Sushmajee
Das Kriti | Shiv Puraan
 

Rudra Sanhitaa-Hindi

Home | Das-Kriti | Shiv Puraan | Rudra Sanhitaa

3-Naarad Moh-1

Previous | Next

     

naard maaoh 1

baaolao saUtjaI iSava kruNaakr. puNyamaya iSava gaana Ait sauKkr.
p`Sna tumhara EaoYz saundr. iSavakqaa sarsa SauBa ivaSaoYakr.
saai%vak rajasa tamasaIjana. maMgaladayaI paphr saba jana.
krogauNa gaana maha%maajana. @laoSa ivamaaocana Bava Baya BaMjana.
AaOYaiQa Bavaraoga duK SaaokkI. iSava kqaa Anaaid i~laaokkI.
saunaao saadr Qar SaMBau Qyaana. k$^M namana ip`ya iSava Bagavaana.
b`a*maa sao naard p`Sna ikyao. AarmBa k$^M vah p`saMga ilae.
pUCI iSava kqaa naard saadr. naardkao huAa maaoh jyaaoMkr.

ihmaigair gauha rmya saundr baOzo naard sauKBar.
saundr puiYpt vaRxa lata saursairta tT inaJa-r.1.

rmya AaEama puNyamaya p`doSa. naard ica<a rmaa doK doSa.
lagaI AbaaQa samaaiQa inarMtr. Qyaana b`a*ma inaScala Antr.
Acala saaQanaa naard Anaupma. saurond` huAa icaintt ivaYama.
naard pa laogao Mmama saurpur . saaoca rha [nd` yahI mana Qar.
Aa*vaana ikyaa manaisaja turt. Aayaa manaaoja [nd` Anauhrt.
ip`ya manaaoja manaaAao mama kaja. ivacailat naardkao krao Aaja.
calaa manaaoja saMga inaja samaaja. vasaMt APsara vaaV saaja.
i~ivaQa maQaur sauKd qaI bayaar. AaPlaaivat sar sairta Qaar.

saundr puYp lata ivatana gaatI APsara maQaur.
manamaaohna rmBaaid yauvait naacao baajao naupur.2.

naaca gaana rMga ptMga ]Do. h^satIM APsara r%na jaDo.
kama kRSaanau baZatI bayaar. naard rho QyaanamaoM Apar.
sajaa sakla klaa hara kama. Aana pDa naard carNa rama.
pCtata manaaoja Aaya SarNa. xamaa ike naard pa ivavarNa.
xao~ qaa inaiva-Gna iSava vardana. maar har naardkao AiBamaana.
safla saaQanaa Aayao naard. iSava Qaama mana Qyaana ivaSaard.
kho SamBaukao hu[- kama har. tva kRpa jaao rha haonahar.
baaolao Bava naard tuma p`vaIna. khao na yah kqaa hir lavalaIna.

kBaI na khnaa hir saMga manamaoM raKao gaaoya.
tuma &anavant dmaSaIla inaja baKana tp Kaoya.3.

naard SaMkr kha na maanaa. gae b`a*malaaok AiBamaanaa.
sakla maar cairt kh saunaae. ivarMica naardkao samaJaae.
haonahar naard saunao na &ana. Aayao vaOkuNz Qaama Bagavaana.
Aagao Aa krto hir sa%kar. tva dSa-na SauBa sava-p`kar.
tva Aagamana pavana mama Qaama. kOsao hao naard khao kama.
jaIta manaaoja tva kRpa hir. laaOTa pa har ho sauKkrI.
mauina Bai> &ana vaOragya inaiQa. tuma b`a*macaarI SauBa sabaivaiQa.
doKa hirnao AiBamaana rha. saunaa naard mauinanao jaao kha.

naYT k$^M AiBamaana tva kr inaja maayaa ivastar.
basaayaa naard ko magamaoM nagar ivalaxaNa p`kar.4.

calao naard kr p`Naama hir. doKI magamaoM maayaa ivastrI.
sat yaaojana nagar sava- saundr. SaIlainaiQa rajaa manaaohr.
vana ]pvana sar Bavana sausaaoho. rit kama sao nar naair maaoho.
vaasa inavaasa Anaupma EaInagar. SaIlavatI rajakumaair sauGar.
]%sava rajakumaair svayaMvar. doSa doSa naRpit Aayao var.
EaImatI knyaa Ait maaoihnaI. naard gayao naRp samaIp puina.
Aadr ikyaa naRpnao ivaSaoYa. baulaayaa pu~I kao yaaoM naroSa.
namana krtI saundr kumaarI. doK $p naard mait maarI.

sava- gauNa sampnna knyaa naard krto ivacaar.
varo hao Ajar Amar vah samar nahIM pavao har.5.

 

Home | Das-Kriti | Shiv Puraan | Rudra Sanhitaa

Previous | Next

Created and Maintained by Sushma Gupta
Created on 04/27/2006 and Modified on 08/06/10
Contact:  daskriti@yahoo.com