Das Kriti - Devee Bhaagvat


Devee Bhaagvat

Home | Das Kriti | Devee Bhaagvat | Contents

Skandh 4-4/5

Previous | Next

   1-Nar-Naaraayan  |  2-Devtaa-Daitya War  |  3-Krishn Leelaa  |  4-In Mathuraa  |  5-Krishn Worships Shiv

   

maqauramaoM dovakI

saUya-vaMSaI rajaa Sa~uGnanao basaayaI qaI nagarI.
qaI maqaura Aba cand`vaMSaI rajaa Qaro pgarI.
SaUrsaona qao yaadva rajaa pu~ pae vasaudova.
kSyap ?iYa banao vasaudova varuNa Saap dova.

Aidit banaI dovakI dovakkI pu~I PyaarI.
huAa ivavaah vasaudova dovakI ivaiQa AnausaarI.
]ga`saona qao rajaa dovakko Ba`ata naIitvaana\.
qaa kMsa ]ga`saonasaut yaaowa Ait balavaana\.

huAa vasaudova dovakI ivavaah sah sammaana.
idyaa dayajaa rqa haqaI ASva dasa Aana.
ivada ikyaa dovakIkao rqamaoMM baOzaya kr.
qaa kMsa saariqa rqaka sammaana paya kr.

hu[ AakaSavaaNaI Ait ivasmayakarI.
"MmaUK- kMsa saaoca inakT maR%ya tumharI.
dovakIka AYTma pu~hI hao tora kala.
Aba caot papI samaaPt haogaI torI caala”.

huAa sanna saa kMsa sauna AakaSavaaNaI.
dovakI ip`ya BaiganaI maorI haonaI AnajaanaI.
saaocata kMsa Aba AavaSyak rxaa p`aNa.
Anauicat BaI saMBava haota p`qama hO ~aNa.

huAa k`aoiQat kMsa pkDo dovakI koSa.
KIMcalaI maarnaokao tlavaar jana pSaaopoSa.
samaJaato sahayak kMsakao CaoDao dovakI.
tuma mahabalaI naarI h%yaa patk jaIvakI.

caZ Aayao Anaok balaI dovakIkao bacaanao.
iCDa yauw yaaowaAaoMmaoM qao jaanao pihcaanao.
kMsa Ait balavaana DTa maanao nahIM har.
samaJaato vayaaovaRw kMsakao @yaa haonahar.

[sa ivakT isqaitmaoM vasaudova Aagao Aayao.
samaJaato kMsakao marNa tora dovakI jaayao.
@yaaoM BaiganaI h%yaa krto tuma ip`ya kMsa.
dovakIko saBaI iSaSau dU^gaa tumhoM mama vaMSa.

tuma balaI sammaainat rajakumaar naIitvaana\.
ivaSvaasa krao mauJapo hao sava-jana saavaQaana.
baat vasaudovakI kMsanao maanaI kr ivaSvaasa.
vasaudova sa%yasaMQa BaiganaI h%yaamaoM yaSa naaSa.

samaya paya dovakInao gaBa- QaarNa ikyaa.
p`qama pu~kao saaoMpa kMsakao taoD ihyaa.
kMsa inad-yaI maar Dalao C: dovakI pu~.
saPtma iSaSau huAa gaBa-pat ek saU~.

saPtma iSaSau qaa janmaa raoihNaIkI kaoK.
mahamaayaanao sqaanaantr ikyaa banaa AaoK.
karagaarmaoM raKo kMsanao dovakI vasaudova.
AYTma iSaSausao BayaBaIt qaa kMsa sadOva.

karagaarmaoM janmaa ApUva- baalak saundr.
yao EaIkRYNa EaInaarayaNa Aimat toja Bar.
Ait p`sanna dovakI vasaudovasao kr jaaor.
baaolaI bacaalaao yah iSaSau tuma svaamaI maaor.

kMsa papI maarnaokao Aatur maaro mama saut.
krao ]paya ho saai%vak hao kuC Ad\Baut.
hu[- AakaSavaaNaI “phu^caaAao iSaSau saundr.
gaaokulamaoM vasaudova turnt Ait QaIrja Qar.

