Sushmajee
Das Kriti | Devee Bhaagvat


Devee Bhaagvat

Home | Das Kriti | Devee Bhaagvat | Contents

Skandh 3-5/12

Previous | Next

    1-Yyaas-Janamejaya | 2-Form of Jagdambaa | 3-Utathya  | 4-Yagya  | 5-Dhruvasandhi  | 6-Sudarshan  | 7-Shashikalaa
8-Sudarshan Goes to Swayamvar  |  9-Subaahu  | 10-Sudarshan Goes to Ayodhyaa | 11-Navaraatri | 12-Raam in Panchvatee

 

rajaa Qa`uvasainQakI kqaa

kh janamaojaya vyaasadova khao kqaa.
dovaIkRpasao maihmaasao baat banaI yaqaa.
khto vyaasadova saunaao ek [ithasa.
kqaa Qa`uvasainQakI maanakr ivaSvaasa.

kaosaladoSa saundr Qa`uvasainQa qao raja.
prma Qaaima-k sauSaIla krto rajakaja.
manaaormaa AaOr laIlaavatI qaI dao ranaIM.
daonaaoMko ek ek pu~ iSaSau rjaQaanaI.

rajaa qao p`sanna daonaaoM ranaI ivaduYaI saundr.
caahto qao pu~aoMkao samaanaBaava ivaSaoYakr.
manaaormaa qaI jyaoYz pu~ saudSa-na kI maata.
laIlaavatI pu~ qaa Sa~uijat\ ]r hYaa-ta.

rajaa Qa`uvasainQa lao saonaa inaklao AaKoT.
saamanaa huAa isaMhsao Qar tlavaar capoT.
]Claa isaMh tlavaar nahIM AayaI kama.
rajaaka ]dr caIr Dalaa kama tmaama.

maRtk hue rajaa saOinak krto sahaya.
baaNaaoMsao baIMQaa isaMhkao mana ibalaKaya.
isaMh maaragayaa prntu rajaa qao inaYp`aNa.
Aayao main~ vanamaoM kaOna kro Aba ~aNa.

Aintma saMskar ike rajaako maM~IgaNa.
Aba kaOna banao rajaa kaoSalaka inapuNa.
saudSa-na qaa jyaoYz pu~ rajya AiQakarI.
baulaayaa laIlaavatInao inaja ipta h^karI.  

laIlaavatI ipta yauQaaijat\ Ait balavaana\.
Aakr kaoSaladoSa khta main~yaaoM saujaana.
mama naatI Sa~uijat\ maoGaavaI kuSala ]dar.
[sao banaaAao rajaa tuma mama kqana Anausaar.

khto main~gaNa jyaoYz pu~ rajyaaiQakarI.
ip`ya saudSa-na banao rajaa yah naIit ivacaair.
manaaormaaka ipta vaIrsaona kilaMga ka rajaa.
Aagayaa pu~I iht saaQana kaoSala ivarajaa.

]jaOnaI naroSa yauQaaijat AaOr rajaa vaIrsaona.
krto prspr ivavaad inaja naatIiht baocaOna.
krto tkrar yauQaaijat vaIrsaona ivaSaoYa.
main~gaNa hue SaubQa @yaa haogaa AvaSaoYa.  

yauwBaUima Aana DTo yuaQaaijat\ vaIrsaona.
daonaaoM Aaor kI saOnaae^M saMga saMga Anaona.
iCaDa yauw BayaMkr marto saOinak Anaok.
igarto rqa ASva gaja rqaI QarNaI Tok.   

maarkaT macaI QarNaI pr SaaoiNat nadI.
ruND mauND bahto $iQar QaarmaoM @yaa badI.
E
Magaala kUkr baajapxaI SavaaoM pr Cayao.
AkarNa maro bahujana rNamaoM @yaa pCtayao.

]jaOna naroSa yauQaaijat qaa balaI bahu saOnya.
vaIrgait payaI vaIrsaonanao saOinak hue dOnya.
vaIrsaonakI maR%yau banaI manaaormaaka @laoYa.
ipta hue QaraSaayaI pu~ AbaaoQa ivaSaoYa.  

saMtap ipta marNaka pit qao dovalaaok.
saudSa-na AbaaoQa baalak baolaa Gaaor Saaok.
duYT yauQaaijat maarDalaogaa mama saudSa-na.
kaOna kro sahaya @yaa k$^M jaa}^M vana.

baulavaayaa maM~I ivadllakao manaaormaanao.
&anaI maM~I khao ivacaar @yaa saamanao.
kha^ mama saut rxaa mama satI%va ~aNa.
saudSa-na iht k$^M sabakuC rK p`aNa.

kha^ maOM jaa}^M kOsao samaya hao vyatIt.
kizna samaya Aayaa iksakI prtIt.
man~I tuma sayaanao mama saaqa inabaahao.
ek tora Baraosaa rajaa qao mahabaahao.

kh man~I ivadlla krao A&atvaasa.
]icat naa yaha^M rhnaa maanaao jaao baat.
calao kaSaIko vana mama maamaa vaha^M basao.
payaogaoM rxaa saunaao ranaI caupsao iKsako.  

ranaI imalaI yauQaaijatsao dah saMskar.
iptakI kr ik`yaa rai~maoM ]pcaar.
ranaI saMga pu~ maM~I ivadlla rqa baOz.
calao Cupkr rai~maoM kaSaI idSaa pOz.

