Sushmajee
Das Kriti | Devee Bhaagvat


Devee Bhaagvat

Home | Das Kriti | Devee Bhaagvat | Contents

Skandh 9-2/4

Previous | Next

 1-Devee(1)  |  2-Devee(2)  |  3-Tulasee  |  4-Other Devee

   

EaIkRYNa tqaa raQaa :


kilayauga kizna yaaoga jap sanQyaa vaod puraNa &ana saba hao samaaPt.
EaIivaYNau Qaro kilk $p Avatar naYT kro duYTjana sakla AaPt.
tba Aayao sa%yayauga Qama- kma- saovaa &ana saiht AaEama caaraoM vaNa-.
samast ba`*maaND pit hO prmaa%maa sat\ icat Aanand ivaga`h sauvaNa-.

prmaa%maa hI praSai> ivarajao Aw-naarISvar EaIkRYNa prma saujaana.
ba`*maa sao tRNa pya-nt samast p`akRitk @yaaoMik naSvar hO yah &ana.
EaIraQaa kRYNasva$pa AiQaYzatRdovaI EaIkRYNa kI prma p`oma Baajana.
ikyaa qaa tp EaIkRYNa iht SatEaMga igair payaa var kRYNa saajana.

maUlap`kRit saovaa kI EaIdugaa- ihmaigair EaIsarsvatI igair ganQamaadna.
EaI laxmaI puYkr p`doSa EaI saaiva~I malayaaigair payaa sauK saaQana.
dovata mauinajana maanava ba`a*maNa sava-jana ike maUlap`kRit AaraQana.
sakla hue safla sauKI gaaOrvamaya payao inaja saupd hao puYyaBaajana.
 

pRqvaI kI ]%pi<a :
 

ivaraTpu$Ya ko p`it raomakUp ivarajatI pRqvaI ek ek saundr.
haotI p`kT saRiYT rcanaa samaya ivalaIna haotI p`layakala BayaMkr.
varah Avatar jaba Qara EaIivaYNau nao sqaapnaa kI jala pr Qara.
QartI banaI qaI EaIivaYNau pi%na ]sa samaya pUijat hu[- dova APsara.

EaIivaYNau pUijata Sasya Saamalaa SaaoiBat vana igair sairta saagar.
jala data ivajayasampnnaa maMgalamayaI maMgalap`da sava- AaEaya var.
sava-Sai> samainvata AaSaapUNaa- maMgalaivaga`h puNya baIja QairNaI.
BagavatI sanaatnaI puNyaaEayaa gaRh Baaojana vas~ pirvaar daiyanaI.
 

gaMgaa kI ]%pi<a :


gaaolaaok maoM raQaa mahao%sava pr jamaI qaI rasasaBaa AtIva saundr.
EaIkRYNa raQaa ba`*maa sarsvatI iSavaa SaaOnakaid EaIivaYNau SaMkr.
vaINaavaaidnaI sarsvatI nao gaayaa gaIt manaaohr saba p`sanna Avasar.
tba EaISaMkr nao ba`*maa kI Anaumait sao gaayaa kRYNa pd hao t%pr.

dovata hue maUiC-t payaI caotnaa tao doKa samast rasamaNDla jala.
EaIkRYNa raQaa banao qao jala Aba hu[- AakaSavaaNaI macaI hlacala.
EaISaMkr rcao tn~Saas~ kro p`it&a tao pavaao dSa-na raQaakRYNa.
tba ike SaMkr p`Na rcaa tn~Saas~ tba p`kT hue raQaakRYNa.

jala kI AiQaYTa~I dovaI EaIgaMgaa truNaa $pmayaI AtIva saundr.
saja Qaja QaarNa kr iWvas~ EaIkRYNa samaIp baOzgayaI qaI t%pr.
doK manaaohr $p EaIkRYNaka maaoiht hu[-M tna sauQa BaUlaI EaIgaMgaa.
baarmbaar inahartI mana caMcala kOsao kho mana kI baat icat rMgaa.

]saI samaya EaIraQaajaI AayaI gaaoipyana saMga gaaolaaok prma Qaama.
baOzI EaIkRYNa saMga doKtI gaMgaa kao ivasmaya sao kaOna yao lalaama.
dotI ]palamBa EaIkRYNa kao EaIgaMgaajaI samaJa gayaI raQaa ka mana.
gaMgaa banaI jala$p pInao lagaI EaIraQaa gaMgaa samaayaI EaIkRYNa tna.

jala ibana ~`aisat hue laaok ba`*maa SaMkr dova Aayao EaIgaaolaaok.
krto p`aqa-naa prmaoSvar EaIkRYNa kI tba samaJaae kRYNa ivaSaaok.
raQaa Sai> sao DrI gaMgaa sauna ba`*maa kro pUjaa EaIraQaa maainanaI.
gaMgaa kRYNaraQaa ivaga`h ]%pnna pu~I sama krao kRpa sauKdaiyanaI.

