Sushmajee
Das Kriti | Devee Bhaagvat


Devee Bhaagvat

Home | Das Kriti | Devee Bhaagvat | Contents

Skandh 6-4/7

Previous | Next

 1-Vritraasur/Vishwaroop  |  2-Vritraasur Vadh  |  3-Vashishth/Nimi  |  4-Kshatriya and Braahman  |  5-Ekveer
6-Ekaavalee
| 7-Naarad's Marriage

   

hOhyavaMSaI xai~yaaoM Wara BaRgauvaMSaI ba`a*maNaaoM ka saMhar tqaa idvya baalak kI ]%pi<a:

kat-vaIya- qao rajaa hOhyavaMSaI prma p`tapI.
sahs~baahu Qaaima-k gauNaI rajaa kIit- vyaapI.
d<aa~oya ko iSaYya ]nako puraoiht BaRgauvaMSa.
kRpa qaI ]maa kI maanato ]nakao ivaYNau AMSa.

inaja sampit krI dana Anaok ya& sa^Baaro.
sahs~ajauna ike rajya Anaok samaya sakaro.
sahs~ajauna hue Saant rajya krto vaMSaQar.
hue Aba hOhyavaMSaI rajaa inaQa-na hue baoGar.

hOhyavaMSaI rajaa maa^ganao lagao ba`a*maNaaoMsao Qana.
ba`a*maNaaoM nao Cupa idyaa Qana ~asa pDI jaIvana.
k`aoiQat rajaa xai~ya Kaodto ba`a*maNa Gar.
payaa QartImaoM gaDa A%yaiQak Qana yaaoM kr.

laaoBaI hOhyavaMSaI xai~ya satanao lagao ivap`var.
maar Dalao Anaok ba`a*maNa gaBa-vatI kao Dr.
calaI gayaI duKI ba`a*maNa GairnaI igair ihmavaana.
krtI saaQanaa pUjaa gaaOrI kI Qar sad\ Qyaana.

idyaa svaPna dugaa- nao mama AMSa janmaogaa tna.
jaMGaa sao ]%pi<a haogaI krogaa rxaa sava- jana.
gaiBa-NaI naair kI jaMGaa sao ilayaa janma kumaar.
idvya baalak p`tapI gauNaI saxama sava- p`kar.

idvya baalak saundr saukumaar p`tapI Aayaa.
baalak ko janmato duYT xai~ya nao yah payaa.
hue vao AnQao BaTkto vana vana hao Asahaya.
Anaupma BavaanaI kRpa duYT janaa ibalaKaya.

xai~ya krto p`aqa-naa ba`a*maNaI sao krjaaoD.
krao kRpa hma tjaogaoM vaOr Baava yah inacaaoD.
khtI ba`a*maNaI yah p`tap BavaanaIka jaana.
krao p`aqa-naa mama saut sao ho xai~ya A&ana.

ba`a*maNaI saut qaa baOza ek ?iYa sva$p.
krto vandnaa saBaI xai~ya gaNa evaM BaUp.
khta baalak ?iYa rajaaAaoM ivaiQa ivaQaana.
%yaagaao vaOr Baava laaOTao Gar sad\pqa saavaQaana.

%yaaga vaOr laaOTo xai~ya rajaa inaja purI nagar.
payao dRiYT puna: rho SaaintpUNa- p`oma inaBaakr.
 

Bagavaana SaMkr ka laxmaIjaI kao vardana

Bagavaana SaMkr prma pUjya ivaYNauu ko AaraQyadova.
ivaYNau SaMkr maoM nahIM kao[- Baod yah samaJa sadOva.
ek samaya idyaa ivaYNaunao laxmaIjaI kao yah Eaap.
laxmaI tuma banaao ASvanaI payao pu~ imaTo yah Eaap.

maana pit Aa&a laxmaIjaI nao AiSvanaI $p Qara.
QartI pr Aana basaI laxmaI pitka Qyaana Bara.
laxmaI nao Qyaayao SaMkr kr va`t inayama idna rat.
p`sanna hue SaMkr Aayao ]maa saMga pUCo Aba baat.

laxmaI tuma krtI mama vandna EaIivaYNau sava- samaqa-.
@yaa hO tva mana [-cCa batlaaAao @yaa mama- Aqa-.
khtI laxmaI nahIM Baod tumamaoM AaOr ivaYNau maoM maana.
krtI tva vandna ho AaSautaoYa SaMkr data mahana\.

