Sushmajee
Das Kriti | Devee Bhaagvat


Devee Bhaagvat

Home | Das Kriti | Devee Bhaagvat | Contents

Skandh 6-6/7

Previous | Next

 1-Vritraasur/Vishwaroop  |  2-Vritraasur Vadh  |  3-Vashishth/Nimi  |  4-Kshatriya and Braahman  |  5-Ekveer
6-Ekaavalee | 7-Naarad's Marriage

   

kumaarI ekavalaI cair~:

rajaa rOBya kao maOMnao kha Asaurixat ekavalaI.
rajaa raKo Anaok saOinak rxak kr ]tavalaI.
ek samaya ]pvana maoM ekavalaI AayaI p`at:kala.
saMga saMga maOM qaI saMga saovak saOinak sajao qao ivaSaala.

]saI samaya danava kalakotu Aayaa lao saaqaI Anaok.
]sanao ]za ilayaa rajakumaarI kao rqa pr kr Tok.
rajaa ko saOinak kalakotu ko saaqaI AapsamaoM iBaDo.
rajaa saOinak maaro gae saba danava balaI kaOna laDo.

kalakotu saMga ilae ekavalaI AaOr mauJakao calaa.
zhrayaa hmakao ivaSaala Bavana maoM vah qaa manacalaa.
kho mauJakao rajakumaarI hO BayaBaIt tuma samaJaaAao.
banaa}^gaa pTranaI ekavalaI kao yah baat bataAao.

Ant maoM kalakotu lao p`stava Aayaa ekavalaI pasa.
ekavalaI kho mama ivavaah inaiScat maanaao ivaSvaasa.

rajakumaar hOhya ekvaIr saMga maOMnao maanasa maoM Qara.
yahI qaa inaNa-ya mama ipta ka nahIM badlao mana maora.

tqaaip kalakotu Apnao inaScaya pr ATla.
maOM krtI maata BavaanaI ka Qyaana mana pTla.
kho ekvaIr maOM hI hU^ hOhya rajaa [sa maNDla.
nahIM Anya hOhya rajaa saunaao tuma [sa BaU maDla.

khao kOsao AayaI tuma karagaar sao calakr yaha^.
batlaaAao kalakotu ka inavaasa vah rhta jaha^.
khtI yaSaaovatI maOnao jaap ikyaa dovaI mahaman~.
maasa Bar baIjaman~ jaap Qyaana maata ka qaa tn~.

Aaid Ant maQya kI QaairNaI saga- kI kir~I.
laala vas~ saundr $pNaI inaiva-kar sada jaya~I.
svaPna maQya dSa-na idyaa maata nao ]zao pujaairna.
turnt jaaAao sairta tT imalaao kumaar SauBa idna.

hOhya rajaa ekvaIr kro tva sahaya sauna sayaanaI.
ekvaIr hO laxmaIsaut prma p`tapI banaogaI khanaI.
kalakotu marNa inaiScat kumaar ekvaIr ko haqa.
tuma krvaa donaa ekvaIr ivavaah ekavalaI saaqa.

maata BavaanaI yah saba samaJaa kr Ant-Qaana hu[-.
p`at:kala saiK ekavalaI kao svaPna baat khI.
khtI ekavalaI tuma saiK jaaAao ekvaIr ko pasa.
dovaI kI A&a sada safla haogaa yahI maana ivaSvaasa.

maOMnao yaa~a pUrI kI dovaI kRpa sao ibana baaQaa saMkT.
Aba tuma Apnaa dao pircaya rajakumaar baat ivakT.

kho ekvaIr maOM hI hU^ laxmaIsaut rajakumaar ekvaIr.
tva saiK ekavalaI hO ivaYama ivapda mana Qarao QaIr.
idKlaa dao maaga- kalakotu Bavana k$^ Aba p`sqaana.
haogaa marNa danava ka mama haqa yahI ivaiQa ivaQaana.

mama maanasa kmala Cayaa $p ekavalaI ka saundr.
tva saiK Ait kmanaIya sauSaIla rajakumaarI var.
maar kalakotu ekavalaI kao BaojaU^ inaja pirvaar.
rajaa rOBya kro ivavaah pu~I ka ivaiQa Anausaar.

