Sushmajee
Das Kriti | Devee Bhaagvat


Devee Bhaagvat

Home | Das Kriti | Devee Bhaagvat | Contents

Skandh 3-7/12

Previous | Next

      1-Yyaas-Janamejaya2-Form of Jagdambaa  | 3-Utathya  | 4-Yagya  | 5-Dhruvasandhi  |  6-Sudarshan  | 7-Shashikalaa
8-Sudarshan Goes to Swayamvar  |  9-Subaahu | 10-Sudarshan Goes to Ayodhyaa | 11-Navaraatri | 12-Raam in Panchvatee

   

rajakumaarI SaiSaklaa

 

kaSaI naroSakI knyaa Ait $pvaana\.
saunaI cacaa- saudSa-nakI yauvak mahana\.
prak`maI balaI kamadova sama saundr.
SauBa laxaNayaut rajakumaar manaaohr.

manahI manaatI ku^varI pa}^ pit$p.
saudSa-na saMga ivavaah manako Anau$p.
mahamaayaanao svaPnamaoM idyaa inaja dSa-na.
saunaao rajakumaarI mama Ba> hO saudSa-na.

mama Aa&akarI yah saundr rajakumaar.
haogaa tora safla manaaorqaka var ]dar.
pakr BagavatI dSa-na svaPnamaoM kumaarI.
p`sanna vadna hasa ivaBaaor svaPna ivacaair.

batlaayaI inaja saKIsao svaPnakI baat.
pa}^ pit$pmaoM saudSa-na sajao Aihvaat.
gayaI rajakumaarI saiKyaaoM saMga ]pvana.
puYp caunatI doKtI ek ivap` ]sa vana.

baulavaayaa ivap`jaIkao khao samaacaar.
kha^sao Aato ba`*madova @yaa ivacaar.
rajakumaarI maOM BaarWaja AaEamavaasaI.
Aayaa [Qar kamasao saovart sanyaasaI.

kaOna Ait saundr $pvaana tva AaEama.
batlaaAao saca saca baOzao hao ivagat Eama.
rajakumaarI Ait gauNavaana\ savaa-Mga saundr.
hO Qa`uvasaMiQa saut rajakumaar saudSa-na var.  

dSa-naIya varNaIya gauNaI saai%vak kumaar.
tva varNa yaaogya hO saudSa-na mama ivacaar.
maiNa kaMcana sama haogaa yah SauBa imalana.
baat maorI saca haogaI kumaarI inaBaa calana.

baat ba`a*maNadovakI qaI Ait ip`ya ihtkr.
p`oma Baavanaa jaaga ]zI kumaarI ]r baZkr.
khtI kumaarI inaja saKIsao Apnao manakI.
saKI mana lagaa saudSa-namaoM sauQa nahIM tnakI.

SaItla candna laop lagata ivaYasaa tnapr.
lagao puYpmaala sap-samaana baOza phra mana pr.
cand`ikrNa lagao AignasaI mana nahIM pata caOna
.
mahla ]pvana igair saraovarmaoM na sauK sauna baOna.

SaOyyaa Aasana gaIt gaana Kana pana saba fIko.
kOsao hao ro imalana mama ip`yatmasao jaao saba naIko.
maOM hU^M iptako vaSa kula laajaka BaItr hI Dr.
ipta rcao svaMyavar tao maOM manakI khU^ bana inaDr.

mana basaa QauvasaMiQakumaar saukumaar ip`ya saudSa-na.
batlaaAao k$^M @yaa kba haogaa ip`yaka dSa-na.
khto mauina vyaasa qaa QanahIna na yaaowa saudSa-na.
na saMga saOnya saKa kaoYa qaa kamabaIja maM~ mana.

p`kT hu[- ivaYNaumayaI jagadmbaa maata BagavatI.
qaa svaPnamaoM dSa-na maata dodI Apar ivaVa mait.
EaMgavaorpur svaamaI inaYaad laayaa Anaupma rqa.
ikyaa BaoMT saudSa-nakao jaana ivajayaI samarqa.  

