Sushmajee
Das Kriti | Devee Bhaagvat


Devee Bhaagvat

Home | Das Kriti | Devee Bhaagvat | Contents

Skandh 5-2/6

Previous | Next

  1-Ramb Karambh  | 2-Devee Appears  |  3-Mahishaasur  |  4-Shumbh Nishumbh  |  5-Daitya Vadh | 6- Shumb Nishmbh Vadh

   

BagavatI ka p`akT\ya

samaya paya [nd` Aayaa ba`*malaaok laacaar.
krta Anaunaya ivanaya batlaae samaacaar.
ba`*maa [nd` calao kOla
aSaQaama inavaasa SaMkr.
kro [nd` vandna kOsao hao inastar sauKkr.

ba`*maa SaMkr krto salaah marNa naair haqa.
kho vardana ivaiQaka dovata BaTko Anaaqa.
maihYaasaurka marNa inaiScat naarI hI kro.
kaOna vah maihlaa jaao yah saahsa kma- kro.

dovata gaNa ba`*maa AaOr pSaupit SaMkr.
calao vaOkuNzQaama manaanao p`Bau ivaYNau var.
naarayaNanao sanmaanao dova ivaiQa SaMkr var.
khto khao AaSaya inaja Aagamana kr.

khto dova EaIivaYNau sacaracar svaamaI.
maihYaasaur Ajaoya Kla kumaargagaamaI.
hma BaTkto igair gaufa nahIM Aavaasa.
kOsao imaTo kYT yah khao jagainnavaasa.

baaolao EaIivaYNau sava- maayaapit ivaSvaoSa.
sava- dova inaja Sai>sao rcanaa ivaSaoYa.
sava- Sai>sao p`kT hao naarI$p saundr.
Ait ivalaxaNa Sai>puHja Aimat var.

vah mahalaxmaI inaScaya maaro maihYaasaur.
hma saBaI dodoM inaja As~ naarI p`var.
cak` taomar gada i~SaUla pirGa paSa Sar.
Aip-t dovaIkao sava- dovata ek ek kr. 

saunakr vaaNaI huAa p`kaSapuHja ivastar.
ba`*maa SaMkr ivaYNau [nd` dovagaNa Apar.
vah p`kaSapuHja huAa saimmailat ek.
ek saundr$p Qara p`kaSa qaa Anaok.

A+arh BaujaaQaarI r>vaNa- Aanana var.
laavaNyainaiQa tojamaya balaSaalaI p`var.
Syaama nayana gaaOr mauK AaoYT r>aBa.
lambao Syaama koSa i~nao~QaarI saulaaBa.

maRdu dnt pi@t sauivaSaala BaujaaQaarI.
saundr kiT p`doSa ivalaxaNa$pa naarI. 
mahalaxaI BagavatI kama Qanau saI BaaOMhoM.
]dar kNa- r> AMgaulaI pd mana maaOMhoM.

]nnat ]raoja idvya jaMGaa inatmba var.
mauK mauskana Bara idvya sva$p saundr.
kho EaI ivaYNau dodao Sas~ AaBaUYaMNa.
ho dovagaNa idvya $pNaIkao tt\xaNa.

xaIrsaagar nao phnaayao vas~ manaaohr.
har kuNDla kDo caUDamaiNa manahr.
ivaSvakmaa- nao kMkNa koyaUr saajao.
%vaYTa nao naUpur mauid`ka har saajao.

varuNa nao vaOjayantI maalaa phrayaI. 
ihmavaana\nao do isaMh jaya Qvaina gaayaI.
ivaYNaunao cak` SaMkrnao idyaa i~SaUla.
varuNanao SaMK Aignanao Sai> samaUla.

pvananao QanauYa baaNa [nd`nao vaja` idyaa.
yamanao dND varuNa nao paSa turt idyaa.
kalanao Zala kRpaNa ba`*maanao kmauNDla.
ivaSvakmaa-
nao frsaa kubaor nao svaNa- ivamala.

varuNanao phnaayaa idvya kmalaaoMka har.
Anaok As~ Sas~ ABaoV kvaca Apar.
%vaYTanao kaOmaudI gada saUya-nao inaja riSma.
sausaijjat saumanaaohr dovaI qaI nahIM kmaI.

idvyaa BavaanaIka dovagaNa krto vandna.
jayait jaya jagadmbaa iSavaa sauK sajjana.
jaya maata idvya sva$pa rud`aNaI klyaaNaI.
jaya vaOYNavaI bauiw isaiw vaRiw [nd`aNaI.

p`Naama dovaI idvya sva$pa maayaapit tuma.
krao rxaa maihYaasaur sao Bayaatur saba hma.
tuma naarI $pa saxama sabala kruNa ]dar.
krao Asaur naYT hma dova du:KI Apar.

baaolaI BavaanaI inaDr tuma hao jaaAao dova.
k$^ naYT Asaur jaanaU^ sava- kqaa svayaMmaova.

kala kizna saba kr kta- Baagya ivaQaata.
kalavaSa dovata du:KI ba`*maa qao var data.
BagavatInao ikyaa A+hasa kizna Gaaortma.
dovata hue p`sanna Dro dO%ya danava AQama.

sauna A+hasa gaja-na icaMitt hao maihYaasaur. 
Baojaa dUt ek kaOna vah AiBamaanaI catur.
krta gaja-naa mama Saaisat samaga` saMsaar.
khao mama baahubala sauyaSa kIit- Apar.

calaa dUt doK BavaanaI $p ivalaxaNa.
A+arh Baujaa Aimat $p kNa kNa. 
samaacaar kho dUt nao svaamaI maihYaasaur.
maihYaasaurnao Baojaa inaja mau#ya maM~I var.

krta inavaodna maM~I saunaao saundrI p`var.
tuma AtIva saundr yauvaa $p raiSa var.
maihYaasaur tumhoM banaayaogaa inaja pTranaI.
Aimat kala Baaoga krao tuma saunaao sayaanaI.

sauna tva $p vaNa-na Aasa> hO maihYaasaur.
saMga calaao ho sava- saundrI maOM hU^ main~ Asaur.
khtI BavaanaI maOM mahalaxmaI naair $p Qara.
marNa maihYaasaur naair haqa inaiScat Jagara.

tuma main~ khao maihYaasaur vah patala jaayao.
Anyaqaa yauw mama saMga vah inaja p`aNa ga^vaayao.

  1-Ramb Karambh  | 2-Devee Appears  |  3-Mahishaasur  |  4-Shumbh Nishumbh  | 5-Daitya Vadh | 6- Shumb Nishmbh Vadh

Home | Das Kriti | Devee Bhaagvat | Contents

Previous | Next


Created and Maintained by Sushma Gupta
Created on 04/27/2006 and Modified on 08/05/10
Contact:  daskriti@yahoo.com