Sushmajee
Das Kriti | Devee Bhaagvat


Devee Bhaagvat

Home | Das Kriti | Devee Bhaagvat | Contents

Skandh 3-3/12

Previous | Next

  1-Yyaas-Janamejaya2-Form of Jagdambaa  | 3-Utathya  |  4-Yagya  | 5-Dhruvasandhi  | 6-Sudarshan  | 7-Shashikalaa
8-Sudarshan Goes to Swayamvar  | 9-Subaahu  | 10-Sudarshan Goes to Ayodhyaa | 11-Navaraatri | 12-Raam in Panchvatee

 

ba`a*maNa ]tqya pr dovaI kRpa

dovad<a kaOSalavaasaI baa`*maNa qaa ek.
paOraiNak kqaa dovaI kRpa kI Anaok.
kqaa saunaI maOnao naOimaYaarNya saMt samaaja.
pUCa qaa jamadigna nao laaomaSajaI
sao saukaja.

kho laaomaSajaI QyaaAao mahaSai> iSavaa.
Aaid jananaI ivaSvavaRxa
kI maUla naa ikMvaa.
jananaI dova ba`*maa ivaYNau SaMkr sacaracar.
Sai>sao dova safla pato manakamanaa var.

kr ]ccaarNa ek Axar ba`a*maNa ]tqya.
banaa prma&anaI dovaI ]pasanaa sava- tqya.
ikyaa dovad<anao ivaiQavat\ pu~oiYT yaaga.
Aamain~t ?iYa BaUdova &ata mahaBaaga.  

jaanakr ~uiT ivaiQamaoM dovad<a kr raoYa.
baaolaa gaaoiBala mauinasao @yaaoM svarBaMga daoYa.
k``aoiQat hao gaaoiBala mainavar dovad<a pr.
kho paAao maUK- pu~ ba`a*maNa ivaSaoYakr.

duiKt dovad<a krko ivanaya Qaro carNa.
mauinavar gaaoiBala krao kRpa hU^M tva SarNa.
gaaoiBala mauinavar dyaavant krto samaaQaana.
haogaa p`qama maUK- pu~janma prntu saavaQaana.

samaya paya tva pu~ banaogaa gauNaI &anaI.
mama vaaNaI sa%ya dovad<a maa^M hO iva&anaI.
pakr samaya dovad<anao ikyaa gaBaa-Qaana.
palaa Baayaa- nao puMsavana v`at ivaiQa ivaQaana.  

samaya paya SauBa vaolaa maoM pi%na raoihNaI.
payaa pu~r%na manaato kamanaa hao gauNaI.
ikyaa jaatkma- pu~ janma raoihNaI naxa~.
kr naamakrNa saMskar ]tqya naama A~.

baDa huAa ]tqya qaa maUK- pZo na vaod.
dovad<a Ait iKnna pirvaar basaa Kod.
Apmaainat huAa ]tqya pirvaar samaaja.
ikyaa vana vaasa Qara sa%yav`at saukaja.

vah jaanao na saMQyaa vandna maM~ saaQana.
kr snaana gaMgaamaoM Baaojana flamaUla Qana.
baIto vaYa- caar dSa krto gaMgaatT vaasa.
jaanao sava-jana ]tqya sa%yava`tI ivaSvaasa.

]tqya huAa inaiva-kar inaSCla ]dasaIna.
krta samaya vyatIt yaaoM ivaiQa AaQaIna.
ek iSakarI inama-ma duQa-Ya BaImakaya.
ikyaa vaaNa saaQana ek SaUkr paya.

ibaMQaa saUvar baaNasao daODa laoko p`aNa.
Aayaa ]tqya samaIp kOsao hao ro ~aNa.
latpqa ruiQar Bara SaUkr iCpa vaha^M.
ek JaaDImaoM jaakr AaEama qaa jaha^M.

)dya kMipt ]tqyaka kruNaa CayaI.
doKkr duK SaUkrka ivaYama Baa[-.
samaya paya inama-ma iSakarI vaha^M Aayaa.
kr p`Naama ]tqyakao baaolaa sahmaayaa.

ba`*makumaar @yaa doKa SaUkrkao khao.
tuma hao sa%yavaadI inaiScat baat khao.
maora Qama- iSakar krnaa palaU^M pirvaar.
na kuC jaanata khao hU^M BaUKa laacaar.  

xauiQat mama pirvaar ba`a*maNa krao na dor.
pta bata dao ]sa saUArka hu[- Abaor.
duivaQaamaoM ]tqya kOsao kho vaaNaI sa%ya.
iksaIkI p`aNa rxaa krnaa nahIM Asa%ya.

vah nahIM sa%ya jaha^M ihMsaaka saama`ajya.
dyaayau> AnaRt BaI sa%ya hO na %yaajya.
mahamaayaakI kRpasao ]tqyanao “eoM” kha.
baIjaman~ko ]ccaarNasao p`sanna maata maha.

hu[- p`sanna dovaI maata ]tqyakao dI ivaVa.
“eoM” hO vaagbaIja man~ maa^M kRpalau saQyaa.
]tqyakao na qaa &ana vaagbaIjaka ikMicat\.
sfuirt hu[- ivaVa sakla maa^M dyaa inaiScat\.  

kho ]tqya iSakarIsao saaQakr Slaaok.
&anaI banao ]tqya qaI kRpa ]<ama
Slaaok.
ho vyaaQa doKtI hO Aa^MKoM prntu hOM maUk.
baaolatI hO vaaNaI pr Anayana baat ATUk.

baarmbaar tuma @yaaoM pUC rho kha maanaao.
jaaAao inaja gaRh ivaiQaka ivaQaana jaanaao.
calaa vyaaQa inaYaad sauna &ana qaa inaru<ar.
]tqya hue ivaWana vaailmaik samaana var.

sauna samaacaar ipta dovad<a yaha^M Aayao.
)dya lagaayaa ]tqyakao Ait hYaa-yao.
dovaI kRpa AnaUp Agama AmaaoGa sacaracar.
QyaaAao janamaojaya mahamaayaakao Qyaana Qar.

krao dovaI ya& ivaSaala Anaupma saundr.
kho vyaasadova janamaojayasao ivaSaoYa kr.

  1-Yyaas-Janamejaya | 2-Form of Jagdambaa | 3-Utathya  | 4-Yagya  | 5-Dhruvasandhi  |  6-Sudarshan  | 7-Shashikalaa
8-Sudarshan Goes to Swayamvar9-Subaahu  | 10-Sudarshan Goes to Ayodhyaa | 11-Navaraatri | 12-Raam in Panchvatee

Home | Das Kriti | Devee Bhaagvat | Contents

Previous | Next


Created and Maintained by Sushma Gupta
Created on 04/27/2006 and Modified on 08/10/09
Contact:  daskriti@yahoo.com