Sushmajee
Das Kriti | Devee Bhaagvat


Devee Bhaagvat

Home | Das Kriti | Devee Bhaagvat | Contents

Skandh 6-7/7

Previous | Next

 1-Vritraasur/Vishwaroop  |  2-Vritraasur Vadh  |  3-Vashishth/Nimi  |  4-Kshatriya and Braahman  |  5-Ekveer
6-Ekaavalee | 7-Naarad's Marriage

   

vyaasa naard saMvaad tqaa naard ivavaah:

pUCto janamaojaya mauina vyaasa @yaaoM kr hao maaoh.
dova BaI haoto maaoiht sah mad ma%sar laaoBa kaoh.
khto yaaoM vyaasa mauina jaOsaa samaJaayaa mauina naard.
kqaa khta maOM Ait saundr naard &ana ivaSaard.

ek samaya mauina naard Aayao mama Samyaap`asa AaEama.
pavana sarsvatI tT basato mauinajana hao ivagat Eama.
pUCa maOMnao mauina naard sao @yaaoM kr haota maaoh A&ana.
samaJaaAao naard jaga imaqyaa sauKhIna diuKt mahana\.

khto samaJaakr mauina naard p`aiNamaa~ maaoh ~st.
maOM svayaM huAa Ait d:uiKt kh^U kqaa ivaSvast.
mama BaiganaIpu~ mauina pva-t tqaa maOM calao saMga saMga.
Aayao pRiqvalaaok krko vacana sa%ya saMvaad ABaMga.

hma banao Aiqait rajaa saMjaya ko krto caturmaasa.
qaI vaYaa- ?tu payaa inavaasa Aasana Baaojana saupasa
.
rajaa kI tnayaa dmayantI gauNaI ivanama` Ait saundr.
krtI saovaa hma daonaaoM kI sa%kar saiht ivaduYaI var.

krto hma vaod svaaQyaaya mana Qar Sauw inarntr.
maOM gaata saamavaod vaINa pr ]<ama svar vaa(antr.
saamavaod gaana sao hu[- p`Baaivat dmayantI kumaarI.
mana maoM jamaa ivaSaoYa p`oma mama p`it Aasai@t BaarI.

p`omaasa@t rajakumaarI mama mana lauBaayaa saundr $p.
calao p`oma baaNa daonaaoM maoM p`oma ivavaSa hma BaUlao sva$p.
huAa Baod saovaa maoM rajakumaarI Aatur mama saainaQya.
pva-t mauina phcaana gae p`oma ivakla jana yaaoM saQya.

pUCto pva-t mauina mauJasao caahtI rajakumaarI tumakao.
krogaI tva varNa pit $p tuma Qaaoka doto hmakao.
kha maOMnao sa%ya tva ivacaar krtI p`oma rajakumaarI.
mama mana laaoiBat rajakumaarI $p gauNa maanasa vaair.

hue k`aoiQat pva-t mauina naard tumanao Cupayaa sa%ya.
bana jaaAao vaanarmauK naard Saaipt krta kR%ya.
maOM turt banaa vaanarmauK calao gae pva-t mauina CaoD.
Ait du:iKt mama maanasa ASa@ya rha maOM mana maaoD.

doK mama vaanarmauK ivaSaoYa du:iKt hu[- rajakumaarI.
krtI rhI mama saovaa p`omapgaI ivaduYaI ivaiQa kI maarI.
Ant na qaa maoro du:K ka vaanar mauK jaao payaa.
rajaa nao ivacaar ikyaa svayaMvar ka pu~I samaJaayaa.

khtI Qaaya sao dmayantI maOMnao ikyaa naard kao varNa.
khao mama maata sao tuma dasaI turnt baat duK hrNa.

ranaI kOkyaI duKI sauna pu~I samacaar tqaa ivacaar.
ranaI nao rajaa kao do ide saBaI pu~I iht samaacaar.
khto rajaa saMjaya mama sauta saulaxaNaI Ait saukumaar.
naard vaanar mauK AikHcana Ait ASa@ya laacaar.

nahIM var yaaogya sauta ko ranaI tuma pu~Ikao samaJaaAao.
rajaGar jaayao mama pu~I yah baat sabakao batlaaAao.
kho dmayantI jaba huAa naard sao p`oma tao @yaa $p.
maanavamauK vaanarmauK mama maanasa nahIM Antr sva$p.

