Sushmajee
Vaalmeeki Raamaayan | About Raamaayan

Baal Kaand | Ayodhyaa Kaand | Aranya Kaand | Kishkindhaa Kaand | Sundar Kaand | Yuddh Kaand | Uttar Kaand
 

Vaalmeeki Raamaayan

Home | V-Raamaayan

2-About V-Raamaayan

Previous | Next

 
About V-Raamaayan
[Taken from   Valmiki Ramayan, 1/1]

1. Introduction to V-Raamaayan
2. About V-Raamaayan
3. How to Read V-Raamaayan
4. How to Read Sundar Kaand
5. Links to Other Sites

6. List of Raamaayan


(1) It consists of 40,000 Shlok distributed among 500 Sarg (chapters), and the chapters being arranged under six Kaand (sections). The seventh Kaand is separate and has been written later.

Baal Kaand                 77 Sarg
Ayodhyaa Kaand       119 Sarg
Aranya Kaand             75 Sarg
Kishkindhaa Kaand      67 Sarg
Sundar Kaand             68 Sarg
Yuddh Kaand             128 Sarg
Total                          534 Sarg
Uttar Kaand              111 Sarg
Total                        645 Sarg

(2) The original Vaalmeeki Raamaayan is said to be derived from Gaayatree hymn. As Gaayatree Mantra has 24 syllables, it was originally composed of 24 Books of 1,000 verses each, although this version is not available now. This is known as Gaayatree Raamaayan also. All these Shlok have been taken from the Vaalmeeki Raamaayan on the Internet. Any variation is pardoned.

Baal Kaand
1. ta - tapaH swaadhyaaya nirataam tapaswee vaagvidaam varam |
naaradam pari paprachchha vaalmeekir muni pungavam || 1-1-1

2. sa - sa hatwaa raakshasaan sarvaan yagya ghnaan raghunandanah |
Rishibhih puujitah tatra yathendro vijaye puraa || 1-30-24

3. vi - vishwaamitrah sa raamaastu shrutvaa janaka bhaashitam |
vatsa raam dhanuh pashya iti raaghavam abraveet || 1-67-12

Ayodhyaa Kaand
4. tu - tushtaav asya tadaa vansham pravishya sa vishaam pateH |
shayaniiyam narendrasya tat aasaadya vyatishthatah || 2-15-20

5. va - vanavaasam hi sankhyaya vaasaamsyaabharanaani cha |
bhartaaram anugachchhantyai seetaayai shwashuro dadau || 2-40-15

6. raa - raajaa satyam cha dharmah cha raajaa kulavataam kulam |
raajaa maataa pitaa chaiv raajaa hitakaro nrinaam || 2-67-34

7. ni - nireekshya sa muhoortam tu dadarsha bharato gurum |
uTaje raamam aaseenaam jaTaa maNdala dhaariNam || 2-99-25

Aranya Kaand
8. ya - yadi buddhiH kRitaa drashTum agastyam tam mahaamunim |
adya aiv gamane rochayaswa mahaayashaH || 3-11-44

9. bha - bharatasya aarya putrasya shvashruuNaam mama ca prabho |
mriga roopam idam divyam vismayam janayiSyati || 3-43-18

10. ga - gachChha sheeghram ito veer sugreevam tam mahaabalam |
vayasyam tam kuru kshipram ito gatwaa adya raaghava || 3-72-17

Kishkindhaa Kaand
11. de - desha kaalau bhajaswa ksham maaNaH priya apriye |
sukha duHkha sahaH kale sugriiva vashago bhava || 4-22-20

12. va - vandyaaH tataah siddhaa taapasaa veet kalmaSaaH |
praSTavyaaH cha api seetaayaaH pravrittim vinaya anvitaiH || 4-43-33

Sundar Kaand
13. sa - sa nirjitya pureem  lankaa taam kaam roopiNeem |
vikrameNa mahatejaa hanumaan kapi sattam || 5-4-1

