Sushmajee
Das Kriti | Devee Bhaagvat


Devee Bhaagvat

Home | Das Kriti | Devee Bhaagvat | Contents

Skandh 3-9/12

Previous | Next

1-Yyaas-Janamejaya | 2-Form of Jagdambaa  | 3-Utathya  |  4-Yagya  | 5-Dhruvasandhi  |  6-Sudarshan | 7-Shashikalaa
8-Sudarshan Goes to Swayamvar  |  9-Subaahu | 10-Sudarshan Goes to Ayodhyaa  | 11-Navaraatri | 12-Raam in Panchvatee

   

rajaa saubaahu kI icanta


saaoca ivacaar maQya icaintt saubaahu.
sauta kh ]icat Aba kOsao inabaahU.
Anaok rajaa Aayao hOM yaha^M svayaMvar.
kuC khU^M tao haogaa yauw marNakr.

ivaSaala saonaae^M naRpit Ait balaSaalaI.
pu~I nahIM samaJaI Aba rxaa kro kalaI.
nahIM saurixat duga- nahIM saonaa Sai>SaalaI.
kOsao par k$^M maOM saMkT kaOna rKvaalaI.

kr saahsa rajaa saubaahu rajasaBaa Aayao.
kr namana baaolao ivanama`sao kuC Alasaayao.
mama sauta nahIM caahtI svayaMvar naRpitvar.
kha na maanao iptu maatka sauta hz kr.

maanalaao mama pu~Ikao tva pu~I raja samaaja.
krao ivada laokr Qana r%na xamaa maharaja.
hzIlaI sauta krtI mama Anaa&a Apmaana.
yah nahIM tva yaaogya rajaaAaoM saca phcaana.

maaOna rajaagaNa pr yauQaaijat\ nayana laala.
]<aoijat haokr icallaayaa yaha^M BaUcaala.
rajaa saubaahu tuma kOsao Anaqa-BarI khto.
kr Gaaor Apmaana rajaaAa
oMka vao sahto.

saaoca ivacaarkr krnaa haota saba kama.
@yaaoM svayaMvar rcaayaa tva Baagya vaama.
maoro rhto yaha^M Anauicat nahIM kuC haogaa.
inaiScat tva marNa sautaka hrNa haogaa.  

kr tU yauw kOsao saudSa-na sao yah ivavaah.
@yaa haogaa ]sa inah%qao kumaar
ka vaah.
maar hI dota ]sao BaarWaja AaEamamaoM.
mauina vaaNaI
ka ikyaa ivacaar qaa samamaoM.

Aba nahIM CaoDU^gaa [sa kumaar saudSa-na.
baat kI baatmaoM vah marogaa kr GaYa-na.
maanakr baat maorI tU rajaa baulaa kumaarI.
kro cayana pit
ka inaja [-cCa AnausaarI.

Anyaqaa maOM k$^gaa ]saka hrNa inaiScat\.
haogaa ivavaah Sa~uijat saMga sammaana ]icat.
saunakr ]Qaaijat\ kI prma kzaor vaaNaI.
qao duiKt saubaahu ivaQaata tU @yaa zaNaI.

samaya maa^ga saubaahu Aayao inaja inavaasa.
baaolao inaja ranaI sao Aba kOsao hao inakasa.
kizna samaya Aana pDa hO k`aoiQat rajaa.
Gaaor Apmaana marNa mama tva raja samaajaa.

kumaarI hzIlaI ]Qar k`aoiQat yauQaaijat hO.
Aana pDI Anaok saOnya yauwmaoM sausaijjat hO.
samaJaaAao sautakao Aba pirvaar pDa saMkT.
nahIM bacaogaa saudSa-na maOM pDa samasyaa ivakT.

samaJaatI ranaI SaiSaklaakao pu~I maanalaao.
jaakr svayaMvar ruica Anausaar var maa^galaao.
Aaja marNa saBaIka yauQaaijat balaI rajaa.
samaya ivacaar krao inaNa-ya p`tIixat samaajaa.

khtI SaiSaklaa ipta tuma saba jaanato.
mama pit saudSa-na dovaI p`saad phcaanato.
khto saubaahu khao rK dU^ kao[- BaI p`Na.
p`Na inabaah kr hao ivavaah Tlaogaa rNa.  

khtI SaiSaklaa mahamaayaa pr ivaSvaasa.
yah hO BaUla krto saMSaya maata pr kaSa.
Aap krdoM mama ivavaah saudSa-nako saMga.
krdoM Garsao ivada haonaI hao haogaI inasaMga.

yah AsaMBava hO maata ka AaSaIvaa-d Tlao.
jaIvana BavaanaI pr inaBa-r irpu manajalao.
maana^U p`NakI baat svayaMvar yah Anauicat.
mama pit saudSa-na yah inaNa-ya hO inaiScat.

maana gae rajaa saubaahu inaja tnayaa vaaNaI.
Aagat rajaaAaoMsao maa^gaa samaya manamaoM zaNaI.
ikyaa Ant:purmaoM ivavaah saaja vyavasqaa.
maNDp bandnavaar vaodI vaoidk vyaah yaqaa.  

ivap` baulavaayao &anaI QyaanaI ivaWana gauNaI.
vaodI baOzayaa saudSa-nakao SaaoBaa bahugauNaI.
kr pUjana varka SaiSaklaakao baulaayaa.
ikyaa knyaadana SauBa mahUt- damaad payaa.

Sat Sat rqa gaja saOinak dasa dasaI bahu.
ike BaoMT saudSa-nakao AaBaUYaNa vas~ bahu.
saubaahu krto sammaana ranaI manaaormaa ivaSaoYa.
khto saudSa-nakao mama Aw- rajya ASaoYa.

nahIM caahta mama damaad pu~I basao vana.
ranaI mama AnauraoQa haijar hO tna mana.
p`sanna ranaI saudSa-na tnayaa pirNaIta.
krto p`Naama maata ipta
kao mana jaIta.

khtI ranaI manaaormaa rajana\ tuma sajjana.
mama tnaya banaogaa AyaaoQyaapit jana mana.
BagavatI jagadmbaa ka icantna hO idna rOna.
]sakI kRpa ApUva- Qarao ivaSvaasa mama baOna

maa^gaI ivada ranaI manaaormaa nao kr sammaana.
rajaanao raoka kr p`IitBaaoja YaT\ mahana\.
rajaa krto rho p`IitBaaoja Aayao saBaa.
kr inamain~t sava- rajaagaNa Bar p`Baa.

  

 1-Yyaas-Janamejaya | 2-Form of Jagdambaa3-Utathya  | 4-Yagya  | 5-Dhruvasandhi  | 6-Sudarshan  | 7-Shashikalaa
8-Sudarshan Goes to Swayamvar |  9-Subaahu  | 10-Sudarshan Goes to Ayodhyaa | 11-Navaraatri | 12-Raam in Panchvatee

Home | Das Kriti | Devee Bhaagvat | Contents

Previous | Next


Created and Maintained by Sushma Gupta
Created on 04/27/2006 and Modified on 08/10/09
Contact:  daskriti@yahoo.com