naard prma gauNaI saMgaIt iSaraomaiNa mama maanasa basato.
jaao maanava jaanao nahIM saMgaIt vao pSauvat\ Qara po rhto.
maanage rajaa ranaI pu~I ka sa%ya p`Na p`oma AaQaar.
ikyao dmayantI ivavaah naard saMga ivaiQavat\ Anausaar.

naard mauina dmayantI rajaBavana rhto sada saaqa.
duiKt rajaa ranaI Asahaya duKI hao ivaiQa haqa.
kuC baIta samaya tba pva-t mauina rajamahla Aayao.
doKa sa%yamayaI pitva`ta dmayantI kao mana pCtayao.

naard dmayantI p`omamaya sahYNau dmpit rhto qao saMga.
jaaoDI lagaI ivaYama maanasa ]pjaI xamaavaRi<a sa%saMga.

baaolao pva-t mauina naard maOM laota vaaipsa inaja Saap.
tuma paAao saundr $p tumhara p`oma vyavahar inaYpap.
tba naard mauina nao payaa sva$p laavaNyamaya saundr.
sauKI hue rajaa ranaI krto pUjaa mauina kI mana Bar.

mauidt dmayantI pakr inaja pit $p Ait saundr.
krtI p`Naama pit pga maat ipta Aagao isar Qar.
kho vyaasadova yah kqaa naard mauina khI ivaSvaasa.
dovaiYa- naard payao maaoh kao[- nahIM bacaa jaga ~asa.

naard mauina ka naair$p AaOr maayaa ka &ana:

naard khto inaja haonaI vyaasadova sao saivastar.
ek samaya naard phu^cao ivaYNaulaaok kr ivacaar.
p`Bau naarayaNa Syaamala vaNa- catuBa-uja Ait saundr.
cak` gada hst Qaro laxmaI saMga ivarajato manahr.

pItambarQaarI baajaUband maukuT kuNDla saaoho.
galao vaOjayantI maalaa hasa ivalaasa mana maaoho.
SvaotWIp maoM maOnao payao naarayaNa SauBa dSa-na.
mauJao doK EaIlaxmaI calaIgayaIM qaI hiYa-t mana.

maOnao kha naarayaNa sao maata laxmaI @yaaoM gayaIM.
maOM tao hU^ yaaogaI tpsvaI [ind`yajaIt baat sahI.
maayaa ka nahIM Asar mauJa pr p`Bau naarayaNa.
khto naarayaNa maOM jaanata baat tumharI jana.

maayaa Ajaoya ]nasao BaI jaao tpsvaI vaItragaI.
inarntr krto tp [ind`ya dmana kr ivaragaI.
nahIM khao kBaI ik maayaa pr palaI ivajaya.
sanakaid BaI Drto maayaa sao maayaa sada Ajaya.

maOMnao kha ho Bagavaana maOM doKnaa caahta maayaa.
kOsaa maayaa ka ivastar AaQaar Sai> payaa.
kho EaIivaYNau maayaa hO i~gauNaai%maka sava-&a.
Anaok$pa sava-sammata Ajaoyaa tuma BaUlao p`&a.

calaao saMga maoro jaao doKnaa caahto tuma maayaa.
garuD pr hmasaMga calao vana pva-t maga payaa.
kanyakubja inakT ek qaa saraovar saundr.
khto naarayaNa naard krao snaana mana Bar.

maRgacama- vaINaa naarayaNa kao saaOMpkr naard.
calao snaana krnao saraovar maoM &ana ivaSaard.

naard hao gae naair $p yauvait Ait saundr.
rha na Baana inaja $p ka naarayaNa ka kr.
maOM baOz rhI tT pr naair $p krtI ivacaar.
tBaI Aayao rajaa talaQvaja inakT manauhar.

kamadova samaana $p talaQvaja yauvaa manaaohr.
saMga ASva hist maM~I pUCto Aagao baZkr.
$pmatI klyaaNaI kaOna tuma ipta kaOna hO.
kha^ sao AayaI hao ivavaaihta pit kaOna hO.

khtI Sama- sao maOM saukumaarI nahIM kao[- baaoQa.
nahIM jaanatI inaja ipta pit saaqaI SaaoQa.
tuma hI p`qama pu$Ya tuma hI saaqaI saMgaI.
tuma hI mama AaEaya jaana phcaana ABaMgaI.

