Sushmajee
Das Kriti | Devee Bhaagvat


Devee Bhaagvat

Home | Das Kriti | Devee Bhaagvat | Contents

Skandh 3-6/12

Previous | Next

     1-Yyaas-Janamejaya | 2-Form of Jagdambaa | 3-Utathya  | 4-Yagya  |  5-Dhruvasandhi  | 6-Sudarshan  | 7-Shashikalaa
8-Sudarshan Goes to Swayamvar  | 9-Subaahu  | 10-Sudarshan Goes to Ayodhyaa | 11-Navaraatri  | 12-Raam in Panchvatee
   

yau Qaaijat ka saudSa-na pr p`kaop

 

]Qar yauQaaijat jaIta rNa maar ivaraoQa.
main~yaaoMkao AadoSa Aa&a na AvaraoQa.
raja itlak ]d\GaaoiYat Sa~uijat\ ku^var.
sajaaAao rah maMidr mahla nagar vana var.

nagar galaI Aavaasa rMgao puYpaoMkI maala.
klaSa pavaDoM QaUp p`dIp qaala ivaSaala.
ba`a*maNaaoMkI TaolaI imazanna fla maovaa.
rajaitlak
ka sausaaja sajaa manaa dovaa.  

huAa rajaitlak Sa~uijat\ka kaoSala.
AyaaoQyaa sajaI saundrIsaI qaI hlacala.
kuC naagairk krto manamaoM p`baaoQa.
kha^ haogaIM manaaormaa ranaI na baaoQa.

kOsao haogaa saudSa-na Q`auvasainQakumaar.
ivaiQanao ikyaa klaap maar pr maar.
yauQaaijatnao Baojao jaasaUsa yaha^ vaha^M.
Kaojaao manaaormaa saudSa-nakao hao jaha^M.

samaacaar yauQaaijatnao payao pta lagaa.
BaarWaja AaEamavaasaI saudSa-na sagaa.
kizna k`aoQa GaRNaa yauQaaijat maanasa.
maa$^M saudSa-na inaYkMTk hao nasa nasa.

lao saOnya yauQaaijat calaa idiSa ]<ar.
Aayaa BaarWaja AaEama k`aoQa Barkr.
yauQaaijat Aayaa mauina BaarWajako pasa.
dodao mauina manaaormaa saudSa-na maana ivaSvaasa.

maOM k$^gaa vaQa inaja rajanaIit Anausaar.
Anyaqaa baat baZogaI mauina krao na tkrar.
inaja bala ]zalaU^gaa manaaormaa saudSa-na.
maanaao baat yah hO rajanaIit na dSa-na.

baaolao mauina BaarWaja jaao [-cCa krlaao.
nahIM dU^gaa ranaI rajakumaar baat Qarlaao.
jaOsao ivaSvaaima~ nahIM payao gaaO naindnaI.
mauina vaiSaYzsao saunaao laokr balaI Aina.

yauQaaijat ranaI kumaar mama AaEamavaasaI.
maOM Qama- inabaahU^M mauina jagasaovak ]dasaI.
krao p`qama tuma vaar doKao p`%yaupkar.
haogaa naYT tva kula hma mauina ]dar.

ivaismat huAa yauQaaijat main~ baulaayaa.
krta salaah @yaa kro yah yaaogaImaayaa.
khta p`Qaana main~ yauQaaijat rajaa saunaao.
yaaogaImaayaa Apar haogaI har yah mana gaunaao.

har gae qao rajaa ivaSvaaima~ saaqa saOnya.
%yaagaa xai~yaQama- maana har payaa  dOnya.
nahIM kha maanaao tao tva kula sava-ivanaaSa.
Qarao carNa mauinako xamaa yaacanaa ivaSvaasa.

yauQaaijat samaJaa main~kI gaUZ vaaNaI.
kr p`Naama mauinakao laaOTa inaja Za^NaI.
]Qar KolamaoM saudSa-na mauinakumaar magana.
baat hI baatmaoM ek mauinakumaar lagana.  

batlaayaa ‘@laIba’ Sabd saudSa-nakao yaaoM.
qaa kamabaIja ‘@laIM’ ]samaoM dSa-nakao jyaaoM.
SaudSa-nanao Qaara ‘@laIM’ ka jap idnarat.
Kato saaoto ]zto vahI jaap qaa A&at.

gyaarh vaYa-kI AvasqaamaoM saIKa Qanauvao-d.
naIitSaas~ Aqa-Saas~ ivaVae^M ibana svaod.
yah qaa baIjamaM~ka p`Baava ivalaxaNa.
dSa-na idyaa BagavatInao ek SauBa xaNa.

r> vasana AaBaUYaNa laaila ivaBa`aint.
Anaupma $pivalaasa maa^M AnaUp kaint.
AmaaoGa Sai> garuD pr Aasana saundr.
kRpamayaI BagavatI p`sanna saudSa-na pr.

pakr dSa-na mahamaayaaka saudSa-na var.
qaa ivaBaaor p`sanna saMklp pUjaaka kr.
pagayaa Anaok idvya baaNa kvaca Qanau.
mahamaayaakI kRpa sadOva Anaupma saunau.

rhta qaa saudSa-na gaMgaatIr AaEama.
AtIva $p laavaNya pUjaa ka k`ma.

     1-Yyaas-Janamejaya | 2-Form of Jagdambaa  | 3-Utathya  | 4-Yagya  | 5-Dhruvasandhi  | 6-Sudarshan  | 7-Shashikalaa
8-Sudarshan Goes to Swayamvar  | 9-Subaahu  | 10-Sudarshan Goes to Ayodhyaa | 11-Navaraatri | 12-Raam in Panchvatee

Home | Das Kriti | Devee Bhaagvat | Contents

Previous | Next


Created and Maintained by Sushma Gupta
Created on 04/27/2006 and Modified on 08/10/09
Contact:  daskriti@yahoo.com