Sushmajee
Das Kriti | Devee Bhaagvat


Devee Bhaagvat

Home | Das Kriti | Devee Bhaagvat | Contents

Skandh 5-4/6

Previous | Next

  1-Ramb Karambh2-Devee Appears  |  3-Mahishaasur  |  4-Shumbh Nishumbh  |  5-Daitya Vadh | 6- Shumb Nishmbh Vadh

   

SaumBa inaSaumBa kao ba`*maa ka vardana

SamBau inaSaumBa Aayao patala laaok sao QarNaI
ike kizna tp ba`*maa iht kYTmaya krNaI.
maa^gaa vardana ba`*maa sao hao jaayao daonaaoM Amar.
baaolao ba`*maa nahIM saMBava tuma maa^gaao Anya var.

daonaaoM nao maa^gaa marNa haqa naarI nahIM dova nar.
tqaastu kha ivaiQa nao gae inaja laaok do var.
SauMBa nao banaae Sauk`acaaya- inaja puraoiht var.
SauMBa banaa rajaa ikyaa rajyaaiBaYaok ivaiQa kr.

SaumBa kI saovaa maoM Aayao saba danava lao saonaa.
caND mauND QaUma`laaocana r>baIja Aaid janaa.
caZ gayao SaumBa inaSaumBa [nd`laaok lao saaqaI.  
hrayaa dovaaoM kao payao svaga- eoravat haqaI.

saUya- cand` yama varuNa Aigna kubaor saba haro.
huAa ekC~ rajya SaumBa inaSaumBa yaaoM p`caaro.
sahs~ vaYa- rha rajya SaumBa inaSaumBa ekC~.  
dova Cupo igair kndra duKI A%yant hao pr~.

[nd` krta gau$ baRhspit sao ivacaar AnauraoQa.
]paya bataAao sauK ka p`aNant danava ivaraoQa.
kh baRhspit krao saaQanaa dugaa- kYT inavaairNaI.
p`acaInakala naYT ikyaa maihYaasaur maa^ jagapailanaI.

saaQana tn~ man~ haoto fladayaI Baagya ko Anausaar.
Ait fladayaI dovaI ]pasanaa dovataAaoM saba p`kar.
dovata ihmaigair pr krto vandnaa BagavatI savaa-Qaar.
tuma dovaI p`aNaSai> sadanand sva$pNaI Ait ]dar.

$p Qarao Bai>vaSa maanava rxak danava BaixaNaI.
sanaatna baIja $pa saRiYT isqit p`laya kairNaI.
xamaa yaaogainad`a dyaa ivavaxaa $p basaao jaIvaantr.
smaRit QaRit kaint Saaint bauiw tuiYT sauivaVa var.

tuma saulaxmaI gait kIit- maoGaa GaRit jara sava-~.  
palana krtI inaja iSaSau$p inaja jana ya~ t~.
dova hO santana tumharI hao p`sanna dodao mana kamanaa.
tva gauNa $p Apar saba jagat krta tva vandnaa.

tuma laxmaI ivarajaao naarayaNa saMga sada klyaaNaI.
tuma ]maa $p ivarajaao SaMkr saMga ho duK hairNaI.
hma dovata krto tva AaraQana saaYTaMga p`Naama.
hao p`kT maata krao ABaya imaTadao ivaiQa vaama.

hu[- p`kT BavaanaI dova rixaNaI ilae kruNaa Baava.
khao dovata tuma ]dasa mauK khao kaya- svaBaava.
krto vandna dovata maata yaad krao inaja vardana.
sada dovakYT hrao yah kha qaa inaja jana jaana.

jaba naYT ikyaa qaa maihYaasaur tumanao ho dyaamayaI.
Aba SaumBa inaSaumBa doto duK tuma sava-~ ivajayaI.
caND mauND r>baIja hO sahayak SaumBa inaSaumBa.
maata Ait duK doto yao danava balaI kr dmBa.

kaOiSakI ka p`akT\ya

 

sauna dova ivanaya BagavatI nao ikyaa $p ivastar.
kaOiSakI saundrtma dovaI hu[- p`kT [-cCanausaar.
pava-tI hu[- Syaamaa naama Qara kailaka BayaMkr.
kailaka kaOiSakI saMga ivarajao sava-gauNaI inaDr.

