Sushmajee
Das Kriti | Shiv Puraan
 

Rudra Sanhitaa

Home | Das Kriti | Shiv Puraan | Rudra Sanhitaa

14-Shankhchood, Andhak, Baanaasur

Previous

   

SaMKcaUD, vaRtant

dmBa danava payaa vardana. pUjao qao laxmaIpit Bagavaana.
pa}^ pu~ p`tapI rNavaIr. jaIto saur Asaur ivaVa p`vaINa.
dmBa nao payaa pu~ SaMKcaUD,.qaa vaIr baa^kura Ait inagaUZ.
krta tp SaMKcaUD, puYkr. p`sanna hue ivaiQa inaja Ba> pr.
kha paAao sauK sampi<a saba. krao ivavaah tulasaI saMga Aba.
calaa SaMKcaUD, kr p`Naama. Aayaa bad`Ivana Apnao kama.
doKI ]sanao tulasaI naair var. ikyaa pircaya inajaka Ait saundr.
baaolaa pa ivaiQa AadoSa Aayaa. doK $p tumhara hYaa-yaa.

kh tpisvanaI tulasaI saunaao yauvak kaOna tuma.
krtI prIxaa BaavaI svaamaI kI sajaga hma.77.

Aayao ivaiQa tulasaI samaJaayao. qaa SaMKcaUD, gaaop lauBaayao.
raQaa Eaap banaa danava raja. tuma krao ivavaah sauKkr saaja.
gaaolaaok gamana samaya sao saMga. tulasaI tuma saaqa rhaogaI AMga.
rcaa ivavaah tulasaI SaMKcaUD,. danava Ait p`sanna qao gaUZ.
danavaraja banaa SaMKcaUD, tba. sava-~ sauK qaa duKI dova saba.
kYT dova SaMKcaUD, dota. samast p`jaa sauKI qaa naota.
dova ivaiQa ivaYNau gao iSavalaaok. kh SaMKcaUD, krma Bar Saaok.
kh iSava jaaAao rud` ko pasa. imaTo duK hao SaMKcaUD, naasa.
Aayao saba SauBa kOlaaSa Qaama. krto ivanaya SaMkr inaYkama.
p`Na ikyaa SaMkr sava- saMga. marNa SaMKcaUD Basma saba AMga.

maro na rNa duYT SaMKcaUD, naair pitv`at rxaa.
banao ivaYNau SaMKcaUD, $p kr p`oma prIxaa.78.

Qar ivap`$p maa^gaa kvaca var. SaMKcaUD, do dana inaBa-r.
Qar SaMKcaUD, $p gao tulasaI. ivaYNa unao pitv`at BaMga AsaI.
qaa marNa SaMKcaUD, rud` haqa. pa gaaolaokQaama huAa sanaaqa.
tulasaI hu[- k`uw Saaipt hir. Saailaga`ama vana ivaYNau gaMD sair.
tulasaI banaI hirip`yaa idvya. gayaI ivaYNaulaaok hir saMga Bavya.
tulasaI doh banaI gaMDk sair. Saailaga`ama $p ivarajato hir.
SaMKcaUD, banaa kRYNa paYa-d. qaa saudamaa baala ima~ ivaSaard.
tulasaI sada rhtI hir saMga. hirip`yaa sajatI p~$p AMga.

kr ]war SaMKcaUD, ka SaMkr gayao kOlaaSa.
kqaa Ait manaaohr hir hr ivaiQakI maana ivaSvaasa.79.

AMQak kI kqaa

krto ivahar ]maa SaMkr. Aayao kaSaIpurI iSavaa hr.
gayao ivanQya pva-t rmaNa xao~. inaja hst ]maa Zko SaMBau nao~.
SaMkr svaod sao janmaa AMQak. doK ivaismat ]maa qaa banQak.
kh SaMBau ]maa AMQak tva saut. krao rxaa kruNaa krko imat.
palao ]maa AMQak kao sanaoh. hirNaaxa krta tp gaufa gaoh.
kRpalau SaMkr doto vardana. maa^gaa hirNaaxa ek pu~ mahana.
idyao SaMkr AMQak kao dana. p`sanna huAa hirNaaxa SauBa jaana.
hirNaaxa jaIto saur Asaur saba. kro vandna dova ivaYNau ka tba.

