Sushmajee
Das Kriti | Shiv Puraan
 

Rudra Sanhitaa-Hindi

Home | Das-Kriti | Shiv Puraan | Rudra Sanhitaa

6-Sandhyaa Charit-1

b> Previous | Next

   

saMQyaa cairt 1

kamadova $praiSa manahr. ]%pnna ivaiQa sao prma ]jaagar.
dxa tnayaa rit saMga ivavaah. p`sanna ?iYagaNa kr ]Cah.
saMQyaa janmaI ivaiQa ]r sao. saundr saujaana calaI Gar sao.
p`Na tpsyaa ka doh %yaaga. tba Aayao vaiSaYz mahaBaaga.
kro &ana krao iSava saaQanaa. prma kRpala maMgala Baavanaa.
Aaid dova Qama- Aqa- Aap. !nama: SaMkraya ! jaap.
iSava kta- Qarta saMharI. saRYTa manaaohr manmaqaarI.
Bajaao iSava sava-kala Qyaana. haogaoM p`sanna iSava Bagavaana.

laagaI saaQanaa inaBaa tna mana va`t inayama Baamaa.
saMQyaa kI tpsyaa qaI kzaor iSava va`t jaamaa.21.

baIto yauga p`sanna Bao SaMkr. sanmauK zaDo iSava ABayaMkr.
safla manaaorqa saMQyaa p`var. krtI p`Naama svaamaI ADvar.
AiDga Agama Agaaocar saRYTa. p`kRit pu$Ya ipta dRYTa.
ixait jala idSaa kala toja $p. ivaiQa ivaYNau SaMkr sva$p.
janak palak saMhark p`Baao. Aaid maQya Ant svaamaI ivaBaao.
krao kRpa dodao vardana. saQyajaat hao inaYkama saujaana.
mama pit hao mama sau)d saujaana. ivanaYT hao yah doh Bagavaana.
ASauw dRiYT na doKo mama tna. sada Sauw Qama-maya hao mama mana.

kha tqaastu iSava k$Naa$p ADvar danaI.
jaaAao maoQaaitiqa ya& tuma saMQyaa pu~I sayaanaI.22.

?iYa maoQaaitiqa ko ya& maoM var.phu^McaI sanQyaa Aatur p`var.
AignamaoM %yaagaI saMQyaa doh. puna: p`kT hu[- iSaSau sadoh.
maoQaaitiqa nao payaI pu~I var. ikyaa pu~I snaoh ivaSaoYa kr.
palaI rKa A$nQait naama. hu[- yauvait A$nQait lalaama.
ivaiQa hr ikyao knyaa ivavaah.A$nQait vaiSaYzka caah.
vaiSaYz Baayaa- saundr sauSaIla. prma tojamayaI qaI gauNaSaIla.
kho naard ivaiQasao hao &ana. iSava cairt ]dar ho Bagavaana.
baaolao ivaiQa Baojaa kama Aagao. hao SaMkr ivavaah Baaga jaagao.

inaiva-kar SaMkr inagau-Na Akama Anaaid Anant.
hara kama kr maayaa krta p`Naama Bagavant.23.

laaOTa kama har ivaiQa pasa. SaMkr AiDga Anaaid ivaSvaasa.
hir sao krto b`a*maa vandna. p`kTo naarayaNa sauK kndna.
ivaiQa nao inaja AaSaya mama- kha. h^sato EaIivaYNau ivaiQa pr maha.
tuma krao vandna iSavaa Aru iSava. kha^M SaMkr kha^M dova paiqa-va.
khao dxa sao kro AaraQanaa. iSavaa Qaro $p sait saaQanaa.
kroM hma vandna SaMkr saujaana. ivavaah sait SaMkr banao mahana.
AntQaa-na hue hir Bagavaana. ivaiQa krto namana prma saujaana.
baulaayaa dxa krao ]maa pUjaa. hao pu~I $p iSavaa na dUjaa.

tIna sahs~ idvya vaYa- tp ikyaa dxa nao saujaana.
p`sanna hu[- maa^M ]maa p`kT AiMmat $p mahana.24.