14. dha - dhaanyaa devaaH sagandharvaa siddhaashcha parama RiSayaH |
mama pashyanti ye naatham raamam raajeeva lochanam || 5-26-41

15. ma - ma.ngalaabhimukhii tasya saa tadaa aaseen mahaakapeH |
upatasthe vishaalaakshee prayataa havya vaahanam || 5-53-28

Yuddh Kaand
16. hi - hitam mahaartham mR^idu hetu samhitam
vyateet kaalaayati samprati kshamam |
nishamya tad vaakyam upasthit jwaraH
prasangavaan uttaram etad braveet || 6-10-27

17. dha - dharmaatmaa rakshasaam shreSTaH sampraapto ayam vibheeSaNaH |
lankaa aishwaryam dhruvam shreemaan ayam praapnoti akaNTakam || 6-41-69

18. yo - yo vajra paataa shani sannipaataann chukshubhe naa api chchaal raajaa |
sa raam baaNaa bhihato bhrishaartaH, shch chaal chaapam cha mumoch veeraH || 6-59-139

19. ya - yasya vikramamaasaadya raakshas nidhanam gataaH |
Apramatteshch Sarvatraa Gulmai Rakshyaa Puree Twiyam || 6-72-11
(tam manye raaghavam viiram naaraayaNam anaamayam) somewhere this line is given

20. na - sa te dadR^ishire raaman dahantam ari vaahineem |
mohitaaH paramaastreNa gaandharveNa mahaatmanaa || 6-93-26

21. pra - praNamya devataabhyashch braahmaNebhyashch maithilee |
baddha anjalee puTaa ched muvaachaagni sameepataH || 6-116-24

Uttar Kaand
22. cha - chalanaat parvatendrasya gaNaa devaashsh kampitaaH |
chachaala paarvatee chaapi tadaa shliSTaa maheshwaram || 7-16-26

23. da - daaraaH putraa puram raaSTram bhogaachChhaadana bhojanam |
sarvamevaa vibhaktam no bhaviSyati hareeshvaraH || 7-34-41

24. ya - yaamev raatrim shatrughnaH parNa shaalaam samaavishat |
taamev raatreem seetapi prasootaa daarak dwayam || 7-66-1 -- Uttar

idam raamaayaNam kritsnam gaayatree beej samyutam |
tri sandhyam yaH paThet nityam sarva paapaiH pramuchyate ||
yaavat aavartate cakram yaavati ca vasundharaa |
taavat varSa sahasraaNi svaamitvam avadhaaraya ||
mangalam kosalendraaya mahaniiya guNaatmane |
chakravarti tnuujaaya saarvabhaumaaya mangalam ||
iti gaayatrii raamaayaNam sampuurNam

Sankshipt Raamaayan

In the first chapter of Baal Kaand, the gist of Ramayana is already imbibed and it is called Sankshipt Raamaayan, or also called Baal Raamaayan . The youngsters are asked to recite these stanzas daily for longevity and a perfect personality like that of Raam. The summarized stanzas, they are 100, reflected here are from the main epic. The canto-wise summarization is as below:

1. Baal Kaand [Book I] verses I:1:8-18
2. Ayodhyaa Kaand [Book II ] verses I:1:19-28
3. Aranya Kaand [Book III] verses I:1:29-57
4. Kishkindhaa Kaand [Book IV] I:1:58-71
5. Sundar Kaand [Book V] I:1:72-78
6. Yuddh Kaand [Book VI] I:1:79-90
7. Uttar Ramayana [Book VII] I:1:91-97
8. Phala Shruti [Results of Recitation] I:1:98-100
 

Links to Other Vaalmeeki Raamaayan sites

 

 

Home | V-Raamaayan

 

Previous | Next


Created by Sushma Gupta on 5/27/03
Contact:  sushmajee@yahoo.com
Updated on 07/11/12