Sushmajee
Das Kriti | Shiv Puraan
 

Rudra Sanhitaa-Hindi

Home | Das-Kriti | Shiv Puraan | Rudra Sanhitaa

5-Sadaa Shiv Kathaa

Previous | Next

   

sada iSava kqaa

baaolao Aja tuma pr ]pkarI. jaga iht pUCa &ana sauKkarI.
qaa Anant Gaaor AnQakar. na riva SaiSa taramaNDla Aakar.
na Sabd spSa- $p toja rsa. na ganQa jala vaayau Aigna BaU Asa.
tt\ sad\ b`a*ma sa<aa sva$p. inarakar inaiva-klp A$p.
Ap`maoya AiWtIya karNa. yaaoigagamya Anant sava- kNa kNa.
qaa vahI b`a*ma AsaIma gagana. huAa ivacaar banaU^ saakar tna.
Aayao iSava Svaot vaNa- saundr. pMca mauK dSa Baujaa saaOmya var.
ikyaa iSavalaaok inaima-t manahr. p`kTI Aimbaka maata var

AYz BaujaaQar kmalanayana kaoiT cand` sama kaint.
SauBa laxaNaa p`kRit ina%yaa savao-SvarI ivaBaaint.12.

do AiQakar iksao rh Saant. saRiYT isqait laya Aak`ant.
vahI saMBaalao saga- Anant. pu$Ya Anaupma ivaYNau Bagavant.
iSava nao ikyaa sauivacaar turnt. vaama Baaga sao p`kTo Anant.
Ait kmanaIya $p xamaaSaIla. manaaohr gaat gagana saa naIla.
dao pItambar sajao kuNDla. isar maukuT mau>ahar ]jjavala.
kMgana A$ vaOjayantI maala. naK iSaK $praiSa itlak Baala.
kmala nayana Ga^MuGaralao koSa. AruNa carNa SauBa icabauk ivaSvaoSa.
baaolao krao Aa&a iSava iSavaa. tuma Qaark tark b`a*ma ik vaa.

tuma sava-vyaapk ivaYNau krao saRjana palana laya.
ivaivaQa $p Qar maayaapit Ajar Amar ivaSva ivajaya.13.

idyaa &ana iSava nao saba ]dar. krao tp ivaYNau sava- p`kar.
iSava iSavaa Aba Ant-Qaana hue. EaIivaYNau krto tp mana ide.
p`kTa vaair Aba Anant Qaar . Sayana ike ivaYNau ivaSvaaQaar.
naar sao hao naarayaNa Anant. p`kT ike saBaI t%va Bagavant.
huAa p`kT pIt kmala ivaSad\. EaIivaYNau kI naaiBa sao sad\ sad\.
r>aBa b`a*maa p`kTo kmala. krto ivacaar hU^M kha^M Amala.
ZU^MZU^M inaja kta- kao sa]Vma. hao p`vaoSa kmala naala maoM mama.
gae b`a*maa kmala naala sajaga. lagaa na pta kta- ka sauBaga.

sahs~ vaYa- b`a*maa Kaojato ]%pla kI naala.
laaOTo kmala kaoYa b`a*maa hu[- vaaNaI t%kala.14.

krao tp b`a*maa saba p`kar. paAao &ana maana tuma Apar.
krto tp ivaiQa do manaaoyaaoga. p`kTo EaIivaYNau SauBa sauyaaoga.
naIla kmala vaNa- Aimat kaint. catuBa-ja $p manahr ivaBaaint.
SaMK cak` gada pd\ma Qarto. ikrIT kuNDla Vuit Barto.
pItambar tiDt\ saa saaoho. SauBa vas~aBaUYaNa mana maaoho.
ivaiQa kro vandna jagainnavaasa. idyaa &ana samast pUNa- Aasa.
Qanya hue ivaiQa pakr dSa-na. maQya Aayaa ivaSaoYa AakYa-Na.
jyaaoit stmBa ek qaa Anaupma. krto p`Naama hir ivaiQa inarupma.

maMgala !kar huAa inanaaidt p`kTo ivaSvanaaqa.
kpU-r gaaOr pMcamauK dSa Bauja hir ivaiQa Bao sanaaqa.15.

p`kTo iSava iSavaa $p saundr. krto namana hir ivaiQa ivaBaa Bar.
ivaiQa saRiYT hir palana p`kar. p`kTogaoM $d` iht saMhar.
b`a*maa kI BaRkuiT sao $d`. tuma tIna krao manqana samaud`.
Saarda banaogaI ivaiQa sahcar. laxmaIjaI ivaYNau saMga manahr.
kalaI $d` saMga saMhar. yao saba iSavaa ko $p Apar.
U^M b`a*ma Aaid maQya Avasaana. saRiYT isqait laya kI phcaana.
hir tuma maOM hOM ek sva$p. jaao samaJao ivalaga vah ivad`Up.
tuma krao rxaa ivaiQa kI sada. Qar ivaivaQa Avatar mana mauda.

