Sushmajee
Das Kriti | Devee Bhaagvat


Devee Bhaagvat

Home | Das Kriti | Devee Bhaagvat | Contents

Chapter 1-2/2

Previous | Next

 1-Hayagreev/Madhu Kaitabh | 2-Sudyumn/Shukdev/Shaantanu

   

rajaa sauVunma kI kqaa

 

sauVunma qao rajaa sa%yav`atI sadacaarI.
inaklao vanamaoM krto AaKoT ivacaarI.
ivaYaoSa vana ek ivaivaQa $p saundr.
vaRxa lata pSau pxaI saraovar manahr.

mahadova SaMkr ka qaa vanakao Eaap.
p`it vyai> banaogaa naair ApnaoAap.
p`vaoSa vanamaoM krto hI banao saba naair.
rajaa sauVunma saaqaI saMga ibana ivacaair.

Ait duKI rajaa pakr naairka $p.
kOsao saMBaalao rajakaja na laaOTo BaUp.
vanamaoM hI rho qao rajaa AtIva saundr.
qaa naama [laa naair r%na svaBaava kr.

hu[- BaoMT cand`saut bauQasao [laa saundrI.
ike ivavaah huAa pu~ laaBa [hkrI.
pu~ qaa p`tapI naama pu$rvaa p`#yaat.
rajaa baulaayao vaiSaYT kr namana p`at.  

vaiSaYTnao pUjao mahadaina p`Bau SaMkr.
payaa var rajaa maasa maasa naair nar.
sauVunma laaOTo raja p`jaa kro Anaadr.
samaya paya idyaa raja pu$rvaa
kao var.

pakr navaaxar &ana rajaa kro pUjaa.
p`aqa-naa BagavatI
kI Anya kaja dUjaa.
p`sanna hu[- BavaanaImaa^M Aimat $pvatI.
mauK p`sanna laala vas~ BaUYaNa Ait.

sauVunma krto ivanatI kRpa krao maa^M.
dodao pu$Ya$p tva Bai> manamaoM ha^M.
idyaa vardana ivamala hue pu$Ya raja.
idyaa inajaQaama sauVunmakao sah samaaja.  

kRpa BagavatI kI kro kaya- saundr.
Kana pana maana &ana Qana vaOBavakr.
namana BavaanaI SaMkr Eawa ivaSvaasa.
sada mama )dya ivarajaao Qa$^M Aasa.

 

EaISaukdovajaIkI kqaa

vyaasa mauina Saant &anavaana\ inaScala.
krto tp saaQana pu~ p`aiPt sabala.
mahadova SaMkr ka Qar Qyaana jaap.
krto tp vyaasa mauina Ait inaYpap.

pUro haogae saaO vaYa- p`sanna hue SaMkr.
kha ]zao sa%yavatInandna paAao var.
haogaa pu~ tumharo sa%ya p`tapI &anaI.
krogaa naama ]jaagar ba`*maivaVa jaanaI.

Ait p`sanna vyaasa mauina AaEama Aayao.
payaa pu~ Ayaaoinaja nayana jala Cayao.
kro saMBaala pu~kI dova iknnar Aayao.
dovaaoMnao ikyaa sammaana BaoMT nayana Cayao.  

rKa naama Saukdova pu~ka doto &ana.
samaJaae pZae vaod puraNa Bagavaana. 
kr saba iSaxaapUrI Saukdova p`sanna.
baaolao ipta k$^ vana gamana tp mana.

saJaato vyaasadova Saukdova kr byaah.
gaRhsqaaEama saugama sauKmaya mana ]Cah.
saba saaQana safla krao pUjaa Qyaana.
SanaO: SanaO: mana jaItao sva$p phcaana.

caar AaEama k`masao saaQanaa ApnaaAao.
kha naa maanaao tao janak pasa jaaAao.
rajaa janak ivadoh &anaI hO inaYpap.
]nasao paAao samyak\ &ana imaTa tap.  

AaScaya- krto Saukdova janak ivadoh.
hO raja paT pirvaar sauK sampi<a gaoh.
kOsao janak banato ivadoh rhkr jagamaoM.
pUCU^ ]nasao samaacaar jaana saaQana magamaoM.

calao Saukdova imalanao rajaa janak pasa.
imalao Anaok nagar vana ]pvana qaI Aasa.
Aayao janakpur Warpala krto p`Naama.
Baojao samaacaar rajaakao kr ko ivaEaama.

AgavaanaI krto janak ?iYa pQaaro.
krao ivaEaama sauK saaQana hOM tumharo.
Kana pana Qyaana Sayana pUjaa dova.
saovaa laa}^ hU^ maOM vyaasa iSaYya sadOva.  