pakr vardana EaIgaMgaa hu[- inaga-t EaIkRYNa carNa naK dovaapgaa.
ba`*maa saMga gayaI EaIgaMgaa vaOkuNzQaama EaIivaYNau samaIp Ait sauBagaa.
khto ba`*maa saba vaRtant ho hir ApnaaAao gaMgaa kao pi%na $p.
tba EaIgaMgaa banaI EaIivaYNau pi%na EaIlaxmaI sarsvatI saMga AnaUp.

vahI rasamaNDla jala bana gayaa EaIgaMgaa gaaolaaok maoM manaaohairNaI.
gaMgaa ivarajatI sava-laaok BaartvaYa- pQaarI jana ko pap tairNaI.
sagar qao rajaa dao rainayaa^ pu~ AsamaMjasa tqaa Anya saaz hjaar.
iSava kRpa sao payao qao pu~ qaa ]%sava ]%saah vaOBava yaSa Apar.

ya& maoM ASva caurayaa [nd`nao AaOr baa^Qaa kiplamauina SauBa AaEama.
sagar ko saaz sahs~ pu~ Kaojato qao ASva Aayao kr Ait Eama.
doto daoYa kiplamauina kao k`aoiQat mauina nao doKa hue saba Baismat.
Aba kOsao hao ]war Baismat pu~aoM ka saaocato sagar qao AsqamaiBat.

ikyaa tp AsamaMjasa nao ifr AMSaumaana hue AsamaMjasa ko pu~.
jaIvana pya-nt ike tp AMSaumaana ifr BagaIrqa hue vaMSasaU~.
BagaIrqa qao prma vaOYNava ike tpsyaa EaIkRYNa iht tna mana.
p`sanna hue EaIkRYNa ide dSa-na Saamasaundr ruicar pItambar tna.

ikSaaor Avasqaa dao Bauja Qaro maurlaI raQaakant EaIpit var.
idyaa vardana laojaaAao gaMgaa ho BagaIrqa trNa tairNaI saundr.
idyaa AadoSa EaIkRYNa nao EaIgaMgaa kao tuma jaaAao pRqvaIlaaok.
piva~ krao sagar saut saaro papIjana ivagat haovao pap Saaok.

tba EaIgaMgaa AayaI BagaIrqa saMga Bar ]%saah ClaktI saundr.
iSavaSaMkr nao QarI SaISa pr calaI Aagao kr BaartvaYa- var.
]war ikyaa sagarsaut ka pavana tIqa- banao gaMgaatT samaIp.
papnaaiSanaI banaI Qara pr p`sanna mauina saaQak janata mahIp.

gaMgaa yamaunaa sarsvatI ka pavana imalana p`yaagaraja maoM saMgama.
saaQau saMt papI saba kr snaana hue piva~ jaga jaD jaMgama.

 

rajaa vaRYaQvaja BagavatI saIta tqaa d`aOpdI :


rajaa vaRYaQvaja qao SaMkr ]pasak EaIivaYNau laxmaI ko ivaraoQaI.
saUya- Eaap sao hue inaQa-na CUTa rajya huAa pu~ rqaQvaja saaoQaI.
rqaQvaja ko dao pu~ Qama-Qvaja kuSaQvaja qao EaIlaxmaI ]pasak.
payaa rajya sampda sauKsauivaQaa saMtana kqaa saunato sauivacaark.

kuSaQvaja pi%na maalaavatI nao idyaa janma knyaa vaodvatI saundr.
vaodvatI krtI vaodman~ jaap janma samaya qaI laxmaI AMSaa var.
vaodvatI nao kI tpsyaa panao naarayaNa kao inaja svaamaI pit$p.
vaodvatI tp naYT ikyaa ravaNa idyaa Eaap vaodvatInao Anau$p.

jaba EaInaarayaNa Qaro rama Avatar maana ipta Aa&a Aayao vana.
sausamaya Aignadova pQaaro baaolao rama saItahrNa samaya inakT jana.
Aignadova ilae saIta saMga banaayaI Cayaa saIta rKI rama samaIp.
vaodvatI hI banaI qaI maayaasaIta payaa Avasar saMga EaIrama mahIp.

EaIlaMka maoM huAa ravaNa marNa Cayaa saIta laaOTI EaIrama inakT.
Aignadova laaOTa laayao maata saItajaI Cayaa saIta kI gait ivakT.
baaolao rama ho Cayaa saIta krao tp puNya puYkr xao~ pavaao fla.
tuma banaaogaI svaga-laxmaI kalaantr maoM vaodvatI AaSaa hu[- safla.

kalaantr maoM vahI Cayaa saIta hu[- p`kT ya&vaodI sao hao d`aOpdI.
vaodvatI banaI EaIrama sahcarI svaga-laxmaI d`aOpdI pa^NDva saMpdI.
EaIrama saaOMpo laMka rajya ivaBaIYaNa kao laaOTo AyaaoQyaa saItasaMga.
gyaarh sahs~ vaYa- kr rajya rama phu^cao vaOkuNz naagairk saMga.
 

 1-Devee(1)  |  2-Devee(2)  |  3-Tulasee  |  4-Other Devee

Home | Das Kriti | Devee Bhaagvat | Contents

Previous | Next


Created and Maintained by Sushma Gupta
Created on 04/27/2006 and Modified on 08/10/09
Contact:  daskriti@yahoo.com