Sushmajee
Das Kriti | Adhyaatm Raamaayan

3-Aranya Kaand

Home | Das Kriti | Adhyaatm Raamaayan

1-Viraadh Vadh

Previous | Next

(1) Viraadh Vadh | (2) Other Rishi | (3) With Agastya Rishi | (4) Raam in Panchvatee

 

 

Baal Kaand
Ayodhyaa Kaand
Aranya Kaand
Kishkindhaa Kaand
Sundar Kaand
Lankaa Kaand
Uttar Kaand

 

  

   

p`qama saga- : ivaraQa vaQa


 

khto SaMkr saunaao pava-tI Aagao kqaa sauKd puNyamayaI saundr.
p`at: kr snaana rama saIta laxmaNa calao dNDk vana saumanaaohr.
kr p`Naama Ai~ mauina sao maa^gao pqa p`dSa-k saaqa haoM Aagao Aagao.
kho mauina rama dovaaEaya tuma sava- pqa dSa-k kaOna ko Baaga jaagao.

kr laaok vyavahar tuma idKaAao laIlaa Aba mama iSYya haogaoM saaqa.
gae saIta rama saMga kuC dUr mauina do iSaYya laaOTo mauina namat maaqa.
kaosa ek pr kra kr nadI par iSaYya laaOTo inaja AaEama saundr.
phu^cao rama saIta laKna vyaaGa` isaMh vanya pSau saMkula ArNya p`Kr.

kh rama saunaao laxmaNa hao saavaQaana calanaa haogaa yaha^ vana ivaSaala.
Aagao maOM Qar Sar QanauYa pICo tuma baIca hmaaro saIta calao [sa kala.
ba`*ma jaIva baIca rhtI maayaa jaOsao eosao saIta daonaoM ko saMga saMga rho.
jaOsaa saunaa vaOsao hI dNDkvana maoM raxasa Baya laixat maaga- tMga rho.

CO: kaosa calao saamanao qaI puYkirNaI kumaud k*laar p`saUna saundr.
ikyaa jalapana baOzo vaRxa Ca^h tBaI BaIYaNa raxasa Aata inaDr.
mauK jaiTla daZ,yaut vaama knQa i~SaUla baoiQat nar Sava Anaok.
BayaMkr gaja-na gaja vyaaGa` pana tBaI Qara tIr QanauYa rama ek.

khto laxmaNa doKao Aitkaya raxasa Drata BaI$ jana ivaSaoYa.
haojaaAao saavaQaana tba khta raxasa tuma saundr baalak janaoSa.
saMga naair saukumaarI lagato BayahIna madaonma<a AaAaogao mama mauK.
iksa karNa Aagamana vana kho rama hO ipta Aa&a tva sanmauK.

donao kao iSaxaa tva samaana raxasa huAa vana Aagamana yaaoM hmaara.
h^saa raxasa ilayaa i~SaUla haqa khta rama maOM ivaraQa jaga hara.
dodao saIta tuma jaaAao p`aNa bacaakr Anyaqaa haoAao mama Aahar.
raxasa baZa saIta kI Aaor tba rama nao kaT igarayao hst Jaar.

daOD,a rama sanmauK fOlaa mauK tba rama kaT idyao [sako dao pOr.
AQa-cand` baaNa sao kaTa SaISa rama nao tba ivaraQa mara ihya hor.
saIta krtI AailaMgana rama ka krtI p`SaMsaa A%yaiQak saundr.
dova bajaato dundBaI nacatIM Apsarae^ ivaraQa $p Qara ivaVaQar.

ivaVaQar $p ivaraQa krta namana SarNaagat du:K hrNa EaIrama.
kro saaYTaMga p`Naama saMsaar saagar tarNa dyaalau rGaunaaqa sauKQaama.
khta ivaVaQar ho kmaladla nayana EaIrama maOM SarNa ivaQaaQar.
idyaa qaa Eaap EaIduvaa-saa nao mau> ike tuma dodao Bai> sauGar.


tva smaRit sada rho mama vaaNaI kro tva naamasaMkIt-na inarntr.
kNa- kroM pana tva kqaamaRt hst tva carNa pUjana kroM sauGar.

SaISa p`Nat hao tva carNayaugala ho ivaSauw &anasva$p namana.
tuma hao rama rmat inaja sva$p jaga ricayata hU^ SarNa namana.
krao ~aNa tva maayaa na vyaapo mauJao Aba k$^ dovalaaok gamana.
ide vardana EaIrama ivaVaQar hao maayaa gauNaatIt saiht dmana.

tU hO EaoYz &ainayaaoM maoM huAa mau> kr mama dSa-na ho ivaVaQar.
maaoxadaiyanaI mama Bai> dula-Ba tU Bai>vaana\ jaa prmaQaama var.
ike ivaraQa raxasa vaQa ike Saapmau> ide vardana EaIrama.
jaao jana kro rama stuit kr kqaa kIt-na vah pavao manakama.

 

 

(1) Viraadh Vadh | (2) Other Rishi | (3) With Agastya Rishi | (4) Raam in Panchvatee

Home | Das Kriti | Adhyaatm Raamaayan

 

Previous | Next

Created and Maintained by Sushma Gupta
Created on 11/18/2008 and Modified on 08/03/2010
Contact:  daskriti@yahoo.com   or   
sushmajee@yahoo.com