Sushmajee
Das Kriti | Adhyaatm Raamaayan

1-Baal Kaand

Home | Das Kriti | Adhyaatm Raamaayan

1-Raam Hridaya

 Previous | Next

(1) Raam Hridaya | (2) Prithvi Goes to Brahmaa Jee | (3) Raam Janm | (4) Raam Goes With Vishwaamitra | (5) Taatakaa Vadh
(6) Seetaa-Raam Vivaah | (7) Meeting With Parashuraam

 

 

Baal Kaand
Ayodhyaa Kaand
Aranya Kaand
Kishkindhaa Kaand
Sundar Kaand
Lankaa Kaand
Uttar Kaand

 

  

   

p`qama saga-:  rama)dya


maUkM kraoit vaacaalaM pMgau laMGayato igairma\.
ya%kRpa tmahM vando prmaanand maaQavama\.

icanmaya AivanaaSaI p`Bau pRqvaI Baar hrNa
saUya-vaMSa ilae maayaa manauYya Avatar.
kr raxasa samaUh saMhar Aivacala kIit-
sqaaipt laaOTo inaja laaok Apar.   

krta Bajana jaanakInaaqa prma karNa
saRiYT saRjana palana saMhar Aivakar.
maayaatIt Aican%yasva$p AanandGana
svayaMp`kaSa sva$p t%vavao<aa p`Bau saar.

sava- puraNasammat piva~ AaQya%maramaayaNa ka
jaao jana krto ekaga` ina%ya paz.
jaao jana saunato AaQyaa%ma ramaayaNa
haokr pap riht pato EaIhir saainnaQya hTat\.

jaao caahto jana maui> saMsaar banQana sao
tao kro AaQyaa%maramaayaNa hI inat paz.
AaQyaa%ma ramaayaNa ka ina%ya EavaNa maa~ sao
pata kaoiT laxa gaaodanafla hao zaT baaT.

EaI SaMkr$p igair sao inasaRt yah kqaa
samaatI rama$p Aqaah saagar maMo gaMgaa$p.
krtI piva~ ithu^ laaok pitt pavanaI
saunaao saMdBa- kqaa EavaNa Eaaota hao td\$p.

ek samaya kOlaaSaigair kaoiT riva sama toja
ivarajato r%naisaMhasana Qyaanaaisqat i~nayana mahadova.
isaw samaUh saoivat ina%ya inaBa-ya sava-papaharI Aanandknd ko
vaamaBaaga ivarajatI igairnaindnaI pava-tI pUCtI ho dovaaiQadova.

ho dova jagainnavaasa namaao:stu sava-a%madRYTa saaxaI prmaoSvar.
pUCtI Aapsao sanaatna puruYaao<ama ka t%va tuma hao sanaatna t%va mahoSvar.
Ait gaaoPya Ananya jana kao nahIM khnao yaaogya
mahanauBaava kh doto inaja Ba> kao pakr sauyaaoga.

ho dova maOM hU^ Ba> AapkI tuma mauJakao ip`ya AitSaya.
At: jaao pUCa maOMnao Aapsao krao vaNa-na vahI sad\ ivaYaya.
ijasa &ana sao jana haoto saMsaar saagar par vah &ana Bai> vaOragya pUNa-
krao vaNa-na p`kaSamaya Aa%ma&ana sah iva&ana samaJa sak^U yaVip ApUNa-.

pUCtI ek Anya ivaYaya prma rhsya kmalanayana krao p`qama vaNa-na.
AiKla laaoksaar EaI ramacand` dRZ Bai> hO naaOka saMsaar saagar trNa.
Bai> hO saaQana p`isaw Bavamaaoxa iht nahIM Anya saaQana EaoYz Bai> samaana.
tqaaip tva ivaSauw vacana sao krao Codna mama )dyaga`inqa dovaaiQadova mahana\.

