Sushmajee
Das Kriti | Shiv Puran
 

Rudra Sanhitaa-Hindi

Home | Das-Kriti | Shiv Puraan | Rudra Sanhitaa

4-Naarad Moh-2

Previous | Next

   

naard maaoh 2

SaIlainaiQa sagauNaI tva kumaarI. varo yaa pu$Ya sadacaarI.
ivajayaI Bava savao-Svar kta-. palak saRYTa Aru saMhta-.
Qanya Baagya yah knyaa pa[-. icarkala pit prma sauKdayaI.
kr pUjaa naard sanamaanao. lagao ?iYa mana kuC pCtanao.
EaImait $p mana Ait lauBaayaa. pa}^M knyaa manamaoM Aayaa.
bauiw Ait ivakla kama Baava mana. kumaarI varo saao k$^M jatna.
naard gao vaOkuNz hir Qaama. kr p`Naama kha inajaI kama.
p`Bau dao $p tva banao baat. varNa kro kumaarI saba Baa^Mit.

hir $p tva maaohk knyaa pihravao jayamaala.
yahI tumasao maa^gaU^dovaao Aba tuma dInadyaala.6.

hir h^sao doK inaja maayaa bala. kho tva ]pkar k$^M sakla.
vaOV doo AaOYaiQa raoga jaanao. eosao tva iht mauina mama maanao.
maOM phcaanaU^M saba kama raoga. nahIM Adoya tumhoM Baaoga yaaoga.
naard mauidt Aayao svayaMvar. qao CatI fulaa $p sauKkr.
hir idyaa naard vaanar Aanana. hir maayaa na jaanao caturanana.
Anaok BaUp AiBailaiYat saajao. naard baOzo [k idSa rajao.
kumaarI AayaI saMga saholaI. doKtI BaUp Anaok maolaI.
kr jayamaala maRdula mauskana. doK $p BaUp BaUlao Apana.

baar baar doKtI caaraoM idSa naRpit na [k Baaya.
doK naard ivakT $p gayaI kuva^MrI ibalaKaya.7.

ivakT $p vaanarkao doKa. ]sa Aaor BaUlakr naa doKa.
Aayao EaIhir Qar $p BaUpit. maolaI jayamaala knyaa EaImait.
gayao hir vaOkuNz saMga naarI. Aayao iSava gaNa naard h^karI.
kha doKao inaja $p ho mauina. doKa dp-Na naard isar Qauina.
iSavagaNakao naard Eaap idyaa.banaao tuma raxasa pa fla ikyaa.
krto mauina saMga iCCaorapna. paAao fla lao ivakT dnauja tna.
Aayao naard vaOkuNz ivakla. baaolao laao hir Eaap [saI pla.
tuma svatn~ na isar pr kao[-. idyaa Qaaoko vaanar $p maaoih.

BaUima Qar $p narpit naair ivarh du:K paAao.
vaanar banaogaoM sahaya inaja krina fla pCtaAao.8.

mauina isar Qa$^M vacana tumhara. mauJakao mama Ba> Ait ipyaara.
tuma kamanaahIna ivagat kama. naair saMga naa paAao ivaEaama.
ivagailat huAa Aba tva AiBamaana. saba mama maayaa samaJaao saujaana.
iSava kRpa manaaoja qaa hara. tuma na samaJao baho Aivacaara.
hir ko vacana sa%yamaya saundr. samaJa pDo naard kao sauKkr.
imaTI maayaa naard kao &ana. Qaro carNa p`Bau ko ibalaKana.
maOM lauTa hir inaja SarNa dIjao. imaqyaa hao mama Eaap saao kIjao.
krao mauina iSava maM~ jaap sakla. paAao tuma ivaEaama na hao ivakla.

pCtato naard ivakla hirmaayaa Ait balavaana.
Avat$^M rama $p Qarao QaIr baaolao Bagavaana.9.

iSava inaga-uNa inaiva-kar data. tuma Bajaao iSava BaagyaivaQaata.
japao iSava Satnaamastao~ tuma. iSava [-Svar kao Qyaato hma.
krao dyaa iSavaBa>aoM pr sada. krao iSava tIqaa-Tna mana mauda.
b`a*maa sao paAao iSava &ana. iSava gauNagaana hO sauKd mahana\.
iSava jaap imaTayao Saaok maaoh. iSava Bai> imaTatI kama kaoh.
iSava sava-& sanaatna kRpakr. imaTo tva daoYa iSava kRpa var.
Qa$^M rama $p saMga saIta. Ba> pava dSa-na mana caIta.
tjaao icanta mauina tuma japao iSava. sat\ p`sanna rhto sadaiSava.

baar baar p`baaoQa kr mauina hir Bayao AntQaa-na.
naard laaOTo QarNaI tla SamBaugaNa BaoMTo Aana.10.

ivacarto naard tIqa-Anaok. pasa Aayao iSavagaNa saivavaok.
hma SaOvya qaI BaUla hmaarI. iSava Aa&a saMga mait hmaarI.
baaolao naard maayaa vaSa nar. tuma banaaogao raxasapit Ajar.
ravaNa kumBakrNa dao Ba`ata. ivaSva ivajayaI iSavakao Qyaata.
Aimat prak`maI tuma BaUpit. ivaYNau haqa marNa paAao saugait.
qao p`sanna iSavagaNa sauna vaaiNa. p`Naama naard kao inaja paiNa.
gayao iSavagaNa naard mana Sauw. Aayao b`a*malaaok p`bauw.

kr vandnaa b`a*maa kI baOzo pa AnauSaasana.
ipta dIjao &ana mauJao iSavat%va ka sauKBaajana.11.

 

Home | Das-Kriti | Shiv Puraan | Rudra Sanhitaa

Previous | Next

Created and Maintained by Sushma Gupta
Created on 04/27/2006 and Modified on 08/06/10
Contact:  daskriti@yahoo.com