svaIkar ikyaa rqa saudSa-nanao payaa Sauica ima~.
AaSaIYa doto mauinajana tuma banaaogao rajaa piva~.
kho ?iYa ranaI manaaormaasao tva saut haonahar.
banaogaa rajaa mahamaayaakI AmaaoGa kRpa ]dar.

khtI ranaI maOM @yaa jaanaU^ tuma ?iYa &anaI.
tva vacana na Anyaqaa safla manaaorqa p`anaI.
saulaBa sakla ivaVa saudSa-nakao rqa pr saaoho.
maanaao saMga hao ek AxaaOihNaI saonaa manamaaoho.

man~ p`Baava saudSa-na banaa Sai>SaalaI inaDr.
krta Qyaana jagadmbaaka AaEamavaasaI var.

 

SaiSaklaa ka svayaMvar


]Qar samaya ivacaar kaSaInaroSa rajaa saubaahu.
kro ivacaar svayaMvarka pu~I kr hao ivavaahu.
tIna p`karko svayaMvar p`qama [-cCasvayaMvar.
iWtIya ‘p`NasvayaMvar’ pUNa- hao p`Na banao var.

tRtIya ‘SaaOya-Saulk’ bala p`Qaana varka varNa.
jaao jaIto sava- ]pisqat vah kro vaQau hrNa.
banavaayao ivaivaQa maMca taorNa bandvaar saundr.
saaja sajaa [-cCasvayaMvarka kaSaImaoM manahr.

doK saundr maMDp maMca taorNa saamaga`I tOyaar.
kho kumaarI SaiSaklaa saiKsao sauna manauhar.
tuma jaakr mama maatasao krao nama` inavaodna.
maOMnao manamaoM varNa ikyaa saudSa-na icarimalana.

khtI saKI ranaIsao saunaao saaQvaI mama baat.
rajaa Qa`uvasaMiQaka kumaar salaaonaa gauNaI maat.
?iYa BaarWaja AaEamavaasaI saai%vak mait.

tva pu~Ika huAa maanasa varNa p`oma hO Ait.  

saunaao klyaaNaI pu~Ika khnaa yahI saar baat.
rajakumaarI Ait duKI safla krao Aihvaat.
ranaInao rajaa saubaahukao batlaayao saba samaacaar.
]d\ivagna hue rajaa saunakr baat krto ivacaar.

khto ranaIsao saunaao p`aNaip`yaa ivadBa-rajakumaarI.
yah kumaar saudSa-na BaagyahIna saut mait hO maarI.
inaYkaisat rajyasao inasahaya saudSa-na hO vanavaasaI.
Aikncana Sa~u hO ]Qaaijat\ AaEamaavaasaI ]dasaI.

nahIM yah mama pu~I yaaogya vah naadana kumaarI.
raja kaoYa saOnya hIna saudSa-na Ayaaogya vanacaarI.
saudSa-naka Ba`ata Sa~uijat kaoSalaraja kumaar.
haosakta mama damad Anyaqaa Anya rajaa ]dar.

ranaInao samaJaayaa SaiSaklaakao ibazlaakr gaaod.
p`aNa ip`yaa pu~I tva ipta duKI imaTa p`maaod.
saudSa-nako p`aNa saMkTmaoM yauQaaijatsao hO vaOr.
Aikincana Ayaaogya saaQaarNa vapu nahIM KOr.

tuma krao varNa Anya sauyaaogya kumaar naroSa.
rcaogaa svayaMvar AayaogaoM naanaa rajaa sauvaoSa.
tuma rajakumaarI maat iptakI dulaarI BaaolaI.
kOsaa yah ivacaar Qara @yaa khoMgaoM hmaJaaolaI.  

khtI SaSaIklaa maata mama pit hO saudSa-na.
maOM k$^M inasvaaqa- saovaa yah naarI Qama- dSa-na.
maanakr pu~IkI ranaI rajaasao kho samaacaar.
rajaa saubaahu na maanao baat Baojao nyaaoto Apar.

