Sushmajee
Das Kriti | Devee Bhaagvat


Devee Bhaagvat

Home | Das Kriti | Devee Bhaagvat | Contents

Skandh 3-10/12

Previous | Next

 1-Yyaas-Janamejaya | 2-Form of Jagdambaa3-Utathya  |  4-Yagya  | 5-Dhruvasandhi  |  6-Sudarshan  | 7-Shashikalaa
8-Sudarshan Goes to Swayamvar  |  9-Subaahu | 10-Sudarshan Goes to Ayodhyaa | 11-Navaraatri | 12-Raam in Panchvatee

 

saudSa-na ka AyaaoQyaa kao p`sqaana

ruYT hue rajaagaNa krto bahu man~Naa.
raok laogaoM maaga- saudSa-naka kr yan~Naa.
krogaoM hrNa SaiSaklaaka hma imalakr.
Apmaana huAa hmaara yao bacao itlakr.

kuCok rajaa cala inaklao inaja inavaasa.
haonaI haokr rhogaI @yaaoM yauwsao hao Aasa.
raoka maaga- rajaaAaoMnao saudSa-na ivada hue.
saaqa saaqa calao saubaahu inaja saOnya ilae.

saamanao Aayao Sa~uijat yauQaaijat rNamaoM.
saamanaa ikyaa saudSa-nanao Qar baaNa xaNamaoM.
AarmBa huAa yauw kizna Ba`ata Ba`ata.
saudSa-na laota laaoha mana nahIM Gabarata.

phucao rajaa saubaahu krnao jaamaata rxaa.
p`kT hu[- maa^ BagavatI jagadmbaa p`%yaxaa.
isaMhvaahnaI Anaok hst Anaok Sas~.
manaaohr ivaga`h madar maala idvya vas~.  

$p Anaupma Sai>maya tojaaomaya idvya.
AaScaya- caikt rajaagaNa BaUlao kvya.
baulaata yauQaaijat rajaaAaoMkao Aagao Aagao.
kuw BavaanaI Sa~uijat yauQaaijat ABaagao.

maar igarayao BavaanaInao daonaaoM xaNahI Bar maoM.
Anya rajaa hue BayaBaIt Baagao inaja GarmaoM.
krto vandna saubaahu jaya maa^ jagadmbaa.
nama: jagaQaairNao nama: nama: jagadmbaa.

iSavaa Saaint ivaVa naama tumharo jananaI.
krtI kamanaa pUNa- jana palak krnaI.
yah saRiYT tva ivalaasa QaarNa tva Sai>.
krtI rxaa janakI SarNaagat tva Bai>.

tuma sarsvatI janamaanasa rajya tumhara.
Ba> saMkT hirNaI data naama tumhara.
mait gait bauiw ivaVa saba toro sva$p.
sava-vyaapk Anant Sai> Aanand $p. 

maOM Bai>hIna A& mauJapr dyaala BavaanaI.
hao Aa&a mama jaIvana tvaaEaya baw paina.
Aprmpar Sai> tumharI kOsao hao baKana.
maOM tucC bauiw baarmbaar namana dovaI mahana\.

sa%saMgat haotI fladayaI tva dSa-na payaa.
saudSa-na tva Ba> ]saka saMga yaaoM Barpayaa.
p`sanna vadnaa BavaanaI kho saubaahu maa^ga var.
khta saubaahu maata tva dSa-na AmaaoGa var.  

pa}^M tva Bai> sarsa sauKdayaI Bar jaIvana.
tuma basaao sada kaSaI nagarI rxaa tna mana Qana.
sada inavaasa krao mama nagarI vardayaI maata.
tva saMrxaNa payaoM sava-jana ho BaagyaivaQaata.

idyaa vardana saubaahukao sada basaU^ kaSaI.
sada rxaa jaIvaaoMkI mama p`Iit AivanaaSaI.
saadr sammauK Aayaa saudSa-na BaavaivaBaaor.
krta p`Naama dovaIkao saaYTaMga kr jaaor.