AayaI magamaoM gaMgaa nadI dao idvasa par.
caZkr SaIG`a naaOkamaoM Aayao ]sa par.
ranaI maM~I phucao ica~kUT kanana pavana.
BaarWaja AaEama inakT saulaBa saaQana.

ranaI manaaormaa maM~I ivadlla AaEama Aayao.
imala BaarWaja mauinasao inaja vyaqaa saunaayao.
pUCa BaarWaja mauinanao manaaormaa ka pircaya.
saba batlaayaa maM~I ivadllanao du:K ivaYaya.  

khto BaarWaja ranaI rhao yaha^M saut samaot.
AaEamamaoM pavana vaasa tumhara gaMgajala rot.
nahIM maanaao Baya pu~ tumhara haogaa naroSa.
ivaiQakI krNaI ivaivaQa Baagya ivaSaoYa.

Kana pana Aasana basana saba hO saulaBa.
palaao pu~kao haogaoM AnaukUla QarNaI naBa.
saMtaoYa huAa manaaormaakao maM~I qaa saovak.
BaarWajaka AaiSavaa-d doKtI ek Tk.

rhtI BaarWaja AaEama saundr vaRxa lata.
pavana pyasvanaI gaMgaatT kaya- sauGaDta.
Kolato hirNa Saavak BaalaU gaaya KrgaaoSa.
vana ivahrto isaMh Eagaala caIta rh KamaaoSa.  

jauDI mauinakumaaraoM kI TaolaI Kolao Kola.
ip`ya saudSa-na saMga saMga daODta kr maola.
kBaI h^Msanaa kBaI macalanaa kBaI baatoM.
rajaaka pu~ bana p`vasaI imaTI maulaakatoM.

samaya baItta manaaormaaka doKkr pUt.
Aasara BaarWajaka jaIvana kccaa saUt.
BaUlaa nanha saudSa-na ipta mahla inavaasa.
maata mauinaka Pyaar naUtna ima~ sahvaasa.

]Qar yauQaaijat jaIta rNa maar ivaraoQa.
main~yaaoMkao AadoSa Aa&a na AvaraoQa.
raja itlak ]d\GaaoiYat Sa~uijat\ ku^var.
sajaaAao rah maMidr mahla nagar vana var.

nagar galaI Aavaasa rMgao puYpaoMkI maala.
klaSa pavaDoM QaUp p`dIp qaala ivaSaala.
ba`a*maNaaoMkI TaolaI imazanna fla maovaa.
rajaitlakka sausaaja sajaa manaa dovaa.

huAa rajaitlak Sa~uijat\ka kaoSala.
AyaaoQyaa sajaI saundrIsaI qaI hlacala.
kuC naagairk krto manamaoM p`baaoQa.
kha^ haogaIM manaaormaa ranaI na baaoQa.

kOsao haogaa saudSa-na Q`auvasainQakumaar.
ivaiQanao ikyaa klaap maar pr maar.
yauQaaijatnao Baojao jaasaUsa yaha^ vaha^M.
Kaojaao manaaormaa saudSa-nakao hao jaha^M.

samaacaar yauQaaijatnao payao pta lagaa.
BaarWaja AaEamavaasaI saudSa-na sagaa.
kizna k`aoQa GaRNaa yauQaaijat maanasa.
maa$^M saudSa-na inaYkMTk hao nasa nasa.

lao saOnya yauQaaijat calaa idiSa ]<ar.
Aayaa BaarWaja AaEama k`aoQa Barkr.
yauQaaijat Aayaa mauina BaarWajako pasa.
dodao mauina manaaormaa saudSa-na maana ivaSvaasa.

maOM k$^gaa vaQa inaja rajanaIit Anausaar.
Anyaqaa baat baZogaI mauina krao na tkrar.
inaja bala ]zalaU^gaa manaaormaa saudSa-na.
maanaao baat yah hO rajanaIit na dSa-na.

baaolao mauina BaarWaja jaao [-cCa krlaao.
nahIM dU^gaa ranaI rajakumaar baat Qarlaao.
jaOsao ivaSvaaima~ nahIM payao gaaO naindnaI.
mauina vaiSaYzsao saunaao laokr balaI Aina.

yauQaaijat ranaI kumaar mama AaEamavaasaI.
maOM Qama- inabaahU^M mauina jagasaovak ]dasaI.
krao p`qama tuma vaar doKao p`%yaupkar.
haogaa naYT tva kula hma mauina ]dar.

ivaismat huAa yauQaaijat main~ baulaayaa.
krta salaah @yaa kro yah yaaogaImaayaa.
khta p`Qaana main~ yauQaaijat rajaa saunaao.
yaaogaImaayaa Apar haogaI har yah mana gaunaao.

har gae qao rajaa ivaSvaaima~ saaqa saOnya.
%yaagaa xai~yaQama- maana har payaa  dOnya.
nahIM kha maanaao tao tva kula sava-ivanaaSa.
Qarao carNa mauinako xamaa yaacanaa ivaSvaasa.

    1-Yyaas-Janamejaya | 2-Form of Jagdambaa  | 3-Utathya  | 4-Yagya  |  5-Dhruvasandhi  | 6-Sudarshan  | 7-Shashikalaa
8-Sudarshan Goes to Swayamvar  |  9-Subaahu  | 10-Sudarshan Goes to Ayodhyaa | 11-Navaraatri | 12-Raam in Panchvatee

Home | Das Kriti | Devee Bhaagvat | Contents

Previous | Next


Created and Maintained by Sushma Gupta
Created on 04/27/2006 and Modified on 08/10/09
Contact:  daskriti@yahoo.com