Sushmajee
Das Kriti | Devee Bhaagvat


Devee Bhaagvat

Home | Das Kriti | Devee Bhaagvat | Contents

Skandh 4-3/5

Previous | Next

  1-Nar-Naaraayan  |  2-Devtaa-Daitya War  |  3-Krishn Leelaa  |  4-In Mathuraa  |  5-Krishn Worships Shiv

   

EaI hir ko Avatar

 

pUCto janamaojaya khao EaIivaYNau Avatar.
hirkI saba hI laIlaa AanandmayaI Apar.
khao manvatr Baodsao EaI ivaYNaukI kqaa.
maO saunanaa caahU^ papivamaaocanaI kqaa yaqaa.

khto EaIvaodvyaasa p`BaukI Avatar kqaa.
saunaao Qar Qyaana janamaojaya pavana hro vyaqaa.
caaxauYa manvantrmaoM ‘Qamaa-vatar’ hirnao Qaaro.
banao nar naarayaNa ?iYa maanasako ]ijayaaro.

vaOvasvat manvantrmaoM banao d<aa~oyaavatar.
mauina Ai~ko ip`ya saut prma yaaoga Qaar.
Ai~ pi%na AnasaUyaanao saundr pa vardana .
maa^gao var ba`*maa ivaYNau iSava saut mahana\.

EaIba`*maa banao cand`maa EaIivaYNau d<aa~oya.
duvaa-saa $p Qaro SaMkr AnasaUyaa maa~oya.
AnasaUyaa AitSaya pitva`ta pavana naarI.
i~dovanao svaIkar ikyaa pu~$p ivacaarI.

vaOvasvat manvantrkI iWtIya catuya-ugaI.
rha d<aa~oya Avatar dova tIna mauKI.
vaOvasvat manvantrkI catuqa- catuyau-gaI.
hir Qaro naRisaMhavatar maanava isaMhmauKI.

EaIivaYNau Qaro AaScaya-maya naRisaMh $p.
hue caikt dovagaNa doK nar isaMh $p.
naYT ikyaa hirNyakiSapu dO%ya ivaSaala.
]war ikaya Ba> p`*laad hir dyaala.

EaoYT ~otayaugamaoM hir Qaro vaamanaavatar.
kSyappu~ hir Saaisat baila pirvaar.
naRp baila krto rho ]sa samaya mahaya&.
ya&SaalaamaoM phu^cao vaamana $p hir iva&.

maa^gaI tIna pd QarNaI bailasao mahadana.
banao hir i~ivak`ma$p naapo jaga jahana.
naapa ek pdmaoM svaga- ek pdmaoM Qara.
i~tIya carNa hirnao bailako SaISa Qara.

patala laaok Baojaa bailakao do vardana.
svaga- imalaa dovaaoMkao hir hO rxak mahana\.
~otayaugako ]nnaIsavaoM catuya-gamaoM Avatar.
hir banao prSaurama jamadigna pu~ ]dar.

[@kIsa baar maaro xai~yavaga- duracaarI.
jaga rha maa~ ?iYa kSyapka AaQaarI.
EaoYT ~otayaugamaoM hirnaoo Qara ramaavatar.
rama rGauvaMSaI Qama- mayaa-daQaarI Avatar.  

rama dSarqa saut maata kaoSalyaa Pyaaro.
naYT ike duYT raxasa Sauw p`oma sa^vaaro.
A+a[savaoM yaugako WaprmaoM naarayaNa nar.
Qaro Avatar EaIkRYNa Aja-una Ait var. 

hra Baar pRqvaIka EaIkRYNa Ajau-na vaIr.
kuruxao~maoM BaIYaNa yauw huAa saunaao p`vaIr.
Anaok Avatar hOM hirko sauKd saundr.
BagavatI AadoSaanausaar saRiYT rcanaa var.

hyaga`Iva ma%sya kcCp varah AvatarI.
hir Anaupma dyaamaya manamaaohna vanacaarI.
ba`*ma Anant Aja inaga-uNa sagauNa AnaUp.
BagavatI rKo p`sanna Aaidpu$Ya A$p.   

