Sushmajee
Das Kriti | Devee Bhaagvat


Devee Bhaagvat

Home | Das Kriti | Devee Bhaagvat | Contents

Skandh 4-2/5

Previous | Next

  1-Nar-Naaraayan  |  2-Devtaa-Daitya War  |  3-Krishn Leelaa  |  4-In Mathuraa  |  5-Krishn Worships Shiv

   

dovata dO%ya yauw

 

ivaiQavaSa dova danava yauw huAa baarmbaar.
EaIivaYNau dova rxak krto sahaya p`caar.
hue praijat p`*laad bailakao idyaa raja.
p`*laad calao tp kao vanamaoM %yaaga samaaja.

dovata qao balaI rNamaoM baila prast hue.
danava Sauk`acaaya- SarNa kOsao hma ijae^.
samaJaae Sauk`acaaya- tuma saulah krlaao.
rhao banakr vanacaarI dova rajaI krlaao.

samaya paya maOM pa}^ SaMkrsao man~dIxaa.
banao kaya- [sa p`kar tuma krao p`tIxaa.
banagae danava saaQau$p kr vana inavaasa.
maanagae dovagaNa tba kr sainQa ivaSvaasa.

Sauk`caaya- yaaojanaa sahayata dO%yagaNa hao.
pakr man~ p`bala ifr dovaaoMsao rNa hao.
Sauk`acaaya- phucao kOlaaSa SaMkr samaIp.
p`dana krao idvya maM~ SamBaaoM yaaogadIp.

sauna Sauk`caaya- p`aqa-naa baaolao iSava SaMkr.
Sauk``caaya- krao tp sahs~ vaYa- DTkr.
sampUNa- hue tva saaQanaa dU^gaa idvya maM~.
tuma danava dO%ya gau$ caahto danava tM~.

svaIkar ike Sauk`caaya- tpkI saaQanaa.
jaanagae dova saba yaaojanaa dO%ya klpnaa.
samaya paya dovaaoMnao danavaaoM pr Qaavaa baaolaa.
Baagao danava lao p`aNa tja sanyaasaI caaolaa.  

Aayao danava Sauk`caaya- maatakI SarNa.
SarNa dI Sauk`maata danavaaoMkao kr p`Na.
dova Aayao Sauk`acaaya- AaEama maaro dO%ya.
Sauk`maatanao ikyaa inand`a ivalaasa sa%ya.

hue inand`avaSa [nd` dovagaNa sah samaaja.
tba Aa*vaana ike ivaYNau saudSa-na saaja.
maana ivaYNau Aa&a saudSa-nanao ikyaa p`har.
kaT igarayaa Sauk`maata SaISa [sa p`kar.

BaRgaup%naI Sauk`acaaya-kI maata hu[- inaYp`aNa.
mahiYa- BaRgau hue k`aoiQat yah GaTnaa jaana.
BaRgaunao idyaa Eaap EaIivaYNaukao Bar tap.
ivaYNau tuma Qaraogao Anaok Avatar Aap.

maR%yaulaaokmaoM jaakr krnaa samaya yaapna.
Qar ivaivaQa doh jaIvasaMga kaya- Baajana.
tba BaRgaunao jaIivat kr dI inaja naarI.
qaa tpbala AsaIma ivagat baat saMBaarI.

[nd` qaa icaintt Baojaa jayantI knyaa.
Sauk`acaaya- saovaamaoM kuSala kumaarI Qanyaa.
jayantI Ait sauSaIla svacC kumaarI.
kro Sauk`acaaya- saovaa inama-la mana vaair.

krtI p^Ka vas~aoMsao Cayaa jaladana.
sauvaaisat jala Ap-Na krtI sammaana.
sauKI hue Sauk`acaaya- pakr sausaovaa.
jaao saovaainart hI rhto vao pato maovaa.

samaya baIta bahut pUNa- sahs~ saMva%sar.
p`sanna hue AaSautaoYa Bagavaana SaMkr.
khto Sauk`acaaya- maa^gaao vardana saundr.
saba tumhMo laBya jaao hO gaaocar Agaaocar.

payaI AsaMBava maM~ivaVa Sauk`caaya- var.
mana mauidt Ait baaolao jaya jaya SaMkr.
Agama ivaVe^ Sauk`acaaya-nao saba payaIM.
pUCo jayantIsao tuma kaOna kha^sao AayaI.  

prmapUjya gau$ Sauk`acaaya- maOM hU^ jayantI.
pu~I [nd`kI tva saovaainart sauKvantI.
ipta ike samaip-t mauJao tva AaraQana.
maOM tva AaEaya ho gau$ tumahI hao saaQana.

maOM prma p`sanna pakr tva saovaa saMga.
dSa saMva%sar tuma saaqa rhao Bar rMga.
tumhoM na doK sakogaoM Anya saba laaoga.
hma saaqa saaqa sauK payaoM kr Baaoga.

Qanya hu[- jayantI sauna kRpa Sauk`caaya-.
maOM tva dasaI sada sauKI ho gauNaI Aaya-.
dSa saMva%sar jayantI Sauk`caaya- rho saMga.
danava ]nhoM doK na sako saUKgayaI ]maMga.

