Sushmajee
Das Kriti | Devee Bhaagvat


Devee Bhaagvat

Home | Das Kriti | Devee Bhaagvat | Contents

Skandh 6-2/7

Previous | Next

 1-Vritraasur/Vishwaroop  |  2-Vritraasur Vadh  |  3-Vashishth/Nimi  |  4-Kshatriya and Braahman  |  5-Ekveer
6-Ekaavalee | 7-Naarad's Marriage

   

vaR~asaur ka vaQa:

dovata mauina gae vaR~asaur dO%ya ko inavaasasqaana.
maQaur vaaNaI maoM rK sainQa p`stava kh saujaana.
kh vaR~asaur mauJao na maaro [nd` saUKo gaIlao As~.
naa rai~ nahIM idvasa na dova saMga yah saMiQa p~.

haogayaI saMiQa [nd` vaR~asaur maoM rhto saaqa saaqa.
kBaI nandnavana kBaI ganQamaadna imalaako haqa.
ek samaya %vaYTa nao samaJaayaa pu~ vaR~asaur.
krao nahIM ivaSvaasa dovaaoM ka yah hO Bayaatur.

[nd` tva WoYaI laaoBaI [-Yyaa-pUNa- hO vyavahar.
kBaI naa krao ivaSvaasa [nd`ka tuma ivacaar.

vaR~asaur nahIM caota saunakr ipta ka ]pdoSa.
rhta vah inaiScant Ba`maNa krta doSa ivadoSa.
samaya paya [nd` doKa saagartT vaR~asaur Akola.
qaI sanQyaa vaolaa kizna saI rai~ idvasa ka maola.

[nd` ivacaara [sa saMQyaa maoM maa$^ Sa~u vaR~asaur.
nahIM yah rat na idvasa Sa~u Akola hO Asaur.
qaa saagar ka fona na gaIlaa na saUKa Svaot saa.
dovaI Qyaana ikyaa hao marNa Sa~u ka Acaot saa.

mahamaayaa toja ivarajaa fona maQya vandnaa krI.
Zk idyaa vaja` fona sao vaja` ivarajao ivaYNau hir.
ikyaa AaGaat [nd`nao dO%ya vaR~asaur pr turnt.
kTo vaRxa saa igara va~asaur ]saka huAa Ant. 

krto vandnaa mahamaayaa kI dova gaNa hao ek~.
pd\maragamaiNa kI banaayaI maUit- hao pUjana sava-~.

EaIdovaI banaI kuladovaI dovaaoM kI hao i~kala pUjaa.
manaato ]%sava yaxa ganQava- dova raxasa laaok samaUcaa.
%vaYTa hue Saaokmagna Aayao maRtk vaR~asaur SarIr.
ike Antkma- ide Eaap [nd`kao pu~ qaa sauvaIr.

ivaSvaasa Gaat ikyaa [nd`nao vah payao duK ASaaint.
imaTo [nd` yaSa payao kYT mauK hao malaIna na kaint.
%vaYTa gae saumao$ iSaKr krto kizna tp jaaga.
[nd` huAa ASaant ba`*mah%yaa kr pap Aba laaga.

inaindt [nd` Bayaga`st mana mlaana nahIM payao mana caOna.
jaakr Cupo maanasaraovar maoM kmala naala maoM idna rOna.
gae [nd` svaga- rajya huAa SaasanahIna Arajak saa.
mauinagaNa ikyao inaScaya nahuYa banao [nd` Baajak saa.

nahuYa qao Qaaima-k puNyaa%maa pa gae [nd`asana mahana\.
p`Bauta paya huAa AiBamaana hU^M Saasak svaga- jahana.
kho laaAao Saica kao mama mahla kro mama saovaa laaga.
duiKt dova ?iYa nahuYa huAa Ba`YT yaqaa mahaBaaga.

samaacaar pae Saica nao krtI icanta Anant Apar.
dova phucao EaI ivaYNau samaIp panao kRpa sat\ ivacaar.
kho EaIivaYNau QyaaAao mahamaayaa krao ASvamaoGa ya&.
[nd` hao ba`*mah%yaa mau> imaTo Eaap samaJaao dova iva&.