Qar naarayaNa ya&maya varah $p Ait saundr.
]baarI pRqvaI maarkr hirNaaxa dO%yavar.80.

>krta qaa tp AMQak kzaor. Aayao ivaiQa inaBaa kruNaa Caor.
maa^ga maa^ga AMQak tU vardana. maOM ba`*maa Aayaa tva iht jaana.
maa^gaU sakla raja $p saundr. mama marNa hotu maata duKkr.
gae ivaiQa dokr var vardana. qaa AMQak duYT papI mahana.
maa^gaa ]maa ipta SaMkr sao. huAa yaw BaIYaNa hir hr sao.
bana kalaI hir pIgae saba r>. huAa ekakI AMQak ivar>.
saolaa i~SaUla naaoMk AMQak kao. SaMkr SaaoiYat ikyao banQak kao.
tjao na p`aNa AMQak pa Ant. krto kRpa SaMBau Bagavant.

tIna sahs~ vaYa- AMQak i~SaUla pr krta vaasa.
japta hr naama SarNa SaMBau payaa var ivaSavaasa.81.

jaya jaya SaMkr AlaK kruNaakr. jaya mahoSa dInajana banQau hr.
xamaa ApraQa Ait papI Ah\ma. tuma [-Svar xamaaisanQau iSava sama.
maata $p ]maa mana Aayao. kRpa Bagavant tva carNa payao.
p`sanna ]maa SaMBau baalak jaana. idyaa gaNaaQyaxa pd iSava mahana.
AMQakkao inaja janma ]jaagar. pUjao maat ipta gauNa saagar.
kr vandna Sauk`acaaya- SaMkr. mahoSa mahamaihma sauKsaagar.
pu~$p maana Sauk` kao SaMkr. krI kRpa SaMkr ABayaMkr.
kro tp iSava iht Sauk`acaaya-. pa var SaMBausao mauidt Aaya-.

tpto Gaaor tp AYTmaU%ya-YTk s~ao~ jaap.
Sauk` payao SaMBau sao maRtsaMjaIvana inaYpap.82.

baaNaasaur pr kRpa

baila tnaya gauNaI Ait baaNaasaur. SaMkr prma Ba> balaI Asaur.
kr SaMkr pUjana payaa var. SaMBau krao rxaa basaao mama Gar.
dyaavaana\ p`sanna qao SaMkr. pu~aoM saiht basao SaaoiNatpur.
baaNa inavaasa gaZI SaaoiNatpur. SaMkr kr rho rxaa do var.
huAa AiBamaana Asaur baaNaasaur. maa^gata yauw SaMBau sao inaDr.
kha SaMkr AiBamaanaI Asaur. hao yauw kT igarogaoM tva kr.
AayaogaoM mama samaana vaIrvar. tva AiBamaana mad-na hao Asaur.
]Yaa baaNa tnayaa Ait saundr. qaa svaPna saMga pu$Ya p`var.

qaa svaPna saMyaaoga Anau$w kRYNa pao~ saMga.
maaoiht ]Yaa kOsao payao vah pu$Ya navarMga.83.

saiK ica~laoKa qaI yaaoiganaI. banaadUM^ pu$Ya ica~ maaoihnaI.
phcaana ]Yaa tva svaPnasaMgaI. laa}^M ]sao mahlamaoM inaSaMgaI.
Anaok ica~maoM phcaanaa vaIr. kRYNapaO~ Anau$w gaMBaIr.
Ait kmanaIya balaI SauBa saundr. ]Yaa qaI maaoiht Anau$w pr.
laokr ica~laoKarai~ phr. Anau$wkao mahla sao zhr.
]llaisat Bao p`omaI yaugala var. inaCavar ]Yaa Aina$w pr.
kr rha inavaasa p`omaivalaasa. Aina$w mahlamaoM ]Yaa pasa.
baIta samaya jaana gae p`hrI. ikyaa inavaodna baaNakao sagarI.

huAa yauw Aina$w ka baaNasaur saMga BaIYaNa.
AntmaoM bandI banaa Aina$w p`oma ko laxaNa.84.

