Sushmajee
Das Kriti | Devee Bhaagvat


Devee Bhaagvat

Home | Das Kriti | Devee Bhaagvat | Contents

Skandh 3-11/12

Previous | Next

 1-Yyaas-Janamejaya2-Form of Jagdambaa  |  3-Utathya4-Yagya5-Dhruvasandhi  |  6-Sudarshan | 7-Shashikalaa 8-Sudarshan Goes to Swayamvar | 9-Subaahu | 10-Sudarshan Goes to Ayodhyaa  | 11-Navaraatri | 12-Raam in Panchvatee

 

navara~ pUjaa ivaQaana

samaJaato vyaasadova navara~ maoM BagavatI pUjaa.
vasaMt Sard\ ?tumaoM dovaI pUjana kama na dUjaa.
baarh haqa saat haqa maap maNDp banaakr.
ibazlaaAao dovaI ivaga`h vas~aBaUYaNa sajaakr.

naaO idvasa ]pvaasa man~ jaap BaUima Sayana.
dovaI Aca-na ]<ama naOvaoQya maata naama Bajana.
ba`a*maNa Baaojana kumaarI pUjaa p`it idna kr.
dao sao dSa vaYa- vaya kI kumaarI SauBa caunakr.

AYTmaI idvasa ivaSaoYa pUjaa AnauYzana.
ba`a*maNa Baaojana samauicat dixaNaa dana.
kumaarI p`it itiqa ek baZakr pUjao.
kro ]icat sammaana Bajana naR%ya kIjao.

dSamaI itiqakao samaapna pUjaa AnauYzana.
namana kro BagavatI kao inaja sava-sva jaana.
kro ivasaja-na ivaiQavat\ dovaI ivaga`h saaja.
p`Naama ba`a*maNaaoMkao pUNa- kr pUjaa kaja.  

dovaI Aca-na ba`a*maNa pUjana kumaarI pUjana.
maM~ jaap saai%vak Baaojana rajasa vaja-na.
nava idvasa saundr AnauYzana Bai> saiht.
dovaIka pUjana kro jana tna mana Qana iht.

 

  Bagavaana rama Wara navara~ va`t pUjaa


ramaayaNa kqaa ivaSaala punaIt Bavya saundr.
khto vyaasadova janamaojayasao dovaI pUjaa var.
AyaaoQyaamaoM rajaa dSarqako pu~ caar saundr.
kaOSalyaa sauima~a kOkyaI qaI tIna ranaI var.

kr pu~oYTI ya& rajaanao payao saut caar.
rama jyaoYz kaOSalyaako saut hir Avatar.
laxmaNa Sa~uhna sauima~asaut sauSaIla ]dar.
Bart kOkyaIko saut pavana pu$Ya haonahar.

gau$gaRh payaI iSaxaa dIxaa caaraoM kumaar.
vaiSaYzko iSaYya maoGaavaI hir AMSa caar.
payaI sakla iSaxaa AlpkalamaoM saundr.
Qanauvao-d vyaakrNa Aqa-Saas~ vaod p`var.

?iYa ivaSvaaima~ krto ya& inaja AaEama.
raxasa krto ivaGna vyaqa- SaaOca va`t inayama.
ivaSvaaima~ Aayao AyaaoQyaa dSarqako pasa.
maa^gaa rama laxmaNakao ya&iht Qar ivaSvaasa.  

dSarqa krto manahI mana saMkaoca ivacaar.
?iYa caaOqaopna BaagyavaSa payao pu~ caar.
rama laxmaNa nahIM sayaanao baalak saukumaar.
kOsao sakogaoM raxasa saMga yauw khao ivacaar.

rajaa dSarqa tva pu~ hirka Avatar.
inaScaya Baojaao rama laxmaNa Sai> Apar.
ivada ike rama laxmaNa ivaSvaaima~ saMga.
manahI laoto balaayaoM kOsao khoM fIko rMga.

calao jaarho rama laxmaNa saMga ivaSvaaima~.
kro maQaur vaata-laap p`sanna rama saaOima~.
pqamaoM AayaI taDka raxasaI kr huka^r.
ek baaNamaoM p`aNa hro ramanao pDI pukar.

magamaoM SaItla Cayaa gau$ ivaSvaaima~ saMga.
ide ramakao As~ Sas~ turt Bar ]maMga.
AaEama AayaoM krto saaQaujana SauBa AaSaISa.
laxmaNa rama namato sabakao SaoYa Aru jagadISa.  

