Sushmajee
Das Kriti | Ganesh Kathaa
 

Ganesh Kathaa

Home | Das Kriti | Ganesh

4-Ganesh and Raavan, Kuber and Vyaas

Previous | Next

(1) Vandanaa | (2) Janm | (3) Gajamukh | (4) Ganesh and Raavan, Kuber, and Vyaas | (5) Ekdant Ganesh
(6) Kaartikeya-Taarakaasur Yuddh and Ganesh Vivaah

 
 
 

EaI gaNaoSa tqaa ravaNa :


raxasaraja ravaNa ike kizna tpsyaa iht AaSautaoYa Bagavaana.

p`sanna hue igairjaapit khto maa^gaao @yaa caahto ravaNa vardana.

ravaNa maa^gata sava-ivajaya sada sava-~ nahIM duK baaQaa laMkaraja.

SaMkr ide idvya ilMaga kha krao sqaaipt ivaiQavat\ tva raja.

 

nahIM rKnaa jyaait-ilaMga Qara pr Anyaqaa bana jaayaogaa Acala.

Apnao rajya tk jaaAao [sakao hst Qaro ho ravaNa kr bala.

ravaNa huAa Ait p`sanna krta vandna ho data svaamaI SaMkr.

tva Aa&a iSaraoQaaya- sqaaipt k$^ jyaaoit-ilaMga EaIlaMka var.

 

dovata hue icaitt ravaNa pagayaa Anaupma jyaait-ilaMga vardana,.

kOsao kao[- ivaGna ik jyaait-ilaMga naa phu^cao laMka tba bacao p`ana.

dovata gae EaIgaNaoSa Bavana krto Anaunaya ivanaya Aba hao rxaa.

EaIgaNaoSa samaJao dovagaNa kI ivapd\ idyaa vacana inaScaya hI rxaa.

 

]Qar varuNa dova nao ikyaa ravaNa kao ~aisat kr ]dr SaaOcajvar.

EaIgaNaoSa Qaro $p baalak Aae ravaNa ko samaIp khao raxasa var.

ravaNa nao samBalaayaa jyaaoit-ilaMga baalak kao Qarao tuma kuC kala.

Aa}^ inapT kr SaaOca sao tba donaa jyaait-ilaMga tuma mauJao t%kala.

 

jaba ravaNa calaa vana kao EaIgaNaoSa nao jyaaoit-ilaMga Qaridyaa Qara.

jyaaoit-ilaMga huAa sqaaipt Acala hI Aayaa ravaNa doK isar ifra.

krta k`aoQa baalak pr tba EaIgaNaoSa nao idKlaayaa inaja sva$p.

Saant huAa ravaNa doK EaIgaNaoSa maa^gata xamaa ho gajaanana AnaUp.

 

dova hue Ait p`sanna krto p`SaMsaa gaNapit kI ho ivaGnaivanaaSak.

krI kRpa tumanao dovaaoM pr jayait jaya sauKdata ivaraoQa ivanaaSak.

Aaid pUjaa tumharI sada sava-da tuma dayak mana[-cCa Aimat Baaoga.

sada kRpa banaI rho dovaaoM pr imaTo @laoSa saMtap AaiQa vyaaiQa raoga.

 

 

EaIgaNaoSa tqaa kubaor :


Qanapit kubaor Bavana qaa ]%sava p`IitBaaoja sava- dovagaNa baulaae.

maata pava-tI SaMkr qao Aamain~t EaIgaNaoSa BaI ipta saMga Aae.

ivaiBanna imaYzana naanaa pkvaana Aimat poya sajao qao ivaSaoYa kr.

EaIgaNaoSa krto hOM psand imaYTanna yah baat sava- ivaidt baZkr.

 

p`IitBaaoja samaya EaIgaNaoSa nao Aagao baZkr caKo imaYTanna Kayao.

ek ek kr saaf ike imaYTannapa~ doK yah kubaor cakrayao.

sakla imaYTanna hue SaoYa kubaor saaocato Aba EaIgaNaoSa sausa%kar.

kubaor Aayao SaMkr SarNa pUCto p`IitBaaoja maana bacao iksa p`kar.

 

tba ipta SaMkr nao ide kuC gauDQaanaI EaIgaNaoSa kao Bar snaoh.

gauDQaanaI Kakr EaIgaNaoSa hue tRPt yah qaa ipta p`oma Ap`maoh.

carNa Qaro kubaor nao SaMkr pava-tI gaNaoSa Qanya Qanya rKI laaja.

Aap tInaaoM jaga ko rxak maat ipta banQau sama kI kRpa Aaja.

 

EaIgaNaoSa tqaa vyaasadova :


vyaasadova Ait &anaI iva&anaI krto rcanaa [-ithasa vaod puraNa.

gae EaIba`*maa samaIp batlaato inaja mana AakaMxaa basao jah^ p`aNa.

khto EaIba`*maa EaIgaNaoSa Ait kuSala ilaK sakto sakla ga`nqa.

Qyaana Qarao EaIgaNaoSa ka kr vandna ijanakao pUjao sava- jana pnqa.

 

tba p`kT hue EaIgaNaoSa khto ba`*maa tuma ilaKao kho vaodvyaasa.

[sa Baa^it hao rcanaa Aagama inagama [ithasa maanaao kr ivaSvaasa.

khto EaIgaNaoSa hO mama Anaumait prntu nahIM hao sakta ivarama.

khto vyaasa tuma ilaKao Slaaok kr manana Aqa- t%va AiMBarama.

 

maana gae baat EaIgaNaoSa vaodvyaasa kI rcanaa haonao lagaI sandr.

khto vyaasa ilaKo gaNaoSa kaOna rho Aagao yahI haoD ivaSaoYa kr.

ilaK ide caar vaod A+arh puraNa mahaBaart kRpa EaIgaNaoSa.

santuYT hue vaodvyaasa kaOna kro ]pmaa EaIgaNaoSa sama EaIgaNaoSa.

 

(1) Vandanaa | (2) Janm | (3) Gajamukh | (4) Ganesh and Raavan, Kuber, and Vyaas | (5) Ekdant Ganesh
(6) Kaartikeya-Taarakaasur Yuddh and Ganesh Vivaah

Home | Das Kriti | Ganesh

 

 Previous | Next

Created and Maintained by Sushma Gupta
Created on 4/15/2008 and Modified on 08/07/2010
Contact:  daskriti@yahoo.com   or   
sushmajee@yahoo.com