Sushmajee
Das Kriti | Ganesh Kathaa
 

Ganesh Kathaa

Home | Das Kriti | Ganesh

6-Ganesh Vivaah

Previous

(1) Vandanaa | (2) Janm | (3) Gajamukh | (4) Ganesh and Raavan, Kuber, and Vyaas | (5) Ekdant Ganesh
(6) Kaartikeya-Taarakaasur Yuddh and Ganesh Vivaah

 
 
 

kait-koya tarkasaur yauw


baQaa[- YaNmauK Gar Aayao. pava-tI SaMkr Ait hYaa-yao.

Ait Aanand dova mana maaod. SaMkr saut Kolao ]maa gaaod.

samaya paya dova gaRh Aayao. kh inaja duK SaMkr Qyaayao.

tarkasaur duKdayaI balaI. ivaSvanaaqa Aa&a maro ClaI.

dao Aa&a YaNmauK kro yauw. tark maro QarNaI hao Sauw.

p`sqaana ikyaa yauw saMga dova. kait-koya saonaapit sadOva.

huAa yauw BaIYaNa GanaGaaor. imaTo dO%ya yauw cahU^ Aaor.

kizna Sai> tark ]r maarI. huAa inaYp`aNa Asaur JaarI.

 

p`sanna dova gaNa krto vandnaa SaMkr sauvana.

kr p`Naama SaMBau kait-koyakao gae inaja Bavana.

 

EaIgaNaoSa ivavaah

 

namana kr ]maasaut EaIgaNapit. ivaGnahrNa maMgala karNa Ait.

inaja maOlasao banaayaa baalak. ]maa caahtI rKvaar palak.

kha pu~ krao rKvaarI saba. maOM k$^ snaana Qyaana sauna Aba.

gaNaoSa ivarajao Gar rKvaarI.saavaQaana inaja kaja ivacaarI.

Aayao SaMBau gaRh raoko gaNaoSa. kho iSava maOM gaRhpit mahoSa.

huAa yauw gaNaoSa dova SaMkr. kaT igarayaa gaNaoSaisar var.

pava-tI duKI k`aoiQat ivaYaoSa. p`kT kI inaja Sai> Ait ASaoYa.

manaava dova SaMBau SaaMt ]maa. kh krao jaIivat saut dU^ xamaa.

 

isar Qara gajaka jaIivat ike baalak EaINaoSa.

gaNaaQyaxa banaae SaMkr ]maa snaoh ivaSaoYa.

 

p`qama pUjaa hao gaNapit kI. huyaI maanya dova saimait kI.

ibana gaNapit pUjao pUjaa vyaqa-.yao ivaGnaivanaaSak sava- Aqa-.

gaNapit YaNmauK rh saaqa saaqa. kroM p`Iit doK gaNa sanaaqa.

sayaanao hue gaNaoSa kumaar. baat calaI ivavaah kI p`caar.

p`qama QarNaIkI pirk`maa kr. jaao baalak Aayaogaa inaja Gar.

maatipta p`qama ivavaah kro. yahI ivaQaana banaayaa sagaro.

calao kumaar p`qama saaQa yaa~a. ruko rho gaNaoSa saaoca maa~a.

pUjana saaqa ibaza ]maaSaMkr. ike saat p`idxaNaa mana Bar.

 

kh gaNaoSa maat iptakI pirk`maa fladayaI.

vaodka ivaQaana QarNaI pirk`maa samaana Baa[-.

 

yah gaNaoSa bauiw ka cama%kar. maanagae ]maa mahoSa ivacaar.

maanya haogaI vaodivaiht baat. iSava vaod$p Agamya Amaat.

rcaa ivavaah gaNaoSa ka saundr. ivaSva$p kI dao knyaa var.

iriw isaiw saMga rcaa byaah. qaa Bauvana sauK sampit ]Cah.

gaNapit Ait p`sanna kr byaah. kro saovaa iriw isaiw Aqaah.

hue dao pu~ laaBa xaoma saundr. p`sanna A%yaiQak ]maa SaMkr.

sauK sampit sapirvaar saaoho. gaNaoSa gairmaa dovajana maaoho.

laaOT kr Aayao qako kumaar. naard saMga payao samaacaar.

 

Aajanma b`a*macaya- Qaar kumaar k`aoHca igair gae.

SaMkr sanamaanao kumaar maillakaja-una $p Bae.

 

(1) Vandanaa | (2) Janm | (3) Gajamukh | (4) Ganesh and Raavan, Kuber, and Vyaas | (5) Ekdant Ganesh
(6) Kaartikeya-Taarakaasur Yuddh and Ganesh Vivaah

Home | Das Kriti | Ganesh

 

Previous

Created and Maintained by Sushma Gupta
Created on 4/15/2008 and Modified on 08/07/2010
Contact:  daskriti@yahoo.com   or    sushmajee@yahoo.com