p`maad riht isawjana Bajato ramacand` Aih-inaSa prma pd hOM pato.
rama kao prma AiWtIya AaidkarNa p`kRit gauNap`vaah pro batlaato.
kao[- khto yaVip rama prba`*ma svaaivaVa saMvaRt nahIM jaanao inajasva$p.
Anya jana vaisaYzaid sao ]pdoSa pakr jaanao Aa%mat%va inajaa%ma sva$p.

pUCtI yaid ramacand` jaanato Aa%mat%va tao @yaaoM ikyaa saItaiht ivalaap.
yaid ramacand` nahI jaanato Aa%mat%va tao @yaaoM Bajao ramakao Anyajana sama Aap.
@yaa tva maanyata [sa ivaYaya maoM khao ivaSvaoSa saao imaTo mama saMdoh maanasa saMtap.

khto mahadova Qanya doiva tuma prmaBa> prmaa%maa kI jaananaa caahtI t%va rama.
[sasao pUva- iksaI nao nahIM pUCa yah prmagaUZ rhsya mauJasao hu[- ramakRpa AiBarama.

p`Ena ikyaa tumanao Bai>saiht At: khta tumasao kr EaI rGaunaaqa vandnaa.
hO rama pra%maa pro p`kRit Anaaid AanandGana AiWtIya pu$Yaao<ama rMjanaa.
jaao svamaayaa sao rca kr saga- BaItr baahr sava- Aaor vyaaPt AakaSa samaana.
sava- )dya isqat haokr inaja maayaa sao kr rho pircaailat ivaSva tRNa samaana.

jaD laaoha pata gait caumbak samaIp tqaOva ivaSva haota Ba`imat ]sakI sainnaiQa.
nahIM jaanato rama kao ivamaUZicat nar )dya Zka A&ana sao ]naka saiht ]paiQa.
Sauw bauw prmaa%maa pr kr inaja A&ana Aaraoipt maanato ]sakao inaja samaana.
s~I pu~aid maoM Aasa> jaIva haoto ilaPt saMsaar banQana maoM GaaNaI maoM baOla samaana.

jaOsao A&anaI jana nahIM phcaanato inaja kNz maoM vaaisat kNzo kao sah A&ana.
tOsao hI A&anaI jana nahIM jaanato inaja )dya isqat prmaa%maa kao haota na &ana.
yaqaa riva p`kaSa maoM nahIM rh sakta AnQakar tqaOva p`kRit sao pro hO Bagavaana.
ivaSauw iva&anaGana jyaaoit:sva$p prmaa%maa rama maoM BaI AivaVa nahIM yah hO &ana.

yaqaa ca@kr lagaa kr GaUmanao sao GaUmato sao lagato gaRh War Anaok vastu pdaqa-.
vaOsao doh [ind`ya$p kta- ko ilayao ike kma- kr Aaraoipt Aa%maa na yaqaaqa-.
p`kaSa$pta maoM nahIM vyaiBacaar At: riva samaIp idvasa rai~ ka nahIM ivaBaod.
]saI p`kar Sauw caotnaGana rama maoM &ana A&ana nahIM rh sakto saaqa nahIM Kod.

pranand$p iva&anaGana A&anasaaxaI kmalanayana rama maoM nahIM laoSamaa~ A&ana.
AiQaYzana maayaa ko hO EaIrama At: maaoiht nahIM kr sako maayaa rama saujaana.
saunaao pava-tI saMvaad saIta rama hnaumaana ka saaQana maaoxa gaaopnaIya dula-Ba Aana.

purakala ramaavatar kala jaba ramacand` laaOTo AyaaoQyaa kr vaQa raxasa ravaNa.
dovakNTk raxasa mara sah saonaa vaahna pu~ tba rama saIta saMga sava- vaanar gaNa.
huAa rajyaaiBaYaok kaoiT saUya- sama toja ramacand` saIta ivarajao SauBa isaMhasana.
qao vaiSaYz maha%maa gaNa hnaumaana riht Baaoga [-cCa p`it]pkar saovaa tna mana.

khto EaIramacand` hO hnaumaana mama tva Bai> prayaNa inaYpap &ana AiQakarI.
krao saIto [sao mama t%va ka &ana tuma tba khtI saIta jaao Aa&a ravaNaarI.