tva d`aohI mama Ba> tva Ba> mama d`oahI na haovao.
jaao Ba> iSava iSavaa ka vahI hir ka Ba> saaoho.16.

iSava iSavaa Ant-Qaana hue. EaIhir vaOkuNzQaama gae.
ivaiQa krto saRiYT jala psaar. ]%pnna huAa AND p`kar.
caaObaIsa t%va ka jaD AND. krto b`a*maa tp  AKND.
Aayao EaIivaYNau ivaiQa manaato. caotna krao AND samaJaato.
SaUxma$p hir kro p`vaoSa. huAa caotna yah AND ivaSaoYa.
ivastar svaga- sao patala. hir hue AiKla laaok t%kala.
]ccatma iSavalaaok vaOkuNz. AQar svaga- BaU tla Atla luaNz.
rcaI ivaiQa p`kRit AYz p`kar. catuqa- saRiYT maanava saivakar.

b`a*maa krto saRiYT sana%kumaar qao ]prama.
k`aoiQat hue ivaiQa Cayaa maaoh sada hI vaama.17.

b`a*maa krto qao hir smarNa. Aayao EaIhir Bava Baya hrNa.
krao b`a*maa iSava AaraQana. Bajao iSava haoto safla saaQana.
krto ivaiQa iSava iSavaa vandnaa. Bao p`kT $d` Bava BaMjanaa.
krto SaMkr saRiYT ivastar. ivaiQa hue p`sanna kr ivacaar.
rcao ivaiQa manau Sat$pa jaaoD. janmaoM jagamaoM maanava kraoD.
kI saRiYT jala qala vaayau gagana. toja tnmaa~a [ind`ya mana.
pSau pxaI sairt igair vaRxa lata. saagar maanava AaOr maanavata.
Anaok ?iYa p`bauw p`kar. naair pu$Ya yaaoga Bava ivacaar.

Anant saRiYT Anant p`kar ivaiQa saMjaaoyao.
doK doK dova maanava pSau pxaI ivaiQa mana maaoho.18.

p`kT hue AQa-naarISvar. $d` naIlalaaoiht qao var.
ivaiQa kI BaRkuiT sao Aayao. kro namana ivaiQa nayana ibaCayao.
kha ivaiQa nao krao tuma saRiYT. kI $d` nao gaNaaoM kI vaRiYT.
ivaiQa nao doh ko dao Baaga ike. banaa yaugala manau Sat$pa ilae.
AarMBa hu[- maOqaunaI saRiYT. rjaaogauNa tamasa kI qaI puiYT.
manau pui~yaa^M byaahI ?iYagaNa. ip`yava`t ]<aanapad pu~gaNa.
Apar saRiYT ?iYa saMtana. krto sausauK Baaoga Kana pana.
dxa pu~I qaI sait Ait saundr. sait byaahI SaMkr saMga var.

SaMkr basato kOlaaSa Aimat toja sauK datar.
kubaor banaa SaMkr ip`ya ivalaxaNa kqaa ivastar.19.

ya&d<a pu~ gauNainaiQa qaa caaor. gayaa iSavamaMidr vaoSa AGaaor.
ikyaa p`kaSa jalaakr jaamaa. iSava mana dIpdSa- AiBaramaa.
iSava Bao p`sanna vah payaa dND. p`aNadND sao doh huAa KND.
do dND yamadUtaoM nao Qara. ]bara iSavagaNasao laaok sara.
pa SauBalaaok iSavalaaok vaasa. kr SauBa Baaoga laaOTa BaUvaasa.
huAa tnaya kilaMgaraja AirMdma. banaa rajaa kilaMga naama dma.
kha hao iSavamaMidr dIpdana. ga`ama nagar kI GaaoYaNaa saujaana.
p`it iSavamaMidr sajao p`dIp. p`sanna huyao iSava iSavaa mahIp.

ide vardana iSava dma banaa ivaEavaa saut kubaor.
AlakapurI ka AiQaxak iSavagauNaaoM kao Tor Tor.20.

 

Home | Das-Kriti | Shiv Puraan | Rudra Sanhitaa

;Previous | Next

Created and Maintained by Sushma Gupta
Created on 04/27/2006 and Modified on 08/06/10
Contact:  daskriti@yahoo.com