Sushmajee
Das Kriti | Devee Bhaagvat


Devee Bhaagvat

Home | Das Kriti | Devee Bhaagvat | Contents

Skandh 3-2/12

Previous | Next

 1-Yyaas-Janamejaya | 2-Form of Jagdambaa  | 3-Utathya  |  4-Yagya  |  5-Dhruvasandhi  |  6-Sudarshan | 7-Shashikalaa
8-Sudarshan Goes to Swayamvar  | 9-Subaahu  | 10-Sudarshan Goes to Ayodhyaa |  11-Navaraatri | 12-Raam in Panchvatee

 

jagadimbaka Wara Apnaa sva$p vaNa-na

AhM AaOr ba`*ma ek$p maanaao ivacaar.
Baod p`tIt haota bauiwBa`masao Aivacaar.
SaUxma Baodka &ata pu$Ya ivavaokvaana\.
mau> pu$Ya saMsaar rcanaaiht phcaana.

kaya- karNa ]paiQaBaod WOt idKavao.
ek pu$Ya dp-Na Baodsao Anaok Cavao.
nahIM ikincat\ vastu mama sa<aa %yaaga.
maOM hI saba kuC Qyaana QaarNaa yaaga.

mama Sai>sao saba saMBava jaIva p`aNa kaya-.
Sai>hIna nahIM QaarNa krta kuC Baaya-.
nahIM haoto jaIva ivaYNauhIna SaMkrhIna vaa.
Sai>hIna haota mama ivamauK jana dIna saa.

mama Sai>sao saMBava saRiYT jaao tuma rcato.
ivaYNau SaMkr [nd` Aigna riva saba sajato.
yama %vaYTa varuNa pvana mama Sai>saMBava.
AhM kir~I saRiYT palana A$ ivaPlava.

mama Sai> jaIva jagat ka jaIvana p`aNa.
SaoYa kcCp idggaja mama Sai> p`maaNa.
ba`*maa Aba tuma laolaao maht%va sah gauNa.
krao saRiYT pUva-vat\ ivaivaQa $pI sagauNa.

p`dana k$^M tumakao mahasarsvatI saMiganaI.
banaaAao [sao Baayaa- sa%ya$p AiBaMganaI.
sada krao sammaana inaja Baayaa- sauhaiganaI.
jaaAao sa%yalaaok saMga inaja AnauraiganaI.  

ivaYNau tuma sa%vagauNa p`Qaana laIlaaQaarI.
krao rxaa dovata yaxa iknnar nar naarI.
Avatraogao Qara pr tuma baarmbaar.
pir~aNa saaQau ivanaaSa duYT Apar.

krogaoM sahaya tumharI ivaiQa SaMkr.
ivanaaSa danava iht dovata ikMkr.
Anaok ya& kroMgao b`aa*maNa tva iht.
Xai~ya vaOSya Bajaogao tva pUjaa saiht.

Anaok mama Sai> kroMgaI sahaya tva.
ivaivaQa $p Qar saiht BavaanaI Bava.
saMBaalaao laxmaI ip`yaa Ait hI saundr.
manamaaoihnaI QaarNa krao )dyamaoM var.  

tuma banao laxmaInaarayaNa ya& Baao>a.
ivaiQa SaMkr saMga ik`yaa hao p`Baao>a.
jaao ivaYNau vahI hO iSava yah sad\&ana.
ivaiQa BaI [saI p`kar hO yah phcaana.

tuma sa%vagauNaI ivaiQa rajasa gauNaQaarI.
SaMkr Qarto tamasa gauNa baat hmaarI.
SaMkr tuma saMBaalaao mahakalaI gaaOrI.
vaasa krao kOlaaSaQaama bana purarI.

tva laIlaa tmaaogauNaI haogaI mahadova.
tva p%naI mama AMSa klyaaNa sadOva.
eoM @laIM )IM mama maayaa baIja ]dar.
krao mama man~ saaQanaa sava- p`kar.  

! p`Nava saMga jaap inat inarntr.
krao ivahar tuma i~dova sadOva var.
rca kr vaOkuNz ivaYNau tuma saMBaalaao.
SaMkr kOlaaSa ivaiQa sa%yalaaok palaao.

ivada dI maatanao ivaiQa ivaYNau SaMkr.
p`sanna vadna i~dova pQaaro Apnao Gar.
Aimat maana sammaana pato tInaaoM dova.
samast kaya- laIlaa saMga saMga sadOva.

 

prmaa%maa ka sva$p


pUCto naard ivaiQasao ba`*ma ivacaar.
kOsaI inaga-uNa Sai> ba`*ma inaiva-kar.
AaV AivanaaSaI inagau-Na Aja Axar.
Avyaya prma pu$Ya AnauBava tdntr.

khto ivaiQa naardsao vaaNaI maQaur.
p`sanna vadna gaaoPya &ana Barkr.
ip`ya naard yah hO &ana gaaoPya var.
nahIM idKta prma pu$Ya nao~ kr.

mauinajana krto AnauBava &ana nao~.
p`kRit pu$Ya Aaid Ajanmaa xao~.
xao~ xao~& &ana$p ]sao pihcaanaao.
p`aNaI caotnaa toja: sva$p jaanaao.  

vah sava- vyaapk sava- p`aNaI p`aNa.
prmaa%maa AaVa Sai> sat\ p`maaNa.
vyaapk kta- Qata- sava- sa<aa $p.
ivaican%ya saMga saMga dohmaoM rhoM A$p.

pu$Ya Sai> Anaaid Aican%ya ek.
ek$p Amala inaga-uNa icanmaya Tok.
ivana vaOragya na hao yah &ana saundr.
Anaok vaod vaodaMga pzna ikMvaa kr.

pUCto naard khao i~gauNa ivacaar.
AhMkar ko Baod tIna ikM p`kar.
kh ivaiQa saunaao naard inaYpap.
i~AhMkar kI i~Sai> Aap.

