Sushmajee
Das Kriti | Adhyaatm Raamaayan

2-Ayodhyaa Kaand

Home | Das Kriti | Adhyaatm Raamaayan

1-Naarad Comes to Raam

 Previous | Next

(1) Naard Comes to Raam | (2) Raam's Coronation | (3) Kaikeyee's Var | (4) Raam Bids Farewell | (5) Raam Goes to Van
(6) Raam Meets Rishi | (7) Dasharath Dies | (8) Bharat Meets Bharadwaaj | (9) Raam-Bharat Milan

 

 

Baal Kaand
Ayodhyaa Kaand
Aranya Kaand
Kishkindhaa Kaand
Sundar Kaand
Lankaa Kaand
Uttar Kaand

 

  

   

p`qama saga- : Bagavaana\ rama ko pasa naardjaI ka Aanaa


 

ek samaya EaIrama ivarajato r%naisaMhasana pr Ant:pur Aa^gana.
saIta krtI ca^var r%nadNDyaut p`Bau p`sanna tambaUla rsaasvaadna.
dovaiYa- naard Aayao AakaSamaaga- sfiTk maiNa Sard cand` $p.
idvyamaUit- naard doK sahsaa ]zo saItarama ike p`Naama Anau$p.

ho naard dSa-na tva Ait dula-Ba puNyapuHja ]idt mama hU^ saMsaarI.
puNyaaodya do sa%saMga huAa kRtaqa- Aaja batlaaAao saovaa tumharI.
kho naard @yaaoM krto maaoiht mauJao kr saaQaarNa jana sama baat.
saMsaar ricayata AaVaSai> tva gaRhNaI saRjatI ba`*maa saga- tat.

sa%va rja tmaaomayaI maayaa tvaaiEata saRjao Sau@la laala kRYNa p`jaa.
tuma i~laaok$p mahagaRh ko gaRhsqa tuma ivaYNau saIta laxmaI Ajaa.
tuma iSava saIta ]maa tuma ivaiQa saIta Saarda tuma riva saIta p`Baa.
tuma cand` saIta raoihNaI tuma [nd` saIta Saica Aigna svaaha sama ha.

tuma yama saIta saMyaimanaI tuma ina?-it saIta tamasaI varuNa vaaruNaI.
tuma vaayau saIta sadagait tuma kubaor saIta sampit ho rud` rud`aNaI.
samast pu$Ya vaacak tuma rGaunaaqa samast s~I vaacak hO jaanakI.
i~laaokI maoM sava-sva tuma daonaaoM tva AaBaasa A&ana tana baanakI.

A&ana sao maht%va maht%va sao saU~a%maa AaOr saU~a%maa sao ilaMgadoh.
sauK duK pavao AhMkar bauiw pMcap`aNa dsa [ind`ya ka ilaMgadoh.
caotnaaBaasa jaao ilaMgadohaiBamaanaI khata jaIva tnmaya rh saMsaar.
Ainava-canaIya Anaaid AivaVa jaIva kI karNa ]paiQa hO Asaar.

caotna kI tIna ]paiQa sqaUla saUxma karNa saiht ]paiQa hao jaIva.
riht ]paiQa haovao prmaoSvar jaaga`t svaPna sauYauiPt saRiYT kmanaIva.
rama tuma saRiYT ivalaxaNa caotnamaa~ saaxaI jagat\ saRiYT isqait saMhar.
tuma sava- karNa maanakr inaja kao jaIva pata Baya rjjau sap- p`kar.

jaba Aavao &ana ik maOM hU^ prmaa%maa tba imaTO Baya d:uK Apar.
tuma icanmaa~ jyaaoit:sva$p krto p`kaiSat bauiw sava-~ saMsaar.
At: tuma hao Aa%maa krto klpnaa AapmaoM sampUNa jagat inavaasa.
pa &ana Aapka haota saba laIna At: manauYya kro &ana p`yaasa.

tva carNa Ba> pato &ana At: tva Ba> hato maui> AiQakarI.
hU^ dasa tva Ba> Ba>dasa ka krao Anauga`h hU^ tva paO~ ranaNaair.
khto naard ho rama Bar nayana AanandaEau sao kr p`Naama baarmbaar .
ba`*maa Baojao mauJao yaha^ tva Avatar ravaNa marNa iht dSarqa ]dar.

rajya saaOMpto rajaa tumhMo tba @yaa banaogaa tva p`it&a hrNa BaU Baar.
ho sa%yap`it& krao sa%ya inaja p`tI&a nahIM haonaa Aasa> rajya saar.
khto mauskato rama ikiHcat t%va jaao maOM na jaanaU^ kOsao hao ho naard.
k$^ p`it&a pUNa- k`maSa: xaINapuNya maar Asaur hrU^ BaU Baar ivaSaard.

jaa}^ kla dNDk vana rhU^ mauinavaoSa vaYa- caaOdh kaya- ravaNa inaQana.
saIta hrNa imaYa htU^ sapirvaar duYT ravaNa saunakr p`sanna naard mana.
kr rama tIna pirk`maa mauina naard calao dovalaaok Qar maaga- AakaSa.
jana pavao kOvalya maaoxapd pZo inat rama naard saMvaad sah AvakaSa.

 

 

(1) Naard Comes to Raam | (2) Raam's Coronation | (3) Kaikeyee's Var | (4) Raam Bids Farewell | (5) Raam Goes to Van
(6) Raam Meets Rishi | (7) Dasharath Dies | (8) Bharat Meets Bharadwaaj | (9) Raam-Bharat Milan

Home | Das Kriti | Adhyaatm Raamaayan

 

 Previous | Next

Created and Maintained by Sushma Gupta
Created on 11/18/2008 and Modified on 08/03/2010
Contact:  daskriti@yahoo.com   or   
sushmajee@yahoo.com