kho saIta sauna va%sa hnaumaana hO rama prba`*ma saiccadanandGana riht ]paiQa.
sa<aamaa~ Agaaocar AanandGana inama-la Saant inaiva-kar inarMjana sava-~ SaaiQa.
sava-vyaapk svayaMp`kaSa paphIna prmaa%maa sa%ya AaOr hU^ maOM maUla p`kRit sauna.
krtI ]%pi<a isqait saMhar inaralasya rama sainnaiQa maa~ sao kr rcanaa gauna.

tqaaip krto jana Aaraop rama pr mama rcanaa ka jaao krtI maOM pa sainnaiQa.
AyaaoQyaapurI rGaukula rama janma sahayak ivaSvaaima~ ko rxaa ya& BaU saimaiQa.
kr Saapmau> Aihlyaa KNDna iSavaQanauYa kr paiNaga`hNa maora SauBa ivavaah.
prSaurama gava- KNDna baarh vaYa- inavaasa AyaaoQyaa saMga pi%na i~Ba`ata ]Cah.

vanavaasa dNDk vana ivaraQa vaQa marNa maayaamaRga maarIca hrNa maayaamayaI saIta.
jaTayau maui> kbanQa vaQa pUijat Bai>naI SabarI saMga panaa saga`Iva mana caIta.
baaila vaQa AnvaoYaNa saIta ka saagar saotu inamaa-Na Gaor laonaa svaNa-mayaI laMka.
pu~ pao~ saiht ravaNa vaQa ivaBaIYaNa rajaitlak laaOTo AyaaoQyaa vaIr baMka.

rajyaitlak rGaunaaqa jaanakI samast kaya- sampaidt mama [-cCa samaJao kaOna.
rama Acala ibana Aasana Saaok riht tRPtkama na %yaagao inaiSk`ya Aja maaOna.
Aanandsva$p Aivacala ApirNaama maayaa gauNa saMga haoto p`tIt ik`yaa kta-.
tba khto Bagavaana\ rama hnaumaana sao samaJaa}^ Aa%maa Anaa%maa prmaa%maa vaata-.

jalaaSaya samaIp i~Baod AakaSa mahakaSa jalaaSaya AakaSa naBap`itibamba.
tqaOva i~Baod caotna ko bauiwvyaaPt pirpUNa- caotna tRtIya bauiw maoM p`itibamba.
bauiw krtI kma- bauiw p`itibaimbat caotna saiht ijasao khto AaBaasacaotna.
AivavaokI jana krto Aa%maa maoM Araoipt kro kma- Baaoga hO saaxaIma~ caotna.

AaBaasacaotna hO jaIva hO imaqyaa @yaaoMik AaBaasa p`itoibamba haoto imaqyaa hI.
bauiw hO AivaVa prmaba`*ma prmaa%maa hO ivacCodriht maanaa ivacCod imaqyaa hI.
caotna hO %vamaisa At: isaw ekta jaIva ba`*ma kI tba naYT AivaVa jaana.
Ba> jaanakr yah &aana pata mama sva$p AaOr Anya jana BaTkto Anajaana.

khto mahadova  pava-tI yah ‘EaIrama)dya’ gaaopnaIya piva~ papnaaSak hO.
kha EaIrama nao jaao pZo saunao Bai>sah haota vah jana mau> yaao vyaapk hO.

 

 

(1) Raam Hridaya | (2) Prithvi Goes to Brahmaa Jee | (3) Raam Janm | (4) Raam Goes With Vishwaamitra | (5) Taatakaa Vadh
(6) Seetaa-Raam Vivaah | (7) Meeting With Parashuraam

Home | Das Kriti | Adhyaatm Raamaayan

 

 Previous | Next

Created and Maintained by Sushma Gupta
Created on 11/18/2008 and Modified on 08/03/2010
Contact:  daskriti@yahoo.com   or   
sushmajee@yahoo.com