Sushmajee
Das Kriti | Devee Bhaagvat


Devee Bhaagvat

Home | Das Kriti | Devee Bhaagvat | Contents

Skandh 9-4/4

Previous | Next

 1-Devee(1)  |  2-Devee(2)  |  3-Tulasee  |  4-Other Devee

   

BagavatI svaaha tqaa svaQaa :

dovata gaNa gae ba`*maa samaIp khto hma payaoM kYT xauQaatur.
khto ba`*maa ya& Aahuit tuma paAao EaIivaYNau banao ya& var.
ba`*maa kro Qyaana EaIkRYNa ka imalaI Aa&a maUla p`kRit saovaa.
maUla p`kRit hu[- p`kT svaaha bana tba kho ba`*maa jaya dovaa.

ho svaaha tuma bana jaaAao daihka Sai> Anala maoM hao ]pkar.
ya& Aahuit Basma hue dovata payaogaoM Aahar yah SauBa ivacaar.
khtI svaaha k$^gaI AaraQana EaIkRYNa ka pa}^ pit $p.
svaaha nao ikyaa tp Anaok vaYa- tba payao dSa-na kRYNa AnaUp.

kho EaIkRYNa jaanata tumharo maanasa Baava p`oma samap-Na krtI.
varah klp maoM haogaa imalana tuma banaaogaI naagnaijatI mana hrtI.

ABaI bana jaaAao Aignaip`yaa tuma paAaogaI pUjaa bana man~AMga.
gaRhsvaaimanaI banaayaogaoM Aigna tumhoM maana laao mama Aa&a hO ABaMga.
Aayao Aigna krto pUjaa BagavatI kI huAa ivavaah ivaiQa kr.
krnao lagao ba`a*maNa ya& svaahnt sao dovata payao Ahar ruicakr.

khto EaInaarayaNa ip`ya naard Aba saunaao dovaI svaQaa ]pa#yaana.
saRiYT AarMBa maoM ba`*maa nao saRjana ike saat iptr saundr saujaana.
inaiScat huAa iptr Aahar Eaaw tp-Na maoM Aip-t pdaqa- saba.
tba ba`*maa nao rcaI inaja maanasa pu~I svaQaa dodI iptraoM kao Aba.

Eaaw tp-Na maoM man~ hue ]ccairt svaQaa Ant sao yah inayama.
panao lagao iptr Aahar saba p`kar ba`a*maNa d<a kvya inayama.
svaQaa banaI Eaaw kI AiQaYza~I dovaI ina%ya sa%ya puNyamayaI.
svaQaa svaQaa svaQaa ]ccaarNa SauBa svait svaaha svaQaa jayaI.

 

BagavatI dixaNaa cairt: 


sauSaIlaa naama gaaopI qaI gaaolaaokQaama rajatI EaIkRYNa saMga.
EaIraQaa hu[- Ap`sanna idyaa inaYkasana tba sauSaIlaa ivarMga.
sauSaIlaa nao ike tp va`t tba vah payaI sqaana laxmaI saMga.
EaIkRYNa nahIM Aayao rasaBavana tba raQaa manaatI sava- AMga.

dovata nahIM pato qao fla kizna ya& ]prant BaI kroM icanta.
Aayao EaI ba`*maa samaIp tba EaIba`*maa Qaro Qyaana hir Bagavanta.
EaIhir nao kI p`kT dovaI dixaNaa laxmaI AMSa sao homa$pa var.
ya&pu$Ya samaIp rhogaI dixaNaa yah ivaQaana ike ba`*maa p`var.

dixaNaa banaI saQaima-NaI ya&pu$Ya kI hu[- gaBa-vatI pa samaya.
pu~ janmaa fla naamak Aba dovata panao lagao fla hao inaBa-ya.
donaa dixaNaa ya& pUjaa ]prant banaa AavaSyak yah jaanaao.
dixaNaa riht ya& pUjaa banao baila Ahar hao naYT phcaanaao.

 

dovaI YaYzI, maMgalacaNDI tqaa manasaadovaI kqaa :


maatRkaAaoM maoM p`isaw dovasaonaa khatI dovaI YaYzI kruNaakr.
iSaSauAaoM kI sada sahaya ba`*maa kI maanasa pu~I sada sauKkr.
rajaa ip`yava`t pu~ kao ikyaa qaa jaIivat maailanaI qaI maata.
rajaa ip`yava`t nao ikyaa p`caar dovaI YaYzI pUjana fladata.

BagavatI maMgalacaNDI hO $pantr Baod Aaidp`kRit maa^ dugaa-.
i~pur naama dO%ya ko vaQa ko ilae EaI SaMkr pUjao dovaI dugaa-.
hu[- p`kT vahI qaI maMgalacaNDI baaolaI dU^gaI saaqa bana Sai>.
dO%ya i~pur inaQana pr SaMkr pUjao dovaI maMgalacaNDI sahBai>.

mauina kSyap maanasa pu~I qaI manasaa dovaI SaMkr Bai> laaga.
payaa Anaupma &ana tba banaI pi%na ?iYa jar%karu Bar sauhaga.
?iYa jar%karu ide &ana vardana kOlaaSa Aa janmaa saupu~.
pu~ banaa ?iYa AastIk qao gau$ SaMkr AastIk ko saU~.

manasaa dovaI khayaI AastIk maata krtI puYkrxao~ saaaQana.
hue p`sanna EaIkRYNa svayaM pUjao manasaa kao krayao pUjana jana.
barsao puYp manasaa pr tba pUjao [nd` manasaa dovaI kao Qanya.
! *rIM EaIM manasaadovyaO svaha mahaman~ sao pUjato jana Anya.
 

AaidgaaO sauriBa :


Aayao qao EaIkRYNa EaIraQaa gaaopIjana saMga va`ndavana Qaama.
krto rho rasalaIlaa hasa ivalaasa kuC qaikt sauKQaama.
p`kT kI vaama AMga sao sauriBa gaaO va%sa qao laIlaa ivaharI.
EaIdamaa nao dUha dugQa Barko pa~ kuC ipyaa SyaamaivaharI.

CUTa pa~ TUTa tao banagayaa xaIrsaagar gaaolaak saundr.
p`kT ike EaIkRYNa Anaok kamaQaonau vahIM sauKsaagar.
EaIraQaa gaaop gaaopIjana krto Kola tT xaIrsaagar var.
banao saundr GaaT xaIrsaagar tT gaaO pu~ pu~I hue saundr.
 

navama sknQa samaaPt

 1-Devee(1)  |  2-Devee(2)  |  3-Tulasee  |  4-Other Devee

Home | Das Kriti | Devee Bhaagvat | Contents

Previous | Next


Created and Maintained by Sushma Gupta
Created on 04/27/2006 and Modified on 08/10/09
Contact:  daskriti@yahoo.com