mama gait kizna pit ka Qyaana krtI inarntr.
ibana pit pa}^ nahIM pu~ kOsao imaTo Eaap SaMkr.
maana pit Aa&a maOM banaI AiSvanaI Qara pr Aana.
Aba tuma samaJaaAao EaIivaYNaUkao ho SaMkr saujaana.

idyaa var AaSvaasana laxmaIkao Bagavaana SaMkr.
khto mama p`orNaa sao EaIivaYNau ASva $p Qar.
Aayaogao tva saahcaya- paAaogaI ekvaIr saut var.
tva pu~ prma p`tapI payaogaa Anaupma maana p`var.

hOhyavaMSa haogaa ekvaIr sao saMsaRt maanaao ivaSvaasa.
Qarao Qyaana )dyaivalaaisanaI mahamaayaa ka hulaasa.
laaOTo SaMkr ]maa inaja kOlaaSa Qaama Ait saundr.
Baojaa catur dUt ica~$p vaOkuNz saba samaJaa kr.

ica~$p phu^caa vaOkuNz Qaama Ait kmanaIya ivaSaoYa.
imalaa Warpala jaya ivajaya sao laayaahU^ saMdoSa mahoSa.
ica~$p phu^caa EaIivaiYNau samaIp khta saMdoSa var.
garuDQvaja ivaYNau Aap Antyaa-maI Ait kruNaakr.

laayaa hU^ saMdoSa SaMkr ka khU^ svaamaI ko Sabd Qar.
xamaa mama ApraQa EaIivaYNau dovaI laxmaI d:iuKt pr.
Qar laxmaIjaI AiSvanaI $p yamaunaa tmasaa saMgama var.
krtI p`tIxaa inaja pit
kI samaJaao baat ivaSaoYa kr.

EaIlaxmaI sait saaQvaI krtI tpsyaa maha klyaaNaI.
dova maanava yaxa iknnar Qyaavao laxmaI jaaoDkr paiNa.
na ikincat\ maanava rho sauKI ibana kRpa rmaa ranaI.
inaja pi%na sauK pavao yah saar t%va kho BavaanaI.

@yaaoM rhto dUr laxmaI sao @yaaoM %yaagao pi%na Bagavaana.
inaja pi%na saMga rhao mahanauBaava EaI ivaYNau saujaana.

Qarao $p ASva ka kr Aamaaod p`maaod irJaaAao rmaa.
jaba hao pu~ao%pi<a AaAao inaja Qaama laokr saMga rmaa.
sava- sa<aa inaBatI laxmaI kRpa sao maana laoa mama baat.
tuma EaIivaYNau laIlaaQaarI saart%va maOM SaMkr samaJaat.

sauna kr mahoSa saMdoSa EaIivaYNau baaolao haogaa saba eosaa.
laaOTa ica~$p Qara ASva $p EaIivaYNau laxmaI jaOsaa.
phcaana gayaI EaIlaxmaI ASva$p ivaYNau jaba Aayao.
yamaunaa tmasaa saMgama puNyamaya ivaYNau rmaa kao samaJaayao.

huAa piva~ imalana piva~ QarNaI AiSvanaI $pa rmaa.
ivaYNau ASva $p hu[- Ant:sa%vaa AiSvanaI $p rmaa.
idyaa janma gauNa sampnna pu~ ekvaIr AtIva saundr.
Qara idvya inaja $p laxmaI ivaYNau saMga saMga maaod Bar.

idyaa pu~ ekvaIr rajaa hirvamaa- kao jaao krto tp.
EaIivaYNau laxmaI laaOTo vaOkuNz Qaama saMtjana kro jap.
krto qao yayaait vaMSaI hirvamaa- tpsyaa Qaro pu~kama.
EaIivaYNau ike kRpa rajaa pr hir laIlaa hO lalaama.

 1-Vritraasur/Vishwaroop  |  2-Vritraasur Vadh  |  3-Vashishth/Nimi  |  4-Kshatriya and Braahman  |  5-Ekveer
6-Ekaavalee
| 7-Naarad's Marriage

Home | Das Kriti | Devee Bhaagvat | Contents

Previous | Next


Created and Maintained by Sushma Gupta
Created on 04/27/2006 and Modified on 08/10/09
Contact:  daskriti@yahoo.com