AagaamaI idvasa Saukdova krto cacaa-.
janak tuma kOsao ivahoh baa^Tto pcaa-.
tuma svaamaI mahla raja saonaa kaoYa.
pirvaar pi%na Baod dND pirtaoYa.

yah ivasmaya na maanaao sama gauNa daoYa.
ApraQaI saovak svaad Baod mana taoYa.
lagata mauJao yah AaDMbar samaJaaAao.
maOM jaa}^M vanamaoM rh inarIh yah paAao.

baaolao janak sa%ya ?iYa tva maImaaMsaa.
maO krta kt-vya rh inaspRh vaaHCa.
saaota inaSaaoca haina laaBa maana samaana.
SarIr na ba^Qata ba^Qata mana yah &ana.  

vanamaoM haogaoM tumharo imatu maRga Saavak.
kraogao saMBaala dND cama- jala pavak.
jaIva na svatn~ pMca t%vasao saMyaaoga.
inaYkama kma- saaQata Baaoga maoM yaaoga.

jaOsao tuma sahojaaogao dND cama- AaEama.
vaOsao maOM saMBaalata raja paT ibana Eama.
vyaasadova mama AadrNaIya tuma paAao.
Saukdova jagamaoM rh Antr samaJaaAao. 

baat janak rajakI sarla saTIk.
Saukdova mana BaayaI  saaQana AlaIk.
Qanya janak raja Qanya tva saaQana.
sa%ya maOM jaa}^ iptu kr AaraQana.

Aayao Saukdova rhto vyaasa AaEama.
samaya paya ikyaa ivavaah sauK k`ma.
qaI iptraoM kI knyaa pIvarI saundr.
Saukdova p%naI banaI pIvarI manaaohr.  

hue pu~ caar kRYNa gaaOrp`Ba Bauir.
dovaEaut AaOr ek knyaa kIit- rI.
pa b`a*ma&ana naardsao sauKI pao~.
Saukdova calao kOlaaSa %yaaga xao~.

lagaI AiDga samaaiQa Saukdova saMt.
ivaBa`aijat AMga ba`*ma sama Bagavant.
vyaiqat vyaasadova mana icanta ivaSaoYa.
krto SaMkr saavaQaana ba`*ma ASaoYa.

Saukdova cairt saundr Ait sauKmaya.
paAao &ana tjaao [-cCa saba duKmaya.  

 

Saantnau cairt

daSaraja sauta sa%yavatI Ait saundr.
hue kamaasa> Saantnau doK nair var.
pu~ sayaanaa doKa ipta kao Asvasqa.
pta lagaayaa karNa SaaoQa kr svasqa.

ipta @yaaoM duKI krlaao ivavaah.
nahIM mama [-cCa kuC sajaao ]Cah.
daSaraja nao maa^gaa raja naait iht.
maana
gae ip`ya pu~ saBaI baat imat.

pu~ banao BaIYmaiptamah va`t QaIr.
iptakao gava- haoo [-cCamaR%yau vaIr.
janmao pu~ ivaica~vaIya- ica~agaMd.
BaIYma ko Ba`ata dao saundr cand.  

ikyaa ivavaah ica~agaMd ka var.
dxa
nao maar igaraya ica~agaMd pr.
BaIYma laayao tIna kumaarI tba.
ivaica~vaIya- huAa sayaanaa jaba. 

Aimbaka Ambaailaka Ambaa ro.
Ambaa na maanaI ivavaah ikMbaa ro.
Aimbaka Ambaailaka banaI ranaI.
svaga-vaasa ivaica~vaIya- piCtanaI.

huAa kizna inaBaanaa vaMSa Qaara.
sa%yavatI nao baulaayao vyaasa ivacaara.
krao gaiBa-t tuma daonaaoM hI ranaI.
tuma vaMSaQar mama tnaya sanamaanaI.

hu[- rainayaa^ gaBa-vaana\ vyaasasao.
janmao pu~ dao [sa p`qaa nyaasasao.
QatRraYT/ paNDu janmao dao tnaya.
paNDu banao rajaa bahumat saivanaya.

paNDu pu~ khayao paNDva vaIr.
QatRraYT/ pu~ banao kaOrva gaMBaIr.
kaOrva paNDva kqaa Ait ivaSaala.
mahaBaart ga`nqa rcaa vyaasa t%kala.

p`qama sknQa sa,maaPt

 Hayagreev/Madhu Kaitabh | Sudyumn/Shukdev/Shaantanu

Home | Das Kriti | Devee Bhaagvat | Contents

Previous | Next


Created and Maintained by Sushma Gupta
Created on 04/27/2006 and Modified on 08/10/09
Contact:  daskriti@yahoo.com