khtI dovaI dovata krao inaja icanta pirhar.
SaumBa inaSaumBa saMga sahaya marNa inaScaya ivacaar.
maOM h$^gaI kYT tumhara tuma jaaAao inaja Bavana.
doKao mama maayaa ivalaxaNa rho nahIM duK kvana.

dovaI calaI saMga laokr kailaka BavaanaI BayaMkr.
gaatI gaana saumaQaur nagar inakT do Anaupma svar.
caND mauND SaumBa ko dasa Aayao BagavatI samaIp.
hue maugQa sauna gaana doK $p raiSa gae mahIp.

samacaar caND mauND nao kho SaumBa raja drbaar.
rajana\ naarI AtIva kmanaIya tva yaaogya ivacaar.
AiKla laaok laaokantr nahIM eosaI saundrta
.
gaatI gaana Anaupma svar naarI $p maoM Bavyata.

tuma hao sava-EaoYT rajaa pu$Ya gauNaI balaI ]dar.
paAao yah naarI r%na kr ]paya mait Anausaar.
sakla r%na svaga- ko kamaQaonau ]ccaO:Eavaa ASva.
eoravat hist pairjaat vaRxa Apsarae^ paSva-.

saba r%naaoM sao AiQaka yah naarI r%na SaaoBanaIya.
paAao rajana\ tuma mama mat panao yaaogya kmanaIya.
sauna caND mauND vaaNaI saundr saulaBa rsaQaar.
maaoiht huAa SaumBa mana dovaI $p gauNaanausaar.

baulaayaa man~I sauga`Iva kho tuma jaaAao saujaana.
saama dana saaQana kr krao vaata- ho bauiwmaana.
phu^caa sauga`Iva dovaI samaIp krta inaja inavaodna.
hU^ rajaa SaumBa dUt saundrI krta h^U AiBanandna.

rajaa SaumBa prma p`tapI gauNaI danaI hO sava-EaoYT.
sava- laaokaQyaxa dova ivajayaI ]dar pu$Ya yaqaoYT.

krao varNa SaumBa raja ka AitSaya SauBa ivacaar.
rajaa SaumBa caahto tumhoM AitSaya maanya samaacaar.
yah saaOBaagya tumhara rajaa hO tuma pr
Aasa@t.
kOsao samaJaa}^ Sabd nahIM imalato tuma ibana ir@t.

khtI BavaanaI h^sakr Bar mauskana Ait maQaur.  
maanaa rajaa SaumBa hO sava-EaoYT balaI pu$Ya manaaohr.
mama p`Na va$^ ]saIkao jaao jaIto mauJakao kr rNa.
yah ija_ lagaI hO baalapna sao jaOsao k$^ maOM varNa.

caaho SaumBa Aayao yaa inaSaumBa maOM yauw kao tOyaar.
jaao mauJakao jaIto saao mauJakao pavao kr AiQakar.
khta sauga`Iva Apirimat $p tumhara saundr.
SaumBa Ait balaSaalaI ]sanao jaIto saur Asaur.

%yaagaao ija_ saaqa calaao dovaI tuma ibana ivacaar.
rajaa SaumBa banaae tumhoM pTranaI kr p`caar.
jaaAao dUt tuma laokr mama saMdoSa SauBa ]dar.
Apnaa kt-vya inaBaaAao khao sa%ya Anausaar.

calaa dUt sauga`Iva Aayaa rajaa SaumBa  drbaar.  
maa^ga jaIvanadana khta sa%ya sa%ya samaacaar.

  1-Ramb Karambh2-Devee Appears  | 3-Mahishaasur  |  4-Shumbh Nishumbh  |  5-Daitya Vadh | 6- Shumb Nishmbh Vadh

Home | Das Kriti | Devee Bhaagvat | Contents

Previous | Next


Created and Maintained by Sushma Gupta
Created on 04/27/2006 and Modified on 08/16/09
Contact:  daskriti@yahoo.com