Ahao maata kruNaamayaI jaga sauKdaiyanaI.
krao kRpa tucC janapr Bai> p`daiyanaI.
saudSa-na krao rajya AyaaoQyaa nagar var.
mama pUjaa sadOva krnaa mama maindr p`var.  

sqaaipt krnaa mama ivaga`h Apnao rajya.
janatakao p`orNaa Bai>kI Ayau> tajya.
mama pUjaa p`it navara~a AiSvana maasa laaga.
SauBa mama ]%sava caO~ AiSvana AYaaZ maaGa.

kRYNapxa catud-SaI AYTmaI mama pUjaa idna.
iva& pu$Ya mauJao Qyaato mama Qyaanasao sauidna.
AntQaa-na hu[- BavaanaI dokr saba vardana.
Anaok namana krta saudSa-na Ba> saujaana.

Aba Aayao sava-jana rajaagaNa saudSa-na pasa.
Aap hOM hmaaro rajaa saudSa-na maana ivaSvaasa.
Aapnao krvaayao dSa-na BavaanaIko Anaupma.
Aap kro &anadana baIta samaya jaao ivaYama.

kho saudSa-na jagadmbaaka Anaupma gauNagaana.
rajasa $p krtI saRjana saRiYTka mahana\.
saai%vak $p krtI palana jaIva caracar.
tamasa $p krtI saMhar kalaI $p Qar.

ba`*maa ivaYNau dova nahIM jaanato ]saka par.
inaga-uNa $p SaaSvat Bajao yaaogaIjana Apar.
ivada hue saubaahu kaSaInagar inaja inavaasa.
Aayao AyaaoQyaanagarI saudSa-na pUva- Aavaasa.

p`sanna maMi~gaNa janata saOinak pa samaacaar.
krto AgavaanaI manaaormaa saudSa-naka ivacaar.
sajaae Bavana pqa pavaDo puYp har Anaok.
saBaasad naagairk pirvaar namato SaISa Tok.

p`qama saudSa-na Sa~uijat kI maatajaIsao imalao.
laIlaavatI qaI ivaYaadga`st Qvast isalaisalao.
maata Sa~uijat yauQaaijat naanaa kama Aayao.
mahamaayaaka p`kaop nahIM mama daoYa samaJaayao.

kma- p`Qaana jaIvanamaoM saba Baaogato inaja kma-.
yauQaaijat Sa~uijatnao payaa naaSa tja Qama-.
yaad mauJao vaao idna maro qao naanaajaI Asahaya.
maata mama qaI inaraEaya pqamaoM laUTo dsyau haya.

ek dasaI AaOr maM~I ivadlla hI saMga rhoM.
Aasara payaa BaarWaja AaEamamaoM @yaa khoM.
palaa ?iYa BaarWajanao kr prma dyaa.
saaocakr duKko idna ka^pta maora ihyaa.

maOM maanata tumakao maata jaOsaI mama maata.
sauK duK samaana mauJao kRpa BavaanaI maata.
payaa saMtaoYa laIlaavatInao sauna saundr vaaNaI.
idyaa AaSaIYa saudSa-nakao QaIr QarI xa~aNaI.

maata manaaormaaka kr sava- sammaana krI saBaa.
maM~IgaNa p`qama pUjaa BagavatIkI jaIvana p`Baa.
banavaayaa ivaSaala svaNa- isaMhasana dovaI ivaga`h.
sqaaipt ikyaa dovaI maatakao sammaana Anauga`h.

kr BavaanaIkI pUjaa ivaiQavat\ saMBaalaa raja.
p`it ga`ama banaa dovaI maMidr pUjaa saaja samaaja.
p`caar huAa dovaI pUjaaka jyaaoM pUijat SaMkr.
AyaaoQyaamaoM ivarajaI BavaanaI kuladovaI bana var.

navara~ va`t ka kr ivaQaana pUjaa AnauYzana.
BagavatIkI maihmaa caica-t hu[- sava-~ p`Qaana.
pUjaa vasaMt Sard\ ?tu navara~ sava- saaQana.
rajaa ranaI krto mahamaayaaka sad\ AaraQana.

 

   

1-Yyaas-Janamejaya2-Form of Jagdambaa  |  3-Utathya  |  4-Yagya  |  5-Dhruvasandhi  |  6-Sudarshan  |  7-Shashikalaa
8-Sudarshan Goes to Swayamvar  |  9-Subaahu  |  10-Sudarshan Goes to Ayodhyaa  |  11-Navaraatri  |  12-Raam in Panchvatee

Home | Das Kriti | Devee Bhaagvat | Contents

Previous | Next


Created and Maintained by Sushma Gupta
Created on 04/27/2006 and Modified on 08/10/09
Contact:  daskriti@yahoo.com