saba War Kulao hOM Warpala saba inand`amagna.
laaAao mahamaayaa knyaa gaaokulasao SauBa lagna.
BagavatI janmaI iSaSau bana yaSaaodakI kaoK.
vasaudova calao lao EaIkRYNa yamaunaa par caaoK.

mahamaayaa banaI saaQvaI dasaI yaSaaodako Gar.
vasaudova qao phu^cao gaaokulamaoM nandbaabaako Gar.
saaQvaI dasaInao saMBalaayaI knyaa vasaudova haqa.
laoilayaa iSaSau EaIkRYNakao kr gaaokula sanaaqa.

Saantica<a vasaudova laaOTo inaja karavaar.
ilaTayaa mahamaayaa iSaSau saOyyaa kr Pyaar.
War saBaI band hue jaOsaa qaa vaOsaa huAa.
dovakI inarKtI pu~Ikao mana  hra huAa.

raopDI maayaavaI mahamaayaa jaagao Warpala.
samaacaar Baojao kMsakao Aayaa iSaSau hala.
rai~maoM laDKData kMsa Aayaa karavaar.
CInalaI dovakI pu~I idKa inaja tlavaar.

papI kMsa )dyahIna BayaBaIt qaa h%yaara.
iSaSaukao lao haqamaoM ek iSalaa po do maara.
]Cla pDI knyaa Qara AYTbaahu sva$p.
Aimat kaintmayaI dugaa- maata sa%ya AnaUp.

baaolaI ro papI tora kala janmaa hO ivaSaoYa.
tora papka GaDa Bara tU na rho Aba SaoYa.
Ant-Qyaana hu[- dugaa- kMsa BayaBaIt huAa.
maa^gata xamaa vasaudova dovakIsao @yaa huAa.

hu[- AakaSavaaNaI Asa%ya @yaa @yaa doKoM.
p`at:kala baulaayaI saBaa ima~aoMkI yaaoM laoKoM.
naYT krao saBaI iSaSau dsa idnako jaayao.
pUtnaa AaOr Asaur saBaI kMsanao samaJaayao.

SaoYanaaga janmao qao raoihNaIsaut gaaOr balarama.
EaIkRYNa dovakIsaut hir maaohna vaNa- Syaama.
kMsanao Baojao Anaok Asaur duYT maarnao Syaama.
pUtnaa bakasaur va%saasaur Qaonaukasaur tmaama.

EaIkRYNanao maaro saBaI Asaur yaaoM Kola Kola maoM.
Aayao maqaura QanauYa ya&maoM vaasaudova qao jaOlamaoM.
maar hstI kuvailayaapID balaI mauiYTk caaNaUr.
maaQava daOD pDo kMsa ivaQvaMsakao maMcapo qao SaUr.

inakala Aisa kMsa kRYNakao maarnao qaa Aayaa.
]za kMsakao foMka Qarapo karNa krNa maayaa.
EaIkRYNakI maarsao kMsa huAa vyaiqat inaYp`aNa.
jaya jayakar krto p`jaajana saBaasad p`maaNa.

mau> ike karavaasasao maat iptakao vaasaudova.
Qanya Qanya mama saut kRYNa kho dovakI vasaudova.
maqaura raja idyaa ]ga`saonakao saovaamaoM kRYNa rama.
jarasaMQa caZ Aayaa baar baar harta na ivarama.

AntmaoM EaIkRYNanao Wairka nagarI basaayaI saundr.
laokr banQau baanQava p`jaajana basaae  kruNaakr.
WairkapurI Ait saundr sauKd basaI saagar tIr.
AYT pTrainayaaoMko svaamaI hir hrto janakI pIr.

   1-Nar-Naaraayan  |  2-Devtaa-Daitya War  |  3-Krishn Leelaa  |  4-In Mathuraa  |  5-Krishn Worships Shiv

Home | Das Kriti | Devee Bhaagvat | Contents

Previous | Next


Created and Maintained by Sushma Gupta
Created on 04/27/2006 and Modified on 08/09/09
Contact:  daskriti@yahoo.com