caar Baujaa vard ABaya pMkja. KDga QaarI p`saad pd rja.
Syaama vaNa- manahr koSa Qaro. AruNa nayana isaMhvaaihnaI hro.
Ait manaaohr $p p`Baavait. daiyanaI vaOBava sauK ivamala mit.
krto pUjaa dxa iSavaa maa^M kI. kR%ya kR%ya hue doK Jaa^kI.
kRpa $pNaI haoAao p`sanna. krta p`Naama tva SarNaapnna.
maa^gaao var dxa maOM hU^M p`sanna. maana $p Qana sampi<a Anna.
maa^gaU^M var iSavaa Qarao $p sait. pu~I bana maaohao kOlaaSapit.
Aa]^gaI tva gaRh sait $p. hao tva pu~I dxa p`jaapit BaUp.

AntQaa-na hu[- ]maa dokr saundr sauK vardana.
Gar laaOTa dxa p`sanna ica<a saumar iSava Bagavaana.25.

pa ivaiQa kI Aa&a dxa inart. krto saRiYT ivastar turt.
dsa sahsa hya-Sva janmao pu~. krto tp naarayaNa saU~.
pa naard ]pdoSa pavana. hue sanyaasaI mana Baavana.
ifr janmao hjaar SabalaaSva.gae naarayaNa sar ivaiQa vaSya.
banao sanyaasaI naard &ana. saunakr dxa hue kuipt mahana.
do idyaa Eaap naard kao dxa. samaJaato ivaiQa naard ka pxa.
janmaI saaz knyaa dxa gaRh. vyaahI ?iYayaaoMkao inaspRh.
kro dxa ivacaar maa^M BavaanaI. ivamala haogaa Avatar ranaI.

]maa basaI dxa ]r Aimat toja laavaNya ivastar.
kr vaIirNaI ka gaBaa-Qaana idvya ]maa Avatar.26.

Cnd:

Aimat $p saundrta vaIirNaI tna basaa.iSavaa AMSa QaairNaI mana manaaorqa rsaa.
maihmaa vaIirNaI kI hu[- ~Olaaok BaavanaI. Aayao ivaYNau dova saba dxa kro AgavanaI.
krto iSavaa vandnaa namat maa^M BavaanaI. kr vandna dova laaOTo gaRh sauKI ranaI.
ga`h vaar naxa~ SauBa iSavaa AvatrI. baajao dova vaaV gaanamaoM ?caae^ BarI.
idSaaAaoM maoM Saaint svaga- barsaayao fUla. pa dXa-na iSavaa ka sava- Bayao AnaukUla.
dxa tva Bai> sao p`sanna maOM BavaanaI. lao Avatar AayaI gaRh rajaa ranaI.
dxa krto ivanaya p`sanna ]maa hu[-. lao $p iSaSauka iSavaa raodit Ba[-.

dxa gaRh basaI ip`ya tnayaa ]maa raKa SauBa naama.
sakla gauNa Aa basao patI vaRiw ]maa AiBarama.27.

]maa banaI sait huAa SauBa naama. hu[- sayaanaI bana yauvait lalaama.
ipta dxa icaintt hao ivavaah. SaMkr ip`yaa banao vaah vaah.
jaana ipta maanasa sait ivacaara. k$^M tp iSava iht pit ipyaara.
maata sao ivanaya v`at Qaara. krtI kizna tp jap nyaara.
kr iSava AaraQana maasa maasa. lagaa mana SaMkr Qar ivaSvaasa.
baIta samaya dova Anauragao. krto vandna sait sao laagao.
ivaiQa ivaYNau dova Aayao kOlaaSa. krto stuit SaMkr Qar AaSa.

dova dova jagatpto SaMkr krao ivavaah saundr.
hao iht sabaka kro tpsyaa sait ho baaGMabar.28.

 

Home | Das-Kriti | Shiv Puraan | Rudra Sanhitaa

Previous | Next

Created and Maintained by Sushma Gupta
Created on 04/27/2006 and Modified on 08/06/10
Contact:  daskriti@yahoo.com