Sushmajee
Das Kriti | Devee Bhaagvat


Devee Bhaagvat

Home | Das Kriti | Devee Bhaagvat | Contents

Skandh 4-5/5

Previous | Next

  1-Nar-Naaraayan  |  2-Devtaa-Daitya War  |  3-Krishn Leelaa  |  4-In Mathuraa  |  5-Krishn Worships Shiv

   

EaIkRYNa kI iSava AaraQanaa


rcaa qaa rui@maNaI svayaMvar baat hu[- iSaSaupala.
rui@maNaI kRYNap`omamaoM krtI p`aqa-naa dInadyaala.
sauQa pa Aayao EaIkRYNa rui@maNaI hrNa ikyaa.
doKto hI lao calao vaQau Wairka vyaah ikyaa.

jaambavatI kailandI ima~ivanda Aru sa%yaBaamaa.
laxmaNaa Bad`a naagnaijatI ru@maNaI AiBaramaa.
maihiYayaa^ Aaz EaIkRYNanao ivaiQavat\ ivavaahI.
rui@maNaI saut p`Qaumna janmaa saba rainayaa^ sarahI.

prak`maI Sambarasaurnao p`Qaumnaka hrNa qaa ikyaa.
icantatur hue EaIkRYNa iSaSau qaa kulaka idyaa.
krto p`aqa-naa EaIkRYNa yaaogamaayaakI Qar Qyaana.
sahayata krao maata tuma hI hao SaaSvat p`maana.

qaa pu~ao%savaka ]%sava Aba icanta ka hO vaoSa.
maata saRjana palana hrNa kta- tuma hI savao-Sa.
]pisqat krao mama saut tuma hao samaqa- dyaamayaI.
iksanao ]%pat ikyaa ho maata sava-t: ivajayaI.

klyaaNaI BavaanaI p`kT hu[- p`BaavatI jagadmbaa.
kh dovaoSa EaIkRYNa yah hO Eaap pUva-ka lambaa.
saaolah vaYa- AayaumaoM p`Qaumna krogaa Asaur saMhar.
Sambarasaur ka marNa tva pu~sao Aana imalao saar.

EaIkRYNa hue AaSvast pu~ imalanakI p`tIxaa.
jaao jagako prIxak vao hI Aaja Qaarto iSaxaa.
mahamaayaakI p`sannata sava- isaiwka p`maaNa.
namaskar krto EaIkRYNa dovaIkr gauNa gaana. 

sa%yaBaamaanao maa^gaa klpvaRxa EaIkRYNa lao Aayao.
svaga- hrakr [nd` Ad\Baut laIlaa kr Aayao.
ba^Qagae vaRxa sao sa%yaBaamaa ike qao kRYNa dana.
naard qao p`itga`hI svaNa- dokr mau> Bagavaana.

ek baar jaambavatI EaIkRYNasao caahtI pu~.
iSava AaraQanakao calao EaIkRYNa ]icat saU`~.
saundr igair pr jaha^ ]pmanyau ?iYa AasaIna.
phucao EaIkRYNa banaayaa ?iYakao gau$ p`vaIna.

pa SaOvaI dIxaa EaIkRYNanao kizna tp saara.
CO: maasamaoM iSava hue p`sanna manaaorqa tumhara.
saaOmya vaoSa ivarajato iSava gaaOr vaNa- saundr.
p`sannaana baaGaambarQaarI SaSaaMk Baala Qar.

khao tva [cCa EaIkRYNa yaadvaEaoYT maurarI.
maa^gaaoM var maOM Ait p`sanna SauBa saaQana vaarI.
p`Nat namat EaIkRYNa pa sammauK SaSaaMkQar.
baaolao iSava tva Anaok pu~ haogaoM pirvaar var.

saaolah sahs~ pcaasa rainayaa^ haogaIM tumharI.
dsa dsa pu~ p`it ranaI ko sa%ya baat hmaarI.
baaolaI BagavatI pava-tI tuma maanavata gaaOrva.
saaO vaYa- safla jaIvana saMga paNDva kaOrva.

ba`a*maNa Saap tva kula naYT haogaa samaragaMNa.
naYT haogaoM samast papI naRpit sah saOnyagaNa.
tuma laaOTao inaja Qaama saiht Ba`ata balarama.
tva Avatar ]dar maanava klyaaNa Syaama.

]dasaIna laIlaa AasaIna nahIM icanta haogaI.
tuma sava- samaqa- maQaur tva maanavalaIlaa haogaI.

catuqa- sknQa samaaPt

  1-Nar-Naaraayan  |  2-Devtaa-Daitya War  |  3-Krishn Leelaa  |  4-In Mathuraa  |  5-Krishn Worships Shiv

Home | Das Kriti | Devee Bhaagvat | Contents

Previous | Next


Created and Maintained by Sushma Gupta
Created on 04/27/2006 and Modified on 08/10/09
Contact:  daskriti@yahoo.com