`Ivanao payaI inaja p%naI Baojaa AMgad hnaumaana.
Kaoja saItakI yah kaya- hO p`qama p`aNa samaana.
banaakr vaanarsaonaa rama calao laMka pr Qaavaa.
baa^Qaa saagar sauga`Iva hnaumaana AMgad kr baZavaa.

maara gayaa ravaNa saItaramaka SauBa imalana huAa.
laMka rajya idyaa ivaBaIYaNakao mana mauidt huAa.
saItarama laKna laaOT kr Aayao AyaaoQyaa nagarI.
rama imalao tba Ait p`sanna ip`yajana maata sagarI.

sajao Bavana A+ailaka galaI baajaar vana ]pvana.
AartI kro maihlaa gaNa rama laKna jaIvanaQana.
maatae^ imalaIM p`oma ivaBaaor saIta saasa carNa laagaI.
rama laKna krto p`Naama p`Iit pirvaarkI jaagaI.

samaya saaQa ramacand` rajaitlak gau$nao saMvaara.
Bart laxmaNa Sa~uhna krto saovaa qaa p`oma nyaara. 
huAa ramarajya sauKI AvaQa samast jana saMsaar.
kqaa saItaramakI pavana Anaupma jaIvanaka saar.

tRtIya sknQa sa,maaPt

   

 1-Yyaas-Janamejaya2-Form of Jagdambaa  |  3-Utathya  | 4-Yagya  |  5-Dhruvasandhi  | 6-Sudarshan | 7-Shashikalaa
8-Sudarshan Goes to Swayamvar  |  9-Subaahu  | 10-Sudarshan Goes to Ayodhyaa   11-Navaraatri |  12-Raam in Panchvatee

Home | Das Kriti | Devee Bhaagvat | Contents

Previous | Next


Created and Maintained by Sushma Gupta
Created on 04/27/2006 and Modified on 08/10/09
Contact:  daskriti@yahoo.com