 

EaIkRYNa cairt

 

pUCto janamaojaya vyaasadova mama ]pdoSak.
khao kRYNa kqaa saundr p`omaBai> p`ork.
khto vyaasadova saunaao janamaojaya Qar Qyaana.
yah cairt ivaSad\ pavanakarI saulaBa jaana.

qaa Waprka Ant inakT AattayaI Anaok.
duYT inama-ma rajaa QarNaI pr papI kr Tok.
duiKt pRqvaI phu^caI svaga-laaok krtI ivanaya.
[nd` krao kRpa raKao mama laaja hao jaya jaya.

[nd` calao ba`*maa samaIp pRqvaI Qaonau saMga.
kro ivanaya ivaiQasao Qara pr ASauBa ZMga.
PaapI hOMo naRpit jarasaMQa ru@maI iSaSaupala.
kMsa narkasaur Saalva koSaI saunaao dyaala.  

sauna p`aqa-naa QarakI ba`*maa [nd` saaqa saaqa.
calao EaIivaYNauQaama krto p`Naama Jauka maaqa.
EaIivaYNau saunakr Qaraka duK krto ivacaar.
mahamaayaa krtI rcanaa rxaa sauKmaya saMcaar.

kr baw krto ivanaya EaIivaYNau ba`*maa dova.
jagajananaI mahamaayaa AaVaSai> rxa sadOva.
QarNaI hO duKI dO%ya banao rajaa papI AQama.
kro yaatnaa maata krao dyaa tuma sava- saxama.

Aaid maQya Ant sa^vaairNaI laIlaa vapu QaarI.
maaro SaumBa inaSaumBa r>baIja maihYaasaur p`caarI.
Aba Aayao tva SarNa hma tuma saba ivaiQa ~ata.
krao kRpa dovaao dSa-na ho sa%va sva$pNaI maata.

p`kT hu[- mahamaayaa paSa AMkuSa hst Qaro.
ABaya maud`a p`Nat dova hir ivaiQa ivanaya kro.
khao dova tva iht mama maayaa @yaa hO doya.
khao  inaja duK tuma nahIM hO ikCu Adoya.

jagajananI BavaanaI Qara pr papI naRpit hOM.
krao ivanaaSa paipyaaoMka sabakr sammait hO.
baaolaI BavaanaI maoGasama vaaNaImaoM saba saMBava.
maOM Qa$^ maayaamaya Avatar sauK vyaapo Bava.  

tuma EaIivaYNau Qarao Avatar vaasaudova tnaya.
maOM phu^caU^ p`qama bana kalaI sa%ya k$^ ivanaya.
?iYa kSyap banao vaasaudova [nd` banao Ajau-na.
vaayau AMSa BaIma Qama- AMSa yauiQaYTr sajjana.

AiSvanaIkumaar AMSa nakula sahdova Ba`ata.
vasau AMSasao BaIYma hao Avatirt jana~ata.
tuma krao QarNaI sauisqar samast rcanaa dova.
lao Avatar Qara pr gaaop gaaopI Ba> sadOva.

janmaao gaaokula maqaura hao samast pap naaSa.
bana jaaAao inaima<a tuma saba maana ivaSvaasa.
maana ba`a*maNa Saap hir BaI tjaogaoM klaovar.
manamaoM Qarao QaIr haoAao p`sanna ho dovata var.

dokr AaSaIYa mahamaayaa AntQaa-na hu[-.
dovaaoMnao sampUNa- kI saBaa banaa yaui> nayaI.
‘BauvanaoiSa maMa paih’ p`aqa-naa lagaI saakar.
maqaurasao kqaa AarmBa SauBama\ kRYNaavatar.

      

  1-Nar-Naaraayan  |  2-Devtaa-Daitya War  |  3-Krishn Leelaa  |  4-In Mathuraa  |  5-Krishn Worships Shiv

Home | Das Kriti | Devee Bhaagvat | Contents

Previous | Next


Created and Maintained by Sushma Gupta
Created on 04/27/2006 and Modified on 08/10/09
Contact:  daskriti@yahoo.com