 

baRhspitka Cla


[saI baIca gau$ baRhspitnao nava $p Qara.
banakr Sauk`caaya- danavaaoMka maanasa hra.
p`sanna hue vao pakr Cd\mavaoSaI gau$dova.
baRhspit zgato danavaaoMkao kizna sadOva.

samaya paya sa%ya Sauk`acaaya- laaOT Aayao.
maOM hU^ sa%yasva$p Sauk`acaaya- yaaOM samaJaae.
maanao nahIM danava sa%ya baat ikyaa Anaadr.
baRhspit banaato baat maOM Asala saunaao saadr.

idyaa Eaap Sauk`acaaya-nao sakla danava samaaja.
paAao Ait duK tuma danava dO%ya ibagaDo kaja.
p`sanna hue baRhspit sauna yah Eaap rcanaa.
laaOTo laokr sahI $p svaga-maoM turt Apnaa.  

[nd` hue Ait p`sanna danava Eaaipt hue.
baRhspitnao BaI tjaa ]nhoM danava dIna ike.
samaya paya dovaaoMnao danavaaoM pr kI caZa[-.
danava har rho yah qaI dovaaoMkI catura[-.

danava gae SarNa gau$dova Sauk`acaaya-.
gau$dova A%yant iKnna nahIM AaOdaya-.
carNa Qaro p`*laadnao gau$dova kRpakr.
qaa yah dovaaoMka Cla hO duK duKtr.

xamaa krao ApraQa tuma ibana na sahaya.
kaOna hmaoM ]baaro duKsao khoM ibalaKaya.
sauna ivanatI p`*laad danavagaNa samaaja.
maanagae Sauk`acaaya- krnao danava kaja.

qaI maM~ isaiw Sauk`acaaya-kI sampi<a.
danava hue qao AaSvast imaTo ivapi<a.
danavaaoMnao sajaa[- saonaa manamaoM qaa ]%saah.
caZa[- krdI dovaaoM pr laD DTo vaah.

AntmaoM rho danava ivajayaI yauw Gaaor.
Sat vaYa- calaa yauw vaOr qaa GanaGaaor.
inaraSa hue dova Aba @yaa hao rcanaa.
ivajayaI dO%ya kizna p`aNaaoMka bacanaa
.

samaya paya [nd` krto dovaI AaraQana.
tumahI maat Aba krao sahaya dIna jana.
tuma saRYTa dRYTa hao palana kta-.
tuma karNa kaya- ik`yaa jagaBata-.

Aaid maQya Avasaana tumhIM ho maata.
ba`*maa iSava ivaYNau Qyaato tumhoM tata.
sava- sauK saMBava tva saovaa AaraQana.
pato Bava trNa isaiw tva Ba>jana.

tva Bai> kRpamayaI tap ivamaaocanaI.
tva Sai> AgaaQa Agaaocar maaoihnaI.
krao kRpa ho maata saMkT dUr krao.
hue AikMcana hmaarI ivapi<ayaa^ hrao.

sauna Ap`itBa ivanaya maata p`kT hu[-.
baaolaI dovagaNa hao na duKI tuma ivajayaI.
Aagao calaI BavaanaI catuBa-ja QaarI.
r> pirQaana isaMhvaaihnaI p`caarI.

p`sannaana Vuitmaya tojaaomaya $p.
doK BavaanaI ivakla danava BaUp.
doK dugaa- dur\gait hairNaI maata.
Baaga calao danavajana kh ivaQaata.

saaocato p`*laad Aba nahIM bacao p`aNa.
p`aqa-naa jaga jananaIkI hI kI ~aNa.
saamanao nat mastk p`*laad dO%yaraja.
jayaa  BavaanaI safla jaIvana Aaja.

kruNaamayaI klauYa inakndnaI maata.
hma p`oirt kama k`aoQa laaoBa Qyaata.
?iYa kSyap saMtana danava dova Wya.
Baaogaasai> krtI rNa rcanaa saMSaya.

tuma samaana$p pUijat dova danavajana.
krao kRpa ho caamauNDa hma Aartjana.
Ba`ata hOM dova danava krao kRpa samaana.
tuma ekmaa~ Saasak dyaamayaI mahana\.

hma SarNa tumharI Aba kRpa barsaaAao.
Qama- rhsya &ata hmakao BaI ApnaaAao.
dao Aa&a hmakao ihtmayaI BauvanaoSvarI.
hma dasa tmuharo sadOva jaga maatoSvarI.

sauna ivanaya p`*laadkI dovaI dyaamayaI.
sauna dO%yaraja tja k`aoQa Qar QaIr sahI.
tuma saba jaaAao patala laaok saundr.
tja pRqvaI svaga-laaok ho danava var.

rhao saMyamasao p`omasaiht dovaaoMsao saMiQakr.
banaaAao Bavana vana ]pvana Ait saundr.
calao danava dO%ya patala laaok saundr.
kr p`Naama maat BavaanaIkao Jaukkr.

rha p`oma dova danava dO%ya Aba ivaSaoYa.
kqaa yah Anaupma hao dovaIkRpa ASaoYa.  

      

  1-Nar-Naaraayan  |  2-Devtaa-Daitya War  |  3-Krishn Leelaa  |  4-In Mathuraa  |  5-Krishn Worships Shiv

Home | Das Kriti | Devee Bhaagvat | Contents

Previous | Next


Created and Maintained by Sushma Gupta
Created on 04/27/2006 and Modified on 08/10/09
Contact:  daskriti@yahoo.com