&anaSai> ik`yaaSai> Aqa-Si>.
saai%vak rajasa tamasa Anauri>.
saai%vak AhMkar &anaSai> kr.
rajasa AhMkar hO ik`yaaSai> kr.

tamasa AhMkar hO d`vyaSai> Bar.
d`vyaSai>sao pMca tnmaa~a haotI var.
Sabd spSa- $p rsa ganQa hO tnmaa~a.
AakaSaka gauNa Sabd vaayauka spSa- maa~a.

Aignaka toja jalaka gauNa rsa haota.
pRqvaIka gauNa ganQa dsasao tamasa baaota.
rajasaI ik`yaa Sai> ko AMga Aba khta.
kana %vacaa ija*vaa nao~ naaisaka samaJata.

mauK hst pad gauda ]psqa yao kmao-ind`ya.
P`aaNa Apana vyaana samaana ]dana saik`ya.
dsa [ind`ya pa^Mca p`aNa pnd`h rajasa saRiYT.
[naka ]padana karNa icad\vaRi<a hO saimaiYT.

saai%vak AhMkar kI &anaSai> tU sauna.
idSaa vaayau saUya- varuNa AiSvanaIkumaar gauna.
p^Mca &anaind`yako pa^ca AiQaYzana dovata.
bauiw cand`maa ba`*maa rud` xao~& mana samaota.

yah saai%vak AhMkarkI saai%vak saRiYT.
iW Baod prmaa%maako saUxma sqaUla hao saimaiYT.
&ana$p inarakar prmaa%maa ]padana karNa.
saaQak pato dSa-na sqaUla $p duK inavaarNa.

mama SarIr hO ]sa sqaUla prmaa%maaka $p.
kh cauka tnma~aBaod kta- ek &ana$p.
sauna tU Aba gauNaBaod Qar kr inaja Qyaana.
saai%vak rajasa tamasa tIna gauNa saavaQaana.

sa%vagauNa p`Iitkr haota SauBa`vaNa- Qarta.
Aajava- sa%ya SaaOca Eawa xamaa QaRit mata.
Anaukmpa lajjaa Saaint saMtaoYa sao Barta.
inat inarntr Qama- saai%vak Eawa krta.

Eawa tIna p`kar kI mauina kroM ina$pNa.
saai%vak rajasa tamasa jaOsao hao tIna gauNa.
rajasaI Eawa krtI WoYa d`aoh kRpNata.
hzta vaaHCa inad`a GamaND ivakar Sazta.

tamasaI Eawa krtI maaoh p`kT ivaYaad.
Aalasya A&ana Baya dInata inad`a ivavaad.
kayarta kuiTlata k`aoQa ToZI naaistkta.
pr daoYa dSa-na maIna maoK pr pIDa krta.

sada saMvaarao saai%vak Eawa rajasa inayan~Na.
tjaao sava-Baava tamasa Eawa hao sa%yaka p`Na.
dUr krao ivakar manasao saai%vak Eawa saaQa.
kama k`aoQa laaoBa maaoh tRYNaa WoYa mad ApraQa.

AsaUyaa [-Yyaa Anaok Sa~u sada saaQao Avasar.
Saas~ AQyayanasao sada saavaQaana banaao inaDr
.
sa%vagauNa krta mana inama-la imaTata tamasa.
rjaaogauNakao raok dota Saaint &ana sarsa.

kama k`aoQa laaoBa rjaaogauNasao hOM Ca jaato.
tamasa gauNa kro maaoh ivakar yaaoM samaJaato.
imaqaunaQamaa- gauNa tInaaoM prspr saMyaaoga.
sah sah inabaah ekakI gauNa na yaaoga.

sa%vagauNa krta ]%pi<a rajasa tamasa.
rajasa krta p`kT sa%vagauNa SauBa basa.
tamasa krta ]%pi<a sa%va A$ rajasa.
gauNaaoMsao maanava jaIvana jaIva hO ivaiQa basa.

dIp laaO baatI tola samaana saMga gauNa tIna.
ivaraoQaQamaa- AnyayaaoAaiEat Baod samacaIna.
sauK d:uK haina laaBa AnaukUla p`itkUla.
gauNa p`kRit p`oirt svaBaava vaRi<ako maUla.

mahamaayaa AaVaSai> gauNa p`kRit krtar.
laao SarNa ]saIkI hao jaaAao gauNaaoMsao par.
mahakalaI mahalaxmaI mahasarsvatI vahI.
sacaracar AiQaYzai~ krNa karNa sahI.

Qaayato mahamaayaa kao ba`*maa ivaYNau SaMkr.
baIjamaM~ko ]ccaarNasao p`sannaa SauBakr.

 1-Yyaas-Janamejaya | 2-Form of Jagdambaa | 3-Utathya  |  4-Yagya  |  5-Dhruvasandhi  |  6-Sudarshan | 7-Shashikalaa
8-Sudarshan Goes to Swayamvar9-Subaahu  | 10-Sudarshan Goes to Ayodhyaa | 11-Navaraatri | 12-Raam in Panchvatee

Home | Das Kriti | Devee Bhaagvat | Contents

Previous | Next


Created and Maintained by Sushma Gupta
Created on 04/27/2006 and Modified on 08/10/09
Contact:  daskriti@yahoo.com