Sushmajee
Das Kriti | Devee Bhaagvat


Devee Bhaagvat

Home | Das Kriti | Devee Bhaagvat | Contents

Skandh 6-5/7

Previous | Next

 1-Vritraasur/Vishwaroop  |  2-Vritraasur Vadh  |  3-Vashishth/Nimi  |  4-Kshatriya and Braahman  |  5-Ekveer
6-Ekaavalee | 7-Naarad's Marriage

   

laxmaIpu~ ekvaIr ka cair~:

baalak ekvaIr qaa vana maoM AbaaoQa ekakI saundr.
]saI samaya Aayaa rqa pr campk naamak ivaVaQar.
doKkr ekvaIr kao vah ivaismat hao kr p`sanna.
]za ilayaa dovakumaar sama baalak kao mauidt mana.

caUmaa baalak ka mauK kho pi%na sao sauna madnaalasaa.
yah baalak dovakumaar sama saundr pakr mana hulasaa.
campk pi%na madnaalasaa nao ilayaa ekvaIr inaja gaaod.
Pait pi%na kho kOsao yaha^ baalak krta inaja p`maaod.

yah iksaka iksanao CaoDa [sakao kRpamaya SaMkr.
idyaa baalak hmakao hma Qanya hue pa iSaSau saundr.
)dya sao icapka ilayaa iSaSau madnaalasaa ivaVaQarI.
calao rqamaoM baOz inaja laaok kao icanta saba ibasarI.

phu^cao [nd`laaok AmaravatI maoM saaocaa [nd` saujaana.
batlaayaoMgao iSaSau ka karNa iksaka pu~ mahana\.
kh campk dovaoSvar payaa pu~ tmasaa yamaunaa tT.
iksaka haogaa yah idvya iSaSau batlaa dao JaTpT.

ho Saicapit [nd` yah baalak EaIlaxmaI ivaYNau saut.
hOhya vaMSa saMcaalak idvya kumaar nahIM tumhara imat.
jaakr phu^caa dao jaha^ sao tuma laayao [sao jamaunaa tT.
yayaaitsaut rajaa hirvamaa- kao imalaogaa iSaSau naTKT.

EaIivaYNau kroMgao p`dana yah baalak rajaa hirvamaa-.
hirvamaa- nao ikyaa tp pu~ iht AaOr Anaok kmaa-.
maanakr [nd` Aa&a campk laoAayaa iSaSau ekvaIr.
yamaunaa tmasaa sairta saMgama pr mana Qar bahut QaIr.

ibazlaa kr ekvaIr kao vanamaoM calaa campk saujaana.
nayana baho AEau manamaoM QaIrja Qar jaana gait Bagavaana.
Aayao EaIivaYNau rajaa hirvamaa- ko Bavana ]tro ivamaana.
carNa pDto hirvamaa- hir ko Qanya inaja Baagya jaana.

krto AaSvasana EaIhir inaja Ba>jana ka baar baar.
krto stuit hirvamaa- dovaoSvar AiKla laaok AaQaar.
tva dSa-na Ait dula-Ba maOM AaSaa lagaayao qaa Bagavaana.
rajaa hirvamaa- maOM p`sanna tva tpsyaa maa^gaao vardana.

p`Bau ikyaa tp jap pu~ p`aiPt iht dovaao ek saut.
tva samaana gauNaI hao p`tapI sava- jaga ihtkarI imat.
rajaa hO idvya pu~ yamaunaa tmasaa sairt puNya saMgama.
laxmaI tnaya mama vaIya- ]%pnna svaIkar krao saut sama.

Ait Aanand ]ma^gaa rajaa )dya EaIivaYNau gae Qaama.
rajaa hirvamaa- rqa baOz calao laonao idvya iSaSau lalaama.
payaa hirvamaa- nao kamadova sama iSaSau Kolata saundr.
EaIivaYNau AMSa prma p`tapI haqa maoM inaja pga Qar.

]za ilayaa hirvamaa- nao iSaSau ekvaIr inaja baa^h.
hue p`staivat inaja nagar kao mana maoM Bar ]Cah.
Aayaa main~maNDla krta AgavaanaI lao puYpmaala.
saUt bandIjana gaaya Kila puYp imaYTanna rsaala.

laokr saut ekvaIrkao p`vaoSa ikyaa inaja rinavaasa.
saaOMpa saut ranaI kao kha tnaya laxmaI jagainnavaasa.
Ait p`sanna ranaI pakr saut idvya gauNaI saundr.
Aa%maivaBaaor Aanand magana krtI dana mana Bar.

ikyaa pu~ p`aiPt hotu ]%sava rajaa hirvamaa- var.
hYa- ]%saah ]%sava Cayaa rajya maoM evaM Gar nagar.

saYT maasa Annap`aSana tRtIya vaYa- mauNDna saMskar.
gyaarh vaYa- AayaumaoM ya&aopvaIt evaM Qanauvao-d p`kar.
samaya paya ikyaa rajyaaiBaYaok ekvaIr kumaar.
rajya saaOMpa ekvaIr kao rajaa inaiScMat ivacaar.

rajaa hirvamaa- ranaI saMga ike vana kao p`sqaana.
tpsyaa iht saba saaQana saaQao saunaIit kao maana.
payaa svaga-laaok rajaa ranaI nao kma- ike idvya.
ekvaIr krto saundr Saasana CayaI p`SaMsaa Bavya.

krta main~maNDla sammaana ekvaIr rajaa p`tapI.
inaklao gaMgaa tT saMga main~kumaar p`sannata vyaapI.
fla vaRxa puYp gaucC kaoikla svar gaMujana maQaukr.
mauinajana ko AaEama gvaailanaoM Qaana kRiYaQana saundr.

ASaaok campa bakula itla naIma kThla pairjaat.
svacC saraovar mand mand sauvaaisat gaMQa mana hulasaat.
doKa ekavaIr nao knyaa saundrI ek ibalaKtI tT.
samaIp Aakr ekvaIr nao pUCa knyaa sao yaaoM JaTpT.

yauvait saukumaarI dao inaja pircaya tva ipta hO kaOna.
@yaaoM krtI rudna @yaa hao ganQava- knyaa rhao na maaOna.
rajaa BaUmaNDla ka krao na Baya naama maora ekvaIr.
k$^gaa tva rxaa sahaya yah kt-vya maora Qarao QaIr.

baaolaI tba saundrI knyaa maora du:K hO kizna Apar.
ibana du:K kOsao rudna maOM knyaa rOBya main~ kI saar.
rajaa rOBya kI ranaI ru@maroKa daonaaoM nao ya& ikyaa.
ya&ao%pnna knyaa ekavalaI saundr Aigna Aana idyaa.

kho ivap` knyaa ekavalaI idvya hO ivaYNau p`saad.
rajaa ranaI hue Ait p`sanna imaTa mana ka ivaYaad.
rajaa rOBya ranaI ru@maroKa ike pu~I ka palana.
maOM hU^ saiK ekavalaI kI yaSaaovatI Aa&a palana.

KolatI qaI saMga saMga hma daonaaoM saholaI Bar maaod.
ekavalaI kao qao ip`ya kmala puYp AaOr ivanaaod.

 

 1-Vritraasur/Vishwaroop  |  2-Vritraasur Vadh  |  3-Vashishth/Nimi  |  4-Kshatriya and Braahman  |  5-Ekveer
6-Ekaavalee | 7-Naarad's Marriage

Home | Das Kriti | Devee Bhaagvat | Contents

Previous | Next


Created and Maintained by Sushma Gupta
Created on 04/27/2006 and Modified on 08/10/09
Contact:  daskriti@yahoo.com