rajakumaar mana haota p`sanna sauna tva AmaRt vaaNaI.
laolaao saMga inaja saOnya haogaa kizna yauw maroM p`aNaI.
lao saMga saOnya yaSaaovatI calaa p`tapI rajaa ekvaIr.
maaga- huAa saBaI samBava ]sakao dovaI kRpa rNavaIr.

ilayaa dIxaa ekvaIr mauina d<aa~oya ko SauBa haqa.
Qaara i~laaok itlak dovaI mahaman~ haokr sanaaqa.
jaba ekvaIr phu^caa kalakotu kI nagarI ivaSaala.
danava ko dUt hue BayaBaIt Aayaa nagar maoM BaUcaala.

samaacaar samaJaae yaSaaovatI saMga Aayaa rajakumaar.
bahu saOnaa Atula balaSaalaI turnt hao Aba ]pcaar.

ekavalaI sao pUCta kalakotu kaOna yaha^ yaaoM Aayaa.
yaid tva ipta pUjya tao k$^ svaagat sambanQa payaa.
kh ekavalaI nahIM jaanatI kaOna hO yah rajakumaar.
kao[- hO mahapu$Ya tuma samaJaao jaOsaa mana maoM ivacaar.

tba tk Aae dUt khto krao yauw kI tOyyaarI.
Sa~u hO ivakT dO%ya saonaa Anaayaasa hI ]sanao maarI.
tba rqa pr saja saOnya saaqa ilae calaa kalakotu.
yauw iCDa BaIYaNa ekvaIr saMga jaanagayaa qaa hotu.

gada p`har sao ekvaIr nao hr ilae kalakotu p`aNa.
BaUima pr igara kalakotu igair sama dO%ya payao p`maaNa.
Baagacalao dO%ya vaIr Bayaga`st idSaaAaoM maoM %yaaga yauw.
h^sakr krta ivarama ivaEaama ekvaIr rajaa p`bauw.

samaaPt huAa rNa tba ekavalaI ko samaIp yaSaaovatI.
samaJaa khtI rajakumaar ekvaIr sauvaIr ivamala mait.
ipta caahto tva ivavaah saMga ekvaIr rajakumaar.
tuma Aba calakr imalaao ekvaIr sao Qanya ivacaar.

caZ palakI ekavalaI calaI imalana ekvaIr kumaar.
khta ekvaIr kumaarI caahU^ dSa-na Kaolaao tuma War.

khtI yaSaaovatI saiK ekavalaI sayaanaI hO kumaarI.
phu^caa dao ]sao ipta gaRh tva saMga haogaa byaah BaarI.
tba samaJa gayaa ekvaIr kula rIit nama` saa inavaodna.
saMga lao calaa ekavalaI yaSaaovatI kro SauBa sambaaoQana.

saBaI saMga saMga phu^cao tba rajaa rOBya ko raja Bavana.
rajaa rOBya krto svaagat ekvaIr ka SauBa saaQana.
samaya paya ike ekavalaI ekvaIr ivavaah saMskar.
ekvaIr rho inaja p`asaad Baaoga krto ivaivaQa p`kar.

ekvaIr ekavalaI ka saut kRtvaIya- huAa iva#yaat.
kRtvaIya- ka saut huAa kat-vaIya- yah vaMSa yaaoM tat.
vyaasadova nao kat-vaIya- vaMSaavalaI janamaojaya kao khI.
Aagao kI kqaa AtIva saundr maa^M BavaanaI maihmaamayaI.

jayait jaya BavaanaI maata sava- sauK data klyaaNaI.
jayait AaSautaoYa saMiganaI Bai> kr sauKI hao p`aNaI.

 1-Vritraasur/Vishwaroop  |  2-Vritraasur Vadh  |  3-Vashishth/Nimi  |  4-Kshatriya and Braahman  |  5-Ekveer
6-Ekaavalee | 7-Naarad's Marriage

Home | Das Kriti | Devee Bhaagvat | Contents

Previous | Next


Created and Maintained by Sushma Gupta
Created on 04/27/2006 and Modified on 08/10/09
Contact:  daskriti@yahoo.com