ASvamaoGa ya& rcaa dovata baulaae [nd` samaJaakr.
ivatirt kI ba`*mah%yaa sairta igair vaRxa naarI var.
Saica p`aqa-naa krtI dovaI kI pUjaa saovaa tna mana.
p`kT hu[- mahamaayaa kruNaamayaI pUCo jaana inaja jana.

pa}^ inaja pit kr saMyaaoga maata dyaamaya BavaanaI.
krao kRpa jagat maata Aaja banaI iBaKairna ranaI.
idyaa var vardana mahamaayaa nao Baojaa [nd`ko samaIp.
Saica [nd` hue p`sanna kOsao svaamaI ho svaga- ko dIp.

kho Saica nahuYa banao [nd` krto Ait Apmaana.
panao kao mauJao pi%na $p ]za rKa svaga- jahana.
kho [nd` tuma nahuYa kao Claao kr maayaa ivastar.
khao ]sasao yaid vah Aayao mauinagaNa savaarI Jaar.

tao banaU^ tva [nd`aNaI sammaana saiht tna mana inaCar.
yah haogaI Ad\Baut savaarI naUtna saaocaao mana ivacaar.
galao imalaI Saica pit ko barsaa p`oma nayana jala.
pit prmaoSvar SaIGa` imalaoM hao dovaI kRpa safla.

laaOTI Saica baRhspit Bavana mana Bar Anaok AaSa.
phucaIM nahuYa samaIp Akola kh baat Qar ivaSvaasa.

savaarI Anaok p`kar ASva gaja rqa garuD hMsa.
tuma AaAao mauinagaNa palakI saja ho svaga- ivahMsa.
jaao AaAao [sa p`kar laokr Aimat toja sammaana.
tao maOM banaU^ tva Baayaa- [ndaNaI ho nahuYa raja mahana\.

nahuYa huAa p`sanna Ait saunakr vaaNaI imazasa.
dovaI maayaa sao maaoiht baaolaa haogaa yahI ivaSvaasa.
banaayaI palakI mauinagaNa sao kr ivanaya hao savaar.
mauina gaNa Zaohto palakI nahuYa khta pd p`har.

calaao calaao SaIGa` mauinagaNa palakI Dgamaga Daolao.
k`aoiQat hue mauinagaNa idyaa Eaap nahuYa kao baaolao.
ro maUK- krta pd p`har hma pr tU pa sap-yaaoina.
pakr kYT Anaok vana maoM rh Baaoga inajahaoina.

nahuYa banaa sap- turnt mauinagaNa Eaap sa%yaSaIla.
igara svaga- sao Qara BaUlaa AiBamaana tjaa SaIla.
Aba Aayao dovata inaja ip`ya [nd` ko pasa.
sajaayaa rqa gaja ASva tuma hmaaro ivaSvaasa.

baOz eravat gaja [nd` Aayao inaja jana saaqa.
Aagao Aakr Saica krtI AartI hao sanaaqa.

Saica [nd` imalao p`oma Bar imaTa kizna samaya.
kRpa kInaI mahamaayaa [nd` Saica hue inaBa-ya.
rha ]%saah ]Cah svaga- Qara pr bahu p`kar.
mauina gaNa hue p`sanna krto iSaxaa laaokacaar.

kqaa vaR~asaur [nd` pavana kirNaI sauK saundr.
jaao pZo saunao tna mana kma- Qar pavao puNya var.

 

 1-Vritraasur/Vishwaroop  |  2-Vritraasur Vadh  |  3-Vashishth/Nimi  |  4-Kshatriya and Braahman  |  5-Ekveer
6-Ekaavalee | 7-Naarad's Marriage

Home | Das Kriti | Devee Bhaagvat | Contents

Previous | Next


Created and Maintained by Sushma Gupta
Created on 04/27/2006 and Modified on 08/10/09
Contact:  daskriti@yahoo.com