naard mauina nao ide samaacaar. Aayao sasaOnya EaIkRYNa ]dar.
SaaoiNatpur Aakr lalakara. kumaar SaMkr yauw saMBaara.
yauw SaMkr EaIkRYNa krto. idKakr $p Ba> mana hrto.
khto kRYNa batlaaAao Baod. kOsao kTo baaNa Baujaa maod.
jamBaas~ SaMkr pr saaQaa. Sayana krto SaMBau imaTa baaQaa.
pa samaya cak` kRYNanao Qaara. kTo baaNa kr lao caar hara.
SaMkr samaJaayao kRYNa var. krao saMiQa ivavaah SauBa saundr.
krta namana SaMBau baaNaasaur. banaayao kRYNakao sagao maQaur.

sajaa ivavaah Aina$w ]Yaa ka AtIva saundr.
laokr vaQaU pao~ laaOTo p`sanna kRYNa inaja Gar.85.

krta var vandna baaNaasaur. jaya mahoSa dyaamayao SaMkr.
krta naR%ya Anaok saundr. hue p`sanna kruNaamaya SaMkr.
maa^Mga vardana ip`ya baaNaasaur. maOM p`sanna tva Bai>sao Asaur.
khta baaNa tva Bai> saundr. imaTo saur vaOr Baava mama Antr.
rhU^ svasqa pa gaNaaQyaxa pd. hao kRpa SaMBau sada inarapd.
idyaa vardana var SaSaaMkQar. tU hO gaNaaQyaxa baaNa Asaur.
pakr mama Bai> sauKsaagar. tro tva kula tU hao ]jaagar.
hue AntQaa-na SaMBau svaamaI. kr ivanatI SaMBau AhM namaaima.

gajaasaur pr kRpa

maihYaasaur pu~ gajaasaur krta kaSaImaoM ~asa.
Qara i~SaUla pr SaMBa nao kr pavana gaa~ Aasa.86.

dokr var gaja ka cama- Qaara. SaMBau naama kRi<avaasaa Qaara.
kaSaI ilaMga kRi<avaasaoSvar. gajaka pavana gaat basaa var.
saba ilaMgamaoM savaao-<ama jaanaao. kaSaI prma piva~ phcaanaao.

vyaaG`aoSvar maihmaa

dunduiBainah`a-d dO%ya ivakT. lao p`Na ba`a*maNa jaIva saMkT.
krta inaSaidna ivap` kI h%yaa. bana baaGa jalacar banaa kR%yaa.
maaro ba`a*maNa ]sanao Anaok. kro Qyaana SaMkrka ivap` ek.
Aa dO%ya maarnao bana baaGa. SaMBau samaJagae dO%ya GaaGa.
p`kT hue dO%ya ka^K Qara. SaMBau ko mauiYT p`har vah mara.

krto SaMkr ka vandna AaEamavaasaI mauina jana.
jaya jaya vyaaG`aoSvar SaMBau kRpakr Aart jana.87.

kndukoSvar maihmaa

ivadla ]%pla qao dao dO%ya. ivaiQa var sao kro ]pd`va ina%ya.
maro na pu$Ya haqa dao papI. [na balasao dova saonaa ka^pI.
sauna ]maa $p ivavarNa daonaaoM. hue Aasa@t Aba kqaa saunaao.
Aayao ]maa samaIp bana gaNa. SaMBau gae samaJa dO%ya inagaNa.
ikyaa kTaxa ]maa samaJagayaI. maara knduksao jaana gayaI.
maro ivadla ]%pla ]maa haqa. doK Kola p`sanna ivaSvanaaqa.
kndukoSvar $p bana saundr. krMo vandna Ba> jaya ]maa hr.
saMvaad manaaohr maui> data. naard kao saunaayao ivaQaata.

iSava ]maa kqaa Ait manaaohr Anaupma Bai> data.
yah maaoxa Baaoga sauK SaaMit samaRiw p`data.

krao tuma jaap ! nama: iSavaaya ! nama: iSavaaya.
Qarao Qyaana tuma Bava BavaanaI sada maanasa hYaa-ya.88.

  .rud` saMihta saMpUNa-.

 

Home | Das Kriti | Shiv Puraan | Rudra Sanhitaa

Previous

Created and Maintained by Sushma Gupta
Created on 04/27/2006 and Modified on 08/06/10
Contact:  daskriti@yahoo.com