p`at:kala kho rama mauina krao inaja sauya&.
hma krgaoM rKvaarI raxasa duYT AaOr A&.
mauina ?iYa krto saovaa saaQanaa ya& AnauYzana.
Aayao raxasa saMga Gaaor maarIca saubaahu p`Na zana.

krto ]%pat ya& ivaQvaMsakI krko tOyaarI.
maara ibana fr baaNa maarIcakao Bava BayaharI.
gayaa maarIca saagar par saubaahupo AignabaaNa.
laxmaNa nao Ant ikyaa saOnyakao tjatoo p`aNa.

krto vandna ?iYa mauina dovagaNa jaya banQau.
rGauvaMSa BaUYaNa ivaSva kta- kRpako isanQau.
samaya paya ivaSvaaima~ janakpurkI tOyaarI.
saMga calao rama laxmaNa SaaoBaa Ait hI PyaarI.

Syaama gaaOr rama laKna saundrtako isanQau.
baala isaMhsaI caala Aajaanaubaahu Wo banQau.
pIt vasana kmar trksa hst Qanau Qaro.
Jalakt mauK Eamaibandu mauskana mana hro.  

nama` vacana gau$kI saovaa Aa&a inaBaato.
rama laKna sao rama laKna manakao Baato.
magamaoM Aayaa gaaOtma AaEama Aihlyaa naarI.
pit Eaap banaI iSalaa qaI p`tIxaa sa^vaarI.

ramaka spSa- pa trI Aihlyaa imaTa Eaap.
krtI vandna ramaka naarI haokr inaYpap.
jaya jaya rama sauKQaama naarayaNa maanava$p.
tva dSa-na duKhr maOM Aihlyaa trI BavakUp.

tuma kruNaakr BavabaQaahr hir dInadyaala.
gayaI Aihlyaa pitlaaok kr pUjaa rsaala.
Aayao samaIp janakpur krto AgavaanaI.
rajaa janak maM~IgaNa BaUsaur maQaur vaanaI.

zhrayao ivaSvaaima~ rama laKna Bavana.
saaqamaoM jauDa qaa AithI saundr ]pvana.
p`at:kala rama laKna inaklao ]pvana.
laoto p`saUna pUjaakao Wo Ba`ata mauidt mana.

AayaI kuva^rI saIta ]pvana gaaOrI pUjana.
doKo rama laKna kumaar AiWtIya jana.
samaJaatI ek saiK yao kaOSala rajakumaar.
Aayao svayaMvar iht SaaOya- saundrta Apar.

saIta mana maaoiht doK rama $p manaaohr.
mana hI mana manaava yao jaIto ipnaaka var.
samaJa gayaI saiK isayamanakI maQaur baat.
rajaanao zanaa kizna p`Na kOsao banao baat.  

AayaI saIta dovaI maMidr krtI vandna.
jaya mahoSa maanasa vaasaI Asaur inakndna.
dao vardana pa}^ pit Syaamala saundr rama.
manamaoM basaa yah p`oma jaIvanadayaI AiBarama.

rama AadSa- pu$Ya balaI saundrta saImaa.
AayaIhU^ SarNa tumharI ho jagadmbaa maa^.
rajakumaarI safla manaaokamanaa tumharI.
dotI AaSaIYa BavaanaI tuma p`aNaip`yaa rI.

rcaa svayaMvar saundr Anaok maMca Aasana.
Anaok rajaa Anaok vastue^ sauK Baajana. 
caZayaa caap ipnaak ramanao sahja maana.
caikt samaaja TUTa naroSaaoMka AiBamaana.  

huAa ivavaah saIta rama ]ima-laa laKna.
maa^DvaI EauitkIit- byaahI Bart Sa~uhna.
Aayao dSarqa inaja mahla lao pu~vaQau caar.
sajaI AyaaoQyaanagarI dIpmaala maM~ ]caar.

baIto vaYa- baarh dSarqa krto ivacaar.
hO rama sauSaIla Qaaima-k vaod Anausaar.

 

 1-Yyaas-Janamejaya | 2-Form of Jagdambaa3-Utathya  | 4-Yagya  | 5-Dhruvasandhi  | 6-Sudarshan  | 7-Shashikalaa
8-Sudarshan Goes to Swayamvar | 9-Subaahu  | 10-Sudarshan Goes to Ayodhyaa |  11-Navaraatri  | 12-Raam in Panchvatee

Home | Das Kriti | Devee Bhaagvat | Contents

Previous | Next


Created and Maintained by Sushma Gupta
Created on 04/27/2006 and Modified on 08/10/09
Contact:  daskriti@yahoo.com