sajaI svayaMbarkI ivaiQa SaiSaklaa mana saaoca.
saMdoSaa saudSa-nakao AaAao svayaMvar inasaMkaoca.
SaiSaklaanao baulaayaa ivap` &anaI samaJadar.
khao saudSa-nasao maOMnao ikyaa varNa kr ivacaar.  

maata BagavatI svaPna pQaarIM idyaa vardana.
tuma haovaaogao mama pit saundr sauSaIla mahana\.
ikyaa dRZ saMklp ivavaah tumahI saMga k$^M.
jaao na maanaao kha maora tao Aa%maGaat k$^M.

ipta rcao svayaMvar sajao sakla macaana ivatana.
mahamaayaa krogaI sahaya rhao inaDr saavaQaana.
pakr saMdoSaa SaiSaklaasao saudSa-na tOyyaar.
do dixaNaa ivap`kao sajaayaa rqa $p inaKar.

doK tOyyaarI maata manaaormaa mana ivacaar.
pu~ naasamaJa AayaogaoM Sa~u vaha^ Aivacaar.
maata samaJaatI yaaoM saudSa-na tjaao yaa~a pu~.
Aayaogaa yauQaaijat svayaMvar tumhoM nahIM saU~.

tuma inasahaya saOnya kaoYa ima~ man~I ibanaa.
kOsao sakaogao kumaar Sa~u p`bala maithInaa.
khta saudSa-na maata manamaoM ]Cah Qar QaIr.
maata BagavatI sada rxak jaanatI jana pIr.  

BagavatInao idyaa vardana yah ivavaah p`saad.
]sakI Ba`UBaMgasao sakla saMBava tjaao ivaYaad.
nahIM manamaoM Baya mauJakao tuma xa~aNaI maat.
haonahar inaiScat\ maanava vyaqa- hI pCtat.

Aa$Z huAa rqapr saudSa-na kumaar saundr.
maata laotI balaOyaa^ dotI AaSaIvaa-d manahr.
toro Aga`BaagakI BagavatI jagadmbaa rxak.
pRYT BaagakI maata pava-tI Sa~udla Baxak.

PaSva-BaagaaoMkI rxaa kro prma sait pava-tI.
BagavatI iSavaa rxak sava-~ danaI SauBa mait.
kizna maaga-maoM BagavatI varahI sahaya kro.
duK saMkTmaoM rxak BagavatI dugaa- duK hro.

klahmaoM rxak kailaka BayamaoM maa^M prmaoSvarI.
phu^cao maNDp BagavatI maatMgaI rxak xaomakrI.
svayaMvarmaoM BagavatI saaOmyaa tva sahaya haogaIM.
rajaaAaoM maQya BagavatI BavaanaI rxak haogaIM.

ivaYama igairsqalamaoM igairjaa rxak kruNaakr.
caaOrahaoMpr BagavatI caamauNDa rxak kruNaaBar.
vana p`aMtrmaoM EaIkamagaa dovaI rxak sanaatnaI.
ivavaadmaoM hao rxak BagavatI vaOYNavaI jananaI.

]pisqat saMga`ama BagavatI BaOrvaI tva rxak.
mahamaayaa BagavatI BauvanaoSvarI hO Baya Baxak.
sat\ icat\ Aanand$p sad\ sad\ maa^Mka ivaga`h.
hao tva rxak sava-dova maQya maa^M kr Anauga`h.

 

      1-Yyaas-Janamejaya | 2-Form of Jagdambaa  | 3-Utathya  | 4-Yagya  | 5-Dhruvasandhi  |  6-Sudarshan | 7-Shashikalaa
8-Sudarshan Goes to Swayamvar  | 9-Subaahu  | 10-Sudarshan Goes to Ayodhyaa | 11-Navaraatri | 12-Raam in Panchvatee

Home | Das Kriti | Devee Bhaagvat | Contents

Previous | Next


Created and Maintained by Sushma Gupta
Created on 04/27/2006 and Modified on 08/03/10
Contact:  daskriti@yahoo.com