khto talaQvaja tuma laavaNyamayaI saundr.
bana jaaAao mama pi%na kr ivavaah ivaiQakr.
rajaa nao ma^gavaayaI palakI svaNa-maya saundr.
maOM baOz calaI rajamahla kao lao AaSaa var.

samaya paya mama ivavaah rajaa saMga ivaiQakr.
maOM pTmaihYaI ivaduYaI maananaIyaa ivaSaoYakr.

hue pu~ p`tapI baarh mama kuxa sammaana.
vayask saut hue saBaI ka ivavaah Aana.
saundr baQaUTI AitSaya Pyaaro iSaSau jaayao.
pa Anaok paO~ mama maanasa Ait hYaa-yao.

pit AnaukUlaa prma sauSaIlaa maOM saanand.
pu~ paO~ saiht rhU^ mahla maana Aanand.
ek samaya iCDa yauw mama pit pirvaar.
krto rajya rxaa jaUJao yauw saba p`kar.

mama pit hue du:iKt pu~ saba hI maro.
paO~ BaI hue Aaht kama ibagaro sagaro.
maOM raotI ibalaKtI AayaI yauw kI BaUima.
doK Sava inaja saMtana paO~aoM ko QaUlasaina.

krtI hahakar Apar kOsao mana samaJaa}^.
pDI Qara pr du:K Apar kOsao par pa}^.
]saI samaya naarayaNa $p Qaro saaQaU vaRw.
krto saan%vanaa mauJakao krao tp-Na Sauw.

Aakr SauBa tIqa- tuma snaana krao ranaI.
samaya saba krta jaIvana banato khanaI.

pu$YasaM&ga tIqa- maoM ikyaa snaana maana baat.
maOM Aayaa pu$Ya naard bana saunaao baat tat.
mama vaINaa cama- ilayao naarayaNa Aayao turnt.
maOM Aayaa inaja sva$p h^sato EaI Bagavant.

svaiPnala Saaok maaoh vyaaQaa saBaI imaTgae.
naarayaNa kao krta maOM namana Saaint ilae.
maayaa cairt Apar Anant kaOna pavao par.
inaja haonaI saunaa[- naard nao mauJao saivastar.

rajaa talaQvaja Kaojato inaja p%naI saundr.
krto ivalaap @yaa jala maoM DUbaI naair var.
samaJaato EaIhir rajaa ivalaap nahIM krao.
jaIvana hO svaPna samaana saMtsaMga Qyaana Qarao.

tuma paya qao pi%na jalaaSaya pr ivaiQa laoK.
Aaja pi%na calaI gayaI jalaaSaya maoM do roK.
Qyaana Qarao mahamaayaa ka Aaid Ant kta-.
sada kRpa vaiYa-NaI ba`*ma sva$pa data saMhta-.

calao gae rajaa talaQvaja inaja Bavana saMtaoYa.
saaOMpa rajya paO~ kao tp iht calao vana paoYa.

naarayaNa pQaaro vaOkuNz Qaama do naard saMtaoYa.
naard mauina namana kr gae ba`*malaaok pirtaoYa.
pUCa ipta ba`*maa nao naard tuma ivakla p`aNa.
khao inaja manakI vyaqaa paAao iptRgaRh ~aNa.

naard nao saunaayaa samast maayaa jainat vaRtant.
kOsao mana qaa Baulaayaa naair $p laaoBa ASaant.
khto EaIba`*maa naard maayaa ba`*ma saMga Anaaid.
krtI isqit ]%pi,<a ivalaya ivavaSa laaok Aaid.

maahamaayaa maatR sva$pa maayaa sao rixaNaI ]dar.
jaao jana jaata SarNa maata kI haovao Bava par.
BagavatI hO maayaoSvarI i~gauNa saRYTa kRpa $p.
tuma Qyaana Qarao BagavatI ka saaQana hO AnaUp.

      Cza sknQa samaaPt

 1-Vritraasur/ Vishwaroop  |  2-Vritraasur Vadh  |  3-Vashishth/ Nimi  |  4-Kshatriya and Braahman  |  5-Ekveer
6-Ekaavalee | 7-Naarad's Marriage

Home | Das Kriti | Devee Bhaagvat | Contents

Previous | Next


Created and Maintained by Sushma Gupta
Created on 04/27/2006 and Modified on 08/10/09
Contact:  daskriti@yahoo.com